Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 303

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 16 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  środowisko naturalne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 16 next fast forward last
EN
The unique location in post-industrial areas neighbouring with the centres of modern cities, bordering with natural landscape areas and having the access to water reservoirs constitutes an extensive scale of infrastructural and investment requirements; it opens up the perspectives for shaping unique spatial structures adjusted to the existing conditions. The natural context, historical and contemporary harbour and shipyard buildings and landscape values of the waterside areas – these all comprise the exclusive conditions that in the contemporary development and management of substantial harbour and shipyard areas influence the functional, urban and architectural solutions.
PL
Unikalne położenie na obszarach poprzemysłowych, sąsiadujących z centami współczesnych miast, graniczących z terenami krajobrazu naturalnego, posiadających dostęp do akwenów wodnych, stanowi rozległą skalę wymagań infrastrukturalnych i inwestycyjnych; otwiera perspektywy dla kształtowania wyjątkowych struktur przestrzennych, dostosowywanych do istniejących uwarunkowań. Kontekst przyrodniczy, historyczne i współczesne zabudowania portowo-stoczniowe, walory krajobrazowe terenów nadwodnych – stanowią unikalne uwarunkowania, których wykorzystanie przy współczesnej zabudowie i zagospodarowaniu rozległych terenów portowo-stoczniowych wpływa na rozwiązania funkcjonalne, urbanistyczno-architektoniczne.
PL
Ogromne koszty finansowania niemieckiej transformacji energetycznej “Energiewende” w 2020 r. przekroczyły nawet oczekiwania zwolenników energetyki wiatrowej i słonecznej, osiągając ponad 30 mld euro rocznie. Ale energetyka wiatrowa nie może zapewnić ciągłości zasilania elektrycznego. Wykresy w artykule pokazują okresy ciszy wiatrowej na lądzie i na morzu, sięgające 120 godzin w morskich farmach wiatrowych i 170 godzin w wiatrakach na lądzie. Dlatego Niemcy muszą uzupełniać produkcję energii elektrycznej, spalając węgiel brunatny i importowany gaz. Nie jest to droga do ochrony środowiska. Wiatraki mają negatywny wpływ na zdrowie ludzi i na środowisko, powodując setki tysięcy zgonów ptaków, nietoperzy i owadów. Strategię Energiewende ostro krytykują niemieccy eksperci energetyczni, zarówno z uczelni technicznych, jak i z przemysłu.
EN
The extreme costs of German energy transition “Energiewende” in 2020 exceeded even the expectations of advocates of renewable energy sources and reached above 30 billion euro per year. However, the wind cannot assure continuity of electric power supply. The graphs in the paper show the periods of wind lulls on the land and on the sea reaching into 120 hours at offshore wind mills or 170 hours on land. Thus Germany has to provide electric energy by burning lignite and imported gas. This is no way for environment protection. The wind mills have a negative impact on human health and environment, causing hundreds of thousands kills of birds, bats and insects. The strategy of Energiewende is sharply criticised by German energy experts, both from technical universities and from the industry.
PL
W artykule przedstawiono krótką charakterystykę wszystkich 24 referatów przygotowanych na sesję CIGRE, która odbyła się w 2020 roku. Najliczniejszą grupę stanowią referaty opracowane przez autorów europejskich, następnie pochodzących z Azji oraz Ameryki Północnej i Południowej. Referaty te, co jest charakterystyczne dla Komitetu C3, poruszają zagadnienia natury ogólnej, jak i szczegółowej. W przypadku sesji w 2020 roku tematy ogólne koncentrowały się wokół problematyki implementacji przez podmioty sektora elektroenergetycznego celów zrównoważonego rozwoju. Natomiast tematyka szczegółowa związana była z realizacją konkretnych projektów, w tym między innymi związanych z: uwzględnieniem zanieczyszczenia powietrza w planowaniu produkcji energii elektrycznej, podejmowanymi środkami ochrony gatunków zagrożonych oraz gleby przy realizacji inwestycji energetycznych, ponownym wykorzystaniem materiałów budowlanych oraz nowymi technologiami.
EN
Presented is a short characteristics of all 24 papers prepared for CIGRE session held in 2020. The most numerous group consists of papers elaborated by European authors, then from Asia and both Americas. These papers – which is a typical characteristics of the Committee C3 – concern issues of general and specific nature. In case of the 2020 session the general issuses focused on problems referring to implementation of sustainable development objectives by subjects of a power sector. Papers of the second group concerned realization of specific projects, among the others the ones connected with taking into account the air pollution when planning production of electric energy, measures taken for conservation of endangered species and soil during realization of power investments, the re-use of building materials and new technologies.
PL
Artykuł jest drugą częścią serii esejów poświęconych różnym sposobom wdrażania idei gospodarki obiegu zamkniętego w architekturze i projektowaniu, pojmowanych jako dziedziny interdyscyplinarne, które współcześnie mogą się przenikać. Filozofia ekonomii obiegu zamkniętego ma głębokie korzenie historyczne i filozoficzne. Trwałe, fundamentalne powiązanie architektury ze środowiskiem naturalnym istniało odwiecznie, od Stonehenge przez antyczne świątynie po współczesne budynki działające jak systemy współgrające z naturą. Od momentu, w którym architekci zaczęli projektować w oderwaniu od środowiska naturalnego i bez względu na jego uwarunkowania, pojawiła się też jednak destrukcyjna dla krajobrazu rola architektury. Celem artykułu jest zarysowanie aktualnych trendów we wdrażaniu idei gospodarki o obiegu zamkniętym w obliczu globalnych zmian i inicjatyw obecnie, w oparciu o debatę (London Design Festival, 10.2020, Circular Economy in Design) i myślenie we współczesnym projektowaniu. Dziś bardziej niż kiedykolwiek krajobraz stanowi wartościowe oraz najcenniejsze dziedzictwo, które architektura i design powinny wzmacniać, tak, żeby ochronić je w szerszej perspektywie dla dobra przyszłych pokoleń. Cykl funkcjonowania obiektu powinien być w myśl takiego podejścia przewidziany w zależności od trwałości surowca, a jego struktura powinna być opracowana tak, by miała swoje odniesienie do uwarunkowań lokalizacji. Architekturę kształtować powinien już nie tyle kontekst, co uwarunkowania.
EN
This article is the second part of a series of essays on the different ways the idea of circular economy is implemented in architecture and design, understood as interdisciplinary fields which can overlap in the present. The philosophy of closed circuit, has deep both historical and philosophical roots. The fundamental link between architecture and the natural environment has existed for many years, from Stonehenge and ancient temples to contemporary buildings that act as systems in harmony with nature. When architects started to design separately from the natural environment and regardless of its conditions, the role of architecture, which was destructive to the landscape appeared. The goal of this paper is to outline the current trends in implementing the idea of a circular economy in the face of global changes and initiatives now and based on the debate (London Design Festival, 10.2020, „Circular Economy in Design”) and thought in contemporary design. Nowadays, more than ever, the natural landscape is the most valuable heritage which requires strengthening by architecture and design, so as to protect it in a wider perspective, for the benefit of future generations. According to this approach, the cycle of the facility's operation should be provided depending on the durability of the raw material, and its structure should be developed in such a way that it is related to the conditions of the location. Architecture should be shaped not so much by the context as by the conditions.
EN
The development of the road network has a positive impact on a wide range of factors determining the efficient functioning of the state and the development of its regions. At the same time, it is an interference in environmental and agricultural space and a threat to landscape and cultural values. Protection of a very diversified natural environment means preservation, sustainable use, and restoration of resources, creations, and components of nature. Hence, the environmentally friendly design and construction of road investments should include passive and active environmental protection and compensation. All effective solutions from a wide range of “good practices” minimise or eliminate the negative environmental impacts. At the same time, all those activities leading to the creation of an environmentally friendly “green” road network are “economically” estimated in economic analyses. The main goal of this paper is to indicate the “simplified” valuation of the pro-ecological approach to road construction in the assessment of economic effectiveness on the example of the Polish section of the S8 expressway (especially within protected areas). The lack of valuation in the monetary value of potential benefits resulting from avoidance, prevention or mitigation, unfortunately, has an impact on the economic result of cost-benefit analysis.
PL
Rozbudowa sieci połączeń drogowych wpływa korzystnie na szerokie spektrum czynników warunkujących sprawne funkcjonowanie państwa oraz rozwój jego regionów. Jednocześnie jest ingerencją w przestrzeń środowiskową i rolniczą oraz zagrożeniem dla walorów krajobrazowych i kulturowych. Ochrona niezwykle urozmaiconego środowiska przyrodniczego to zachowanie, zrównoważone użytkowanie oraz odnawianie zasobów, tworów i składników przyrody. Stąd przyjazne środowisku projektowanie i budowa inwestycji drogowych powinny uwzględniać bierną i czynną ochronę środowiska oraz kompensację. Wszystkie skuteczne rozwiązania z szerokiego zakresu „dobrych praktyk” minimalizują bądź eliminują negatywne skutki wyrządzone środowisku. Jednocześnie wszystkie działania prowadzące do stworzenia przyjaznej środowisku, „zielonej” sieci dróg są „oszczędnie” szacowane w analizach ekonomicznych. Głównym celem artykułu jest wskazanie „uproszczonej” wyceny proekologicznego podejścia do budowy dróg w ocenach efektywności ekonomicznej na przykładzie polskiego odcinka drogi ekspresowej S8 (szczególnie w granicach obszarów chronionych). Brak wyceny w wartościach pieniężnych potencjalnych korzyści wynikających z unikania, zapobiegania czy łagodzenia skutków ma niestety wpływ na ekonomiczny wynik analizy kosztów i korzyści.
PL
Artykuł obrazuje współczesną sytuację i problemy związane z logistyką miejską, a także prezentuje rozwiązania, które w sposób przyjazny środowisku przyczyniają się do realizacji koncepcji zrównoważonego rozwoju aglomeracji miejskich. Celem referatu jest ukazanie korzyści związanych z inwestycją w elektromobilność na użytek mieszkańców dużych aglomeracji miejskich. Podane zostały przykłady, które wprowadzone do codziennego życia mieszkańców miast, w sposób przyjazny środowisku naturalnemu poprawią przede wszystkim funkcjonowanie w wielkim mieście. Dodatkowo została przeprowadzona analiza porównawcza, mająca na celu porównanie kosztów dojazdu samochodem własnościowym wraz z metodą carsharingu, czyli wypożyczenie samochodu od firmy zewnętrznej.
EN
The lecture shows not only the contemporary situation and issues connected with urban logistics, but also presents environmentally friendly solutions which contribute to the implementation of sustainable development in urban agglomerations. The main purpose of the report is to reveal the advantages of investment in electromobility for inhabitants living in metropolitan areas. There have been described proper examples, that implemented to people’s everyday life, in an eco-friendly way improve the functioning of the city. Furthermore, the comparative analysis that has been made, shows the comparison of costs in using own car and in using carsharing - renting a car from external company.
PL
W artykule opisano działania podjęte przez Grupę Kapitałową JSW w ramach Programu Inteligentna Kopalnia mające na celu poprawę efektywności energetycznej w Grupie. Realizacja wprowadzanych rozwiązań spowoduje zmniejszenie kosztów produkcji ponoszonych przez zakłady górnicze oraz wpłynie na poprawę środowiska naturalnego.
EN
The article presents efforts undertaken by JSW Group within the Intelligent Mine Programme with a view to improving energy efficiency of the Group. The implementation of the new solutions will reduced the costs of mining companies and positively impact the natural environment.
8
Content available Czyste niebo nad Polską
PL
Dążenie do uzyskania czystego powietrza wymaga zdecydowanych kroków. Wspólnie musimy zadbać o otaczający nas świat w trosce o przyszłe pokolenia. Jak pogodzić rozwój cywilizacyjny dbałością o środowisko naturalne?
PL
Ludzie zaczęli rozumieć potrzebę myślenia o środowisku i jego ochronie, wiedzą, że nie są jedynym gatunkiem na ziemi, nie mają uprzywilejowanych praw do korzystania z tego środowiska i odkryli, że stan tego, co ich otacza, ma wpływ na ich życie. Świadomość ekologiczna to myślenie i przeżycia poszczególnych ludzi oraz funkcjonujące społeczne standardy pojmowania i wartościowania biosfery. Ważne jest więc, aby poprzez różnorodne akcje, badania, publikowane artykuły rozbudować u ludzi tą świadomość. Celem artykułu jest zbadanie świadomości mieszkańców okolic Częstochowy na temat środowiska naturalnego w okolicach ich miejsca zamieszkania. Badanie przeprowadzono w formie ankiety internetowej. Wyniki ankiety pokazać, jaki jest stan środowiska naturalnego i powietrza na badanym terenie. Przedstawione zostaną działania gmin, które według mieszkańców mają wpływ na jego środowisko. Przedstawiono zachowanie mieszkańców, którzy także oddziałują na to środowisko.
EN
People begin to understand the need to think about the environment and its protection, they know that they are not the only species on earth, they do not have a special right to use the environment and have discovered that the state of what surrounds them has a direct impact on their lives. Ecological awareness is the thinking and experiences of individual people and the functioning of social standards of understanding and valuing the biosphere. Therefore, it is important to expand awareness in people through various actions, research, published articles. The purpose of the paper to examine the awareness of the inhabitants of the Częstochowa area about the natural environment near their place of residence. The results of the research show what is the state of the natural environment and air in the research area. The actions of communes, which, according to residents, have an impact on its environment, are analysed. The behavior of residents who also influence this environment is presented.
PL
Coraz więcej można usłyszeń o gospodarstwach ekologicznych oraz o tym jak prowadzić gospodarstwo domowe w sposób ekologiczny. Należy pamiętać, że ekologia w domu nie oznacza, że ludzie nowoczesne rozwiązania, które kosztują wiele, a które mają zredukować wpływ na środowisko naturalne. Każdy może podjąć działania, które nie wymagają dużych wydatków, a które będą mieć pozytywny wpływ na środowisko naturalne. Celem artykułu jest zbadanie doświadczeń i przyzwyczajeń mieszkańców Polski pod kątem prowadzenia gospodarstwa domowego w sposób ekologiczny. Badanie miało formę ankiety internetowej. Badanie prowadzone było w okresie czerwiec-grudzień2017. Dzięki ankiecie można było przyjrzeć się przyzwyczajeniom polaków w aspekcie ekologicznego prowadzenia domu.
EN
More and more often, we can hear about ecological households and how to run a household in an ecological way. It should be remembered that ecology at home does not mean that a person has to invest in modern solutions that cost a lot, and which are supposed to reduce its impact on the natural environment. Each person can develop certain actions, which will not require large amounts of financed expenditure, and which will have a positive impact on the natural environment. The purpose of the paper was to examine the experiences and habits of Polish people in terms of running a household in an ecological way. The study took the form of an online survey. The research was conducted in June-December 2017. Thanks to the research, it was possible to observe the habits of Polish people in the aspect of eco-friendly housekeeping.
PL
Celem artykułu jest prezentacja wyników badań na temat wiedzy polskich studentów dotyczącej środowiska naturalnego, jego stanu, przyczyn i skutków zanieczyszczenia oraz sposobów ochrony. Badania przeprowadzono w 2016 roku na grupie 642 osób, studentów różnych wydziałów i uczelni. Uczestnicy wykazali największą wiedzę na temat sposobów ochrony środowiska, znajomość stanu środowiska i jego przyczyn okazała się jednak mniej powszechna. Grupa została dobrana tak, by możliwe było również porównanie wiedzy osób studiujących różne kierunki studiów. Z rezultatów badania wynika, że różnice w poziomie wiedzy między studentami różnych kierunków są stosunkowo niewielkie.
EN
The aim of the article is to present the results of a study concerning the knowledge of polish students about the natural environment and its condition, the reasons and the consequences of the pollution, and the methods of protection of the environment. The study was conducted in 2016. The research group consisted of 642 students of different faculties and universities. The participants demonstrated the knowledge about methods of protection of environment. The level of the knowledge about the condition of natural environment, the reasons and the consequences of the pollution appeared to be lower. The aim of the selection of the participants was to compare the results of students of different faculties. The results of the study show, that the differences between students of different faculties are relatively small.
EN
The article discusses the role of natural space elements in formation of attractiveness of the urban environment of small towns. Meaningful use of natural elements is necessary for development of a strategy of formation of the urban space attractiveness and can become an important source of it. Natural surrounding also impacts the urban development structure itself, characteristics of architectural objects and spacial visual communication of a small town and its suburbs. Using available natural characteristics, as well as purposeful introduction of elements of wildlife and inanimate nature into the urban space has an essential impact on the increase of the number of visitors and tourists in the town and dissemination of information about it.
14
Content available remote Gospodarka odpadami w świadomości społeczeństwa
PL
W artykule podjęto problematykę związaną z świadomością społeczeństwa w zakresie gospodarowania odpadami. Dla ilustracji rozważanej kwestii posłużono się wynikami badań w postaci sondażu diagnostycznego na terenie miasta Koszalina. Jako przykład wykorzystano przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Koszalinie. Wyniki badań i ich ilościowe dane zinterpretowano, i podjęto próbę uogólnienia wyprowadzając wnioski i konkluzje. Po analizie wyników zasugerowano opinię na temat stanu gospodarki odpadami w Koszalinie i skuteczności stosowanych działań z zakresu edukacji ekologicznej.
EN
The article presents the issues related to public awareness of waste management. In order to illustrate the issue in question, the author used the results of the researches in the form of a diagnostic survey in the city of Koszalin. Public utility companies in Koszalin were indicated as an example. The results of studies and their quantitative data were interpreted. Moreover, the author made an attempt to generalize the issue by drawing conclusions. After the analysis of results, an opinion concerning the state of waste man-agement in Koszalin and the effectiveness of applied ecological education ac-tivities was suggested.
PL
Celem artykułu jest przedstawienie ogólnych założeń dotyczących postępowania z aspektami środowiskowymi, szczególnie z odpadami w cyklu życia wyrobów obronnych oraz wskazanie kierunku badań w przedmiotowym temacie. Poruszane zagadnienia wpisują się w ogólny system gospodarki odpadami, jako jednego z elementów kontekstu przedsiębiorstw, których przedmiot działalności związany jest z wyrobami obronnymi. Artykuł wyraża określone podejście badawcze dotyczące stosowanych rozwiązań formalno-prawnych, systemowych, organizacyjnych, technicznych i innych, w cyklu życia wyrobów obronnych i w odniesieniu do bezpieczeństwa ekologicznego. Podejście to w znacznej mierze opiera się na badaniach diagnostycznych procesu utrzymania sprzętu wojskowego w eksploatacji i przykładach zaczerpniętych z praktyki Wojskowych Zakładów Uzbrojenia S.A. w Grudziądzu. Z tymi procesami wiąże się problem generowania odpadów powstających w wyniku, np.: wymiany materiałów eksploatacyjnych, napraw, modernizacji lub modyfikacji sprzętu, likwidacji systemów technicznych. Zakres tematyczny artykułu wskazuje kierunki do prowadzenia dalszych badań nad bezpieczeństwem ekologicznym organizacji związanym z aspektami środowiskowymi.
EN
The aim of the article is to present general assumptions related to dealing with environmental aspects, especially with waste in the life cycle of defense products and to indicate the direction of research in the subject. The issues raised in the article are part of the overall waste management system as one of elements of the context of enterprises whose subject of activity is related to defense products. The article expresses a specific research approach concerning the applied formal and legal, systemic, organizational, technical and other solutions in the life cycle of defense products and in relation to ecological safety. This approach is to a large extent based on diagnostic tests of the process of maintaining military equipment in operation and examples taken from the practice of the WZU S.A. in Grudziądz. These processes raise the problem of waste generation, arising as a result of eg. replacement of consumables, repairs, modernization or modification of equipment, or the elimination of technical systems. The thematic scope of the article indicates the directions for further research.
EN
The purpose of the article is to identify and assess environmental practice implementations focusing on the environmental strategy as a model. Available references provide scarce information on the very existence of business practices which enforce organizational changes and introduce model strategic behaviors of the company towards the natural environment, which is indicative of a cognitive loophole. The study provides authorial proposals of an environmental strategy as a model. A case study was carried out as part of the project, and its results have led to a conclusion that the implementation of environmental practices is not a one-time act, but rather an evolutionary process which takes place in stages, sequences. Furthermore, as a model of environmental practices, the strategy is developed through evolution, proceeding in a sequential manner.
EN
The organic food sector is one of the most dynamically developing food sector branches nowadays. Increased interest in organic food production and consumption is a response to the growing negative effects of agriculture intensification, which has contributed to environmental degradation and reduced food safety. The aim of the study was to identify and analyse the strengths and weaknesses, as well as the opportunities and threats of the organic food sector in the context of its impact on the environment and human health. The research material consisted of data collected by analysing literature of the subject. The results are presented using a SWOT matrix. It was found that organic agriculture has more strengths than weaknesses, and that taking advantage of the identified opportunities and minimizing existing threats would affect its further development, with benefits to the environment and humans.
PL
Sektor żywności ekologicznej jest jednym z najdynamiczniej rozwijających się sektorów branży spożywczej. Wzrost zainteresowania produkcją ekologiczną jest m.in. odpowiedzią na narastające negatywne skutki intensyfikacji rolnictwa, która przyczyniła się do degradacji środowiska i zmniejszenia bezpieczeństwa żywności. Celem niniejszej pracy była identyfikacja i analiza mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń sektora żywności ekologicznej, w kontekście wpływu na środowisko naturalne oraz zdrowie człowieka. Materiał badawczy stanowiły dane zebrane na podstawie analizy literatury przedmiotu. Wyniki zostały przedstawione w formie macierzy analizy SWOT. W wyniku przeprowadzonej analizy stwierdzono, że w rolnictwie ekologicznym mocne strony przeważają nad słabymi, a wykorzystanie zidentyfikowanych szans i minimalizowanie istniejących zagrożeń wpłynęłoby na jego dalszy rozwój, z korzyścią dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzi.
PL
Dotychczas eksploatowane urządzenia chłodnicze, pracujące z przyczyn bezpieczeństwa na czynnikach syntetycznych, generowały duże zagrożenie zarówno dla warstwy ozonowej, jak i dla efektu cieplarnianego. Ponieważ dbałość o środowisko naturalne wzrasta wraz ze świadomością społeczeństwa, to coraz częściej myśli się o stosowaniu czynników mniej uciążliwych dla środowiska naturalnego.
PL
Stosowanie sorbentów mineralnych nie tylko przyczynia się do poprawy stanu środowiska naturalnego, ale także wpływa na wzrost konkurencyjności przemysłu i tworzenie innowacyjnych technologii.
first rewind previous Strona / 16 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.