Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 14

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Uwzględniając główną przyczynę zdarzeń awaryjnych w przewozie drogowym towarów niebezpiecznych - niezachowanie zasad bezpieczeństwa ruchu - określono rodzaje środków i działań umożliwiających poprawę bezpieczeństwa ich transportu. Wykonane analizy wykazały, że system szkolenia osób związanych z przewozem towarów niebezpiecznych, system organizacyjny jednostek ratownictwa PSP oraz procedury reagowania i zwalczania skutków awarii transportowych są zorganizowane w Polsce na wysokim poziomie i funkcjonują prawidłowo. W tej sytuacji zmniejszenie ryzyka wypadku drogowego o cechach poważnej awarii można osiągnąć w wyniku wyboru najbardziej właściwej trasy przewozowej. Została zaproponowana metoda wyboru najkorzystniejszej z punktu widzenia poziomu ryzyka przebiegu trasy przewozu towarów niebezpiecznych, oparta na ocenie pasa terenu 1,5 km od osi drogi pod względem demograficznym oraz występowania obiektów użyteczności publicznej i elementów środowiska o szczególnej wrażliwości, a także na ocenie szeregu parametrów techniczno-konstrukcyjnych trasy, dotyczących podstawowych cech ruchu drogowego.
EN
This article defines the types of measures and actions for improving safety of road transport of dangerous goods taking into account the main cause of accidents with the attributes of major accidents in road transport of dangerous goods, i. e., disregard for traffic rules. Analyses showed that the system of training persons involved in transport of dangerous goods, the organizational system of the State Fire Service rescue units, and the procedures for responding and mitigating the effects of transport accidents in Poland are good and that they function properly. In this situation, selecting the most appropriate transport routes can reduce the risk of an accident with the attributes of a major accident. This article proposes a method of selecting the least risky transport route for dangerous goods by evaluating a strip of land 15 km from the axis of the road in terms of demographics, public Utilities, particularly sensitive environment as well as by evaluating a number of technical and construction parameters of routes related to the basie features of road traffic.
2
PL
W niniejszym artykule przedstawiono podstawowe informacje dotyczące badań i klasyfikacji w zakresie reakcji na ogień wyrobów, które w swoim końcowym zastosowaniu mogą brać udział w powstawaniu i rozprzestrzenianiu się ognia i dymu w pomieszczeniu, w którym pożar ten powstał. Opisano metody badawcze odpowiadające pierwszej fazie rozwoju pożaru do momentu ewentualnego rozgorzenia. Przedstawiono kryteria klasyfikacji wyrobów, z uwzględnieniem dodatkowych klasyfikacji ze względu na wydzielanie dymu i występowanie płonących kropli/cząstek. Celem powyższych procedur jest zapewnienie jednolitego sposobu klasyfikacji wyrobu na podstawie wyników uzyskanych z badań reakcji na ogień.
EN
This article describes information concerning the reaction to fire test methods and fire classification of products that, in their end-use application, can contribute to the generation and spread of fire and smoke within the room of origin of fire. Authors described test methods corresponding to the first stage in the development of a fire till the potential flashover. There were also described classification criteria for smoke production and for flaming droplets/particles. The aim of all mentioned above procedures is to provide a harmonized way of the classification of a product, based on results obtained during tests in accordance with reaction to fire test methods.
PL
W niniejszym artykule omówiono wpływ pianotwórczych środków gaśniczych na środowisko naturalne, szczególnie na organizmy wodne.
EN
This article discuss how foam extinguishing agents impacts the environment, especially water organisms.
PL
Autorzy przedstawiają sposób rozumienia pojęcia „narażenie człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu” przez pryzmat literatury prawniczej i orzecznictwa. Podane zostały szczegółowe interpretacje określeń „narażać” oraz „bezpośredniość niebezpieczeństwa”, co pozwala na wyciagnięcie wniosku, że ostateczne ustalenie występowania stanu „narażenie na bezpośrednie niebezpieczeństwo” leży po stronie organu procesowego, który jednak powinien w tym względzie ściśle współpracować z biegłym. Biegły powinien w sposób opisowy przedstawić możliwe konsekwencje postepowania sprawcy. Biegły samodzielnie nie powinien wskazywać kwalifikacji prawnej czynu.
EN
The paper is research limit of the way of comprehend notion „exposure to direct danger or grave detriment to health” arise from judicial verdicts and comments of lawyers. Presented above in article interpretations of „exposure” and „directness” enable drawing a conclusion that final settlement of occurrence state „exposure to direct danger” is within the competence of courts and public prosecutor. Assess of legal qualification should be joint action for lawyers and experts however experts, however experts should only help in assessment by using their master hand’s knowledge.
PL
W artykule przedstawiono proces prowadzący do opracowania wymagań dla sorbentów i zwilżaczy dostosowanych do potrzeb użytkowników.
EN
The article presents the process of requirements working out for sorbing and wetting agents in agree with users needs.
PL
W niniejszym artykule przedstawiono zagrożenie pożarowe materiałów włókienniczych, które najczęściej mogą znaleźć się na drogach ewakuacyjnych tj. dywany i wykładziny podłogowe, meble tapicerowane w tym materace i tapicerowane podstawy leżysk, pionowo umieszczone materiały włókiennicze w tym zasłony i firany oraz wyroby przemysłowe i techniczne.
EN
This article contains fire hazard of textile fabrics which are most often spotted on escape routes for example carpets and floor coverings, curtains, upholster furniture such as mattresses and many others textile goods.
PL
W niniejszym artykule przedstawiono zagrożenie pożarowe materiałów włókienniczych, które najczęściej mogą znaleźć się na drogach ewakuacyjnych tj. dywany i wykładziny podłogowe, meble tapicerowane w tym materace i tapicerowane podstawy leżysk, pionowo umieszczone materiały włókiennicze w tym zasłony i firany oraz wyroby przemysłowe i techniczne.
EN
These article contains fire hazard of textile fabrics which are most often spotted on escape rotes for example carpets and floor coverings, curtains, upholster furniture such as mattresses and many others textile goods.
PL
Autorzy przedstawiają sposób rozumienia pojęć „pożar”, „wiele osób” i „mienie w wielkich rozmiarach” przez pryzmat literatury prawniczej i orzecznictwa. Podane zostały szczegółowe interpretacje określeń „pożar”, „wiele osób” i „mienie w wielkich rozmiarach”, co pozwala na wyciagnięcie wniosku, że ocena kwalifikacji prawnej leży po stronie organu procesowego, który powinien przy ostatecznej ocenie kwalifikacji czynu ściśle współpracować z biegłym podpierając się jego ukierunkowaną i fachową wiedzą.
EN
The paper is research limit of the way of comprehend notions „fire”, „a lot of people” and „great magnitude of property” arise from judical verdicts and comments of lawyers. Presented above in article interpretations enable drawing a conclusion that finall settelment of occurance of fire is within the competence of courts and public prosecutor. Assess of legal qualification should be joint action for lawyers and experts, however experts should only help in assessment by using their master hand’s knowlege.
PL
W niniejszym artykule omówiono: - ocena zagrożeń, jakie mogą stwarzać środki ochrony roślin dla organizmów żywych i dla środowiska naturalnego, - zasady postępowania z odpadami pestycydowymi.
EN
This article contains: - risk assessment, which could cause pest control products to living organisms and natural environment, - principles of behavior with pesticides’ pollutants.
PL
W niniejszym artykule omówiono wymagania stawiane środkom ochrony roślin w zakresie wprowadzenia do stosowania i obrotu na terenie RP na podstawie obowiązujących przepisów.
EN
This article contains field of application of regulatory requirements by reason of introducing pest control products into the polish domestic market.
PL
W niniejszym artykule przedstawiono autorską analizę wypadków i awarii, w których czynnikiem szkodliwym są środki ochrony roślin.
EN
This article contains author’s analysis of events and failures with damaging factor of pest control products.
PL
W niniejszym artykule omówiono: - charakterystykę i podział środków ochrony roślin, - formę użytkowa, krążenie pestycydów w przyrodzie, ich występowanie w środowisku oraz źródła zanieczyszczeń pestycydowych.
EN
This article contains: - characteristics and division of pest control products, - form of use, pesticides’ circulation and occurrence in environment and sources of pesticides’ pollutants.
PL
W niniejszym artykule przedstawiono efekt realizacji jednego z etapów projektu badawczego - Decyzja Nr 464/E-148/SPB/COST/KG/DWM 85/2005-2006 „Trudno zapalne wyroby włókiennicze ograniczające zagrożenie pożarowe w obiektach zabytkowych” w ramach Akcji COST C 17 „Built Heritage: Fire Loss to Historic Buildings”.
EN
This article contains result of a certain stage of research project - Decision Nr 464/E-148/SPB/COST/KG/DWM 85/2005-2006 “Non-flammable textile fabrics restrict fore hazard in building monuments” participating in Action COST C 17 „Built Heritage: Fire Loss to Historic Buildings”.
PL
W niniejszym artykule przedstawiono efekt realizacji jednego z etapów projektu badawczego – Decyzja Nr 464/E-148/SPB/COST/KG/DWM 85/2005-2006 „Trudno zapalne wyroby włókiennicze ograniczające zagrożenie pożarowe w obiektach zabytkowych” w ramach Akcji COST C 17 „Built Heritage: Fire Loss to Historic Buildings”.
EN
This article contains result of a certain stage of research project – Decision Nr 464/E-148/SPB/COST/KG/DWM 85/2005-2006 “Non-flammable textile fabrics restrict fire hazard in building monuments” participating in Action COST C 17 „Built Heritage: Fire Loss to Historic Buildings”.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.