Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 1283

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 65 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  modeling
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 65 next fast forward last
EN
Product prediction and process parameter optimization in the production process of activated carbon are very important for production. It can stabilize product quality and improve the economic efficiency of enterprises. In this paper, three process parameters of a carbonization furnace, namely feeding rate, rotation speed, and carbonization temperature, were adopted to build a quality optimization model for carbonized materials. First, an orthogonal test was designed to obtain the preliminary relationship between the process parameters and the quality indicators of a carbonized material and prepare data for modeling. Then, an improved SVR model was developed to establish the relationship between product quality indicators and process parameters. Finally, through the singlefactor experiments and the Monte Carlo method, the process parameters affecting the quality of a carbonized material were determined and optimized. This showed that a high-quality carbonized material could be obtained with a smaller feeding rate, larger rotation speed, and higher carbonization furnace temperature. The quality of activated carbon reached its maximum when the feeding rate was 1.0 t/h, the rotation speed was 90 r/h, and the temperature was 836°C. It can effectively improve the quality of carbonized materials.
PL
Prezentuję cykl artykułów opisujących, jak realizować projekty drogowe od numerycznego modelu terenu istniejącego do dokumentacji projektowej, a wszystko w OpenRoads™ Designer firmy Bentley. Seria będzie poświęcona praktycznym narzędziom i procesom, które pomogą w pełni wykorzystać możliwości oprogramowania. Cykl powstał na podstawie książki pt. OpenRoads™ Designer. Projektowanie dróg w BIM. W niniejszym artykule wykorzystano fragmenty książki.
EN
This is a series of articles describing how to implement road projects from an existing numerical terrain model to project documentation, and all of this in Bentley’s OpenRoads™ Designer. It will focus on practical tools and processes that will help you get the most out of your software. The series was based on the book OpenRoads™ Designer. Designing roads in BIM. This article includes excerpts from the book.
EN
The aim of this paper was to determine the mechanisms of climate change impact on the yield of the main exportoriented crops in the agro-climatic zones of Ukraine. The study of the problem of changing the acreage of the main export-oriented crops was conducted according to the data of the State Statistics Service of Ukraine on the time horizon 2000-2018 in the following order: first, the dynamics of the change of the acreage under corn, sunflower and wheat by the agro-climatic zones of Ukraine was analyzed; secondly, the trends of yield changes of these crops were investigated based on the increase in the difference in yields between the northern and southern zones; and, finally, the temporal and spatial expansion in the area of crop propagation were investigated by applying the panel regression method. The findings obtained indicate that the applied models confirm the assumption of the effects of climate change on crop yield changes and the zones expansion in the northern direction. If the country’s wheat area can be considered stable (variation is insignificant), then the corn and sunflower areas have grown steadily under the influence of increasing demand from national and world markets. At the same time, the growing acreage under corn and sunflower occurred in all climatic zones. Stable expansion of corn crops in the north direction in all three agroclimatic zones of Ukraine has been statistically confirmed. The article presents the findings of empirical analysis, which confirm that if the boundaries of soil and climatic zones change, the conditions of growing crops and their yield will consequently change as well. Thus, based on current global forecasts, the impact of weather on Ukraine’s agriculture will increase, and the most negative effects can be expected in the Steppe zone, where the likelihood of weather and climate risks increases, requiring the development of adaptation and mitigation measures as well as exploitation of new potential opportunities that are being opened. Studies have shown that there is an expansion in crops to the north and a change in their pattern, including a significant increase in the area under corn.
PL
W pracy przedstawiono wprowadzenie do epidemiologii opartej na ściekach, w tym transmisje koronawirusów, wykrywanie, monitorowanie i modelowanie.
EN
The paper provides an introduction to wastewater-based epidemiology (WBE), including transmission of coronaviruses, sur- veillance, monitoring and modelling.
PL
Artykuł powstał w oparciu o pracę dyplomową zrealizowaną przez studenta Wojskowej Akademii Technicznej. W niniejszej publikacji zawarto krótki opis zjawisk zachodzących w maszynach elektrycznych prądu stałego. Opis matematyczny wykorzystywany w algorytmie obliczeń na bazie którego aplikacja, będąca projektem w pracy dyplomowej, wykreśla charakterystyki statyczne oraz przebiegi czasowe maszyn prądu stałego. Zostały przedstawione wyniki otrzymywane w procesie symulacji w tej aplikacji. Zawarto krótki opis interfejsu graficznego wraz z jego funkcjami.
EN
The article is based on a thesis made by a student of the Military University of Technology. The publication contains a brief description of the phenomena occurring in DC electric machines. Mathematical description used in the calculation algorithm on the basis of which the application, which is a project in the thesis, draws the static characteristics and time courses of DC machines. The results obtained in the simulation process in this application are presented. A brief description of the graphical interface with its functions is included.
EN
The proper selection of statistical distributions is important for modeling port operations using simulations or queuing theory. The aim of this study was to determine the appropriate statistical distributions for modeling random processes related to ship operations in ports, including ship arrivals, berthing maneuver processes, service processes, and unberthing maneuver processes. A literature review was performed on the statistical distributions used in these random processes. In addition, the port data on ship operations gathered from three different ports in Turkey were examined. Goodness of fit tests were conducted to determine the appropriate distribution for each process.
EN
A model of the temporomandibular joint (TMJ) was developed using the finite element method (FEM). The aim of the procedure is to identify reduced stresses and resultant displacements in the TMJ and to evaluate the transfer of contact loads for the three articulation states of the mandible that represent the activity of the joint. The study mapped the layered structure of the bio-bearing with different strength parameters of the tissues and synovial fluid. The model was loaded with the forces generated by the mandibular abduction muscles during chewing. Our method allowed for the assessment of the transfer of physiological loads within surfaces when lubricating with the synovial fluid and showed compressive stimulation of bone structures. Under load transfer conditions, the maximum values of reduced stresses are located not in the immediate friction zone, but in the structures of the compact and spongy bone.
PL
Opracowano model stawu skroniowo-żuchwowego (SSŻ) z wykorzystaniem metody elementów skończonych (MES). Celem jest identyfikacja naprężeń zredukowanych i przemieszczeń wypadkowych w SSŻ oraz ocena przeniesienia obciążeń kontaktowych dla trzech stanów artykulacyjnych żuchwy, które są reprezentatywne dla czynności tego stawu. W badaniu odwzorowano warstwową budowę biołożyska o zróżnicowanych parametrach wytrzymałościowych tkanek oraz cieczy synowialnej. Model obciążono siłami generowanymi przez mięśnie odwodzące żuchwę w warunkach żucia pokarmów. Zaproponowana metoda pozwoliła na ocenę przeniesienia obciążeń fizjologicznych w stawie skroniowo-żuchwowym. Umożliwiła analizę funkcjonalną krążka stawowego i powierzchni stawowych w warunkach smarowania cieczą synowialną oraz wskazała na stymulację kompresyjną struktur kostnych. W warunkach przenoszenia obciążeń maksymalne wartości naprężeń zredukowanych zlokalizowane są nie w bezpośredniej strefie tarcia, ale w strukturach kości korowej i gąbczastej.
EN
The aim of the work is to identify the lubrication conditions of the correct temporomandibular joint (TMJ) based on spatial modeling of joint structures, load simulations, reduced stresses, and resultant deformations in correlation with rheological parameters of synovial fluid. The material used in this study is the results of normal joint imaging performed using a standardized technique under occlusal conditions. Modeling and the simulation of contact, after the introduction of strength parameters of hard tissues, fibrous cartilage, and synovial fluid and the imposition of boundary conditions was carried out in the following program: Femap NE Nastran. Spatial simulation of contact between joint structures, virtual loading, and the visualization of what happens in the joint allows one to identify these structures in terms of tribology and strength. The transfer of loads in TMJ results from the geometric form of the supporting bone structures and joint surfaces, the distribution of the cartilage tissue building these surfaces, the geometry of the disc, and rheological parameters of the joint synovial fluid. In normal and loaded TMJ, differential displacement occurs in the joint cavity and cartilage structures, which stimulates the lubrication mechanism and optimize the use of synovial fluid properties. The joints are characterized by the absorption of maximum stresses reduced by bone structures. Load compensation and suspension is achieved by cartilage covering the joint surfaces and, to a large extent, by the joint disc and elastic-viscous response of a synovial fluid.
PL
Celem pracy jest identyfikacja warunków smarowania prawidłowego SSŻ na podstawie przestrzennego modelowania struktur stawowych, symulacji obciążeń, naprężeń zredukowanych i odkształceń wypadkowych w korelacji z parametrami reologicznymi cieczy synowialnej. Materiałem badań są wyniki obrazowania stawów prawidłowych wykonane w standaryzowanej technice w warunkach okluzji. Modelowanie i symulacje kontaktu, po wprowadzeniu parametrów wytrzymałościowych tkanek twardych, chrząstki włóknistej i cieczy synowialnej oraz nałożeniu warunków brzegowych, zrealizowano w programie Femap NE Nastran. Przestrzenna symulacja kontaktu struktur stawowych, wirtualne obciążanie i wizualizacja tego, co następuje w stawie, pozwala identyfikować te struktury w aspekcie tribologicznym i wytrzymałościowym. Przeniesienie obciążeń w SSŻ wynika z formy geometrycznej oporowych struktur kostnych i powierzchni stawowych, z rozkładu tkanki chrzęstnej budującej te powierzchnie, geometrii krążka oraz parametrów reologicznych mazi stawowej. W prawidłowym i obciążonym SSŻ pojawiają się w jamie stawowej oraz w strukturach chrzęstnych zróżnicowane przemieszczenia wypadkowe, które stymulują mechanizm smarowania i optymalizują wykorzystanie właściwości płynu synowialnego. Dla stawów charakterystyczne jest przejmowanie maksymalnych naprężeń zredukowanych przez struktury kostne. Kompensacja obciążenia i jego amortyzacja realizowana jest poprzez chrząstkę pokrywającą powierzchnie stawowe oraz w znacznym stopniu przez krążek stawowy i odpowiedź sprężysto-lepką cieczy synowialnej.
EN
In this paper, the results of modeling of the burning process in the piston engines whose working process is realized on the basis of various conceptual approaches are presented: in diesel with direct injection of the fuel; in a gas engine with spark ignition; and in a two-fuel engine (in the gas-diesel), where the mixture of natural gas and air ignites with the help of the fuse dose of the diesel fuel. The models of burning based on the different in-principle approaches are analyzed and used. Verification of the models is performed by a comparison of the results of modeling with the experimental diagrams. The specific values of the empirical coefficients, used in modeling of the burning proces in the engines under study, are determined. The practical recommendations on the choice of the burning model depending on the working process conception are given.
10
Content available Numerical modeling of RDE
EN
The idea of using the phenomenon of rotating detonation to propulsion has its roots in fifties of the last century in works of Adamson et al. and Nicholls et al. at the University of Michigan. The idea was recently reinvented and experimental research and numerical simulations on the Rotating Detonation Engine (RDE) are carried in numerous institutions worldwide, in Poland at Warsaw University of Technology (WUT) since 2004. Over the period 2010-2014 WUT and Institute of Aviation (IOA) jointly implemented the project under the Innovative Economy Operational Programme entitled ‘Turbine engine with detonation combustion chamber’. The goal of the project was to replace the combustion chamber of turboshaft engine GTD-350 with the annular detonation chamber. This paper is focused on investigation of the influence of a geometry and flow conditions on the structure and propagation stability of the rotating detonation wave. Presented results are in majority an outcome of the aforementioned programme, in particular authors’ works on the development of the in-house code REFLOPS USG and its application to simulation of the rotating detonation propagation in the RDE.
PL
Pomysł wykorzystania zjawiska wirującej detonacji do napędu był po raz pierwszy rozważany w latach pięćdziesiątych ubiegłego wieku przez zespoły badawcze Adamsona i Nichollsa na Uniwersytecie Michigan. Badania nad silnikiem z detonacyjną komorą spalania zostały wznowione po blisko 40 latach i dziś prace prowadzone są w wielu jednostkach naukowych na świecie, a w Polsce na Politechnice Warszawskiej od 2004 roku. W latach 2010-2014 Instytut Lotnictwa oraz Politechnika Warszawska wspólnie realizowały projekt w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka ‘Silnik Turbinowy z detonacyjną komorą spalania’. Projekt zakłada zastąpienie komory spalania turbowałowego silnika GTD-350 pierścieniową komorą detonacyjną. Artykuł skupia się na badaniach numerycznych wpływu geometrii oraz parametrów przepływu na strukturę i stabilność propagacji wirującej detonacji. Przedstawione wyniki są w większości wynikiem prac autorów nad rozwojem kodu REFLOPS USG w czasie trwania projektu i koncentruje się na rozwoju i implementacji wysokowydajnych metod symulacji silnika z detonacyjną komorą spalania oraz ich zastosowaniu w symulacjach numerycznych propagacji wirującej fali detonacyjnej w silniku RDE.
PL
W pracy dokonano oceny opadów modelowych Eulera typu II i DVWK w polskich warunkach klimatycznych. Badano opady z 2 stacji IMGW-PIB: Jelenia Góra i Wrocław. Do ocen jakościowych wyselekcjonowano opady o częstościach przewyższeń C(t) ≥ 1 rok, które następnie grupowano ze względu na kształty hietogramów 3 metodami: Huffa, analizy skupień metodą Warda oraz metodą k-średnich. Do ocen ilościowych zastosowano 5 wskaźników. Wyniki badań wskazały na różnice w kształtach lokalnych hietogramów względem wzorców Eulera typu II i DVWK. Na tej podstawie zaproponowano uogólnione wzorce opadów modelowych dla badanych stacji.
EN
The study evaluates Euler type II and DVWK model rainfall in Polish climatic conditions. Rainfalls from 2 IMGW-PIB stations were examined: Jelenia Góra and Wroclaw. For qualitative assessments, precipitation with (C) (t) ≥ 1 year were selected, which then were grouped according to the shape of hyetographs by 3 meth-ods: Huff, cluster analysis using the Ward and the k-means methods. Five indicators were used for quantitative assessments. Test results indicated differences in the shape of local hyetographs in relation to Euler type II and DVWK standards. On this basis, generalized patterns of model rainfalls for the analyzed stations have been proposed.
PL
W pracy opisano badania modelowe i materiałowe związane z technologią różnicowego hartowania wielkotonażowych walców oporowych walcarek do przeróbki na zimno i na gorąco (o średnicy beczki do Φ 1550 mm). Modelowano, obliczano i wyznaczano eksperymentalnie rozkład twardości i struktury na przekroju beczki walców oraz rozkład temperatury podczas nagrzewania płomieniowego i studzenia mgłą wodną. Proces różnicowego hartowania zapewnia prawidłowy rozkład struktury beczki walca dla gatunków stali 50H3MNV i 60H2MNV.
EN
The paper presents the process of the differential hardening, with flame heating and water spray quenching, of the back-up rolls with the diameter of up to 1550 mm. The hardness distribution across the roll barrel, the temperature distribution during heating, steel hardenability, and cooling rate of the roll during quenching were modeled, calculated and measured. The alloy steel grades used for the back-up roll contained 0.5-0.6% carbon and 2-3% chromium (50H3MNV and 60H2MNV grades).
EN
This study was conducted to measure the concentrations of four trihalomethane compounds (THMs) in raw, treated, and drinking water of seven water purification plants and the residential neighborhoods nearby in Baghdad. About 350 samples gathered between January and October 2017 and analyzed by the gas chromatography method. Results showed that THM annual levels in tap water ranged between 12 and 97.3 µg·l–1 in winter and summer consecutively, with a mean concentration of 60 µg·l–1, these concentrations did not exceed the level recommended by the WHO and the Iraqi standards. Statistical modeling by SPSS software for the formation of THM (the dependent factor) in the water supply network was undertaken using the measured water quality parameters (as independent factors) and utilizing multiple regression analysis. The model obtained has a high correlation (r = 0.842) and approved that the most affecting parameters on THM formation are total organic carbon, temperature, turbidity, total solids, and chlorine dose. The model that was derived may be used for the purposes of choosing appropriate THM-reduction procedures and the use of chlorine for improving the method of disinfection.
PL
W pracy przedstawiono wybrane właściwości fizyczne poliamidowych i poliestrowych dzianin, wykorzystywanych do konstrukcji cholewek obuwniczych. Celem pracy była analiza jakościowa współzależności właściwości higienicznych takich, jak: przepuszczalność i absorpcja pary wodnej oraz sorpcja i desorpcja wody badanych materiałów. Główny punkt ciężkości artykułu osadzono na właściwościach związanych z chłonięciem wody oraz tempem jej oddawania w określonych warunkach suszenia bez wspomagania zewnętrznego przy udziale źródła energii cieplnej. Zdolność oddawania wody przez poszczególne materiały zmierzono za pomocą tangensów kątów nachylenia krzywych desorpcji na poszczególnych odcinkach ograniczonych reżimami czasowymi. Wyznaczono również współczynniki korelacji między ilością pochłoniętej wody a wybranymi parametrami strukturalnymi badanych dzianin.
EN
In this paper, authors showed the selected physical properties of knitted fabrics made of polyamide of polyester, which are commonly used as footwear linings. The main goal of this paper was the qualitative analysis of dependences between the following hygienic properties, as: water vapour permeability and absorption, water sorption and desorption for examined materials. The goal was achieved by analysis of material properties in a contact with water – both in a field of amount of water absorbed and desorbed during the immersion and drying process respectively. Moreover, the drying process was conducted without the external thermal source. The moisture desorption capacity was measure with use of tangents curves which describe the gradients of drop in the water content for all of measured time points. The correlation coefficients between the total amount of water absorbed and selected structural parameters of examined materials.
EN
The article presents two methods for acquiring information about the geometric parameters of peanut fruit. The first method involved direct measurements with the use of a caliper and geometric models (1D method). In the second method, peanuts were scanned to produce a 3D numerical model (3D method). The aim of the study was to compare the accuracy of both methods in determining the surface area and volume of peanut fruit. The comparison of two methods for determining the geometric parameters of peanuts revealed that the 3D method produced more reliable results. In the 1D method, the surface area of peanuts can be determined with the use of a sphere (M1), a model composed of a semi-spheroid and a cylinder (M6), or a model composed of a semi-ellipsoid and an elliptic cylinder (M7). A spheroid (M4) and an ellipsoid (M5) can be applied to determine the volume of peanuts in the 1D method. The relative error was below 5% when the above models were applied to measure the surface area and volume of peanuts.
PL
W artykule omówiono dwie metody pozyskiwania informacji o geometrycznych parametrach owoców orzechy podziemnej. Pierwsza to metoda pomiaru bezpośredniego, wykonana za pomocą suwmiarki i modeli geometrycznych (metoda 1D). Druga to metoda pomiaru przestrzennego modelu numerycznego otrzymanego za pomocą skanowania 3D (metoda 3D). Celem pracy była ocena wyżej wymienionych metod pomiarowych w zakresie dokładności wyznaczania pola powierzchni i objętości owoców orzechy podziemnej. Z przeprowadzonych badań na owocach orzechy podziemnej wynika, że spośród zastosowanych dwóch metod wyznaczenia parametrów geometrycznych owoców najlepsze efekty uzyskano przy metodzie 3D. Do wyznaczenia pola powierzchni owoców orzechy podziemnej metodą 1D można zastosować kulę (M1), model składający się z połowy elipsoidy obrotowej i walca (M6), model składający się z połowy elipsoidy i walca eliptycznego (M7). Wyznaczając objętość owoców orzechy podziemnej metodą 1D można wykorzystać elipsoidę obrotową (M4) i elipsoidę (M5). Wykorzystując wymienione modele do wyznaczania pola powierzchni i objętości owoców popełnia się błąd względny pomiaru mniejszy od 5%.
PL
Na podstawie modelu komputerowego procesu z zastosowaniem technik ewolucyjnych opracowano metodę optymalizacji wytłaczania jednoślimakowego tworzyw polimerowych z dozowanym zasilaniem wytłaczarki. Podstawą metody jest program symulacji procesu wytłaczania z dozowanym zasilaniem GSEM oraz specjalnie w tym celu zbudowany program optymalizacyjny GASEO. Program GSEM stanowi źródło pozyskiwania danych do optymalizacji, a program GASEO jest narzędziem optymalizacji. Wykonano badania symulacyjne wytłaczania z dozowanym zasilaniem oraz przeprowadzono optymalizację wybranych parametrów wytłaczania – prędkości obrotowej ślimaka i długości strefy dozowania ślimaka – z zastosowaniem kryterium maksymalnej wydajności i minimalnej mocy procesu. Wyniki optymalizacji symulacyjnej zestawiono z wynikami optymalizacji doświadczalnej i wskazano na zalety badań symulacyjnych. Stwierdzono, że optymalizacja wytłaczania (a także innych procesów przetwórczych) na podstawie badań doświadczalnych jest nieefektywna, a alternatywą może być optymalizacja wykorzystująca badania symulacyjne procesu z zastosowaniem technik ewolucyjnych.
EN
Optimization method for starve fed single screw extrusion has been developed based on the computer model of the process and using evolutionary techniques. The method is based on the starve fed single screw extrusion simulation program GSEM and especially developed to this aim optimization program GASEO. Program GSEM is the source of optimization data, and program GASEO is the optimization tool. Simulation studies have been performed on the starve fed single screw extrusion, and optimization of the selected process parameters, screw rotational speed and screw metering section length has been carried out from the point of view maximum extrusion throughput and minimum power consumption. The results of simulation optimization have been compared with the experimental optimization, indicating the advantages of simulation studies. It has been concluded that optimization based on experimental research is ineffective and the optimization of extrusion based on simulation tests using evolutionary techniques can be a suitable alternative in this regard.
PL
Wykonano badania optymalizacyjne procesu wytłaczania jednoślimakowego tworzyw polimerowych z dozowanym zasilaniem wytłaczarki. Przeprowadzono doświadczalną optymalizację wybranych parametrów wytłaczania: prędkości obrotowej ślimaka i długości strefy dozowania ślimaka według kryteriów maksymalnej wydajności i minimalnego natężenia prądu silnika wytłaczarki. Stwierdzono, że optymalizacja na podstawie badań doświadczalnych jest kosztowna i czasochłonna. Wstępnie zaproponowano optymalizację wytłaczania na podstawie badań symulacyjnych procesu z użyciem technik ewolucyjnych (algorytmów genetycznych). W tym celu zastosowano opracowany program symulacji wytłaczania GSEM. Wyniki badań optymalizacyjnych na podstawie specjalnie zbudowanego programu optymalizacji ewolucyjnej GASEO zostaną przedstawione w części drugiej artykułu.
EN
Optimization studies have been performed on the starve fed single screw extrusion of polymeric materials. Experimental optimization of the selected process parameters, screw rotation speed and screw metering section length has been performed from the point of view maximum extrusion output and minimum current intensity of the extruder motor. It has been stated that experimental optimization is extremely expensive and time consuming. Optimization based on the process simulation and using evolutionary techniques (genetic algorithms) has been initially proposed. Extrusion simulation software GSEM has been used to this aim, and the optimization program GASEO has been developed to optimize the process. The results of optimization have been presented in the second part of the paper.
18
Content available remote Examples of modeling of unconventional rail running gear system solutions
EN
The article presents the different types of unconventional solutions of rail running gear systems at the stage of concept. The focus is on two types of drive transmission from the base vehicle to the railway track, the simplest where the drive is transferred directly onto the track via a rubber wheel and the more complex one, where there is a need of using a drum drive. Due to the variety of existing car chassis, it is focused on one type of truck chassis. The article presents the selected results of conducted analyzes and simulations of rail running gear system models, preceded by a series of design analyzes in the various configurations of structural elements taking into account the conditions in the form of truck chassis.
PL
W artykule przedstawiono różne rodzaje niekonwencjonalnych rozwiązań szynowych układów jezdnych na etapie koncepcji. Skoncentrowano się na dwóch rodzajach przeniesienia napędu z pojazdu bazowego na tor kolejowy, najprostszym gdy napęd przenoszony jest bezpośrednio na tor poprzez koło gumowe i bardziej skomplikowany, gdzie istnieje konieczność zastosowania napędu bębnowego. Z uwagi na różnorodność istniejących podwozi samochodów skupiono się na jednym typie podwozia samochodu ciężarowego. W artykule zaprezentowano wybrane wyniki prowadzonych analiz i symulacji modeli szynowych układów jezdnych, poprzedzonych szeregiem analiz projektowych w rożnej konfiguracji elementów konstrukcyjnych uwzględniających uwarunkowania w postaci podwozia samochodów ciężarowych.
EN
There are few studies concerning the process simulation of vertical roller mills (VRMs). In this research work, the application of population balance model for simulation of a VRM in a cement clinker grinding circuit was investigated. The residence time distribution (RTD) was measured, and the tank-in-series and Weller models were employed to describe the residence time distribution. Two sampling surveys were carried out on the VRM circuit. The data from the first survey were used for model calibration, and the specific breakage rates were back-calculated. The model parameters obtained were used for simulation of the second survey, and validation of the model. The results showed that the clinker particle spent a short time inside the VRM and the mean residence time is about 67s. The tanks-in series model compares to Weller model was more proper to describe the residence time distributions in the VRM. The simulation results showed that the specific breakage rates increased with increasing particle size. However, the particles larger than 25.4 mm particles sizes are too large to be properly nipped by master rollers. Finally, it can be concluded that the grinding process of the VRM is very well-predictable with the population balance model.
EN
Situated in the northern part of Algeria, Ouarsenis is one of several area affected by landslide phenomena. Indeed, 60 houses, a stadium and a lot of sports infrastructures are affected by the landslides. In this perspective, we have chosen a model of landslide with an area of 166 700 m2 affecting the southern part of the Bordj Bou Naama city. In order to characterized the landslide structure, we used multisource data (geological, topographical, geophysical and geotechnical). For modeling the 3D landslide surfaces we used three geometric models which are generated from different techniques of interpolation as Inverse Distance Weight (IDW), Minimum Curvature (MC) and Kriging (KO) and applied to the same input data set. The root of the mean square error (RMSE) and visual appearance of the morphology are used to select the best model. Indeed our results show that the KO represents the best model that gives a good result. Quality control is also performed to ensure that the model is suitable for hydro-mechanical modeling. This model show that the total volume of soils moved is ~9.8*105 m3, in which the volume of geological levels is 828 500 m3, 143440 m3 and 11 434.32 m3 respectively for the embankments, colluviums and Brown shale. The bleu shale is far from to be affected by this landslides, indeed the deepest zone that the rupture area affects is located at 12 m of depth. These results seem to be very important in order to plan remediation work in this area.
first rewind previous Strona / 65 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.