Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 39

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  brand
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
In our previous research, it has been found out that the loyal relationship with brand affects the priority of the components of subjectively perceived brand value sources. While in case of consumer loyalty presence, "benefits" have been identified as the most important brand value source, in case of brand loyalty absence, these brand value sources have been "imageries". Based on these findings, it has been concluded that existence of different brand value sources ranking and priority in case of existence vs. absence of brand loyalty indicates the need of selective approach towards brand value sources in the phase of brand value building and brand value managing. By doing this, the traditional monistic concept of brand value building and managing has been interfered. However, continuity in branding processes and strong brand identity should be the main axe of effective brand management during whole the brand life cycle. So, the aim of this paper is to identify relevant components of "benefits" and "imageries" which could be used as a basis for coherent brand management in the phases of brand value building and management. To achieve this, data obtained from own questionnaire survey has been statistically evaluated by the correspondence analysis supported by relevant tests. It has been found out that optimal combination of brand value sources components is: 1) positive associations (imageries) and belonging to lifestyle (benefits); 2) expectations (imageries) and attracting the attention of others (benefits) and 3) prestige (imageries) and making happier (benefits). These findings are prospectively widely useful in the managerial practice as a valuable source of relevant information with anticipation to enhance and deepen the understanding of previous practice as well as to provide relevant content to consumers, responding to rapidly changing consumer demands and expectations.
PL
W naszych dotychczasowych badaniach stwierdzono, że lojalność wobec marki wpływa na priorytetowość elementów składowych subiektywnie postrzeganych źródeł wartości marki. Podczas gdy w przypadku obecności lojalności konsumentów „korzyści” zostały zidentyfikowane jako najważniejsze źródło wartości marki, w przypadku braku lojalności wobec marki tymi źródłami wartości marki były „obrazy”. Na podstawie tych ustaleń stwierdzono, że istnienie różnych rang i priorytetów źródeł wartości marki w przypadku istnienia vs. brak lojalności wobec marki wskazuje na potrzebę selektywnego podejścia do źródeł wartości marki w fazie budowania wartości marki i zarządzania wartością marki. W ten sposób ingerowano w tradycyjną monistyczną koncepcję budowania wartości marki i zarządzania nią. Jednak ciągłość procesów brandingowych i silna tożsamość marki powinny być główną osią efektywnego zarządzania marką przez cały cykl życia marki. Tak więc celem niniejszego artykułu jest zidentyfikowanie odpowiednich komponentów „korzyści” i „wyobrażeń”, które mogłyby być wykorzystane jako podstawa do spójnego zarządzania marką na etapach budowania wartości marki i zarządzania nią. Aby to osiągnąć, dane uzyskane z własnego badania ankietowego zostały poddane ocenie statystycznej poprzez analizę korespondencji popartą odpowiednimi testami. Stwierdzono, że optymalna kombinacja komponentów źródeł wartości marki to: 1) pozytywne skojarzenia (wyobrażenia) i przynależność do stylu życia (korzyści); 2) oczekiwania (wyobrażenia) i przyciąganie uwagi innych (korzyści) oraz 3) prestiż (wyobrażenia) i uszczęśliwianie (korzyści). Ustalenia te są z perspektywy czasu szeroko użyteczne w praktyce menedżerskiej jako cenne źródło odpowiednich informacji z przewidywaniem poprawy i pogłębienia zrozumienia wcześniejszych praktyk, a także dostarczenia konsumentom odpowiednich treści, odpowiadających na szybko zmieniające się wymagania i oczekiwania konsumentów.
PL
Celem publikacji jest przybliżenie znaczenia marki i postrzegania jej przez konsumentów w Polsce. Jego realizacja była możliwa dzięki dokonaniu przeglądu literatury i przeprowadzeniu badania ankietowego pozwalającego na poznanie opinii konsumentów na ten temat. Z przeprowadzonych badań wynika, iż marka, a także proces zarządzania nią, wpływa na postrzeganie produktów przez konsumentów. Za celowe należy uznać nadanie jej określonej tożsamości, budowanie pozytywnego wizerunki i wzmacnianie siły, gdyż ma to istotny wpływ na korzyści odnoszone przez organizację i konsumenta. Z przeprowadzonego badania ankietowego wynika, iż: 90% badanych, robiąc zakupy, zwraca uwagę na to, jakiej dany produkt jest marki, co oznacza, że zjawisko jej rozpoznawalności ma znaczenie, konsumenci podczas zakupów decydują się na produkty markowe, ponieważ mają do nich większe zaufanie, co wiąże się z przekonaniem o wyższej ich jakości, z punktu widzenia konsumentów najbardziej istotne są te cechy marki i czynniki wpływające na jej wartość, które mają bezpośrednie oddziaływanie na nich, mogą doświadczyć ich efektów, za kluczowy instrument w procesie kształtowania wartości marki uznano reklamę (przyciąganie uwagi konsumenta do marki) i logo (skojarzenie z marką, produktem), które w znacznym stopniu przyczyniają się do kształtowania jej wizerunku. Uzyskane wyniki badań można postrzegać jako przesłankę do podejmowania działań popularyzujących marki w społeczeństwie, gdyż zwiększa to szansę na rozwój organizacji i korzyści odnoszone przez konsumentów.
EN
The aim of the publication is to show the brand’s importance and perception of it by Polish consumers. Its implementation was possible thanks to reviewing the literature and conducting a questionnaire survey allowing to get to know consumers’ opinions on this subject. The research shows that the brand as well as the process of its management influence the perception of products by consumers. Apart from this, it should be advisable to give it a specific identity, to build it positive images and to enhance its strength, because it has a significant impact on benefits of the organization and the consumer. The survey results show that: 90% of respondents making purchases pay attention to the product brand, which means that the phenomenon of brand recognition is important, consumers decide on branded products when shopping, because they have more confidence in them, which is associated with a higher conviction product quality, from the consumers’ point of view, the most important are those brand features and factors affecting its value which directly affect consumers, they can experience their effects, advertising (attracting the consumer's attention to the brand) and the logo (association with the brand, product) were considered as the key instrument in the process of shaping the brand's value. The obtained test results can be seen as the ground for undertaking activities that popularize the brand in society, because this increases the chance for organizational development as well as consumer benefits.
EN
It has been proved by market reality that traditional brand management theories fail. Based on this, there is a need to provide critical revision of these theories with emphasis on behavioural approach of consumers. The most important is the task of consumer loyalty and its transposition into subjectively perceived brand value sources. So, the aim of this paper is to identify relevant brand value sources of loyalty which are significant for Slovak socio-cultural profile and to propose an effective innovative model of branding. The statistical evaluation of the data obtained from own questionnaire survey has been provided by the factor analysis supported by relevant tests. It has been found out that the fact of loyal relationship with brand affects the priority of the components of subjectively perceived brand value sources. The importance of brand value sources in case of consumer loyalty has been identified as following: 1) benefits; 2) attributes; 3) imageries and 4) attitudes while in case of consumer loyalty absence, the importance of brand value source is: 1) imageries; 2) attitudes; 3) benefits and 4) attributes. So, it can be concluded that existence of different brand value sources ranking in case of existence vs. absence of brand loyalty indicates need of selective approach towards brand value sources in the phase of brand value building and brand value managing. By doing this, traditional monistic concept of brand value building and managing has been interfered.
PL
Zostało udowodnione przez rzeczywistość rynkową, że tradycyjne teorie zarządzania marką zawodzą. Na tej podstawie istnieje potrzeba zapewnienia krytycznej rewizji tych teorii z naciskiem na podejście behawioralne konsumentów. Najważniejszym jest zadanie transpozycji lojalności konsumentów na subiektywnie postrzegane źródeł wartości marki. Celem tego artykułu jest więc zidentyfikowanie odpowiednich źródeł lojalności wartości marki, które są istotne dla słowackiego profilu społeczno-kulturowego oraz zaproponowanie skutecznego innowacyjnego modelu brandingu. Ocenę statystyczną danych uzyskanych z własnych badań ankietowych dostarczyła analiza czynnikowa wsparta odpowiednimi testami. Stwierdzono, że fakt lojalnych relacji z marką wpływa na priorytet komponentów subiektywnie postrzeganych źródeł wartości marki. Znaczenie źródeł wartości marki w przypadku lojalności konsumentów zostało określone jako następujące: 1) korzyści; 2) atrybuty; 3) wyobrażenia i 4) postawy, podczas gdy w przypadku braku lojalności konsumentów, znaczenie źródła wartości marki to: 1) wyobrażenia; 2) postawy; 3) korzyści i 4) atrybuty. Można, zatem stwierdzić, że istnienie różnych rankingów źródeł wartości marki w przypadku istnienia przeciwieństwa braku lojalności wobec marki wskazuje na potrzebę selektywnego podejścia do źródeł wartości marki w fazie budowania wartości marki i zarządzania wartością marki. W ten sposób została zakłócona tradycyjna monistyczna koncepcja budowania wartości marki i zarządzania nią.
PL
Artykuł jest prezentacją spojrzenia na rolę marki jako nośnika wartości w innowacyjnym przedsiębiorstwie regionu śląskiego oraz na wzajemne relacje marka a innowacje i innowacyjność w tymże przedsiębiorstwie. Przedstawiono w nim fragment wyników badań jakościowych, przeprowadzonych na czterech dwunastoosobowych grupach, reprezentowanych przez absolwentów śląskich uczelni technicznych i ekonomicznych, którzy pracują w działach marketingu, a także zajmują się bezpośrednio wdrażaniem innowacji w przedsiębiorstwach i instytucjach naukowo-badawczych1. Celem badań jest zdiagnozowanie ich stanu wiedzy, nastawień emocjonalnych oraz zachowań w stosunku do problematyki znaczenia marki dla innowacyjnego przedsiębiorstwa. Autorka, na podstawie przeprowadzonych badań focusowych, stwierdza, że tożsamość marki implikuje jej wartość, silna marka wpływa na podniesienie efektywności i innowacyjności organizacji, odgrywa dużą rolę przy zakupie produktu i pomaga tworzyć osobowość przedsiębiorstwa w otoczeniu społecznym.
EN
The article is a presentation of the view on the role of the brand as a carrier of value in the innovative enterprise of the Silesian region and on the mutual relations of the brand and innovation and innovation in the enterprise. It presents a fragment of the results of qualitative research, conducted on four twelve-person groups, represented by graduates of Silesian technical and economic universities, who work in marketing departments, and also deal directly with the implementation of innovations in enterprises and in scientific and research institutions. The purpose of research is to diagnose their state of knowledge, emotional attitudes and behaviors in relation to the problem of brand importance for an innovative enterprise. The author, based on the conducted focus studies, states that the brand's identity implies its value, a strong brand increases the efficiency and innovation of the organization, plays a big role in the purchase of the product and helps to create the personality of the enterprise in the social environment.
PL
W ostatnim dziesięcioleciu wraz z postępującym niżem demograficznym uczelnie zintensyfikowały działania marketingowe, chcąc tym samym zapewnić liczbę studentów gwarantujących stabilne funkcjonowanie. Celem artykułu jest prezentacja poglądu na temat roli i znaczenia kadry dydaktycznej w zarządzaniu wizerunkiem uczelni. Przedstawione zagadnienia stanowią wprowadzenie do dyskusji nad sposobem kształtowania reputacji szkoły wyższej. Analiza na bazie pogłębionej kwerendy literaturowej zestawiona została z badaniami empirycznymi przeprowadzonymi wśród studentów Politechniki Opolskiej. Wyniki badań stanowią istotne źródło wiedzy na temat czynników mających, w opinii studentów, najważniejsze znaczenie dla efektywności procesu kreowania i zarządzania wizerunkiem nowoczesnej uczelni.
EN
Over the last decade, with the increasing demographic decline, universities have intensified their marketing efforts, thus ensuring the number of students guaranteeing stable functioning. The aim of the article is to present the idea of the role and importance of didactic staff in managing the image of the university. The presented issues are an introduction into the discussion on how to create a reputation for higher education. An analysis based on an in depth literature review was compiled with empirical research conducted among students of the Opole University of Technology. The research results are an important source of knowledge about the factors which are, in the opinion of students, of paramount importance for the efficiency of the process of creating and managing the image of a modern university.
EN
Modern cities are increasingly promoting their own individual brands to gain a competitive advantage. 28 Polish cities, after joining the Cittaslow international network of cities, can additionally use their native brand in their activities. The aim of the author was to answer the question: should cities only use an individual brand, or maybe they can support these activities with a common brand strategy. The growth of interest in individual brands of 28 cities belonging to the Cittaslow network has been evaluated, also their popularity, popularity of the native brand on the Facebook, and the use of the Cittaslow brand by cities on their websites were analysed. It was noticed that not all cities use the Cittaslow logo. But most cities in Cittaslow publish a link to the network and brand information on their websites. The native brand Cittaslow is in Poland at the positioning stage but probably its popularity will grow as the benefits from using it begin to be noticed.
PL
Celem artykułu było porównanie wykorzystania powierzchni samochodów osobowych do prezentacji znaku graficznego (logo) dla marek popularnych i premium. Postawiono hipotezę roboczą, że powierzchnia logo pomiędzy tymi grupami różni się. Badanie przeprowadzono metodą instrumentalną. Mierzono fizyczne wymiary i obliczano powierzchnię logo umieszczonego z przodu pojazdu dla sześciu najpopularniejszych marek samochodów w Polsce – trzech popularnych i trzech premium. W rezultacie przeprowadzonego badania wykazano statystycznie istotne zróżnicowanie powierzchni logo marki w zależności od segmentu rynku – popularnego lub premium. Stwierdzone zróżnicowanie polega na tym, że w grupie marek premium powierzchnia logo jest większa niż w grupie marek popularnych. Nowością jest zastosowanie metod instrumentalnej, nieaksjologicznej w badaniach z zakresu kreowania wizerunku marki.
EN
The aim of the paper was to compare of the use of passenger cars surface to present a logo among popular and premium brands. A working hypothesis was stated that logo area differs between these two groups. The research was conducted with the use of an instrumental method. We measured physical dimensions and calculated the area of the logo placed in the front of the vehicle for six most popular car brands in Poland – three popular and three premium. As a result of a conducted research a statistically important differentiation of logo area between popular and premium brands was proofed. A stated differentiation is of such a nature that in the group of premium brands logo area is bigger than in the group of popular brands. A novelty of the paper is the use of an instrumental, non-axiological method in the area of research concerning creating a brand image.
8
Content available remote Budowanie silnej marki a zaufanie konsumentów
PL
Marka stanowi jeden z kluczowych elementów współczesnego marketingu, który odróżnia dany produkt/usługę od innych. Budowanie silnej i rozpoznawalnej marki to atut przedsiębiorstwa. Silna marka pro-duktu pozwala przedsiębiorstwu osiągnąć silną pozycję na rynku, a konsumenta skłania do zakupu, buduje jego lojalność i zaufanie. Zaufanie konsumenta do marki nabiera coraz większego znaczenia dla przedsiębiorstwa w obliczu dużej konkurencji na rynku produktów i usług oraz walki między markami.
EN
Brand is one of the key elements of modern marketing that distinguishes a product/service from others. Building a strong and recognizable brand is a business asset. A strong brand allows the company to achieve a strong position in the market and the consumer is inclined to buy, builds his loyalty and trust. Consumer confidence in the brand is becoming more and more important for the company in the face of high competition in the market for products and services and the fight between brands.
9
Content available Blogi w kreowaniu wizerunku marki
PL
Celem artykułu jest przedstawienie blogów jako ważnych obecnie narzędzi komunikacji marketingowej umożliwiających kreowanie wizerunku marek. Cyfryzacja procesów marketingowych sprawiła, iż blogi stały się efektywnym instrumentem komunikacji z otoczeniem. Zarówno blogi prywatne, jak i firmowe opierają się na tworzeniu i udostępnianiu treści. W odróżnieniu od typowego przekazu promocyjnego, blog nie ma charakteru perswazyjnego, a raczej informacyjny, edukacyjny czy rozrywkowy. Blogi wpisując się w model content marketingu, mogą skutecznie wpływać na odbiorców, formując oceny i pozycjonowanie produktów i marek. W artykule skoncentrowano się na blogach prywatnych o różnej tematyce, które z jednej strony jako medium społecznościowe, z drugiej jako narzędzie marketingu szeptanego mogą istotnie wpływać na percepcję i pozycjonowanie marek, budując ich rynkowy wizerunek.
EN
The aim of the article is presenting blogs as important tools of marketing communication that are helpful in brand image creation. The digitization of marketing processes caused that blogs had become a new and effective instrument of the communication with the market. Both private, as well as company blogs are based on creating and sharing contents. Unlike the typical promotional form, the blog doesn’t have coaxing but rather information, educational or entertainment character. Blogs, fitting perfectly in the model of content marketing, can effectively influence recipients by forming evaluations and positioning of products and brands. The article concentrates on private blogs that as the community medium as well as the tool of whispered marketing can indeed influence the perception and the positioning of brands building their market image.
EN
The changes in Malopolska farms equipment with chosen tractor brands were presented. The study involved 356 farms, located in Malopolska region, in which 855 tractors were reported. The analyzes demonstrated that Ursus tractors purchase dominated several years ago, while the last years are characterized by a large variety of purchased equipment. The most commonly bought brands of tractors in the examined farms include Ursus, Zetor, New Holland, Massey Ferguson and John Deere. These brands account for over 76% of purchased tractors.
PL
Przedstawiono zmiany wyposażenia małopolskich gospodarstw w ciągniki rolnicze wybranych marek. Badania dotyczyły 356 gospodarstw, zlokalizowanych na terenie Małopolski, w których odnotowano 855 ciągników. Przeprowadzone analizy wykazały, że o ile przed kilkunastu laty dominowały zakupy ciągników marki Ursus, to ostatnie lata cechują się znaczną różnorodnością nabywanego sprzętu. Najczęściej kupowane marki ciągników w badanych obiektach to: Ursus, Zetor, New Holland, Massey Ferguson oraz John Deere. Wymienione marki stanowią ponad 76% zakupionych ciągników.
PL
Rolą współczesnego marketingu jest kreowanie i dostarczanie wartości wszystkim interesariuszom firmy. Marka zaś stanowi płaszczyznę, która odzwierciedla skuteczność starań zmierzających w tym kierunku. Istotny udział w kreowaniu silnej marki mają działania związane z dystrybucją i ceną (Dudzik, 2011, s. 134). Można je uznać za zbiór wspólny dwóch istotnych obszarów działań każdej firmy: marketingu i logistyki. Zależnościom pomiędzy tymi obszarami zarządzania warto poświęcić nieco miejsca, gdyż związki pomiędzy nimi oraz spójność strategii marketingowej i logistycznej przesądzają w dużej mierze o sukcesie przedsiębiorstw i ich marek. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie roli logistyki dystrybucji w strategii zarządzania marką oraz zilustrowanie jej przy pomocy krótkich opisów rozwiązań stosowanych przez wybrane firmy. W artykule przedstawiono rys historyczny dotyczący związku marketingu z logistyką oraz koncepcję zarządzania marketingowo-logistycznego, omówiono rolę i znaczenie dystrybucji w działaniach przedsiębiorstw oraz zaprezentowano miejsce dystrybucji w strategiach marek: Coca-Cola, Zara oraz marek należących do konglomeratu Kering (do konglomeratu należą m.in. takie marki jak: Gucci, Yves Saint Laurent, Boucheron czy Bottega Veneta). Artykuł jest zakończony krótkim podsumowaniem.
EN
The role of modern marketing is to create and deliver value to all stakeholders of the company. Brand is a field that reflects the effectiveness of efforts in this area. Price and distribution play a significant role in creating a strong brand (Dudzik, 2011, p. 134). They can be considered a part of the common of two major areas of activity of each company: marketing and logistics. The relationship between them and the coherence of the marketing strategy and logistics prejudge largely to the success of companies and their brands. The purpose of this article is to present the role of distribution in brand management, and illustrate it with short descriptions of the solutions used by the selected companies. The article presents the historical background of the relationship of marketing and logistics terms and the concept of marketing - logistics management. It discusses the role and importance of distribution in the activities of enterprises and presents distribution strategies of Coca-Cola, Zara, and KERING (The conglomerate includes, among others, brands such as Gucci, Yves Saint Laurent, Boucheron and Bottega Veneta).
12
PL
Marki stanowią cenne aktywa, które przy dobrym zarządzaniu mogą zagwarantować przyszłe dochody. W takim zakresie, w jakim działalność public relations buduje reputację lub wizerunek organizacji, można uznać, że ma ona bezpośredni związek ze sprzedażą, a zatem również z zyskiem. Obecnie na rynku mamy duży wybór produktów podobnych do siebie, a konsument skłonny jest poświęcić na decyzję o zakupie niewiele czasu. W takiej sytuacji emocje towarzyszące marce produktu odgrywają dużą rolę przy jego zakupie i pomagają tworzyć osobowość marki. Celem artykułu jest pokazanie, jak współcześnie tworzone są marki, które osiągają sukces na rynku, i na czym we współczesnym marketingu polega specyfika i znaczenie tzw. brandingu emocji.
EN
Brands are valuable assets that with good management can guarantee future income. The extent to which the activities of public relations builds reputation or image of the organization, it can be concluded that it has a direct connection with the sale, and therefore also a profit. Currently on the market, we have a large selection of products similar to each other, and the consumer is willing to spend on a decision to buy a little time. In this situation, the excitement of the brand of the product plays a large role in its purchase and help create brand personality.
PL
W następstwie przemian gospodarczych zachodzących na całym świecie, rośnie zainteresowanie produktami markowymi, które – w opinii konsumentów – mają wyższą jakość. Coraz większy popyt sprzyja, niestety, rozwojowi sektora produktów podrabianych. Dotychczas podróbki kojarzyły się zazwyczaj z ubraniami, kosmetykami, czy sprzętem AGD, tymczasem okazuje się, że równie częstosą podrabiane produkty spożywcze. Najgorsze jest to, że podróbki łudząco przypominają oryginalne produkty i wielu konsumentów nie jest w stanie odróżnić ich od oryginałów. Jednocześnie produkty podrabiane mogą być groźne dla zdrowia, a nawet życia ludzi. W artykule omówiono proceder oszustw w branży spożywczej podając najbardziej spektakularne przypadki wykrytych nieprawidłowości.
EN
Economic transformations, occurring all over the world have resulted in the growing interest in brand products which – in the opinion of the consumers – are of higher quality. The greater and greater demand on such products is, unfortunately, favourable for development of adulterated products’ sector. Until now, the fake products have been usually relating to the cloths, cosmetics or household appliances. Recently, it has been revealed that the problem refers also to food products. The problem lies in the fact that the adulterated food products are not to be distinguished from the original ones by the consumers. Moreover, the adulterated products may constitute a threat to human health and life. The article deals with the fraud procedures in the food industry, presenting the most spectacular disclosed cases.
PL
Globalizacja gospodarcza i kulturalna zmusza przedsiębiorstwa, lokujące swoje produkty na rynku międzynarodowym, do szybkiego przystosowania się do zastanej kultury i zaadaptowania nowej sytuacji biznesowej. Aby optymalnie dostosować swoją ofertę do zastanych warunków należy poznać normy obyczajowe kraju docelowego. Powodzenie biznesu międzynarodowego przedsiębiorstwa przekłada się na zdolność dostosowania produktu do potencjalnych klientów i ich potrzeb. Projektowanie wizerunku produktu nie może odbywać się bez wpływu i wykorzystania instrumentów informacyjnych i perswazyjnych. Narzędzia komunikacyjne, odpowiednio zastosowane, podkreślają zalety produktu, wyróżniają go spośród innych oraz budują pozytywne uczucia u potencjalnego nabywcy. Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie znaczenia informacji w kształtowaniu wizerunku firmy.
EN
Economic and cultural globalization, forces companies putting their products on international market to quickly adapt to the present culture and to a new business situation. In order to optimally adjust an offer to the present conditions, it is necessary to learn the customs and norms of the target country. Success of international business operations of a company influences the product ability to adjust to potential customers and their needs. Designing product’s image cannot be done without influence and application of information and persuation instruments. The communication tools, if applied appropriately, underline the product’s merits, highlight it among other products and build positive feelings in a potential consumer. The aim of the present paper is to present the meaning of information in creating company image.
EN
Background: IT products are now becoming the part of every one's life. Since Pakistan didn't manufacture IT products, so the customers had to purchase the products that are available in the markets. During such purchase, customers not only gave preference to brand or price or both but they also consider its warranty so that they are secured with the post purchase risks. Methods: This study was aimed to identify the impact of the warranty on customers' preferences towards brand and price. A conceptual framework was made on the basis of available literature and then data was collected. It was collected from 298 respondents through survey questionnaire and after applying Factor Analysis, One Way MANOVA was applied on the factors. Results and conclusions: The study found that the product's warranty has a significant impact on preferences towards brand, concern for price and price intentions whereas the impact on willingness to pay was found insignificant. The results conclude that Pakistani customers need a branded IT product on competitive prices, which give more in less along with the warranty so that they can enjoy the same quality of the product for a period of time whereas, they are not willing to pay any additional amount for the product just because of Warranty.
PL
Wstęp: Wyroby IT stały się nierozwiązalną częścią naszego życia. W Pakistanie nie ma produkcji tych wyrobów, w związku, z czym, klienta są zmuszeni do zakupu produktów pochodzących z innych rynków. W trakcie zakupu klienci zwracają uwagę nie tylko na markę wyrobu i jego cenę, ale także na oferowaną gwarancję, która daje bezpieczeństwo w użytkowaniu produktu po zakupie. Metody: Celem pracy było ocenienia wpływu istnienia gwarancji na preferencje zakupowe klientów w stosunku do marki i ceny produktów. Stworzono koncepcję badania na podstawie przeglądu literaturowego i następnie zebrano odpowiednie dane. Zostały one uzyskane od 298 respondentów w formie ankiety. Dane następnie poddano analizie statystycznej przy zastosowaniu Factor Analysis i One Way MANOVA. Wyniki i wioski: Stwierdzono, że istnienie gwarancji na istotny wpływ na preferencje zakupowe na wybór marki, choć stwierdzono istotnej zależności między istnieniem gwarancji a gotowością zapłacenia za produkt wyższej ceny. Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono, że pakistańscy klienci oczekują branżowych wyrobów IT w konkurencyjnych cenach, posiadające gwarancję jednak z drugiej strony nie są chętni do ponoszenia dodatkowych kosztów istnienia tej gwarancji.
EN
Companies from the textile sector seek new methods of market expansion and increasing brand value. These methods include brand extension, brand licensing, acquisition of patent rights and co-branding, that is the strategy of double branding products when two distinct partner brand names are used on one product. Different studies show that the influence of co-branding on the behaviour of the consumer and their perception of products is high. For the authors, it was important to demonstrate the impact of co-branding on customer preferences concerning textile products for the example chosen. The aim of the research was to identify behaviours of consumers from the Lodz Voivodeship (Poland) when a co-branding strategy is used. As was proved in the study, the consumers give priority to a co-branded textile product in relation to a classic textile product. However, at the same time, those consumers do not give priority to a more expensive co-branded textile product in relation to the classic textile product. As was also proved in the study, the preferences of different groups of customers are not the same and the demographic, socio-professional and geographical characteristics of customers influence their behaviour towards the example of a co-branded textile product.
PL
W obecnej sytuacji rynkowej przedsiębiorstwa z branży odzieżowej poszukują nowych metod rozwoju rynku i wzrostu wartości marki. W tym celu wykorzystują m.in. rozszerzenie marki, licencjonowanie marki oraz co-branding, czyli strategię podwójnego znakowania produktów. Analiza wyników badań prowadzonych na świecie dowodzi pozytywnego wpływu co-brandingu na zachowania konsumentów. Dla autorki, istotne było wykazanie wpływu strategii co-brandingu na preferencje konsumentów wobec produktów z branży odzieżowej. Analiza wyników badań prowadzonych przez autorkę dowodzi pozytywnego wpływu zastosowania strategii co-brandingu na zachowania konsumentów, potwierdzając tym samym, iż konsumenci preferują co-brandingowe produkty odzieżowe. Jednocześnie jak wynika z przeprowadzonych analiz, konsumenci chętniej wybierają tańsze produkty klasyczne w przypadku zastosowania wyższych cen produktów co-brandingowych. Analiza wyników badań dowiodła także, iż stopień wpływu co-brandingu zależy od cech demograficznych, społeczno-zawodowych oraz geograficznych konsumenta.
EN
The presented dissertation is concerned with the issues of co-branding strategy. Concerning the ever-changing market conditions, the application of the strategy when two or more brands endorse each other in the marketplace seems extremely important for the brands transition and development. The main objective of this work is to present a comprehensive concept of co-branding strategy and its critical analysis, to identify consumers’ attitudes towards co-branded products, to characterise the implementation and realisation conditions of co-branding strategy and to create the tool for the partner brand selection. The dissertation structure, layout and content are closely related to this aim and corresponding two main research hypotheses. The monograph consists of four chapters. The purpose of the first chapter is to present the concept of brand perception in existing marketing theories and to systematize and explain selected notions in the field of brand management. The second chapter presents the concept of co-branding with its critical analysis. The co-branding strategy, and its classifications, are presented in line with the other forms of cooperation recognized in brand management. The benefits and risks of the co-branding strategy are also analysed. The concept of co-branding has been evaluated in the light of theories derived from economics, sociology, psychology, management and marketing. The fit problem of the brand images, equities and values is also discussed. The issues of co-branding strategy implementation and realization in practice are analysed in the third chapter. The results of empirical studies conducted in 2011 on the sample of 50 companies, which operated in minimum 3 European countries and realized co-branding strategy for 3 years, are presented. The analysis of the research results helped to evaluate the benefits of co-branding strategy and proved this strategy allows to obtain a competitive advantage by strengthening the cooperating brands. The assessment tool of potential partner brands for co-branding strategy, using the analysis of 35 factors representing eight categories, is proposed in this chapter. The purpose of the fourth chapter is an analysis of consumer attitudes towards co-branded products. In Polish literature, there is no empirical verification of the co-branding impact on consumer behaviour. Therefore, it was important to perform research on a representative sample of 1000 consumers. The analysis allowed for the positive evaluation of consumer preferences for co-branded products. This dissertation has resulted in two important contributions. From a theoretical standpoint, it has contributed to co-branding strategy concept and has provided a better understanding of brand development possibilities thanks to the co-branding strategy application. From the substantive standpoint, it has shed light on the co-branding strategy implementation and realisation and the partners’ brand selection process as well on the attitudes of Polish consumers towards co-branded products. This information can be useful for managers to understand how to implement co-branding strategy and what outcomes can be expected.
EN
The aim of this article is to underline the role of quality processes at construction companies. The brand is regarded as the right tool to improve Total Quality Management. The client (in this case investor) can name the contractor not only based upon the tender but the brand as well. The same attitude is directed to sub contractors. If the processes correspond to the TQM standards, the brand is created respectively and the company can be competitive in the construction market.
19
Content available remote Brand identity of Lubuskie Voivodeship
EN
The aim of the article is to present how big a role a brand fulfils, which is a determinant of the development of economy in Lubuskie Voivodeship. Building a strong brand becomes a task for many years. The effects can be noticed earlier through promotion actions focused on organizing all kinds of cultural events and fixtures. A strong brand is a huge source of competitive advantage. Creating a strong brand is a catalyst of the economic development of the region. A sign, logo, is not enough for the economic development to increase. The use of innovative information technologies is necessary to distinguish the region from the other ones. The driving force is to build a strong image identifying the strength of the region values. A strong brand determines the present existence and distinction on the global market.
PL
Celem artykułu jest zaprezentowanie jaką wielką rolę pełni marka, która jest wyznacznikiem rozwoju gospodarki w województwie lubuskim. Budowanie silnej marki miasta jest zadaniem na wiele lat. Efekty mogą zostać zauważone prędzej poprzez działania promocyjne skupione na organizowaniu wszelkiego rodzaju imprez kulturalnych, sportowych. Silna marka to potężne źródło przewagi konkurencyjnej. Stworzenie silnej marki jest katalizatorem rozwoju gospodarczego regionu. Znak, logo to już nie wystarczy, aby rozwój gospodarczy wzrastał. Potrzebne jest wykorzystywanie innowacyjnych technologii informacyjnych w celu wyróżnienia regionu spośród innych. Motorem napędowym jest zbudowanie silnego wizerunku utożsamiającego siłę wartości regionu. Silna marka warunkuje obecnie zaistnienie i wyróżnienie się na globalnym rynku.
Logistyka
|
2013
|
nr 5
356--360, CD 2
PL
Celem artykułu jest przedstawienie wizerunku, jaki realizują przedsiębiorstwa transportowe w województwie lubuskim. Wizerunek przedsiębiorstw transportowych ma ogromne znaczenie dla powodzenia podjętych przez nich działań niezależnie od ich charakteru. Wskazano w artykule ważność marki, która jest elementem wspierającym strategie firmy wykorzystując w pełni jego potencjał. Dobrze zbudowana marka odwołuje się do określonych, pozytywnych emocji, doświadczanych przez potencjalnych klientów w kontakcie z przedsiębiorstwem.
EN
This article aims to provide a picture pursued by transport companies in Lubuskie Province. The image of the transport undertaking is vital for the success of actions taken by them regardless of their nature. Pointed out in the article the importance of the brand, which is part of the supporting strategies of making full use of its potential. Well-built brand refers to a specific, positive emotions experienced by potential customers in contact with the company.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.