Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 135

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  etanol
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
EN
This paper presents investigations on the removal of cyclohexane and ethanol from air in polyurethane- -packed biotrickling filters, inoculated with Candida albicans and Candida subhashii fungal species. Results on process performance together with flow cytometry analyses of the biofilm formed over packing elements are presented and discussed. The results indicate that the presence of ethanol enhances the removal efficiency of cyclohexane from air. This synergistic effect may be attributed to both co-metabolism of cyclohexane with ethanol as well as increased sorption efficiency of cyclohexane to mineral salt medium in the presence of ethanol. Maximum elimination capacities of 89 g m-3 h-1 and 36.7 g m-3 h-1 were noted for cyclohexane and ethanol, respectively, when a mixture of these compounds was treated in a biofilter inoculated with C. subhashii. Results of flow cytometry analyses after 100 days of biofiltration revealed that about 91% and 88% of cells in biofilm remained actively dividing, respectively for C. albicans and C. subhashii species, indicating their good condition and ability to utilize cyclohexane and ethanol as a carbon source.
PL
W pracy przedstawiono badania nad usuwaniem cykloheksanu i etanolu z powietrza w boifiltrach zraszanych, wypełnionych pianką poliuretanową, zasiedloną grzybami z gatunku Candida albicans i Candida subhashii. Przedstawiono i omówiono wyniki dotyczące wydajności procesu (na podstawie pomiarów techniką chromatografii gazowej) wraz z wynikami cytometrii przepływowej dla utworzonego biofilmu. Uzyskano wartości zdolności usuwania, wynoszące około 89 g m-3 h-1 i 36.7 g m-3 h-1, odpowiednio dla cykloheksanu i etanolu, gdy te związki jednocześnie poddawano procesowi biofiltracji w biofiltrze zaszczepionym Candida subhashii. Wyniki wskazują, że obecność etanolu powoduje zwiększenie skuteczności usuwania cykloheksanu z powietrza. Wzrost skuteczności usuwania z powietrza cykloheksanu w obecności etanolu może wynikać z polepszonego metabolizmu cykloheksanu w takich warunkach oraz z ograniczenia bariery dla przenikania masy, wskutek lepszych właściwości sorpcyjnych cieczy zraszającej wobec cykloheksanu w obecności etanolu.
PL
Pakiet programów CHEMCAD zastosowano do zaprojektowania linii oczyszczania etanolu. Jej głównymi aparatami były wyparka oraz kolumna rektyfikacyjna. Obliczenia przeprowadzono dla instalacji otrzymywania alkoholu etylowego o zadanym stężeniu. Proces technologiczny polegał na wprowadzeniu surówki zawierającej wodę, etanol oraz związki chemiczne o małej prężności pary nasyconej w warunkach normalnych do wyparki pracującej pod obniżonym ciśnieniem, w której następowało oddestylowanie etanolu i części wody (para). Opary z wyparki były następnie sprężane do ciśnienia atmosferycznego i kierowane do chłodnicy, w której następowało ich schłodzenie i skroplenie. Otrzymaną w ten sposób ciekłą mieszaninę kierowano do kolumny rektyfikacyjnej pracującej pod normalnym ciśnieniem, w której następowało rozdzielenie mieszaniny na etanol (o odpowiednim stężeniu) i wodę (zawierającą alkohol etylowy o małym stężeniu). Tak zaprojektowana instalacja została następnie zoptymalizowana (dwa warianty) ze względu na oszczędność energii. Otrzymano szczegółowe dane dotyczące wielkości, składu i parametrów strumieni w badanych instalacjach (3 linie produkcyjne) oraz nakładów energetycznych koniecznych do poniesienia w każdej z nich. Badania pokazały duże możliwości obliczeniowe i optymalizacyjne programu CHEMCAD.
EN
A plant for the sepn. of EtOH (90% purity) from its. aq. soln. was designed. The plant consisted of an evaporator and a rectification column. The feed stream contained H₂O, EtOH as well as non-volatile and low-volatile chem. compds. The non-random two-liqs. (NRTL) equation was used to describe the EtOH-H₂O equil. The whole technol. process was based on the assumption that the feed stream was directed into evaporator under reduced pressure, where EtOH and some H₂O were distilled off. The vapors were compressed to the ambient pressure, condensed and directed to the rectification column. The design was optimized for energy consumption.
PL
Coraz bardziej surowe przepisy w zakresie ograniczania szkodliwych składników spalin emitowanych przez silniki spalinowe wymuszają konieczność stosowania na coraz szerszą skalę paliw alternatywnych. Biorąc pod uwagę te wymagania, alkohole stanowią atrakcyjną alternatywę jako komercyjnie wykorzystywane paliwa, w tym zarówno jako paliwa samoistne, jak i w mieszankach z benzyną lub olejem napędowym. Stosowanie paliw alkoholowych może być jednym z istotnych czynników przyczyniających się do ograniczenia emisji szkodliwych składników spalin do atmosfery – pod warunkiem dobrej znajomości właściwości paliw i ich optymalnego wykorzystania. Etanol i butanol są alkoholami uważanymi za najbardziej perspektywiczne biokomponenty do obecnie stosowanych paliw konwencjonalnych. Odznaczają się one korzystnymi właściwościami użytkowo-eksploatacyjnymi i proekologicznymi, pozwalającymi zmniejszyć udział paliw węglowodorowych do zasilania silników, jak i ograniczyć emisję składników szkodliwych do atmosfery, w tym CO2. Dotychczas zdecydowanie większe zastosowanie znalazł etanol, mieszany w różnych proporcjach z benzyną i w wielu krajach powszechnie stosowany do zasilania silników ZI. Wynika to prawdopodobnie ze znacznie większej liczby prac badawczych o znaczeniu poznawczym oraz utylitarnym, które pozwoliły na wcześniejsze i szersze wykorzystanie etanolu jako samodzielnego paliwa lub domieszki do paliwa. Jednak w mieszaninach z benzyną, stosowanych jako paliwa do silników ZI, butanol wykazuje kilka istotnych zalet w porównaniu z etanolem. Butanol jest znacznie mniej higroskopijny, lepiej mieszalny z benzyną i ma większą wartość opałową, co przekłada się na mniejsze zużycie paliwa. Gdy butanol jest mieszany z benzyną, jego blendingowa prężność par jest mniejsza niż w przypadku etanolu, co ułatwia spełnienie wymagań normy EN 228. Największe wady butanolu w stosunku do etanolu w zastosowaniu do paliw stanowiących mieszanki z benzyną to mniejsza wartość liczby oktanowej i mniejsze ciepło parowania oraz większa gęstość i lepkość, co może przyczyniać się do większej względem etanolu skłonności do tworzenia szkodliwych osadów, zarówno w obszarze układu wtrysku paliwa, jak i silnika. W sumie butanol ma większy potencjał w porównaniu do etanolu w zakresie właściwości użytkowo-eksploatacyjnych w zastosowaniu do mieszanek paliw benzynowoalkoholowych do silników ZI.
EN
Increasingly stricter rules apply to the protection of the environment, including reduction of emissions of noxious car engine exhaust fumes, enforce necessary the use of alternative fuels on an increasingly wider scale. Taking into account these requirements alcohols constitute an attractive alternative as a commercially used fuels including both as selfcontained fuels as well as in blends with petrol or diesel oil. Application of the alcohol fuels may be an important factor that will help to cut emissions from the transport sector, provided good knowledge of fuel performances and optimal use of them. Ethanol and butanol are the alcohols which are considered to be the most promising biocomponents to the currently used conventional fuels. They have many varied and positive exploitation properties as well as proecological which allow to reduce share of hydrocarbon fuels to power IC engines and reduce harmful emissions as well greenhouse gases into the atmosphere. So far, ethanol was applied more widespread, mixed with petrol in variable proportions and in many countries used to power the SI engines. This is probably due to the substantially more quantities of research of cognitive and utilitarian meaning which allowed earlier and wider utilization of the ethanol as a selfcontained fuel or blending component. However in blends with petrol, used as a fuels for SI engines, butanol shows a few significant advantages in comparison with ethanol. Butanol is significantly less hygroscopic, better miscible with petrol and characterised with higher calorific value which contributes to lower fuel consumption. Once the butanol is mixed with petrol its blending vapour pressure is lower than that of the ethanol making easier conformity with the standard EN 228. The most significant disadvantageous of the butanol in comparison with ethanol in application to fuels designed as a petrol blends is lower octane number and lower heat of vaporization as well as higher density and viscosity which, in turn, may lead to higher against ethanol tendencies to create harmful deposits both in the area of engine as well as in the fuel injection system. In brief butanol has greater potential against ethanol as regards the performance characteristics in the case of petrol-alcohol blends designed for SI car engines.
EN
The engine simulations have become an integral part of engine design and development. They are based on approximations and assumptions. The precision of the results depends on the accuracy of these hypotheses. The simplified models of frozen composition, chemical equilibrium and chemical kinetics provide the compositions of combustion products for engine cycle simulations. This paper evaluates the effects of different operating conditions and hypotheses on the exergetic analysis of a spark-ignition engine. The Brazilian automotive market has the highest number of flex-fuel vehicles. Therefore, a flex-fuel engine is considered for simulations in order to demonstrate the effects of these different hypotheses. The stroke length and bore diameter have the same value of 80 mm. The in-cylinder irreversibility is calculated for each case at the closed part of the engine cycle. A comparative analysis of these hypotheses provides a comprehensive evaluation of their effects on exergetic analysis. Higher values of accumulated irreversibility are observed for the oversimplified hypothesis.
5
Content available remote Project of laboratory rectification column for periodic work
EN
The paper presents a project of a rectification column working periodically for the production of ethyl alcohol. The project contains an assumption of a steady concentration of the distillate. Thee range of change in the reflux from 1.7 to 13 required to obtain that concentration was calculated. With 50 litres of feed containing 9 mol % ethanol, about 10 litres of distillate was obtained, which has 70 mol % ethanol. Ceramic Raschig rings with a diameter of 15 mm, which, in a column, occupy a height of 0.5 m, were used. The height of the entire column was 0.67 m.
PL
W artykule przedstawiono projekt kolumny rektyfikacyjnej pracującej okresowo do otrzymywania alkoholu etylowego. W projekcie założono stałe stężenie destylatu i wyznaczono zakres zmiany liczby powrotu od 1,7 do 13, konieczny do jego otrzymania. Z 50 litrów surówki zawierającej 9% mol. etanolu uzyskano ok. 10 litrów destylatu o stężeniu 70% mol. Jako wypełnienie zastosowano ceramiczne pierścienie Raschiga o średnicy 15 mm, które zajmują w kolumnie wysokość 0,5 m. Natomiast wysokość całej kolumny, jest równa 0,67 m.
PL
W pracy ujęto niezbędne elementy wymagane do zmiany gaźnikowego układu zasilania, przystosowanego do benzyny, na zasilanie wtryskowe etanolem. Obliczono moment bezwładności koła zamachowego, tak by silnik pracował z wymaganą równomiernością biegu po zwiększeniu stopnia sprężania. Przedstawiono różnicę w poborze ciepła przez etanol oraz benzynę. Skupiono się głównie na problemie niedogrzewania się silnika, spowodowanym własnościami charakterystycznymi alkoholu etylowego. W celu pozyskania ciepła niezbędnego do odparowania paliwa połączono układ dolotowy z kolektorem wydechowym w taki sposób, aby część ciepła, które zostało przekazane, pomagała w ogrzewaniu powietrza zasysanego przez silnik. Przedstawiono wyniki zastosowanych modyfikacji. Doświadczalnie dobrano optymalne warunki pracy silnika.
EN
The article contains necessary elements required for changing the carburetor system, adapted for gasoline to ethanol fuel injection. The moment of inertia of the flywheel was calculated so that the engine worked with the required uniformity, after increasing the compression ratio. The difference in heat consumption of ethanol and gasoline was presented. The article focused mainly on the problem of engine not achieving the proper temperature of work due to the characteristic properties of ethyl alcohol. In order to obtain the heat required to evaporate the fuel, the intake manifold and the exhaust manifold were connected in such a way that a portion of the heat is transferred to assist in heating the air sucked by the engine. The results of applied modifications are presented. The engine operating conditions were chosen experimentally.
EN
The article presents the effects caused by the variation of fuel-oxygen mass content and widely differing chemical and physical properties of a fossil diesel (DF) and hydrotreated renewable diesel (HRD) fuel blends involving ethanol (E) or biodiesel (B) on ignition delay, combustion phenomenon, heat release characteristics, and maximum in-cylinder pressure of a turbocharged CRDI diesel engine. The diesel-HRD fuel blends (12 in total) involving anhydrous (200 proof) ethanol OE0-OE5 or rapeseed biodiesel OB0-OB5 in such proportions by mass to assure a wide range of the variation of fuel-bound oxygen mass fraction 0-4.52 wt% (CN = 55.5) were tested for relative air-fuel ratios, λ = 1.30, 1.25 and 1.20, at the respective speeds of 1500, 2000, and 2500 rpm. Analysis of changes in the ignition delay, combustion history, and the peak in-cylinder pressure produced by using purposely designed fuel blends was performed on comparative bases with the corresponding values measured with ‘base-line’ blends OE0 or OB0 to reveal the potential developing trends. It was found that the reasonably higher fuel oxygen content improved combustion, boosted heat release rates, and shortened burn angle MBF 90, when running mainly at the high engine speed of 2500 rpm. Experiments revealed that fuel-oxygen mass content should be neither too high nor too low, but just enough to assure complete combustion and a low coefficient of the cyclic variation (COV) of operational parameters.
PL
Artykuł przedstawia wpływ zmian proporcji masowych paliwo-tlen oraz znacznie różniących się właściwościami chemicznymi i fizycznymi oleju napędowego (DF) oraz hydrorafinowanych mieszanek oleju napędowego (HRD) oraz etanolu (E) i biodiesla (B), na opóźnienie samozapłonu, zjawisko spalania, charakterystykę oddawania ciepła oraz maksymalne ciśnienie w cylindrze turbodoładowanego silnika o ZS typu CRDI. Przebadano mieszanki paliwowe: olej napędowy - HRD (łącznie 12), w tym bezwodny etanol OE0-OE5 (próba 200) oraz biodiesel OB0-OB5 na bazie rzepaku w takich proporcjach masowych, aby zapewnić szeroki zakres zmian zawartości masowej tlenu związanego w paliwie w zakresie 0-4,52% (CN = 55,5), dla względnego współczynnika nadmiaru powietrza λ = 1,30, 1,25, 1,20 przy prędkościach obrotowych 1500, 2000 oraz 2500 obr./min. Przeprowadzono analizę porównawczą opóźnienia samozapłonu, sprawności spalania oraz szczytowego ciśnienia wytworzonego wewnątrz cylindra, przy zasilaniu celowo opracowanymi mieszankami paliwowymi, w odniesieniu do odpowiednich wartości zmierzonych dla mieszanek „bazowych” OE0 i OB0, aby wykryć potencjalny trend zmian. Stwierdzono, że odpowiednio wyższa zawartość tlenu w paliwie poprawiła spalanie, podniosła sprawność cieplną oraz zmniejszyła kąt spalania MBF 90, głównie przy pracy na wysokich obrotach 2500 obr/min. Eksperymenty pokazały, że proporcja masowa paliwo-tlen nie powinna być ani zbyt niska, ani zbyt wysoka, ale wystarczająca, by zapewnić całkowite spalanie oraz niski współczynnik zmian cyklicznych (COV) parametrów eksploatacyjnych.
PL
Paliwa alternatywne stanowią coraz większą część paliw na rynku motoryzacyjnym. Wśród paliw alternatywnych bardzo istotnymi są paliwa odnawialne, umożliwiające zmniejszenie globalnej emisji dwutlenku węgla. Jednym z pomysłów w tym zakresie jest wykorzystanie etanolu (EtOH, C2H5OH) w postaci paliwa etanolowego E85, czyli mieszanki etanolu oraz benzyny silnikowej w stosunku 85:15. W związku z możliwością szerszego wykorzystania tego paliwa, niektórzy producenci pojazdów stworzyli odmiany swoich pojazdów o nazwie FlexiFuel. Ten skrót oznacza możliwość zasilania silnika pojazdu etanolem czy bioetanolem. Aby ocenić emisyjność samochodu zasilanego tego typu paliwem przeprowadzone zostały badania w rzeczywistych warunkach ruchu drogowego na samochodzie osobowym przystosowanym do zasilania ww. paliwem. Do badań wykorzystano paliwo etanolowe E85. Badania zostały przeprowadzone w rzeczywistych warunkach ruchu drogowego, w centrum Warszawy. Wybór trasy badawczej w centrum dużego miasta był uzasadniony faktem intensywniejszego wykorzystywania samochodów osobowych w warunkach miejskich, w tym samochodów typu FlexiFuel. Natomiast sama trasa przejazdowa została wybrana tak, aby była w miarę reprezentatywna dla ruchu samochodów w Warszawie.
EN
Alternative fuels represent an increasing share of fuel in the automotive market. Alternative fuels are very important for renewable fuels to reduce the global emission of CO2. One of the ideas in this regard is the use of ethanol (EtOH, C2H5OH) as ethanol fuel E85 is ethanol and engine gasoline in 85:15. As a result of the increased use of this fuel, some vehicle manufacturers have created variants of their vehicles called FlexiFuel. This acronym stands for the ethanol engine or bioethanol engine. In order to assess the emissivity of a car powered by this type of fuel, real road traffic conditions were tested on a passenger car adapted to the above mentioned fuel. Ethanol E85 fuel was used. The research was conducted in real traffic conditions, in the center of Warsaw. The selection of a research route in the center of a large city was justified by the increased use of passenger cars in urban areas such as FlexiFuel vehicle. On the other hand, the route itself was chosen so that it was as representative of the car traffic in Warsaw.
EN
Application of the method of quantum-mechanical calculations allowed for studies of variability of interactions between molecules of ethanol and tetracene. Entanglement of quantum states is seen during calculations in two ways: as a change of electric dipole moment and as an increase of the basis set superposition error (BSSE) with decreasing distance between molecules under study. There are observed the dependences of the total energy of the system due to the mutual arrangement of the long axes of the molecules and due to the orientation of the bond of the oxygen atom to the carbon atom with respect to the plane of benzene skeleton of tetracene molecule.
PL
Zastosowanie metod obliczeń kwantowo-mechanicznych umożliwiło badanie zmienności oddziaływań pomiędzy cząsteczkami etanolu i tetracenu. Obecność splątania kwantowego stanów kwantowych widziana jest podczas obliczeń na dwa sposoby - jako zmiana momentu dipolowego i jako narastanie błędu superpozycji bazy (BSSE), gdy odległość między badanymi cząsteczkami maleje. Obserwowane są zależności całkowitej energii układu zależnie od chwilowego wzajemnego ustawienia długich osi cząsteczek, jak też i orientacji wiązania atomu tlenu z węglem w etanolu względem płaszczyzny szkieletu benzenowego cząsteczki tetracenu.
PL
We wstępie artykułu przedstawiono przyczyny zmian formuł paliw do silników o zapłonie iskrowym, którymi są działania państw i społeczeństw w kierunku ograniczania szkodliwych substancji pochodzących ze spalania paliw oraz uzależnienia od dostaw ropy naftowej. Następnie omówiono rodzaje formuł paliw etanolowych do silników o zapłonie iskrowym, które obecnie są produkowane na świecie. W dalszej części artykułu zaprezentowano zmiany chemicznej formuły paliw do silników o zapłonie iskrowym, w której część węglowodorów jest zastępowana etanolem i/lub eterem etylowo-tert-butylowym. Następnie przedstawiono własne wyniki badań w zakresie wpływu paliw etanolowych na parametry charakteryzujące lotność, która ma bezpośredni wpływ na właściwości eksploatacyjne. W końcowej części pracy zaprezentowano przegląd badań europejskich w zakresie wpływu lotności paliw etanolowych na właściwości eksploatacyjne pojazdu, takie jak emisje, praca silnika w warunkach niskich i wysokich temperatur otoczenia. Konkluzją wynikającą z uzyskanych wyników badań własnych i badań europejskich w zakresie zmian składu frakcyjnego benzyny bezołowiowej E10, kreowanych zawartością etanolu, jest to, że weryfikacja tych zmian w testach hamownianych na obecnej flocie pojazdów potwierdziła przygotowanie nowoczesnych konstrukcji tych pojazdów do bezproblemowej pracy z użyciem paliwa E10. Dalszych weryfikacji w badaniach silnikowych w tym zakresie wymaga paliwo o średniej zawartości etanolu (E20).
EN
In the introduction, the reasons for changing fuel formulas for spark ignition engines, which are the actions of states and societies, to reduce harmful substances from fuel combustion and dependence on oil supplies are presented. The types of ethanol fuels formulas for the spark ignition engines that are currently produced in the world are presented. Hereafter the changes in the chemical formula of fuels for spark ignition engines, in which a part of the hydrocarbons are replaced with ethanol and/or ethyl-tert-butyl ether, are presented. Then our own research results on the impact of ethanol fuels on the volatility, which has a direct influence on the performance characteristics was presented. The final section presents an overview of European research on the volatile effects of ethanol fuels on vehicle performance characteristics such as emissions, engine operation at low and high ambient temperatures. The conclusion resulting from the obtained results of our own research as well as European research on the changes of the unleaded petrol E10 distillation curve, created with ethanol content, is that the verification of these changes in the engine tests on the current fleet of vehicles, confirmed the preparation of modern vehicle designs for trouble-free operation on E10 fuel. Further verifications in the engine tests in this scope require fuel with an average ethanol content (E20).
EN
In order to increase the possibility of utilizing ethanol to propel the combustion ignition engines, ethanol or methanol blends with diesel oil or other similar fuels are used. However, ethanol has a low solubility index in diesel fuel especially at low temperatures, which requires the use of additives to improve this feature. The paper presents the results of comparative tests of the derived cetane number of diesel fuel blend with ethanol and the addition of dodecanol which is used to improve the miscibility of ethanol with diesel fuel. The results of tests indicate that the effect of dodecanol additive in blended diesel fuel-ethanol on the auto-ignition properties of such fuel is negligible.
EN
The article proposes the concept of a new piston engine combustion system that is designed to meet future-oriented ecological requirements. The concept is to use ethanol as a fuel, in which a slurry of carbon nanotubes would be formed, which are characterized by the ability to ignite using a pulse of laser light fed into the combustion chamber. Modifying the shape of the light beam that penetrates the combustion chamber would allow to control the position and the size of the area in which the ignition of fuel would occur. The originality of the concept is to combine the latest achievements in the field of nanotechnology in the construction of lasers and the production of biofuels, so as to contribute to improving the environmental performance of engines using the existing synergies. The article discusses the prospects for the use of bioethanol as a fuel with zero carbon balance, a critical review of related research on light pulse initiated ignition of hydrocarbon fuels from carbon nanotubes was presented, and a review of studies of laser ignition for conventional fuels. The results of studies of carbon nanotubes suspensions in a variety of fuels conducted by the authors in order to seek solutions for the stable dispersions formation, that are resistant to nanotube agglomeration and sedimentation. The summary indicates directions for further research highlighting the importance of environmental impact.
PL
W artykule przedstawiono wybrane wyniki badań wskaźników ekonomicznych i ekologicznych silnika PERKINS 1100 zasilanego czterema rodzajami paliw ekologicznych tj.: węglowodorowym, niskosiarkowym olejem napędowym EKODIESEL ULTRA B oraz porównawczo: estrem metylowym kwasów oleju rzepakowego FAME-100 B i mikroemulsją węglowodorowo-etanolową (E1-90%ON + 10% ETANOL), estrowo-etanolową (E2-90% FAME +10% ETANOL). Zastosowanie paliw o różnych właściwościach fizykochemicznych do silników wysokoprężnych wymaga dużych dokładności pomiarów parametrów diagnostycznych celem poznania występujących różnic w procesach wtrysku i spalania silników zasilanych tymi paliwami. Spełnianie coraz bardziej rygorystycznych norm stężenia składników toksycznych spalin zmusza współczesnego użytkownika silników spalinowych o zapłonie samoczynnym do posiadania szybkich i precyzyjnych metod oceny jego stanu technicznego, a szczególnie procesu spalania oraz stanu technicznego aparatury wtryskowej. Wykazano, że rodzaj paliwa o różnych właściwościach fizykochemicznych ma istotny wpływ na proces wtrysku paliwa i jego spalanie, czas trwania wtrysku, prędkość wypływu paliwa z rozpylacza oraz czas trwania strugi paliwa i jakość jej rozpadu na krople. Wpływ ten przejawia się w oddziaływaniu na wskaźniki ekonomiczne i emisję toksycznych składników ze spalinami.
EN
In the article chosen research findings of economic and ecological signs were introduced of engine Perkins series 1100 fed with four kinds of clean fuels i.e.: with hydrocarbon, low-sulphuric EKODIESEL ULTRA B diesel and comparatively: with methylic ester of acids of the FAME-100 B rape oil and microemulsion hydrocarbon-ethanol (E1-90% ON + 10% ETANOL), ester-ethanol (E2-90% FAME +10% ETANOL). Using fuels about different properties physicochemical to diesel engines requires the big accuracies of the measurements of diagnostic parameters in order to get to know appearing differences in processes of injection and burning engines out powered with these fuels. Fulfilling rigorous norms more and more in emission of elements of the toxic exhaust fumes is forcing the contemporary user of internal-combustion engines about the self-ignition to have fast and precise methods of estimation of its technical state particularly the process of burning and the technical state of injection apparatus. They demonstrated, that kind of fuel about different properties physicochemical an essential influence on the process of the fuel injection and burning it, the duration of injection, the speed of the leakage of fuel out of the sprayer and the duration of the stream of fuel and the quality of its disintegration have to drops. This Influence is showing in the influence on economic indicators and the broadcasting of toxic ingredients with the exhaust fumes.
EN
In this work, the kinetic studies of the reaction of platinum (IV) chloride complexes ([PtCl6 ] 2-) with ethyl alcohol in aqueous solution were carried out. Obtained data suggest the complex character of the reaction which is sensitive to pH of the solution. It was found that in the alkaline solution two parallel reaction paths are present: hydrolysis and the redox reaction of [PtCl6 ] 2-. It leads to [PtCl5 (H2O)] - and [PtCl4 ] 2- ions formation in the system. Both reactions has bimolecular character and at 55oC and at pH =12, are described by the second-order rate constants: k1 = 0.085.10 -3 [M -1s -1] (for the hydrolysis) and k2 = 3.55.10 -3 [M -1s -1] (for the redox reaction). Experimentally determined values of enthalpy and entropy of activation for the hydrolysis reaction are equal to 23.654 [kJ mol -1] and -187.16 [J mol -1 K -1], respectively. The same parameters for the redox reaction are as follows: 24.016 [kJ mol -1] and -166.591 [J mol -1 K -1], respectively. As a result of data analysis it was also suggested that the ethyl alcohol may play a catalytic role during [PtCl6 ] 2- hydrolysis. Its presence leads to slight acceleration of this reaction and to slow Pt 4+ reduction.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań kinetycznych reakcji kompleksów chlorkowych platyny (IV) ([PKI6]2') z alkoholem ety/owym, w roztworach wodnych. Otrzymane dane sugerują złożony charakter reakcji, czuły na pH roztworu. Wykazano, że w roztworach alkalicznych obecne sq dwie rów¬noległe ścieżki reakcji: hydroliza i reakcja redoks [PtCI6]2'. Prowadzi to do utworzenia jonów [PtCI5(H20)]~ i[PtCIJ2' w układzie. Obydwie reakcją mają charakter dwucząsteczkowy i w temperaturze 55°Coraz przy pH= 12 sq opisane przez drugorzędowe stałe szybkości reakcji: kt = 0,085.10'3 [M'1 s'1] (dla hydrolizy) ik2 - 3,55.10~3 [M~1s~1] (dla reakcji redoks). Wyznaczone doświadczalnie wartości entalpii i entropii aktywacji dla reakcji hydrolizy są odpowiednio równe 23,89 [kj-mol1] i -152,9 [l-mol''-K'']. Te same parametry dla reakcji redoks wynoszą: 24,016 [kj-mol~'] i -166,6 [l-mol^-K1]. lako wynik analiz danych doświadczalnych sugeruje się również, że alkohol etylowy pełni rolę katalizatora w czasie hydrolizy [PtCIJ2'. lego obecność prowadzi do nieznacznego przyspieszenia tej reakcji oraz do powolnej redukcji Pt4+.
PL
Podano obecne wymagania na lotność benzyny w okresie letnim, przejściowym i zimowym. W literaturze podaje się, że zwiększenie prężności par benzyny spowodowane dodatkiem etanolu w ilości 4,7 oraz 9,7% wpływa na emisję NMVOC (non-methane volatile organic compounds) w teście SHED (sealed house for evaporative determination). Na podstawie analizy literatury stwierdzono, że dodatek etanolu w ilości ok. 10% (benzyna E10) nie powoduje przekroczenia dopuszczalnych granic emisji par paliwa w teście SHED.
EN
A review, with 14 refs., of EU requirements for gasoline volatility and result of studies on Et-contg. gasoline vapor emission.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań zależności składu frakcyjnego i prężności par benzyny od zawartości etanolu powyżej 10% (V/V). Przedmiotem badań były mieszaniny zawierające 10÷25% (V/V) etanolu oraz jedna mieszanina z 22% (V/V) ETBE.
EN
The article presents the results of studies of the dependence of distillation and vapor pressure of gasoline on ethanol content more than 10% (V/V). The subject of the study were mixtures containing 10÷25% (V/V) ethanol and one mixture containing 22% (V/V) ETBE.
PL
W artykule dokonano krótkiego przeglądu literatury poświęconej aktualnej sytuacji legislacyjnej dotyczącej paliwa E10+. Przytoczono przykłady wprowadzania paliw E10+ na rynki Ameryki Północnej i Południowej, a także przedstawiono plany Unii Europejskiej w tym zakresie. Zaprezentowano publikacje wyników badań związanych z wpływem zwiększenia zawartości etanolu powyżej 15% (V/V) na właściwości charakteryzujące lotność, tj. prężność par i przebieg krzywej destylacji normalnej.
EN
The article presents a brief review of the literature dedicated to the current legislative situation on E10+. The examples of the introduction of E10+ fuel into North and South American markets, as well as plans for the European Union. Publication of research results related to the impact of increased ethanol content above 15% (V/V) on the characteristics of volatility i.e. distillation curve and vapor pressure are presented.
EN
Two-step process combining hard (in 0.3 M oxalic acid solution) and mild (in 0.1 M phosphoric acid solution) anodization at voltages ranging between 120 and 180 V was applied to prepare porous anodic alumina (PAA) on AA6063 alloy foil. The influence of ethanol on geometrical parameters of the PAAs was also tested. The analysis of the geometrical parameters as well as the current/voltage vs time transients suggested that alloying elements present in the AA6063 alloys play an important role in the relaxation of mechanical stresses at the metal/oxide interface occurring during the PAA’s growth. The effect contributed to comparable interpore distance Dc values (between 270÷370 nm) and similar regularity ratio parameter (RR) in the samples anodized in ethanol-free and ethanol-modified electrolyte, despite much larger average current densities registered for the former samples. The hexagonal pore ordering increased with the applied anodizing voltage.
PL
Porowaty anodowy tlenek aluminium (ATA) jest jedną z najczęściej używanych matryc do wytwarzania szerokiej gamy nanostruktur z różnych materiałów znajdujących zastosowania w optoelektronice, plazmonice czy medycynie. Do produkcji wysokiej jakości nanomateriałów jest wymagana matryca ATA charakteryzująca się dużym stopniem heksagonalnego uporządkowania nanoporów oraz ich równoległym ułożeniem wzdłuż całego przekroju. Anodowanie twarde (wysokoprądowe) jest procesem, który skutkuje wytworzeniem matryc ATA o takich właśnie cechach. Ponadto proces ten znacznie skraca czas wytwarzania matrycy oraz powoduje rozszerzenie zakresu możliwych do osiągnięcia parametrów geometrycznych ATA, tj. odległości między porami. Zwykle najlepszej jakości matryce uzyskuje się przez anodowanie aluminium o wysokiej czystości (5N). Wysokie koszty ultraczystego Al powodują, że poszukuje się materiałów alternatywnych do produkcji ATA, takich jak stopy aluminium. W pracy przeprowadzono dwuetapowy proces anodowania łączący anodowanie twarde (HA) w pierwszym etapie i anodowanie miękkie (MA) w drugim na stopie aluminium AA6063. Łączone procesy HA i MA umożliwiają uzyskanie heksagonalnie ułożonych, równoległych porów w całym przekroju matrycy ATA. Przeprowadzono kompleksową analizę matryc ATA wytworzonych w różnych napięciach z zakresu 120÷180 V. Zbadano wpływ etanolu na proces anodowania i budowę matrycy przez porównanie krzywych prądowych zarejestrowanych w trakcie anodowania z parametrami geometrycznymi oraz stopniem uporządkowania nanoporów obliczonych metodą FFT.
EN
Here the process of distillation in the production of ethanol is considered. Developed a mathematical model of determination and regulation of ratio of distillation column and its impact on concentration and quantitative composition of impurities of outgoing product. Suggested a method of calculation and schematic diagram of ratio automatic control and regulation in order to improve the quality of the final product and to reduce the energy costs.
PL
W artykule przedstawiono proces destylacji wykorzystywany przy produkcji etanolu. Opracowano model matematyczny określania i regulacji proporcji kolumny destylacyjnej i jego wpływ na stężenia i skład ilościowy zanieczyszczeń produktu końcowego. Zasugerowano sposób obliczania i schemat ideowy stosunku automatycznego sterowania i regulacji w celu poprawy jakości produktu końcowego, przy jednoczesnym zmniejszeniu kosztów energii.
20
Content available Ethanol as an automotive fuel – a review
EN
Usage of ethanol as a fuel has been known for hundreds of years. However, recently usage of ethanol and its blends as a road transport fuel has increased and interest in its use is growing. There are a lot of pros and cons connected with using ethanol, which are described in this paper. This paper reviews current knowledge on using ethanol in spark ignition engines. The fuel is described in the context of future opportunities. A significant part of the paper is dedicated to the analysis of ethanol and its blends’ impact on regulated and unregulated exhaust emissions, including laboratory results obtained by BOSMAL from chassis dynamometer testing of European vehicles.
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.