Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 12

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  olej izolacyjny
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań tendencji do elektryzacji mineralnego oleju izolacyjnego w funkcji jego przyspieszonego czasu starzenia. Badania wykonano w układzie z elektrometrem wirującym, gdzie czynnikami wpływającymi na wielkość generowanego prądu elektryzacji była prędkość obrotowa tarczy. Uzyskane wyniki badań w układzie tarczowym wykazały, że procesy starzeniowe w sposób zasadniczy wpływają na generację elektryczności statycznej. Mierzone prądy elektryzacji zmieniały się zarówno, co do znaku jak również wartości bezwzględnej. Prędkość obrotowa tarczy powodowała nieliniowy wzrost wartości prądu elektryzacji.
EN
The article presents the results of the trend towards electrification of mineral insulating oil as a function of aging time. The study was performed in the system of rotating electrometer, where the factors affecting the size of the generated current electrification was the disc speed. The results obtained in the system disc showed that the aging process in a way that fundamentally affect the generation of static electricity. The measured currents of electrification varied both as to the character as well as the absolute value. Disc speed caused a linear increase in the current electrification.
2
Content available remote Właściwości fizykochemiczne nanomodyfikowanych olejów transformatorowych
PL
Praca przedstawia wyniki wstępnych badań dotyczących wpływu domieszkowania fulerenami na właściwości fizykochemiczne mineralnych olejów izolacyjnych. Analizowano zmiany stanu zawilgocenia oraz liczbę kwasową w nano-modyfikowanych, zestarzonych próbkach olejowych. Zaobserwowano, że zarówno zawartość wody mierzonej metodą Karla-Fishera jak i liczba kwasowa mają tendencje malejące ze wzrostem stężenia fulerenów.
EN
The paper presents the result of preliminary researches concerning the influence of fullerene doping on the physicochemical properties of insulating oil. The influence of fullerenes doping of aged oil on both, moisture and total acid number has been analyzed. The water content measured with K-F method has tendency to decrease with the fullerene content. Additionally, the C60 addition also reduces total acid number.
PL
W pracy przedstawiono wyniki wstępnych badań dotyczących wpływu domieszkowania fulerenów na zawartość wody w olejach elektroizolacyjnych. Analizie poddano zmiany stanu zawilgocenia w nanomodyfikowanych, zestarzałych próbkach olejowych. Przeprowadzone badania dowodzą, że wraz ze wzrostem stężenia domieszkowanych fulerenów C60 obniża się tendencja do zawilgocenia badanych próbek olejowych. Do badań zawartości wody wykorzystano bezpośrednią metodę miareczkowania kulometrycznego Karla Fischera.
EN
This paper presents the results of the initial researches concerning the influence of fullerene doping on water content properties of insulating oil. The analysis showed the changes of moisture in nanomodified, aged oil samples. The conducted researches show that the water content has a tendency to decrease while C60 fullerene content increase. The measurement of the water content was made on the basis of Karl Fisher method.
PL
W artykule przedstawiono problematykę badawczą dotyczącą elektryzacji strumieniowej. Rozwijana była ona początkowo w Katedrze Elektroenergetyki, później w Katedrze Inżynierii Materiałowej i Elektrycznej. Inspirowały ją przede wszystkim zagrożenia izolacji transformatorów energetycznych z wymuszonym przepływem oleju, gdzie zjawiska elektryzacji prowadziły do przebicia izolacji i awarii transformatorów.
EN
In paper research problems of streaming electrification is presented. This matter has been developed at the Electrical Engineering Institute in Chair of Material and Electrical Engineering. The research projects were inspired by menace in power transformer insulation with forced oil cooling system. The streaming electrification lead to insulations breakdown and other failures in these systems.
5
Content available remote Pomiary potencjału elektrokinetycznego zeta oleju izolacyjnego
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań potencjału elektrokinetycznego zeta istniejącego w podwójnej warstwie elektrycznej na granicy fazy stałej i ciekłej. Do badań potencjału zeta użyto próbek w postaci koloidalnej, których fazę ciągłą (rozpraszającą) stanowił olej izolacyjny, a fazę stałą (rozproszoną) materiały w postaci rozdrobnionej (aluminium. miedź, steatyt, Al-70). Pomiary wykonane zostały przy użyciu urządzenia Zetasizer 2000 - firmy Malvern Instruments (UK). Na podstawie zmierzonego potencjału zeta oraz właściwości fizykochemicznych oleju izolacyjnego, wyznaczono objętościową gęstość ładunku qw na granicy fazy stałej i ciekłej, odpowiedzialną za generacje ładunków elektrostatycznych.
EN
The paper presents research results of electrokinetic zeta potential that exists in the electrical double layer on the border of the solid and liquid phases. For zeta potential examination, samples in the colloid form were used, the continuous (dispersing) phase of which was the insulation oil, and the solid (dispersed) phase was constituted by materials in a disintegrated form (aluminum, copper, steatite, Al - 70). The measurements were taken with Zetasizer 2000 - by Malvern Instruments (UK). Volume density of charge qw on the border of the solid and liquid phases, responsible for generation of electrostatic charges, was determined based on the measured zeta potential and physicochemical properties of the insulation oil under study.
6
Content available remote Badania kawitacji w olejach izolacyjnych
PL
W artykule zawarto wybrane wyniki analizy spektralnej sygnału emisji akustycznej obserwowanej podczas pobudzania ultradźwiękami szklanej okrąglo-dennej kolby wypełnionej nowym olejem izolacyjnym. Przy odpowiednich wartościach wartości skutecznej i częstotliwości sygnału zaobserwowano pęcherzyki kawitacyjne. Implodujące pęcherzyki są odpowiedzialne za występowanie szerokopasmowego szumu w widmie sygnału emisji akustycznej. Na podstawie wyznaczonych widm zaproponowano wskaźnik kawitacji reprezentujący intensywność zjawiska.
EN
The paper presents some spectral analysis results of acoustic emission observed during ultrasound driven round bottomed fiask with fresh insulating oil inside. At suitable value of signal rms value and freąuency many of cavitation bubbles were observed. Collapsing bubbles were responsible for broadband noise included In acoustic emission signal spectra. To represent the cavitation intensity a simple cavitation indicator based on power spectral densities of acoustic emission signal was proposed. (lnvestigation of cavitation in insulating oils).
7
Content available remote Statistical analyses of gases dissolved in oil insulation of power apparatus
EN
In the paper various methods to interpret conditon of oil-paper insulation using classical statistics and artificial intelligence have been presented. Basing on samples of gases dissolved in oil insulation collected from a given transformer statistical methods have been developed.The results have been based on samples of gases collected from the biggest power plant in Poland. At the end of the paper the results of classical statistics and artificial neural method have been compared.
PL
W pracy przedstawione są różne metody interpretacji stanu izolacji na podstawie analizy stężeń gazów rozpuszczonych w oleju przy użyciu klasycznych metod statystycznych jak i metod z dziedziny sztucznej inteligencji (metoda sztucznych sieci neuronowych, metoda logiki rozmytej). Szczególnie zostały rozwinięte metody statystyczne w połączeniu z metodami klasycznymi analizy stężeń gazów rozpuszczonych w oleju. Główne tezy pracy doktorskiej: 1. Statystyczna analiza wszystkich, uzyskanych dla danego transformatora od początku jego pracy, danych pomiarowych dotyczących ilości gazów rozpuszczonych w oleju, będzie źródłem dodatkowych informacji pozwalających uprawdopodobnić diagnozę. Analiza wszystkich wyników powinna dotyczyć wartości bieżących, przyrostów i ilorazów. 2. Metody statystyki klasycznej mogą dać wyniki bardziej użyteczne i wiarygodne niż metoda sztucznych sieci neuronowych. Wyniki wszystkich analiz były oparte o próbki zgromadzone z jednego z największych przedsiębiorstw energetycznych w Polsce.
PL
W artykule przedstawiono (wyniki badań odpowiedzi dielektrycznej próbek oleju transformatorowego w dziedzinie częstotliwości. Badano wpływ zawilgocenia, zanieczyszczenia włóknami celulozy, temperatury oraz wartości napięcia pomiarowego, na odpowiedź dielektryczną oleju transformatorowego. Wyznaczono rezystywność oraz energię aktywacji oleju nowego oraz olejów pochodzących z eksploatowanych transformatorów mocy.
EN
Measurement results of dielectric response of insulating oil in frequency domain were presented. Influence of moisture, impurities and voltage on dielectric response has been investigated Activation energy for different samples of transformer oil was calculated.
PL
W artykule przedstawiono problematykę badawczą dotyczącą elektryzacji strumieniowej. Rozwijana była ona w Instytucie Elektroenergetyki w Katedrze Inżynierii Materiałowej i Elektrycznej. Inspirowały ją przede wszystkim zagrożenia izolacji transformatorów energetycznych z wymuszonym przepływem oleju, gdzie zjawiska elektryzacji prowadziły do przebicia izolacji i awarii transformatorów
EN
In paper research problems of streaming electrification is presented. This matter has been developed at the Electrical Engineering Institute in Chair of Material and Electrical Engineering. The research projects were inspired by menace in power transformer insulation with forced oil cooling system. The streaming electrification lead to insulations breakdown and other failures in these systems.
PL
W roku 2001 udokumentowano obecność oleju izolacyjnego w środowisku gruntowo-wodnym , w bezpośrednim sąsiedztwie rzeki, na skutek wycieku po awarii kabla energetycznego. stwierdzono ponadstandardowe koncentracje zanieczyszczeń olejem mineralnym oraz związkami z grupy polichlorownych bifenyli (PCB). W testach laboratoryjnych badano wyniki biodegradacji skażeń organicznych za pomocą wyselekcjonowanych biocenoz bakteryjnych. Wykazano, że ekstrakty skażeń są częściowo toksyczne wobec bakterii w stężeniu powyżej 1%, jednakże efekt ten był przejściowy i po fazie selekcji w biopreparacie dominowały zaadaptowane szczepy oporne na skażenia. Skażenia związkami PCB oraz olejem mineralnym, będącym kometabolitem procesu, ulegały rozkładowi przez adaptowany biopreparat. Badane ksenobiotyki były jednak stosunkowo słabo przyswajalne, co może wydłużyć proces biodegradacji prowadzony w gruncie metodą in situ. Wyniki testów otwierają perspektywę pozyskania wyspecjalizowanych drobnoustrojów i namnożenia ich w celu wyhodowania biopreparatu ukierunkowanego na rozkład skażeń specyficznych dla miejsca awarii kabla. Zaproponowano system intensywnego oczyszczania terenu awarii za pomocą kompleksowej technologii opartej o remediację hydrodynamiczną oraz mikrobiologiczny rozkład zanieczyszczeń.
EN
Active biocenoses were tested for biodégradation potential towards organic waste present in soil and groundwaters in the area of damaged electric I10 kV cable. The leak of insulator oil caused risk of the pollution of the river adjacent to the accident area. Organic pollutants extracted from the soil contained mineral oil and high levels of polychlorinated biphenyls (PCBs). The extracts were shown to be toxic at concentrations above 1% and led to the inhibition of bacterial growth as well as to the decrease in cell survival. However, when treated with preadapted bacterial consortia containing specialized microorganisms at high biomass density, PCBs together with mineral oil as a cometabolite were shown to undergo biodegradation with spectacular kinetics under laboratory conditions. Hydrogeological conditions of the contaminated area were established and a complex process for the remediation of organic waste contamination, involving the combined hydrodynamic and microbiological treatment, was proposed.
PL
Artykuł przedstawia wyniki pomiarów prądu elektryzacji generowanego na powierzchni granicznej fazy stałej i ciekłej. Badania przeprowadzono w układzie z wirującą tarczą. Opisano zmodyfikowany układ pomiarowy z wirującym elektrometrem. Określono wpływ wirowania na otrzymane rezultaty. Dokonano wstępnej analizy wyników badań.
EN
In paper measurements of electrification current in spinnig disc system are presented. The electrostatic charge is generated on boundary surface between solid and liquid phases. The modified measurement system with rotating electrometer is described. The system is compared with older system that used stationary both electrometer and a/d converter. An influence of rotating speed is analyzed for error evaluation. The preliminary calculus are made for determining the relation between generated current and different kind of parameters e.g. the influence of rotating speed on variance of the measured current.
PL
Znacznie wyższe wykorzystanie materiałów (w tym oleju izolacyjnego) w nowoczesnych konstrukcjach transformatorów narzuca precyzyjniejsze badania diagnostyczne, a zwłaszcza diagnostykę bezwyłączeniową. Omówiono wpływ dotychczasowych doświadczeń na program badań, szczególnie oleju izolacyjnego, przewidziany w nowej instrukcji eksploatacji transformatorów. Zacytowano wymagane kryteria oceny. Podano przykłady wykonanych badań.
EN
Considerable use of insulation materials (including insulation oil) in transformers of modern design requires more accurate diagnostic tests, especially diagnostic without outages. There is discussed influence of experiences on test programme achieved up to now, especially for insulation oil, foreseen in the new operation handbook for transformers and there are cited required assessment criteria. Given are examples of performed tests.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.