Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 27

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  building works
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Realizacja obiektów budowlanych zawsze jest związana z generowaniem dużych ilości odpadów budowlanych. Zasady postępowania z pozostałościami po procesach technologicznych regulują przepisy zarówno krajowe, jak i obowiązujące w Unii Europejskiej. Zalecenia dotyczące gospodarowania odpadami obejmują segregację odpadów zgodną z podziałem na grupy, podgrupy oraz rodzaje, a także dalsze ich losy. Zgodnie z hierarchią działań poleca się przetwarzanie odpadów w miejscu ich powstawania. W artykule przedstawiono krótki przegląd przepisów i zaleceń dotyczących gospodarowania odpadami powstającymi na etapie realizacji robót budowlanych. Przedstawiono również rozwiązania związane z zagospodarowaniem odpadów na budowie.
EN
Construction works are always associated with the generation of large amounts of construction waste. The rules for handling residues from technological processes are governed by both national and EU regulations. Recommendations for waste management include segregation of waste in accordance with the division into groups, subgroups and types and their subsequent fate. In accordance with the hierarchy of activities, processing at the place of their manufacture is recommended. The article presents a brief overview of the regulations and recommendations regarding waste management arising at the stage of construction works. Solutions related to waste management at the construction site were also presented.
2
Content available remote Praktyka dotycząca odpadów budowlanych
3
PL
Niedopuszczalne jest przeniesienie odpowiedzialności za konsekwencje wad projektowych z inwestora na wykonawcę. Nie można przyjąć, że wykonawca, na gruncie umowy o roboty budowlane, przyjmuje na siebie odpowiedzialność za konsekwencje nienależytego wykonania obowiązków, jakie zobowiązany jest spełnić inwestor. Nie ponosi on też odpowiedzialności za konsekwencje wad dokumentacji projektowej.
EN
It is unacceptable to transfer responsibility for the consequences of design flaws from the investor to the contractor. It can not be assumed that the contractor, on the basis of a construction contract, assumes responsibility for the consequences of improper performance of obligations that the investor must meet. The Contractor is not responsible for the consequences of defects in the project documentation.
PL
W artykule omówiono procedurę wyjaśniania rażąco niskiej ceny lub kosztów bądź ich części składowych. M.in. udzielono odpowiedzi na pytania: „ile razy zamawiający może dokonywać wezwania wykonawcy do udzielenia wyjaśnień co do realności zaoferowanej ceny oferty?”, „czy przepis art. 90 ust. 1 ustawy p.z.p. dotyczy zamówień publicznych rozliczanych ryczałtowo?” oraz „czy wyjaśnienia rażąco niskiej ceny można zastrzec jako tajemnicę przedsiębiorstwa?”.
EN
The article discusses the procedure for explaining an abnormally low price or costs or their components. Among others answers to the questions: „How many times may the contracting authority call the contractor to provide explanations as to the reality of the bid price offered?”, „Does the provision of art. 90 clause 1 of the Public Procurement Law apply to flat-rate public contracts? „and” Can an explanation of an abnormally low price be reserved as a trade secret?”
PL
Dla umów o wykonanie robót budowlanych wymagana jest forma pisemna. Jednym z istotnych punktów takiej umowy jest sposób rozliczenia wykonanych prac. Kodeks cywilny definiuje dwa rodzaje rozliczenia: ryczałtowe i kosztorysowe. Każde z nich ma swoje wady i zalety. Różnie też rozłożone jest ryzyko związane z zawarciem umowy o roboty budowlane. W przypadku kontraktu ryczałtowego wyższe ryzyko ponosi wykonawca, niższe – zamawiający. Inwestor może liczyć na to, że niezależnie od ilości niezbędnych do wykonania robót dodatkowych, tj. nie przewidzianych umową, kwota, jaką będzie musiał zapłacić wykonawcy, nie przekroczy planowanej, podanej w umowie. W przypadku rozliczenia kosztorysowego – które nazywane jest także obmiarowym – ryzyko wykonawcy jest dużo mniejsze, niż przy umowie ryczałtowej.
EN
Some contracts, like the one for construction works are legally required to be in written form. One of such important aspects is a detailed settlement of performed works. The Civil Code defines two types of such choice: lump sum remuneration or remuneration by cost estimation. Both options have advantages and disadvantages. In case of a lump sum contract, a higher risk is borne by the contractor and lower by the contractee. The investor can expect that regardless of the amount of additional works, not provided in the contract, the amount that he will have pay to the contractor will not exceed the amount specified in the document. When it comes to remuneration by cost estimation – remeasurement – constructor’s risk is much lower than in case of a lump sum contract.
PL
Na długość czasu wykonania robót budowlanych wpływają różne czynniki ryzyka. Istniejące modele matematyczne, które służą do szacowania wydłużenia czasu realizacji robót budowlanych, nie uwzględniają w sposób wystarczający interakcji pomiędzy czynnikami ryzyka. Każdy czynnik ryzyka jest najczęściej opisywany przez dwa parametry: częstość występowania oraz wpływ na końcowy efekt przedsięwzięcia. Autorzy proponują wprowadzenie dodatkowego parametru – „podatności czynnika ryzyka”. Pozwala on uwzględnić, na ile wpływ danego czynnika ryzyka na długość czasu wykonywania roboty budowlanej jest uzależniony od wpływu pozostałych czynników. Ponadto, przedstawiają jego zastosowanie w modelu matematycznym, który służy do szacowania wydłużenia czasu wykonywania robót budowlanych. Działanie modelu zobrazowano prostym przykładem obliczeniowym.
EN
Different risk factors affect the time of construction works. Existing mathematical models, which are used to estimate the extension of construction works, do not sufficiently take into account the interaction between risk factors. Each risk factor is most often described by two parameters: frequency of occurrence and impact on the final effect of the undertaking. Authors suggest introducing an additional parameter – „susceptibility of the risk factor”. It allows to take into account the extent to which the impact of a given risk factor on the duration of construction work depends on the influence of other factors. In addition, the authors present its application in a mathematical model, which is used to estimate the elongation of the execution time of construction works. The operation of the model is illustrated by a simple calculation example.
PL
W artykule przedstawiono problematykę kosztorysowania robót budowlanych w obiektach zabytkowych na podstawie dostępnych pozycji w aplikacji do kosztorysowania. W badaniach poddano analizie wycenę prac remontowych XII-wiecznej elewacji kamiennej. Oceniając pod względem nakładu robocizny, stwierdzono, że katalogi TZKNC bardziej identyfikują prace o charakterze konserwatorskim niż remontowym, co ma istotne znaczenie w kalkulacji szczegółowej robót budowlanych. Dostrzeżono istotne rozbieżności pod względem nakładu robocizny, co utrudnia sporządzenie wiarygodnej kalkulacji. We wnioskach zawarto postulat o konieczności uaktualnienia i rozbudowania bazy pozycji kosztorysowych, co ma istotne znaczenie dla projektantów, kosztorysantów, inwestorów oraz instytucji publicznych współfinansujących roboty budowlane w obiektach zabytkowych.
EN
The paper presents the is of cost estimation of construction works in historic buildings based on available positions in the costing application. The research analyzed the valuation of renovation works of the 12th century stone façade. Assessing in terms of labor input, it can be concluded that the TZKNC catalogs more identify conservation work than renovation work, which affects the detailed calculation. The significant discrepancies in terms of labor input were also noticed. The proposals included a request to update and expand the base of cost estimate items, which is important for designers, cost estimators, investors and public institutions co-financing construction works in historic buildings.
8
Content available remote Cykle realizacji zadań budowlanych i niezbędne zapasy czasowe
PL
Celem artykułu jest określenie skali oddziaływań losowych czasów trwania robót budowlanych na zmianę cykli realizacji całych zadań w przypadku stosowania metody pracy potokowej (równomiernej). Przeanalizowano wpływ losowych czasów trwania poszczególnych robót na terminowe wykonanie zadań. Wykorzystując rachunek prawdopodobieństwa i metody analiz numerycznych, w tym Monte Carlo, zbadano składowe cykli realizacji zadań. Zastosowano modele sieciowe czynności o zdeterminowanej strukturze oraz o losowych czasach trwania procesów. W opisywanym przykładzie, przy dużej rozbieżności czasów wykonywania poszczególnych procesów (względne odchylenie standardowe na badanej budowie wynosiło δσ = 41,2%) stwierdzono m.in. wydłużenie cyklu realizacji zadania o przeszło 11% w porównaniu z wynikiem wg modelu klasycznego. Względem czasu oczekiwanego wykonania procesu EX, średni czas przestoju jednej działki jest przeszło 3-krotnie większy. Średni okres oczekiwania brygady na działkę wynosi ok. 0,2 zmiany roboczej i stanowi 6,29% wartości EX.
EN
The purpose of the article is to determine the scale of impacts of random durations of works on the change of cycles of implementation of entire tasks in the case of the use of the flow method (steady). The impact on timely execution of random tasks of duration of individual works was analyzed. Using the probability calculus and numerical analysis methods, including Monte Carlo, cycles of task completion were examined. Network models of activities with determined structure and random times of processes were used. In the example, in the case of large spreads in the execution times of individual processes (the relative standard deviation in the tested structure was as much as δσ = 41.2%), among others extending the task execution cycle by more than 11% compared to the result according to the classical model. Relative to the time of the expected execution of the EX process, the average downtime of one plot is more than 3 times greater. The average waiting period for a brigade per plot is approximately 0.2 working shift and constitutes 6.29% of the EX value.
EN
Technology and mechanisation of works are two main areas of developments in construction. A series of articles presents the latest achievements in building technology that refer to mechanisation of works. The modernity manifests itself through innovative building machines and equipment, powerful temporary structures, intelligent diagnostic and control devices, automation and robotics involved into various construction works. The authors reviewed the most recent accomplishments of the construction industry that improve efficiency and quality of works, increase safety conditions, expand competitiveness between construction contractors and, thus, elevate building construction techniques.
PL
Chcąc ingerować nawet w niewielkim zakresie w obiekt znajdujący się na obszarach rewitalizowanych, wchodzimy na ścieżkę normalnej procedury administracyjnej mającej na celu wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę w zakresie przebudowy, rozbudowy czy nadbudowy. Niniejszy artykuł przybliży na konkretnych przykładach problemy związane z tą procedurą w świetle działań projektowych opartych na bazie często starej, funkcjonującej zabudowy, która w wielu aspektach nie jest dostosowana do obowiązujących przepisów. Okazuje się bowiem, że szeroki zakres formalności zniechęca do ingerowania w starą zabudowę lub taka ingerencja może mieć znamiona samowoli budowlanej, jeśli prowadzona jest z pominięciem skomplikowanej i długotrwałej procedury uzyskiwania pozwolenia na budowę.
EN
In order to interfere even to a small extent with an object located in revitalized areas, we enter the path of normal administrative procedure to issue a construction permit decision for rebuilding, extension or superstructure. This article will address concrete problems in the context of design activities based on often-old, functioning buildings, which are not aligned with existing legislation on many issues. It turns out that the wide range of formalities discourages interfering with old buildings or such interference may have the character of the arbitrariness of the building, then omitting the complicated and lengthy procedure to obtain a building permit.
PL
Artykuł przedstawia metodologię projektowania systemu zamówień publicznych na roboty budowlane. Przywołano analizę patologii podczas zlecania robót, pokazano nowe podejście w celu wykorzystania systemu zarządzania jakością oraz zastosowanie systemu prekwalifikacji przy ocenie wykonawców zamówień. Zostały zidentyfikowane zagrożenia i ryzyka w procesie inwestycyjno-budowlanym, podzielono je na grupy oraz określono ich stopień wpływu na różnych etapach inwestycji.
EN
This article presents a methodology for designing a system for public contracts. An analysis of the pathology at the time of outsourcing was quoted, showing a new approach to using the quality management system, and the application of a pre-qualification system for assessing contractors. Hazards and risks were identified in the investment and construction process, they were divided into groups and their impact on different stages of investment was identified.
PL
Przygotowanie inwestycji jest jednym z najważniejszych etapów procesu inwestycyjno-budowlanego. W trakcie etapu przygotowawczego zapada szereg decyzji logistycznych, od których zależy ostateczny kształt obiektu budowlanego. Logistyczne przygotowanie robót remontowych wymaga uzyskania dokumentacji technicznej istniejących obiektów. Niejednokrotnie, zwłaszcza w przypadku obiektów starszych, nie ma możliwości uzyskania projektu budowlanego wykonanego wiele lat temu. Konieczne jest odtworzenie brakujących dokumentów i wykonanie skomplikowanych pomiarów. W celu przyspieszenia i ułatwienia postępowania można zastosować nowoczesne metody pomiarowe. Jedną z nich jest metoda TLS – naziemny skaning laserowy.
EN
Preparation of investment activities is one of the most important stage of the investment and construction process. At the start of the preparatory stage, a number of logistical decisions are made. From them depends the final shape of the building. Logistics preparation of repair works requires obtaining technical documentation of existing facilities. Often, especially in the case of older objects, there is no possibility to get a construction project done many years ago. It is necessary to recreate the missing documents and make complicated measurements. In order to speed up and facilitate the procedure modern measurement methods can be used. One of them is the TLS method – terrestrial laser scanning.
PL
W artykule przedstawiono zagadnienie możliwości i prawnych warunków wykorzystania dronów w budownictwie.
EN
The paper presents the problem of the possibilities and legal conditions for the use of drones in the construction industry.
PL
Artykuł analizuje problemy związane z kwalifikacją prawną umów zawieranych w budownictwie jako umów o roboty budowlane lub umów o dzieło. W sposób szczegółowy zbadano kryteria uznawania stosunków umownych za umowy o roboty budowlane. Prześledzono także poglądy orzecznictwa i doktryny na umowę o roboty budowlane jako odrębny od umowy o dzieło typ umowy w Kodeksie cywilnym.
EN
The article examines the problems related to legal classification of contracts used in construction as construction work contracts or contracts for a specific task. It provides a detailed analysis of the criteria of classification of certain legal relations as construction work contracts. Is also discusses views expressed in case law and legal writings on construction work contract as a separate from specific work contract type of agreement envisaged in the Polish Civil Code.
PL
Przebieg i udokumentowanie odbioru robót budowlanych oraz dochodzenie usunięcia ujawnionych w trakcie odbiorów robót budowlanych wad fizycznych mają istotny wpływ na stan techniczny, użytkowy i estetyczny obiektu budowlanego. W artykule udzielono odpowiedzi na kluczowe pytania dotyczące przebiegu procedury odbiorowej, w tym - czy inwestor może odmówić odebrania wadliwych robót budowlanych i zapłaty za ich wykonanie? Zasadniczym celem autorki było dokonanie rzetelnej i kompleksowej interpretacji przepisów Prawa budowlanego i Kodeksu cywilnego w oparciu o orzecznictwo sądów powszechnych oraz doświadczenie autorki będącej biegłym sądowym z zakresu budownictwa w specjalnościach: kierowanie procesem inwestycyjnym i eksploatacja obiektów budowlanych.
EN
The course and documentation of the acceptance of construction work and the investigation of the removal of physical defects disclosed during the acceptance of construction work hugely influence the technical, usable and aesthetic condition of a building. The article answers key questions concerning the course of the acceptance procedure, including - can an investor refuse to receive defective construction work and pay for its execution? The main aim of the author was to make a thorough and comprehensive interpretation of the Building Code and the Civil Code based on the jurisprudence of common courts and the experience of the author who is a forensic expert in the field of construction in the following specializations: management of the investment process and operation of buildings.
PL
Rusztowania budowlane mają za zadanie umożliwić prace budowlane w miejscach o utrudnionym dostępie, przy czym w większości sytuacji są to prace na wysokości. W zasadzie wszystkie prace wykonywane na rusztowaniach są niebezpieczne i wiążą się z ryzykiem wystąpienia wypadku, awarii rusztowania lub innej sytuacji, w wyniku której mogą zostać narażeni ludzie. Obecnie dzięki owocnej współpracy z PIP zespół otrzymał już kilkanaście protokołów powypadkowych, zbierane są dane z GUS-u, zliczane są rusztowania w terenie i wykonywane są badania rusztowań i użytkowników rusztowań. Pięć zespołów badawczych wykonało już pomiary na 40 budowach. Pierwsze analizy pokazały, jak ważnym problemem są wypadki na rusztowaniach.
EN
The task of construction scaffoldings is to enable construction works in places with difficult access, and in most cases those are works at height. In principle, all the works performed on scaffoldings are hazardous and are connected with risk of accident, damage of scaffolding or other situation in which people may be exposed to danger. At present, thanks to fruitful cooperation with National Labour Inspectorate, the team has already received ten-odd accident reports, it gathers data from Central Statistical Office, counts scaffoldings in the field and performs tests of scaffoldings and their users. Five research teams have already performed measurements at 40 construction sites. First analyses showed how important is the problem of accidents on scaffoldings.
PL
Inwestycje związane z energetyką są z reguły długotrwałe i kosztowne. Ich jakość w dużym stopniu zależy od jakości dokumentacji projektowej. W artykule wskazano wymagania norm i przepisów związanych z poprawnym przygotowaniem dokumentacji projektowej, a także potrzebę wykonania jej sprawdzenia, najlepiej przez stronę trzecią.
EN
Investments connected with energetic are, as a rule, long-termand costly. Their quality depends largely on the quality of the design documentation. The paper pointed out the requirements of standards and regulations relating to the proper preparation of design documentation and the need to verify it preferably by a third party.
19
Content available remote Niewykorzystane orzecznictwo techniczne
PL
W artykule uzasadniono potrzebę opracowywania specyfikacji technicznych, określono ich zawartość, a także wskazano rolę, jaką pełnią w procesie budowlanym. Opisano strukturę serii wydawniczej Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, stanowiącą uogólnione specyfikacje techniczne, oraz przykładowo wskazano ich powiązania z Polskimi Normami.
EN
The article stresses the need to prepare technical specifications, their content, as well as the role that they play in the building process. The structure of the publishing series Technical conditions of executing and receiving building work is described, which is a generalized technical specification. As an example, their relationship with Polish Norms was indicated.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.