Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 8

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Oczyszczalnia ścieków „Gdańsk-Wschód” technologia i środowisko
PL
Oczyszczalnia ścieków „Gdańsk-Wschód” jest największą oczyszczalnią położoną w północnej Polsce. Oczyszczalnia przyjmuje ścieki komunalne z Gdańska oraz gmin sąsiadujących: Sopotu, Kolbud, Pruszcza Gdańskiego i Żukowa. Średni dobowy przepływ wynosi ok. 94 000 m3/d. Do 2011 r. oczyszczalnia pracowała w systemie zmodyfikowanym UCT (MUCT) ze średnim rocznym stężeniem Nog. w ściekach oczyszczonych wahającym się pomiędzy 10-12 mg/dm3. W celu dostosowania jakości ścieków oczyszczonych do zaostrzonych przepisów dotyczących usuwania azotu ogólnego (stężenie Nog. <10 mg/dm3) konieczne było przeprowadzenie modernizacji oczyszczalni (2008-2011r.) i zmiana technologii oczyszczania ścieków z MUCT na A2/O. W artykule dokonano porównania obu systemów technologicznych (MUCT i A2/O) w aspekcie ilości zużywanej energii elektrycznej.
EN
The wastewater treatment plant “Gdańsk-Wschód” is the largest facility located in the northern Poland. The plant treats the wastewater from the city of Gdańsk and the neighboring municipalities: Sopot, Kolbudy, Pruszcz Gdański and Żukowo. The average daily flow into the plant is approx. 94 000 m3/d. Till 2011 the plant used the modified UCT (MUCT) process configuration with the annual average concentration of the total nitrogen in the effluent varied between 10-12 mg N/dm3. Due to the necessity of adjusting the waste treatment parameters to stricter requirements of total nitrogen removal (concentration of Nog. <10 mg/dm3) there was a need to modernize the plant (2008-2011) and to change the technology of wastewater purification from MUCT to A2/O. In the paper the comparison of two technological system (MUCT and A2/O) was made in aspect of the amount of energy consumption.
PL
Powszechnie stosowane w oczyszczalniach komunalnych układy wielofazowe umożliwiają efektywny przebieg procesów biologicznego usuwania związków organicznych, azotu i fosforu. Uzyskanie niskich stężeń związków biogennych w ściekach oczyszczonych wymaga zapewnienia optymalnych warunków przebiegu biochemicznych procesów jednostkowych, takich jak nitryfikacja, denitryfikacja czy podwyższona biologiczna defosfatacja. Na przykład, jedną z podstawowych przyczyn niezadowalających efektów usuwania związków azotu w oczyszczalniach jest niedobór organicznych związków węgla, który limituje przebieg procesu denitryfikacji (Oleszkiewicz i wsp., 2004). W celu uzyskania, wymaganych przepisami, niskich stężeń azotu w ściekach oczyszczonych konieczne jest w takich przypadkach wprowadzanie do komór anoksycznych zewnętrznego źródła węgla organicznego.
3
Content available remote Oczyszczanie ścieków zawierających ciecz jonową osadem czynnym
PL
Ciecze jonowe znalazły szerokie zastosowanie jako "zielona" alternatywa dla konwencjonalnych rozpuszczalników organicznych. Zbadano możliwość biologicznego oczyszczania ścieków syntetycz-nych zawierających tetrafluoroboran 1-butylo-3-metyloimidazoliywy w laboratoryjnym bioreaktorze z osadem czynnym. Efektywność oczyszczania mierzono stopniem redukcji ChZT oraz NNH4+. Badano aktywność dehydrogenaz mikroorganizmów osadu czynnego. Stopień redukcji ChZT dla ścieków z cieczą jonową wynosił 90%. Aktywność końcowa dehydrogenaz osiągała 80% wartości wyjściowej.
EN
Ionic liquids have attracted worldwide attention as potential "green" alternative to organic solvents. Degradation possibilities of synthetic wastewater containing 1-buthyl-3-methylimidazolium tetrafluoroborate (BMIM BF4) were studied using 6 dm3 aerated bioreactor with activated sludge. The process efficiency was evaluated by COD and NNH4+ determination. The activity of dehydrogenases of activated sludge microorganisms was also measured. The reduction of COD after biological purification was about 90%. The activity of dehydrogenases achieved 80% of the initial concentration.
4
PL
Przedstawiono wyniki badań ścieków powstałych podczas gaszenia pożaru benzyny w 20000 m3 zbiorniku. Większą część zanieczyszczeń w ściekach stanowiły zawiesiny trudno opadające i koloidalne - odpowiednio 40% i 30% ładunku ChZT. Pozostałe po koagulacji zanieczyszczenia rozpuszczone poddano utlenieniu z wykorzystaniem reakcji Fentona uzyskując dalszą redukcję ChZT do 95%.
EN
The results of characterization of fire-fighting wastewater originating from extinguishing burning gasoline in 20000 m3 tank are presented. The major contaminants were slowly settling and colloidal suspensions. Slowly settling suspensions contributed to 40% COD, while colloidal ones to 30% COD. Dissolved compounds after coagulation were submitted to oxidation using Fenton's reaction, resulting in total 95% reduction of COD.
5
Content available remote Badania oczyszczania ścieków pożarniczych metodą osadu czynnego
PL
Zbadano efektywność biologicznego oczyszczania ścieków pożarniczych, (uwzględniając nitryfikację) w laboratoryjnym reaktorze z osadem czynnym. Przebadano ścieki surowe rozcieńczone, ścieki poddane koagulacji związkami glinu, oraz ścieki po koagulacji i utlenianiu z zastosowaniem reakcji Fentona. Efektywność oczyszczania mierzono stopniem redukcji ChZT. Badano aktywność dehydrogenaz mikroorganizmów osadu czynnego, stężenie azotu amonowego i obecność bakterii nitryfikacyjnych. Prowadzono również mikroskopową obserwację osadu czynnego. Największy stopień redukcji ChZT zaobserwowano dla ścieków poddanych wcześniejszej koagulacji oraz po reakcji Fentona (H202:Fe2+1:5). Indeks osadu w układach z dodatkiem H2O2 ulegał obniżeniu w stosunku do wartości wyjściowych o ok. 30 %. Nieznaczny spadek stężenia azotu amonowego oraz zmniejszoną liczbę bakterii nitryfikacyjnych zaobserwowano dla ścieków nie poddanych obróbce chemicznej.
EN
The efficiency of biological purification of fire-fighting wastewater, including nitrification, was examined using laboratory reactor with the activated sludge. Diluted raw wastewater, wastewater pretreated by coagulation, and wastewater pretreated by coagulation and Fenton reaction were used. The process efficiency was evaluated by COD determination. The activity of dehydrogenases of the activated sludge microorganisms was examined. The concentration of ammonium nitrogen and the presence of nitrifying bacteria was determined. Microscopic observations of the activated sludge were carried out. The biggest COD reduction was observed for wastewater pre-treated by coagulation and Fenton oxidation (H202:Fe2+1:5). The activated sludge index was reduced by approximately 30% in the presence of H2O2
PL
W labolatorium modelu biologicznej oczyszczalni ścieków zbadano możliwość biodegradacji chlorowanych węglowodorów, mogących występować w ściekach przemysłowych. Stosowano osad czynny z oczyszczalni komunalnej oraz z oczyszczalni zakładów syntezy organicznej. Po tygodniowej adaptacji stwierdzono niemal całkowity zanik niektórych chlorowanych węglowodorów. Przemysłowy osad czynny charakteryzował się lepszą redukcją w stosunku do związków organicznych niż osad komunalny.
EN
The first total synthesis of enantiomerically enriched (+)- and (-)-corydalisol (1) has been performed by addition of lithiated optically pure 1,3-dithiane 3b to hydrastinine chloride (2a), followed by desulfurization, separation of diastereomers and reduction with lithium aluminum hydride.
EN
The crystal of racemic narlumicine, C21H21NO7, 6-[[6-[2-(dimethylamino) ethyl]-1,3-benzodioxol-5-yl]hydroxymethyl]furo[3,4-e]-1,3-benzodioxol-8(6H)-one, have been investigated by X-ray diffraction methods. The crystal are monoclinic, space group P2-1c,a=10,792(2), b=18.064(4), c=10.053(3)A, beta=104.77(3)degree, Z=4. The structure was solved by direct methods and refined to R=0.036 for 2149 observed reflections. The three-cycle and two-cycle moieties are nearly planar and the dihedral angle between them is 63.5 degree. The sum of bond angles around the nitrogen atom is 330.2 degree. The fourth apex of the pyramid is pccupated by O-H...N hydrogen bond. The intermolecular hydrogen bond O-H...N (2.716(5)A) links the molecules into chains parallel to the y axis.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.