Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 28

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  diagnostic inference
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
W artykule pokazano problematykę wyznaczania informacji diagnostycznej na potrzeby badania stanu urządzeń farmy wiatrowej. W tym celu przedstawiono i opisano istotę struktury inteligentnego systemu ekspertowego. Strukturę badanego obiektu pokazano w postaci modelu funkcjonalno-diagnostycznego. Na podstawie opracowanego modelu wyznaczono informację diagnostyczną w postaci zbioru elementów podstawowych oraz zbioru sygnałów diagnostycznych, które w dalszym etapie są wykorzystane w budowie ekspertowej bazy wiedzy. Bazę taką wyznaczają zbiory faktów oraz reguł wnioskujących. Istotną częścią artykułu jest opis struktury systemu ekspertowego oraz zastosowanej w nim ekspertowej bazy wiedzy.
EN
The article presents the issue of determining diagnostic information for the needs of testing the condition of wind farm equipment. To this end, the essence of the structure of an intelligent expert system was presented and described. The structure of the tested object is shown in the form of a functional and diagnostic model. Based on the developed model of the examined object, diagnostic information was determined in the form of a set of basic elements and a set of diagnostic signals, which are later used in the construction of an expert knowledge base. The expert knowledge base is determined by sets of facts and rules applied. An important part of this article is description of the structure of the expert system and the expert knowledge base used in it.
EN
The paper is aimed at presenting a study of the main limitations and problems influencing the robustness of diagnostic algorithms used in diagnostics of complex chemical processes and to present the selected exemplary solutions of how to increase it. The five major problems were identified in the study. They are associated with: uncertainties of fault detection and reasoning, changes of the diagnosed process structure, delays of fault symptoms formation and multiple faults. A brief description and exemplary solutions allowing increase of the robustness of diagnostic algorithms were given. Proposed methods were selected keeping in mind applicability for the on-line monitoring and diagnostics of complex chemical processes.
EN
This paper presents the essence of an examination of informativeness in the diagnostic information outputs expressed with multiple-valued logic. The diagnostic test required for the examination was completed on wind turbine equipment. The examination included a constant set of determined diagnostic output values. The DIAG 2 diagnostic system was used for the examination and the diagnostic test. DIAG 2 is a smart diagnostic system capable of any inference k of the set {k = 2, 3, 4}. The examination results were expressed in an Object State Table, separately for each k-valued logic of inference tested.
PL
W artykule zaprezentowano istotę badania informacyjności diagnoz informacji diagnostycznej wyrażonych w logikach wielowartościowych. Badanie diagnostyczne przeprowadzono dla urządzeń elektrowni wiatrowej. W badaniu wykorzystano stały zbiór wyznaczonych wartości sygnałów diagnostycznych. Podstawą prowadzonych badań był wykorzystany system diagnostyczny (DIAG 2). Inteligentny system diagnostyczny (DIAG 2) posiada możliwość wnioskowania w jednej z dowolnej k-tej logiki wnioskowania ze zbioru {k = 2, 3, 4}. Uzyskane wyniki badania wyrażono w postaci „Tablicy stanów obiektu” oddzielnie dla poszczególnych logik wnioskowania.
EN
The paper outlines research issues relating to 2- and 3-valued logic diagnoses developed with the diagnostic system (DIAG 2) for the equipment installed at a low-capacity solar power station. The presentation is facilitated with an overview and technical description of the functional and diagnostic model of the low-power solar power station. A model of the low-power solar power station (the tested facility, a.k.a. the test object) was developed, from which a set of basic elements and a set of diagnostic outputs were determined and developed by the number of functional elements j of j. The work also provides a short description of the smart diagnostic system (DIAG 2) used for the tests shown herein. (DIAG 2) is a proprietary work. The diagnostic program of (DIAG 2) operates by comparing a set of actual diagnostic output vectors to their master vectors. The output of the comparison are elementary divergence metrics of the diagnostic output vectors determined by a neural network. The elementary divergence metrics include differential distance metrics which serve as the inputs for (DIAG 2) to deduct the state (condition) of the basic elements of the tested facility.
PL
W artykule zaprezentowano problematykę badania wypracowanych diagnoz w logice 2- i 3-wartościowej przez system diagnostyczny (DIAG 2) dla urządzeń elektrowni słonecznej. W tym celu przedstawiono i opisano model funkcjonalno-diagnostyczny urządzeń elektrowni słonecznej. Na podstawie opracowanego modelu badanego obiektu wyznaczono zbiór elementów podstawowych oraz zbiór sygnałów diagnostycznych, które są wypracowane przez j-te elementy funkcjonalne obiektu. Przestawiono także krótki opis wykorzystywanego w badaniu inteligentnego systemu diagnostycznego (DIAG 2). System (DIAG 2) jest autorskim opracowaniem. Program diagnostyczny w systemie (DIAG 2) pracuje na zasadzie porównaniu zbioru wektorów sygnałów diagnostycznych z ich wektorami wzorcami. W wyniku porównania sygnałów wyznaczane są przez sieć neuronową elementarne metryki rozbieżności wektorów sygnałów diagnostycznych. Na podstawie metryk odległości różnicowej następuje wnioskowanie systemu co do rozpoznania stanu elementów podstawowych obiektu.
EN
This paper presents the essence of an investigation of a complex technical object with the use of four-valued logic. To this end, an intelligent diagnostic system (DIAG 2) is described. A special feature of this system was its capability of inferring k at {k = 4, 3, 2}, in which case the logic {k = 4} is applied. An important part of this work was to present the theoretical foundations describing the essence of inference in the four-valued logic contemplated. It was also pointed out that the basis for classification of states in the multiple-valued logic of the diagnostic system (DIAG 2) was the permissible interval of changes in the values of diagnostic signal features. Four-valued logic testing was applied to a system of wind turbine equipment.
PL
W artykule zaprezentowano istotę badania stanu złożonego obiektu technicznego w logice 4-wartościowej. W tym celu zaprezentowano inteligentny system diagnostyczny (DIAG 2). Cechą szczególną tego systemu jest możliwość wnioskowania w k-tej logice przy {k = 4, 3, 2}, w tym przypadku zastosowano logikę {k = 4}. Ważną częścią tego opracowania jest przedstawienie w nim podstaw teoretycznych opisujących istotę wnioskowania w badanych logikach 4-wartościowych. Wskazano także, że podstawą klasyfikowania stanów w logikach wielowartościowych w systemie diagnostycznym (DIAG 2) jest zinterpretowany dopuszczalny przedział zmian wartości cech sygnałów diagnostycznych. Badaniu stanu w logice 4-wartościowej poddano system urządzeń elektrowni wiatrowej.
6
EN
Vibrations draw ahead in every mechanical object. The significant part of machines reliability is vibration level, which could be dangerous for machine technical state. Disturbance of balance state is the reason of vibration formation in machine parts. This vibration can exist and propagate even after their source expiration. Vibrations could be essential just after the crossing certain threshold marked by amplitude and the frequency of the phenomenon. They can be harmful for the object after crossing of this threshold of the vibration, or for his surroundings (e.g.: decrease of the durability of the material). In this paper were introduced of beach buggy chosen units and elements diagnostics research results with usage of vibroacoustics methods.
PL
Przeprowadzono badania stanowiskowe mające na celu wyznaczenie częstości własnych złożonych obiektów technicznych metodami analizy modalnej na przykładzie przekładni zębatej DMG - 1 A, a uprzednio w oprogramowaniu LMS Test.Lab utworzono geometryczny model rzeczywistego obiektu. Zasymulowano cztery stany zdatności przekładni: 1 - stan zdatny, 2 - z przekoszeniem wałów, 3 - z uszkodzonym kołem zębatym oraz 4 - stany 2 i 3 jednocześnie. Analizując te przypadki uzyskano zbiór diagramów stabilizacyjnych, z których wybierano bieguny stabilne. W przypadku zaistnienia uszkodzenia w przekładni następowało pojawienie się zupełnie nowej częstotliwości drgań pochodzącej od uszkodzenia oraz zwiększał się modalny współczynnik tłumienia.
EN
Bench testing was performed to determine the own frequency of complex technical objects by modal analysis methods on the example of gear DMG - 1A and previously using a geometric model of real object created in LMS Test.Lab software. Four states of gearbox were simulated: 1 - as fit, 2 - with misalignment shafts, 3 - with a broken gear and 4 - states 2 and 3 at the same time. These cases were obtained by analyzing a set of stabilization diagrams from which stable poles were selected. In case of gearbox damage, the entirely new vibration frequency, derived from this damage, appeared and the modal damping factor increased.
EN
The modern engineering applications using virtual environment to simulating calculations conducting finds wider use in the process of projecting and structure dynamic analysis of machine engines and devices. Utilization of the modal analysis, aiming on the aid of transmission technical state description process brought to obtainment of three modal model parameters that describing the studied object. The analysis of results allowed to the qualification of characteristic modal parameters set for chosen technical state and introducing the natural frequency shapes for given modal model parameters of the studied mechanical construction. The LMS Test.Lab software with Modal Analysis Lite module was used for modal analysis. The results of investigations were a modal model parameters and mode shapes of investigated transmission.
PL
Metoda eksploatacyjnej analizy modalnej jest jedną z wielu technik wirtualnych wykorzystywanych w aspekcie diagnozowania maszyny i urządzeń. Istotną zaletą, szczególnie dla przemysłu jest fakt, że eksploatacyjna analiza modalna umożliwia identyfikację parametrów modelu modalnego jedynie w oparciu o pomiar odpowiedzi tego układu w trakcie eksploatacji. Podstawowym założeniem w tej metodzie jest to, że wymuszenie w trakcie pracy układu mechanicznego ma charakter losowy, a mierzony sygnał odpowiedzi układu na to wymuszenie jest niestacjonarny w czasie. W artykule przedstawiono metodę eksploatacyjnej analizy modalnej jako skuteczną formę diagnozowania maszyn. Przeanalizowano ponadto zachowanie się tej metody w przypadku wprowadzanych zmian do układu mechanicznego. Eksploatacyjną analizę modalną zastosowano do identyfikacji parametrów modalnych rzeczywistego układu mechanicznego jakim była przekładnia zębata DMG-1A.
EN
The article describes software features of integrated control and diagnostic blocks dedicated to the ProfiBus DP network, in relation to the definition of the procedural knowledge enabling a diagnostic inference. Control and diagnostic blocks have been developed in order to an application in the distributed drives system, where amount of work connected with programming exceed skills of the average class programmer. The paper presents description of integrated control and diagnostic functions developed by the authors, internal structures of diagnostic functions that automatically detect faults of supervised units (MASTER or SLAVE of the ProfiBus network).
PL
W artykule przedstawiono cechy programowe zintegrowanych bloków diagnostycznych i sterujących dedykowanych sieci ProfiBus DP, w odniesieniu do definicji wiedzy proceduralnej umożliwiającej wnioskowanie diagnostyczne. Bloki diagnostyczne i sterujące zostały opracowane pod kątem aplikacji w systemach napędów rozproszonych, w których ilość pracy związanej z wykonaniem struktury algorytmu sterującego przekracza możliwości przeciętnego programisty. Artykuł prezentuje opis zintegrowanych bloków diagnostycznych i sterujących, opracowanych przez autorów, oraz składnię funkcji diagnostycznych służących celom automatycznej detekcji błędów obsługiwanych jednostek (stacji MASTER lub SLAVE, sieci ProfiBus DP).
EN
The changes of vibration estimators as a result of engine maladjustment, waste, damage or failure are the main idea of vibrodiagnostic investigation. Diagnostic investigations that use of vibration to determine the technical state of combustion engines are very difficult. Only a few proposed methods could have a wider technical use in diagnostics. This paper showes the validation of research results of the use of the Singular Value Decomposition (SVD) method. The research object is combustion engine No. 138C.2.048 with 1.4l. swept capacity, power 55 kW / 75 KM, generally applied to Fiat. It is possible to introduce generated vibration signals as well as the investigation of its adjustment influence on the combustion engine vibration signals change. Thanks to SVD methods, it is possible to decide which symptom given in the observation matrix is the best to recognize the technical state of combustion engines. The results that are introduced in this paper are only the part of realized investigative project and they do not describe wholes of the investigative question, only chosen aspects.
11
Content available remote Zastosowanie metody MDOF oraz PolyMAX w badaniach stanu skrzynek przekładniowych
PL
Potrzeba wyznaczania aktualnego stanu technicznego obiektów jest związana z podejmowaniem decyzji dotyczących dalszego sposobu ich eksploatacji oraz niezbędnych napraw obiektu technicznego. Rozwój nowoczesnych metod komputerowych oraz automatyzacja procesów technicznych w zakresie sprzętu pomiarowego jak i oprogramowania stwarza nowe możliwości realizacji badań diagnostycznych oraz monitorowania stanu złożonych obiektów mechanicznych. Analiza modalna jest metodą badania własności dynamicznych konstrukcji i może być zastosowana do przeprowadzenia badań diagnostycznych złożonych obiektów technicznych. Przedstawione w pracy wyniki badań są jedynie częścią realizowanego projektu badawczego i nie opisują całości zagadnienia, jedynie wybrane jego aspekty. Opracowanie dokonano w ramach projektu WNP-POIG.Ol.03.01-00-212/09
EN
Necessity of technical state estimation of an object is connected with the decision making dealing with further exploitation and indispensable repairs of the object. Recent development of automation and computer science with respect to measurement equipment and software creates new possibilities for the diagnosing and monitoring of compound mechanical objects. The modal analysis is a method of testing the construction dynamic properties and can be applied in diagnostic investigations of compound technical objects. The investigation results presented in this paper are only a part of research project under realization (WND-POIG.01.03.01 -00-212/09) and they describe only selected aspects of the whole issue. Key words: modal analysis, diagnostic inference
EN
The chosen results of the technical conditions identification investigations of the car transmission gearbox which was situated in the investigative laboratory of Department of Vehicles and Diagnostics in UTP Bydgoszcz by operational modal analysis methods were introduced in this paper. Conducted investigations of transmission gearbox depended on delimitations of vibroacoustics measures for chosen gear sets and accomplishment the assessment of received results influence on transmission gearbox state by operational modal analysis methods.
PL
W pracy przedstawiono wybrane wyniki badań identyfikacji stanów technicznych skrzynki przekładniowej, która znajduje się na stanowisku badawczym laboratorium Zakładu Pojazdów i Diagnostyki UTP w Bydgoszczy metodą eksploatacyjnej analizy modalnej. Przeprowadzone badania skrzynki przekładniowej polegały na pomiarze sygnałów drganiowych dla założonych stanów zdatności oraz badanie wpływu jej rozregulowań na zmianę sygnałów wibroakustycznych z wykorzystaniem metody eksploatacyjnej analizy modalnej.
PL
W artykule uzasadniono przydatność i wykazano możliwość budowania relacji diagnostycznych w formie układ sił - obraz symptomów drganiowych. Zaproponowano wprowadzenie klasyfikacji relacji ze względu na typ układu sił wymuszających. Zbudowano modele rzeczywiste dwóch typów układu sił i przeprowadzono badania relacji układ sił wymuszających - widmo drgań. Badano układy wymuszeń: 1) siła o przebiegu sinusoidalnym + siła stała, 2) siła o przebiegu sinusoidalnym o częstości ω 1 + siła stała + siła o przebiegu sinusoidalnym o częstości ω d; ω 1 > ω d. Wyniki badań przedstawiono w formie amplitudowo-częstotliwościowych widm przyspieszeń drgań bezwzględnych.
EN
The links between the technical condition of machines and the forces that generate the vibrating signals are highlighted. The sum and the product of two sinusoidal signals are presented, and the amplitude modulation is distinguished. The usefulness and capability of the construction of the diagnostic relationship between this match of forces and the image of vibration symptoms are substantiated. An introduction of the classification of the diagnostic relationships from the point of view of the type of matching forces is suggested. Two real models of matching forces are built, and the diagnostic relationship between the matching forces and vibration spectra is investigated. The following matches of forces are researched: 1. Sinusoidal force + stationary force, and 2. Sinusoidal force with frequency ω 1 + stationary force + sinusoidal force with frequency ω d; ω 1 > ω d. The results of research are presented in the form of described amplitude-frequency spectra.
14
Content available remote The SVD method applicability in combustion engine diagnostics investigation
EN
Conducted researches of combustion engine depended on delimitations of vibroacoustics measures for fit engine and comparison of this measures, with measures appointed for damaged engine (e.g. damaged injector) and accomplishment the assessment of received results influence on engine state. The present research use vibration methods to recognize the technical state of the engine and SVD method (Singular Value Decomposition) was used for results validation.
EN
New approach to investigation of combustion engine technical state is vibroacoustics as a diagnostic tool. The main idea of vibroacoustics investigation is following the changes of vibration estimators as a result of engine maladjustment, waste, damages or its failure. Combustion engines technical state diagnostic investigations with use of vibration are very difficult and only few proposed methods could have wider technical use in diagnostics. The combustion engine No. 138C. 2.048 with 1.41. swept capacity, power 55 kW / 75 KM, generally applied to Fiat and Lancia is the investigation objęci. The engine is situated in the investigative laboratory of combustion engines in UTP Bydgoszcz, li makes possible to introduce generated vibration signals as well as the investigation of his adjustment influence on the combustion engine vibration signals change. As a validation of investigation results in this paper is shown presentation of Singular Value Decomposition (SVD) method. The SVD method is the appropriate tool for analysing a mapping from one vector space into another vector space, possibly with a different dimension. Thanks to SVD methods we could decide which symptom given in observation matrix is the best to recognize a set of combustion engine technical state. Relationships cause - consecutive expressing quantitative relation between studied variable symptoms results were qualified using the function of the multiple regression. Introduced in this paper results of investigations are only the part of realized investigative project and they do not describe wholes of the investigative question, only chosen aspects.
EN
The paper contains application of operational modal analysis in use of combustion engine chosen technical state identification. The combustion engine No. 138C.2.048 with 1.4l. swept capacity, power 55 kW, generally applied to Fiat was the investigation object. It makes possible to introduce generated vibration signals as well as the investigation of his adjustment influence on the combustion engine vibration signals change. Conducted researches of combustion engine depended on delimitations of vibroacoustics measures for fit engine and comparison of this measures, with measures appointed for damaged engine (e.g. damaged injector) and accomplishment the assessment of received results influence on engine state by operational modal analysis. The present research use vibration methods as Operational Modal Analysis to recognize the technical state of the system.
PL
Referat dotyczy sposobu identyfikacji reguł asocjacyjnych i diagnostycznych, które opisują relacje między cechami obserwowanych procesów. Reguły są identyfikowane za pomocą metody opartej na zastosowaniu algorytmu ewolucyjnego. Opracowano specjalne sposoby kodowania, operacje genetyczne i ocenę osobników. Podejście opisane w referacie jest częścią metody wnioskowania diagnostycznego z uwzględnieniem kontekstu. Identyfikowane reguły asocjacyjne są przekształcane do postaci reguł diagnostycznych z uwzględnieniem kontekstu.
EN
The paper deals with a way of identification of associative and diagnostic rules, which determine relationships between features of observed processes. Rules are identified by means of a method based on the application of an evolutionary algorithm. Special ways of coding, genetic operations and individual assessments were elaborated. The approach described in the paper is a part of a method of diagnostic inference with the use of contexts. Identified associative rules are transformed into diagnostic rules within given context.
18
Content available remote Badania napędu zasilania awaryjnego eksploatacyjną analizą modalną
PL
Zastosowanie nowoczesnej techniki w większość procesów opiera się o wykorzystanie energii elektrycznej. Linie technologiczne zakładów wytwórczych są przesycone elektroniką a do napędów poszczególnych urządzeń stosuje się odpowiednio dobrane silniki elektryczne. Chwilowy zanik energii może spowodować straty materialne oraz zagrożenie jakości żywności i żywienia człowieka. Niezbędne są zatem niezawodne napędy zasilania awaryjnego oraz systemy ich diagnozowania.
EN
The use of modern technology in the majority of processes is based on electric energy utilization. Industrial processing lines are packed with electronics and it complies suitably well-chosen electric engines as drives for individual devices. The temporary energy decay can cause material losses and the threat for food and people life quality. The unfailing drives for emergency power supply and systems of their diagnosing are indispensable.
PL
W pracy przedstawiono wybrane wyniki identyfikacji stanów technicznych silnika spalinowego metodą eksploatacyjnej analizy modalnej. Obiektem badań był silnik spalinowy nr 138 C.2.048 o pojemności skokowej 1,4 dm3, mocy 55 kW (75 KM), powszechnie stosowany w modelu Fiat Uno 75i.e. Silnik badano na stanowisku badawczym laboratorium silników spalinowych. Umożliwia ono prezentację generowanych sygnałów drganiowych oraz badanie wpływu jego rozregulowań na zmianę sygnałów wibroakustycznych silnika spalinowego.
EN
The paper contains application of operational modal analysis in use of combustion engine chosen technical state identification. The combustion engine No. 138C.2.048 with 1,4 cdm. swept capacity, power 55 kW (75 HP), generally applied in Fiat Uno 75i.e., was an investigation object. The engine is situated in investigative laboratory of combustion engines. It makes possible to introduce generated vibration signals as well as the investigation of his out of adjustment influence on the combustion engine vibration signals change.
PL
W pracy przedstawiono metodę identyfikacji stanu silnika spalinowego metodą eksploatacyjnej analizy modalnej. W wyniku analizy modalnej otrzymuje się model modalny w postaci zbioru częstości własnych, postaci drgań oraz współczynników tłumienia. Dzięki modelowemu podejściu do obiektu mechanicznego, możliwe staje się śledzenie zmian parametrów modeli wraz ze zmianami stanu badanego obiektu, a tym samym wcześniejsze im przeciwdziałanie, w istotny sposób poprawiając bezpieczeństwo pracy i niezawodność.
EN
The paper contains application of operational modal analysis in use of combustion engine technical state identification. As a result of modal analysis we got the modal model understood as comprises the set of free vibration frequencies, damping coefficients and free vibration forms. Thanks to the model approach to the mechanical object, we are allowed to tracking the model modification connected with technical object possible damages, and so-earlier precautions can be taken to improving the safety of work and its reliability.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.