Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 20

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  uninterruptible power supply
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Przedmiotem artykułu jest dwumodułowy zestaw opatentowany przez inżynierów z PGE Dystrybucja O.Lublin. Mobilna stacja transformatorowa - SN/nN o mocy transformatora 630kVA 15/0,4kV, z automatyką zabezpieczeniową oraz synchronizacją strony SN przeznaczoną do zasilania sieci dystrybucyjnej średniego napięcie za pomocą agregatu prądotwórczego niskiego napięcia. Bocznik - zabudowany jest w lekkiej obudowie metalowej, wyposażonej w rozdzielnicę SN i rozdzielnicę potrzeb własnych, posadowiony na płozach z uchwytem transportowym.
EN
The subject of the article is a two-module set, patented by engineers from PGE Dystrybucja Lublin Branch. The MV/LV mobile transformer station with a transformer power of 630 kVA 15/0.4 kV, with automatic protection and MV side synchronization is intended for supplying medium voltage distribution networks by means of a low voltage power generator. The shunt is built in a light metal housing, equipped with a MV switchgear and a switchgear for own needs, mounted on skids with a transport handle.
EN
In the article an analysis of the quality of the output voltage for Uninterruptible Power Supply (UPS) was performed. The currently used and commonly known methods for calculating the different quality factors mainly focus on averaging the values of the waveform e.g. Total Harmonic Distortion (THD), Total Distortion Factor (TDF), Weighted Total Harmonic Distortion (WTHD). The main goal of the paper is to propose a complete and supplementary methodology for assessing the quality and parameters that are the complements of the algorithms that are currently used.
PL
W artykule przedstawiono analizę jakości napięcia wyjściowego falowników w systemach bezprzerwowego zasilania UPS. Obecnie znane i stosowane metody wyliczania różnych współczynników skupiają się głównie na wartościach uśrednionych przebiegu wyjściowego. Na przykład są to współczynnik zniekształceń harmonicznych THD, TDF oraz ważony WTHD. Głównym celem artykułu jest przedstawienie kompletnej i dodatkowej procedury pozwalającej na obiektywną ocenę sygnału wyjściowego będącą wsparciem dla stosowanych już metod.
PL
W artykule przedstawiono unikalny system zasilania awaryjnego opartego na sześciu zespołach prądotwórczych dużej mocy stanowiących element zasilania gwarantowanego dla potrzeb procesu technologicznego w jednej z największych polskich firm produkcyjnych przemysłu ciężkiego. Zaprezentowany układ automatyki i sterowania pracą zespołów jest uznawany za jedno z najbardziej zaawansowanych technicznie rozwiązań w Europie. Stopień trudności związany z realizacją tego zadania i koordynacją kilkudziesięciu firm pracujących przy tym projekcie należał do najwyższych w Polsce.
EN
The article presents a unique Emergency Power System based on six high-power generators which is dedicated for the needs of the technological process in one of the largest Polish heavy industry manufacturing companies. The presented automation and control system of six genset is regarded as one of the most technically advanced solutions in Europe. The degree of difficulty associated with the implementation of this task and coordination of dozens of companies working on this project belonged to the highest in Poland.
EN
The paper presents the simplest methods for preventing the occurrence of low energy quality. The problem of the quality of electric current was also discussed, indicating its defects. A scheme for a power failure tree was developed using the FTA method. The obtained results were compared and discussed.
PL
W pracy przedstawiono najprostsze metody zapobiegania występowaniu niskiej jakości energii. Omówiono również problem jakości prądu elektrycznego, wskazując na jego wady. Opracowano schemat drzewa awarii zasilania korzystając z metody FTA. Uzyskane wyniki zostały porównane i omówione.
PL
W pracy przedstawiono metodykę i wyniki pomiarów stanów nieustalonych w zasilaczu bezprzerwowym (UPS) typu online. Do rejestracji zdarzeń po stronie zasilania i na wyjściu UPS wykorzystano dwa przyrządy do pomiaru jakości energii elektrycznej zsynchronizowane czasowo. Rejestratory kompresują uzyskane dane pomiarowe, co może wprowadzać dodatkowe błędy pomiaru wielkości mierzonych – napięć i prądów. Dodatkowe rejestracje oscyloskopem wielokanałowym potwierdziły poprawność danych uzyskiwanych w celu określenia reakcji zasilacza na zaburzenia występujące na wejściu i wyjściu urządzenia. W pracy analizowano wyniki pomiarów impedancji pętli zwarciowej zmierzone przyrządem wymuszającym poziomy prądu zwarciowego na linii zasilającej odbiorniki energii elektrycznej we wszystkich stanach pracy zasilacza, a następnie porównywano je z wynikami obliczeń przeprowadzonych na uzyskanych przebiegach prądu i napięcia.
EN
The paper presents the methodology and the results of transient measurement in on-line Uninterruptable Power Supply (UPS). There were two power quality measurement instruments (synchronised with time) used for registering the events in UPS input and output. The recorders compress the obtained measurement data, which may introduce additional measurement errors of measured values, i.e. voltage and current. Additional registrations with a multi-channel oscilloscope confirmed the correctness of the obtained data in order to determine the reaction of the UPS to the disturbances occurring in UPS input and output. The work analysed the results of loop impedance, measured by a meter that forces short-circuit current in the line supplying electric load, in all states of the UPS, and then they were compared with the results of calculations carried out on the obtained current and voltage waveforms. The measurement of fault loop impedance in UPS output line should be performed in active static switch (bypass mode), because UPS will operate in this mode after switching from inverter operation due to high current forcing during a short circuit in the UPS output. Measurement of fault loop impedance in UPS output circuits, when it is in AC-DC-AC double conversion mode, may result with loop impedance overstating by meters, which in turn limits recognition of the tested installation as safe from the protection against electric shock by automatic power off point of view. The values of calculated loop impedance at forced high current, i.e. 160 A in the UPS output, when it is respectively in the manual bypass and static switch mode, are 4% and 2.5% lower than the ones presented by meter after measure by forcing high current. Differences in impedance of the static switch and manual bypass UPS mode can be the basis for the estimation of the thyristor impedance. Estimation of direct measurement results with 14.6 m, and according to the calculation of recorded transients it is about 16.1 mΩ.
EN
Along with the increase in the use of nonlinear electronic devices, e.g. personal computers, power tools and other electrical appliances, the requirements for uninterruptible power supplies are constantly growing. This paper proposes a method and deep analysis of results viable for checking how single-phase uninterruptible power supplies (UPSs) cope with nonlinear circuits under varying power loads in terms of electric energy quality. Various classes of single-phase UPS systems with different topologies were tested, for instance line-interactive and double conversion (online) single-phase UPS devices. Furthermore, measurements were carried out in view of a power source – loads were supplied both from a power grid and UPS built-in battery. Juxtaposition of the obtained results such as a THDU , THDI (Total Harmonic Distortion) percentage ratio of input/output voltage and current, a power factor and crest factor volume etc. of the tested UPS systems indicated major differences in their performance during laboratory tests.
PL
W dwuczęściowym artykule przedstawiono różne układy zasilania obiektów użyteczności publicznej. Scharakteryzowano różne standardy ciągłości zasilania. Przedstawiono klasyfikację odbiorców w zależności od wymagań niezawodnościowych. Sformułowano ponadto uwagi i wnioski końcowe.
EN
The two parts paper presents different electric energy supply systems for public buildings. Different standards of continuity are characterized. The classification of electric energy consumers according to the requirements of reliability are presented. Conclusions and remarks are formulated.
PL
W dwuczęściowym artykule przedstawiono różne układy zasilania obiektów użyteczności publicznej. Scharakteryzowano różne standardy ciągłości zasilania. Przedstawiono klasyfikację odbiorców w zależności od wymagań niezawodnościowych. Sformułowano ponadto uwagi i wnioski końcowe.
EN
The two parts paper presents different electric energy supply systems for public buildings. Different standards of continuity are characterized. The classification of electric energy consumers according to the requirements of reliability are presented. Conclusions and remarks are formulated.
9
PL
W pracy podjęto tematykę jakości i niezawodności zasilania elektrycznego priorytetowych odbiorników energii. Przedstawiono zalety i wady elementów systemu zasilania gwarantowanego (jakimi są zasilacze UPS oraz zespoły prądotwórcze), wyniki badań ich parametrów funkcjonalnych oraz wskazano sposób osiągnięcia najkorzystniejszych rezultatów ich wykorzystania w systemach zasilania wrażliwych, strategicznych odbiorników energii.
EN
The paper deals with the problems of quality and reliability of power supply of priority energy receivers. The advantages and disadvantages of the parts of the guaranteed power supply systems (UPS and electric power generators) are specified, as well as the test results of their functional components. The way is presented to achieve the most favourable effects of their application to the power systems used to supply sensitive energy receivers of strategic significance.
10
Content available remote Skalowanie czasu pracy autonomicznej w systemach zasilania gwarantowanego
PL
W pracy zajęto się zagadnieniami skalowania czasu pracy autonomicznej (rezerwowej) systemów zasilania gwarantowanego (doboru czasu podtrzymania zasilania zabezpieczanych odbiorników). Opisano moduły bateryjne i możliwość ich wykorzystania w UPS. W celu umożliwienia nieprzerwanej długotrwałej pracy autonomicznej (przy braku prawidłowego napięcia sieciowego) rozpatrzono także współpracę zasilacza UPS z zespołem prądotwórczym. W końcowej części pracy skomentowano uzyskane rezultaty.
EN
The paper discusses the issues of scaling of autonomous operation (back-up) time of UPS units (determining the back-up time for the protected receivers). Battery modules and their possible applications were described. In order to ensure long, uninterrupted autonomous operation (when there is no voltage in the mains) the UPS unit's operation when coupled with power generator was also considered. The last section of the paper comments on the obtained results.
PL
W artykule opisano koncepcję systemu zasilania układów urządzeń automatyki zabezpieczeniowej EAZ, zasilanego z dwóch niezależnych źródeł zasilania i wyposażonego w superkondensatorowy zasobnik energii. Zastosowanie takiego rozwiązania układowego w elektronicznych zabezpieczeniach energetycznych zapewnia większą funkcjonalność urządzeń w sytuacjach awaryjnych związanych z zanikiem zasilania głównego.
EN
In the paper the conception of power supply system for protection relay devices powered from two independent sources and equipped with supercapacitor energy storage system has been described. Implementation of such a solution in protection relay devices provides better functionality in emergency situations when the main power supply goes off.
EN
This paper presents a high performance control scheme for a single phase uninterruptible power supply (UPS) inverter. In the proposed structure, a learning-type controller eliminates periodic disturbances and therefore guaranties high steady-state performance while an instantaneous feedback controller ensures fast dynamic response of the system. Analysis and design of each controller are presented and a brief stability analysis of the complete system is given. Finally to validate the proposed control scheme, simulation results of the system are presented.
PL
W artykule opisano metodę sterowania jednofazowym przekształtnikiem stosowanym w systemie UPS. Zastosowano układ uczący się co gwarantowało płynną pracę systemu. Bazujący na chwilowych wartościach sterownik w sprzężeniu zwrotnym zapewniał dobrą dynamikę.
EN
This paper presents construction details of the commercially available uninterruptible power supply system (UPS) in which the PEM fuel cell stack was applied as the primary energy source. Results of components testing as steady state performance of the fuel cell stack used are presented and analyzed in the context of project assumptions. Finally, the results of field tests of the complete UPS unit are presented and analyzed. The designed and constructed uninterruptible power supply with fuel cell module can power any electrical devices up to 300 W for 80 minutes with 33 gram of stored hydrogen.
PL
W artykule przedstawiono projekt demonstratora hybrydowego systemu autonomicznego zasilania bezprzerwowego, w którym źródłami energii są moduły fotowoltaiczne oraz ogniwa paliwowe. Energia elektryczna jest w nim gromadzona w baterii akumulatorów oraz w bloku superkondensato-rów. System zarządzany jest opracowanym przez autorów mikroprocesorowym sterownikiem pozwalającym na monitorowanie stanu akumulatora, poziomu paliwa w zbiorniku oraz komunikację z modułem umożliwiającym przesłanie tych informacji na odległość. Zaprezentowano przetwornicę DC/DC, która zamienia zmieniające się w szerokim zakresie napięcie na bloku superkondensatorów w stabilne napięcie wyjściowe. Omówiono również obszary aplikacyjne oraz uwarunkowania ekonomiczne proponowanego rozwiązania.
EN
The paper presents the design of hybrid autonomous system demonstrator for uninterruptible power supply in which energy sources are photovoltaic modules and fuel cells. Electrical energy is stored in the batteries and in a block of supercapacitors. Management system, developed by the authors, is a microprocessor controller that allows to monitor battery condition, fuel level in the tank and provides communication with the module that enables wireless transfer of information. Presented DC / DC converter turns changing in a broad range voltage on block of supercapacitors into a stable output voltage. Article also discusses areas of application and economics of proposed solution.
PL
W części pierwszej artykułu opisano jakość energii elektrycznej, przyczyny i skutki złej jakości energii oraz jakość zasilania z publicznej sieci elektroenergetycznej. W części drugiej artykułu będą opisane źródła zasilania rezerwowego i bezprzerwowego, układy zasilania rezerwowego i bezprzerwowego oraz tendencje rozwojowe rezerwowych źródeł energii.
EN
The first part of the article discusses the quality of electrical energy, causes and effects of law quality of electric energy and quality of supply from public electric power network. In the second part of the article, it will be discussed, sources of back-up supply and uninterruptible supply, the systems of back-up supply and uninterruptible supply and development trends of back-up sources of electric energy.
17
Content available remote Sterowanie rozproszone systemem zasilania bezprzerwowego
PL
W referacie przedstawiono propozycję jednofazowego systemu zasilania bezprzerwowego (UPS) zbudowanego w oparciu o pracujące równolegle moduły przekształtników DC-AC-DC-AC z separacją galwaniczną. Opisano opracowany i zastosowany w układzie system komunikacji pomiędzy modułami oparty na warstwie fizycznej CAN, obsługujący sterowanie rozproszone typu master-slave pozwalające na uzyskanie wysokiej dyspozycyjności systemu UPS. Układy sterowania poszczególnymi modułami zaprojektowano tak, aby zapewniały wysoką jakość napięcia wyjściowego przy obciążeniu odbiorami zarówno liniowymi jak i nieliniowymi. Przedstawiono wybrane wyniki badań symulacyjnych i laboratoryjnych układu z modułami o mocy 5kVA.
EN
The paper presents the single phase uninterruptible power supply (UPS) system with galvanic separated DC-AC-DC-AC converters operating in parallel. The CAN physical layer based system of communication between converters has been developed and applied, which allow to utilize a decentralized master-slave control providing high availability factor of the whole UPS system. The control system of particular converters has been developed to ensure a high quality of the output voltage for both linear and nonlinear load. The selected simulations and experimental results obtained for 5kVA prototype modules are presented.
PL
Wiele urządzeń i systemów przemysłowych wymaga specjalnego zasilania awaryjnego. Aby zabezpieczyć urządzenia odbiorcze przed skutkiem przerwy w zasilaniu zawodowym, stosuje się obecnie głównie baterie akumulatorów zainstalowane w systemach typu UPS oraz agregaty prądotwórcze. Taka koncepcja zasilania funkcjonuje wśród użytkowników już od wielu lat i działania wielu firm produkcyjnych skierowane są na tylko jej usprawnienia.
20
PL
Praca omawia tematykę badań kompatybilności elektromagnetycznej (KEM) bezprzerwowych zasilaczy awaryjnych (UPS). Określono stan normalizacji, uwarunkowania badań KEM wynikające ze środowiska elektromagnetycznego i trybu pracy. Podano zakres badań KEM dla UPS typu off-line o mocy do lWA.
EN
The paper deals with problems of measurement of electromagnetic compatibility (EMC) of uninterruptible power supply (UPS) units. To this end EMC normative and legislative documents are reviewed, including the adequate standards for EMC of UPS (EEC 62040-2:1999). The range of study and characterization of all conditions are given. A number of EMC tests for some popular off-line UPS providing up to lkVA is proposed. Appropriate measurement procedures for a range of electromagnetic environment and UPS types are described. The standard conditions of UPS EMC measurements were provided i.e. the most disadvantageous in terms of emission and immunity. Specific measurements conditions (test configuration, load, time of test) for particular UPS operation modes (normal mode, stored energy mode) are enumerated. The care is taken to limit USP assessment to a reasonable number of measurements. Performance criteria the proper UPS functioning are interpreted. Typical measurement points best suited to check emission and immunity requirements are described. The test plan for typical UPS is also given.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.