Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 13

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Gaussian distribution
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule omówiono parametry wytrzymałościowe pasów stalowych stosowanych w dźwigarach o falistym środniku na podstawie badań, przeprowadzonych na losowo pobranych próbkach z dwudziestu dźwigarów. Pasy dźwigarów miały grubość 15 mm oraz 20 mm. W wyniku badań oszacowano współczynniki częściowe granicy plastyczności γm oraz współczynniki zmienności VRe. Pokazano uzyskane rozkłady normalne granicy plastyczności. Uzyskane wyniki odniesiono do dostępnych badań blach płaskich i pokazano poziom bezpieczeństwa obliczeń nośności przy zginaniu wynikający ze stosowanych współczynników częściowych granicy plastyczności.
EN
The study presents parameters of strength properties of flanges used in corrugated web girders obtained on the basis of tests. The subject tests were carried out on randomly taken samples from twenty investigated corrugated web girders. The girder flanges were 15 mm and 20 mm thick. As a result of the tests, partial yield factors γm and coefficients of variation VRe were estimated. The normal distribution of yield strength obtained are shown. The obtained results were referred to the available flat sheet tests. Based on the conducted tests, the safety level of bending load calculations resulting from the applied partial factors of the yield strength was shown.
PL
W kanałach radiowych, do oceny przestrzennej dyspersji odbieranego sygnału wykorzystuje się charakterystyki kątowego rozproszenia mocy. W badaniach symulacyjnych, do modelowania tego typu zjawisk wykorzystuje się dedykowane modele geometryczne lub modele empiryczne rozkładu kąta odbioru, takie rozkład Laplace’a czy Gaussa. Zasadniczy problem wykorzystania większości z tych modeli wynika z trudności doboru ich parametrów w zależności od typu środowiska propagacyjnego. Rozwiązaniem tego problemu może być zaprezentowana w niniejszym artykule uniwersalna metodyka adaptacji parametrów modeli do różnych scenariuszy propagacyjnych, która wykorzystuje rozmycie opóźnienia.
EN
In wireless channels, a power angular spectrum is used to assess a spatial dispersion of a received signal. In simulation studies, dedicated geometrical or empirical models of reception angle distribution, such the Laplacian or Gaussian, are used to model such a phenomenon. For most of these models, difficulties of selection of their parameter depending on a type of propagation environment is a fundamental problem of their use in practice. Presented in this paper, a universal methodology of the model parameter adaptation for different propagation scenarios, which is based on a delay spread, may be the solution to this problem.
EN
Exploration for hydrocarbons is moving toward increasingly challenging areas, where current seismic imaging methods are reaching their limits. In complex geology, the conventional seismic approaches may fail and result in non-negligible in interpretation and geological model building. One of the problem which seriously disturb the correctness of data interpretation is the presence of noise and different perturbations, particularly when high resolution techniques were applied before. Even when using the most advanced methods of noise suppression or elimination, some signatures of noisy components remain within the processed data. Moreover, any attempt to attenuate these “artefacts” results in also attenuating real reflecting events. The paper presents one of the important problems that substantially affect the legibility and correctness of seismic sections interpretations, where procedures were applied to increase the resolution via widening the frequency range of the complex spectral characteristic. Particular attention has been paid to the analysis of disturbances, which can result from the application of the procedure for complex modification of a seismic record of the spectral characteristic. The fact that various geological environments generate different types of disturbances is an important problem, which primarily makes disturbances analysis difficult. Their common feature is their very unsystematic nature, and hence diverse disturbances value distributions, which can interfere with the input wave field, subject to modification, in various ways - both constructively and destructively. Hence the resultant wave field may contain both additional real information about the environment’s structure, and may also present an image resulting, inter alia, from the unintended elimination of actual reflections. The paper discusses the issue of normal distribution disturbances (so-called white noise). Despite the already very rich bibliography devoted to increasing seismic data resolution, the issue of disturbances is marginally considered, first of all due to the difficulties with formulating observations of a general nature.
PL
W artykule przedstawiono jeden z ważnych problemów w istotny sposób wpływający na czytelność i poprawność interpretacji sekcji sejsmicznych, na których zastosowano procedury zwiększenia rozdzielczości poprzez poszerzenie zakresu częstotliwości zespolonej charakterystyki spektralnej. Szczególną uwagę poświęcono analizie zakłóceń, które mogą być wynikiem aplikacji procedury modyfikacji kompleksowej charakterystyki spektralnej zapisu sejsmicznego. Dość istotnym problemem, który utrudnia analizę zakłóceń jest przede wszystkim fakt, iż różne środowiska geologiczne generują różne typy zakłóceń. Ich wspólną cechą jest bardzo niesystematyczny charakter i stąd różnorodne rozkłady wartości zakłóceń, które mogą interferować z poddanym modyfikacji, wejściowym polem falowym, w bardzo różny sposób - tak konstruktywnie, jak destruktywnie. Stąd wynikowe pole falowe może zawierać zarówno dodatkowe rzeczywiste informacje o budowie ośrodka, jak też może przedstawiać obraz będący m.in. wynikiem niezamierzonej eliminacji refleksów rzeczywistych. W przedstawionej publikacji omówiono zagadnienie zakłóceń o rozkładzie normalnym (tzw. biały szum). Pomimo, bardzo już aktualnie bogatej bibliografii poświęconej podwyższeniu rozdzielczości danych sejsmicznych, problematyka zakłóceń traktowana jest marginalnie, przede wszystkim ze względu na trudności formułowania spostrzeżeń o charakterze ogólnym.
PL
Przedmiotem badań jest estymator wartości oczekiwanej. Sprawdzano dokładność estymacji wartości oczekiwanej w sytuacji, gdy estymator obliczany jest na podstawie danych z rozkładu Gaussa. Sprawdzanie dokładności estymacji wykonano z zastosowaniem metody Monte Carlo.
EN
The subject of the research is the mean value estimator. The estimator is determined based on data obtained from a Gaussian distribution. The accuracy of the mean value estimator was examined using the Monte Carlo method. Chapter 1 provides basic information on the reasons for use the Monte Carlo method. In Chapter 2 the basic definitions were presented. Eq. (1) describes the expected value of the random variable. Eq. (3) presents the mean value estimator. Eq. (4) it is the error of the estimator (3). In the next part of Chapter 2 the mean value estimator for Gaussian distribution was presented (eq. 6). Eq. (7) describes the error of the mean value estimator (6). Next equation describes coverage factor for Gaussian distribution. In the next part of the paper the Monte Carlo methods were presented. In this article the Crude and Hit-or-Miss Monte Carlo methods have been used. Eq. (13) presents the mean value estimator obtained using the Crude Monte Carlo method. Eq. (14) describes the error of the estimator. Eq. (15) presents the mean value estimator obtained using the Hit-or-Miss Monte Carlo method. Eq. (16) it is the error of the estimator. In Fig. 1 the errors (4), (14) and (16) have been shown. Tab. 1 presents the errors obtained in Matlab, MatCAD and LabWINDOWS. The researches have been summarized in Chapter 3.
EN
The article presents the results of research into the transformation of series of hydro-meteorological data for determining dry periods with the Standardised Precipitation Index (SPI) and the Standardised Discharge Index (SDI). Time series from eight precipitation stations and five series of river discharge data in Eastern Kujawy (central Poland) were analysed for 1951–2010. The frequency distribution of the series for their convergence with the normal distribution was tested with the Shapiro–Wilk test and homogeneity with the Bartlett’s test. The transformation of the series was done with the Box–Cox technique, which made it possible to homogenise the series in terms of variance. In Poland, the technique has never been used to determine the SPI. After the transformation the distributions of virtually all series complied with the normal distribution and were homogeneous. Moreover, a statistically significant correlation between the λ transformation parameter and the skewness of the series of monthly precipitation was observed. It was similar for the series of mean monthly discharges in the winter half-year and the hydrological year. The analysis indicates an alternate occurrence of dry and wet periods both in case of precipitation and run-offs. Drought periods coincided with low flow periods. Thus, the fluctuations tend to affect the development of agriculture more than long-term ones.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczących transformacji szeregów danych hydrometeorologicznych w celu zidentyfikowania okresów suchych za pomocą wskaźnika standaryzowanego opadu (SPI) oraz wskaźnika standaryzowanego przepływu (SDI). Analizie poddano szeregi z ośmiu posterunków opadowych oraz pięciu szeregów przepływów rzecznych z obszaru wschodniej części Kujaw (centralna Polska). Zakres analiz obejmował lata 1951–2010. Sprawdzenie rozkładu częstości szeregów pod kątem ich zgodności z rozkładem normalnym wykonano za pomocą testu Shapiro–Wilka, a homogeniczność szeregów zbadano testem Bartletta. Do przekształceń szeregów wybrano metodę Boxa–Coxa, której do tej pory nie stosowano do wyznaczania wskaźnika SPI. Praktycznie rozkłady wszystkich szeregów po przekształceniu wykazywały rozkład zgodny z rozkładem normalnym i były homogeniczne. Stwierdzono statystycznie istotny związek korelacyjny między parametrem transformacji λ a skośnością szeregów miesięcznych sum opadów. Podobny związek stwierdzono w odniesieniu do szeregów średnich miesięcznych przepływów w półroczu zimowym i roku hydrologicznym. W efekcie obliczono wskaźniki SPI oraz SDI, a następnie zidentyfikowano okresy suche w okresach wegetacyjnych w badanym wieloleciu. Terminy występowania susz atmosferycznych były analogiczne z okresami występowania susz hydrologicznych. Prawdopodobnie fluktuacje, a także krótkookresowe tendencje opadów mają większe znaczenie dla rozwoju rolnictwa na tym obszarze niż ich tendencje wieloletnie.
EN
The performance analysis of DS/SS system in single-tone interference is usually presented for AWGN channel. While, there usually exists fading over the actual wireless channels. Using the well-known MGF-based analysis approach, the exact symbol error rate of DS/SS system in single-tone interference over flat fading channel is derived in this paper, and the application conditions of two familiar performance analysis methods — standard Gaussian approximation and improved Gaussian approximation for DS/SS system in single-tone interference are discussed.
PL
W artykule analizuje się wskaźnik błędu systemu telekomunikacyjnego DS/SS w kanale z zanikami przy jednotonowej interferencji. Do analizy wykorzystuje się metodę MGF. (Analiza dokładności systemu telekomunikacyjnego DS./SS z interferencją jednotonową w kanale z zanikami)
PL
W artykule przedstawiono niekonwencjonalną metodę określania własności niezawodnościowych sprzęgieł ciernych, poprzez zastosowanie tzw. zmiennej losowej pewnej. Za funkcję rozkładu gęstości prawdopodobieństwa tejże zmiennej, można uważać deltę Diraca i wykorzystać do opisu uszkodzeń/dysfunkcji pewnej grupy obiektów mechanicznych. Dla typowego mechanizmu sprzęgła samochodowego określono następujące niezawodnościowe charakterystyki funkcyjne: - funkcję niezawodności, - funkcję zawodności, - gęstość prawdopodobieństwa uszkodzeń.
EN
This paper presents an unconventional method of determining the reliability properties of the friction clutch, by applying the so-called. a random variable. For the probability density distribution function of that variable, you can consider the Dirac delta and used to describe the damage / dysfunction, a group of mechanical objects. For a typical automotive clutch mechanism reliability identified the following functional characteristics: - A function of reliability, - The function of unreliability, - Density of the probability of damage.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań propagacji wiązki światła lasera w śladzie aerodynamicznym wybranych obiektów. Zaobserwowano zależność między parametrami wiązki światła a kształtem modelowych obiektów. Do analizy wybrano rozkład amplitud natężenia światła, który przybliżono rozkładem gaussowskim. Parametry tego rozkładu mogą być przydatne do oszacowania wybranych parametrów śladu aerodynamicznego.
EN
The work presents some experimental examinations of the laser beam propagation in the aerodynamic wake of selected objects (obstacles). Large differences between laser light intensity for used objects were observed. Gaussian distribution (median, variance) for the light intensity was analyzed.
9
Content available remote Pseudo-Gaussian Density Functions for Gap Height Between Two Surfaces
EN
The presented paper formulates the sequence of pseudo-Gaussian distributions where are presented the mathematical results of standard deviation and probability density function derivations for bio-and micro-bearing gap height on the basis of Mow, Dowson, Cwanek, Wierzcholski experimental results. The mathematical derivation of the optimum probability density functions and least standard deviation are illustrated in two cases. The first case relates to the height of the gap if vibration and unsteady load causes the random changes. The second case relates to the height of the gap if the asperities of the cartilage surface roughness cause the random changes. Author formulates one Theorem and some Corollaries where the sequence of pseudo-Gaussian-distributions are derived. The presented proof shows, that such sequence is convergent to the Gaussian distribution in infinity.
EN
Recent investigations of M. Rösler [13] and M. Voit [17] provide examples of hypergroups with properties similar to the group-or vector space case and with a sufficiently rich structure of automorphisms, providing thus tools to investigate the limit theory of normalized random walks and the structure of the corresponding limit, laws. The investigations are parallel to corresponding investigations for vector spaces and simply connected nilpotent Lie groups.
11
Content available remote Preparation of polysilic acid sols by ion exchange method
EN
In the study application of the macroporous ionite, Amberlyst® 15 (Merck), was tested in the process of production of dilute solutions of silicic acid sols. The process of ion exchange was conducted in a periodic reactor employing batch technique at the temperature of 45 C or 85 C. The products involved clear and stable solutions of sols of mean SiO2 concentrations of 4.31, 4.72, 6.34 and 6.46 wt.%. A two-stage technique for ionite recovery was also worked out.
PL
W pracy przetestowano makroporowaty jonit Amberlyst® 15 (prod. Merck) w procesie otrzymywania rozcieńczonych roztworów zolu kwasu krzemowego. Proces wymiany jonowej prowadzono w reaktorze okresowym metodą batch w temp. 45 i 85oC. Produktami były klarowne roztwory zoli o średnich stężeniach SiO2 4,31; 4,72; 6,34; 6,46 %wag. Opracowano również dwuetapową metodę regeneracji jonitu.
12
Content available remote Roughness of amorphous Zn-P thin films
EN
The effect of thickness variation and the surface roughness of amorphous Zn/sub 32/P/sub 68/ thin films has been investigated by the interference spectroscopy of the optical transmittance and reflectance, as well as by the atomic force microscopy (AFM). The analysis of the optical data allowed determination of the standard deviation of the thin film thickness by taking into account the Gaussian distribution of the change in phase of radiation traversing a thin film. It appears that the value of the standard deviation of the film thickness determined from the optical interference spectroscopy ( sigma /sub w/ approximately=26 nm) is comparable with the value of the mean surface roughness (R/sub a/ approximately=19 nm) evaluated from the AFM studies.
EN
A brief survey of some results concerning optical and electrical properties of discontinuous metal films on dielectric substrates and their statistical description is given. Optical properties (transmittance and imaginary part of dielectric permittivity spectra) of Al, Cu and Mn discontinuous films are presented and interpreted in terms of effective medium theories; modified Maxwell-Garnett and Bruggeman. The ranges of dielectric properties, the percolation threshold, and the range of metallic properties are determined for optical and electrical properties of the film examined. The considerations concerning electrical properties include such conduction mechanisms as metal conduction, substrate conduction, quantum tunneling, thermally activated tunneling and hopping. Real structures of the films are examined making use of electron microscope. Also the computer model for determining the contribution of the fundamental conduction mechanisms in discontinuous films is introduced. The inverse power law is used to describe the structure and the statistical distributions of inhomogeneous films of Au, Cu and Mn on dielectric substrates. To this end, the rank of an island is connected with its area for the films with different coverage coefficients (metal content). The dependencies of the island areas on the rank orders in a double-logarithmic plot are straight lines according to the Mandelbrot law. The slope of the straight line characterises the ranges of the distributions of the islands: (i) the log-normal or the Gaussian one (with two parameters of statistical distribution-the mean value and the variance), (ii) the Poisson distribution (with one parameter-the mean value), (iii) Levy stable distribution (the parameters of distribution are infinite). The correlation between optical and electrical properties of discontinuous metal films and their structures and statistical description is found.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.