Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 39

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Badane słupy trakcyjne stosowane są powszechnie jako podpory indywidualne tramwajowej sieci trakcyjnej. Na ich nośność istotny wpływ mają przestrzenne formy utraty stateczności, o których decyduje sztywność na skręcanie. W artykule przedstawiono przybliżone obliczenia nieswobodnie skręcanych słupów dwugałęziowych z pojedynczą płaszczyzną skratowań, obciążonych skupionym momentem skręcającym, w celu określenia ich sztywności skrętnej. Ponadto przeprowadzono szczegółowe analizy numeryczne słupów, weryfikujące wyniki obliczeń analitycznych. Przeanalizowano m.in. wpływ rodzaju wykratowania i zbieżności gałęzi na sztywność skrętną trzonu słupów. Porównano je ze słupami o analogicznej budowie, ale o pasach równoległych. Artykuł zakończono wnioskami o charakterze praktycznym.
EN
The investigated columns are commonly used as individual supports for tramway overhead contact lines. Their load-bearing capacity is significantly influenced by spatial forms of loss of stability, which are determined by torsional stiffness. The paper contains calculations of warping torsion double-chords column with a single plane lace loaded with a concentrated torque to determine their torsional stiffness. Moreover, detailed numerical analyzes of the subject columns were made, verifying the results of analytical calculations. Among others, the effect of the type lacing and tapered of branches on torsional stiffness of the columns. They were compared with columns of similar structure, but with parallel chords. The paper was completed with practical conclusions.
PL
Porównano dwie metody wyznaczania sprężystych sił krytycznych z badań doświadczalnych na wyboczenie giętno-skrętne na przykładzie lokalnie stężonych poprzecznie stalowych słupów dwuteowych z niesymetryczną skokową zmianą przekroju. Do opracowania wyników badań modelowych zastosowano metodę Southwella oraz nową metodę polegającą na nieliniowej aproksymacji ścieżek równowagi statycznej, otrzymanych z badań, specjalnymi krzywymi stanowiącymi modyfikację hiperboli. Metoda ta umożliwia bardziej obiektywne wyznaczanie nośności krytycznej elementów cienkościennych z imperfekcjami.
EN
The article presents the comparison between two methods which are used in obtaining results from experimental investigation of flexural-torsional buckling of locally laterally restrained unsymmetrically stepped steel I-sections columns. Besides Southwell method, the new one used, which is based on nonlinear approximation of load-deflection curve obtained from tests by the special curves which are modification of hyperbole. It allows to more objective determination of load capacity of thin-walled elements with imperfections.
EN
The paper presents experimental and numerical studies to determine the equivalent second moment of area of the uniform torsion of the two-chord steel single laced members. The members are used as poles of railway traction network gates, and steel columns of framed buildings as well. The stiffness of uniform torsion of this kind of columns allows to the determine the critical loads of the spatial stability. The experimental studies have been realized on a single - span members with rotation arrested at their ends, loaded by a torque applied at the mid-span. The relationship between angle of rotation of the considered cross-section and the torque has been determined. Appropriate numerical model was created in the ABAQUS program, based on the finite element method. A very good compatibility has been observed between experimental and numerical studies. The equivalent second moment of area of the uniform torsion for analysed members has been determined by comparing the experimental and analytical results to those obtained from differential equation of non-uniform torsion, based on Vlasov’s theory. Additionally, the parametric analyses of similar members subjected to the uniform torsion, for the richer range of cross-sections have been carried out by the means of SOFiSTiK program. The purpose of the latter was determining parametrical formulas for calculation of the second moment of area of uniform torsion.
PL
Przedstawiono badania doświadczalne mające na celu określenie zastępczego momentu bezwładności czystego skręcania dwugałęziowych prętów stalowych z pojedynczą płaszczyzną skratowań, zlokalizowanych w osi symetrii ich przekroju poprzecznego. Pręty takie stosowane są jako słupy konstrukcji wsporczych sieci trakcyjnej a także jako słupy hal. Sztywność czystego skręcania tego typu słupów niezbędna jest do wyznaczania obciążeń krytycznych stateczności przestrzennej. Badania doświadczalnie realizowano na modelach jednoprzęsłowych prętów widełkowo podpartych na końcach, poddanych skręcaniu skupionym momentem skręcającym przyłożonym w połowie rozpiętości. W badaniach modelowych określono m.in. zależność kąta skręcenia przekroju środkowego analizowanego pręta od obciążenia momentem skręcającym. Analogiczny model pręta rozwiązano numerycznie metodą elementów skończonych za pomocą programu ABAQUS. Otrzymano przy tym dobrą zgodność wyników badań doświadczalnych i numerycznych. Zastępczy moment bezwładności czystego skręcania analizowanych prętów wyznaczono przez porównanie wyników badań doświadczalnych i numerycznych z wynikami otrzymanymi z rozwiązania odpowiedniego równania różniczkowego nieswobodnego skręcania badanego pręta, sformułowanego w ujęciu teorii Własowa. Dodatkowo wykonano analizy parametryczne podobnych elementów poddanych czystemu skręcaniu o bogatszym asortymencie przekrojów w programie SOFiSTiK. Celem tych badań było wyznaczenie praktycznych wzorów umożliwiających teoretyczne obliczenie momentu bezwładności czystego skręcania.
PL
W artykule przedstawiono, opracowane w nowy sposób, wyniki badań doświadczalnych na wyboczenie giętno-skrętne stalowych słupów dwugałęziowych stosowanych w bramkach trakcyjnych. Sposób ten, u podstaw którego leży nieliniowa aproksymacja ścieżek równowagi statycznej otrzymanych z badań doświadczalnych specjalnymi krzywymi stanowiącymi modyfikację hiperboli, umożliwia bardziej obiektywne wyznaczanie nośności krytycznej elementów cienkościennych obarczonych imperfekcjami. Stosowana do tego celu metoda Southwella, w ujęciu tradycyjnym lub jej modyfikacje, okazała się w tym przypadku mniej wiarygodna.
EN
The article presents the new method for getting results of experimental investigation of flexural-torsional buckling of double chords steel built-up columns used as support for overhead lines. This method, which is based on nonlinear approximation of load-displacement curve obtained from experimental investigations by the special curves which are modification of hyperbole, allows more objective determination of load capacity of thin-walled elements with initial imperfections. The traditional Southwell method approach or its modification which are usually used for those purposes is in this case less reliable.
PL
W artykule omówiono problem dobierania paneli na podstawie katalogów oraz zasady projektowania płyt i połączeń bezpośrednich paneli warstwowych z konstrukcją wsporczą. Przedstawiono analizy statyczne i parametryczne, zasady obliczania obciążeń połączeń oraz projektowania z warunku zniszczenia i użytkowania.
EN
The article discusses the issue of panel selection on the basis of product catalogs, and the principles of designing panels and joints between sandwich panels and supporting structure. Static and dimensioning analysis, joint load and design calculations are presented in terms of damage and usage criteria.
PL
W artykule przedstawiono badania nośności pośrednich połączeń paneli warstwowych z ryglami ściennymi, w których zastosowano łączniki śrubowe, oraz połączeń paneli warstwowych z konstrukcją wsporczą, zrealizowanych za pomocą śrub zamkowych lub wkrętów. Określono obciążenia graniczne, przy którym następuje zniszczenie połączenia, oraz ustalono nośności z warunku użytkowalności.
EN
The article presents load-bearing capacity tests of interim sandwich panel/wall beam joints with bolted fixtures, as well as sandwich panel/support structure joints with lock screws or regular screws. Limit loads are determined for joint damage and load-bearing capacity values were determined for the usability requirement.
PL
W pierwszej części artykułu dotyczącego problemów projektowych i wykonawczych związanych z obudową z płyt warstwowych omówiono badania nośności zginanych paneli warstwowych. Przedstawiono przykłady paneli warstwowych i przytoczono wyniki badań doświadczalnych na zginanie.
EN
The first part of the article concerning design and working issues related to sandwich panel cladding discusses testing of load-bearing capacity for flexible (bent) sandwich panels. Examples of sandwich panels are presented, together with results of experimental bend tests.
PL
Zależności umożliwiające szacowanie parametrów wytrzymałościowych stali na podstawie twardości próbek pobranych z konstrukcji są znane. Zależności te uogólniono do takich, które uwzględniają wytężenie elementów konstrukcyjnych, a więc pomiary twardości można przeprowadzać bezpośrednio na elementach obciążonego ustroju budowlanego. Dokonano ich weryfikacji w odniesieniu do stali z początku XX wieku.
EN
Generally known are correlations, which allow to estimate its strength parameters on the basis of the hardness of steel samples taken from a construction. These correlations have been generalized to those that take into account the effort of structural elements so that hardness measurements can be performed directly on the elements of the loaded construction object. In this paper these correlations for steel from the early twentieth century have been verified.
PL
Omówiono badania mające na celu określenie momentu bezwładności czystego skręcania dwugałęziowych prętów stalowych z pojedynczą płaszczyzną skratowań w osi symetrii ich przekroju poprzecznego. Zastępczy moment bezwładności czystego skręcania wyznaczono, dokonując analizy parametrycznej odpowiednich prętów zamodelowanych w programie SOFiSTiK. Analityczne zależności poszukiwanego momentu bezwładności czystego skręcania przedmiotowych prętów wyprowadzono statystycznie, stosując regresję wielokrotną.
EN
The investigations carried out to determine the pure torsional moment of inertia of steel built-up members with lacings in one plane placed in in their axis of symmetry have been presented. An adequate torsion section constant of analysed elements was assigned using parametrical analysis for studied members modelled in SOFiSTiK software. Analytical relationships for searched uniform torsion section constant of the considered members was obtained statistically using multiple regression.
10
Content available remote Nośność zakrytego połączenia płyt warstwowych z ryglami ściennymi
PL
W artykule opisano przebieg badań doświadczalnych zakrytego, nietypowego połączenia płyt warstwowych z ryglami ściennymi. Potrzeba przeprowadzenia badań wynikała z uszkodzeń płyt warstwowych hali magazynowej, które polegały na wybrzuszeniach i pofalowanych płyt w miejscach łączenia ich z ryglami. W celu określenia przyczyn powstałych uszkodzeń przeprowadzono kompleksowe badania nośności samego połączenia, badania właściwości rdzenia i jego przyczepności do okładzin, badania beleczek warstwowych na zginanie oraz badania materiałowe płyt okładzin. Badania połączenia prowadzono na specjalnie przygotowanym do tego celu stanowisku. W trakcie eksperymentu obserwowano zachowanie się połączenia oraz rejestrowano przemieszczenia samych płyt. Rezultatem badań jest zidentyfikowanie mechanizmu zniszczenia połączenia oraz określenie dla niego granicznej wartości obciążenia. Określono również przyczynę nadmiernych deformacji i odkształceń płyty w obrębie połączenia. Referat zakończono wnioskami o charakterze praktycznym.
EN
Paper presents the description of an experimental investigation on concealed fixing sandwich panels and wall girts. The need of running those tests came out of damages noticed on wall sandwich panels of storage steel hall which were visible as humps and corrugation in spots of its joints to wall girts. To determine the reason of arisen damages the extensive tests were conducted. This includes, inter alia, load bearing capacity of concealed joint, tests of the core properties and its traction to facings, bending tests of sandwich beams and material tests of facings. Experiments of the concealed joint were carried on especially prepared test stand. During researches the behavior of the joint was being observed and also deflections of sandwich panels. As a result of conducted experiments the destruction mechanism was identified and load bearing capacity as well. The reason of significant deflections and deformations near joint. Paper ends with practical conclusion.
EN
In practice, in the design stage of revitalization, renovation or reinforcement, there is often a need to determine the strength of steel as well as its weldability. The strength of steel can be determined in two ways: directly through destructive testing or indirectly - by the Brinell hardness test. In the case of weldability, this turns out to be much more difficult, because there are three groups of factors which determine this property, i.e.: local weldability, operative weldability, and overall weldability. This paper presents the results of the verification of the relationship between the hardness and strength of three grades of steel from the early twentieth century. The evaluation of the overall weldability of structural steels is discussed in an analytical approach preceding costly weldability tests. An assessment based on selected indicators of weldability can only lead to confusion.
PL
Często w praktyce inżynierskiej na etapie projektu rewitalizacji, remontu lub wzmocnienia konstrukcji pojawia się konieczność wyznaczenia wytrzymałości stali oraz określenia jej spawalności. O ile wytrzymałość stali można określić na dwa sposoby: bezpośredni, poprzez badania niszczące odpowiednio dużej liczby próbek pobranych z konstrukcji lub pośredni - poprzez badania twardości Brinella, to w przypadku spawalności okazuje się to dużo trudniejsze. Bowiem o tej właściwości decydują trzy grupy czynników: metalurgiczne, konstrukcyjne i technologiczne. W referacie przestawiono doświadczenia związane z zależnością między twardością a wytrzymałością trzech gatunków stali historycznych pochodzących z końca XIX i początku XX wieku. Otrzymane dla nich średnie współczynniki granicy plastyczności oraz wytrzymałości na rozciąganie porównano ze współczynnikami podawanymi w literaturze technicznej dla stali konstrukcyjnych. Omówiono także ocenę spawalności stali konstrukcyjnych w ujęciu analitycznym, poprzedzającą próby spawalności. Na przykładzie przedstawiono, że ocena spawalności jedynie na podstawie kilku wybranych wskaźnikach spawalności, może prowadzić do pomyłek. Należy pamiętać, że wskaźniki spawalności pozwalają wstępnie ocenić jedynie spawalność metalurgiczną (jedną ze składowych spawalności). Wiarygodny wniosek o dostatecznej spawalności stali można wyciągnąć wyłącznie po dodatkowym przeprowadzeniu badań spawalności konstrukcyjnej i technologicznej.
EN
This paper presents the results of theoretical and experimental research on channel purlins interacting with a cover made from corrugated sheets. Perfect (without pretorsion) cold-formed purlins and cold-formed purlins with geometric imperfections (permanent pretorsion or pointwise bracing with regard to torsion) were investigated. Appropriate solutions for the purlins subjected to simultaneous bending and torsion relative to a fixed axis of rotation were derived using the Bubnov–Galerkin method in both its full version and simplified (but sufficiently accurate for design purposes) version. As a result, direct relations for the linear and angular displacements of the purlins were obtained. The relationships can be used to calculate the forces and the strain in the purlins. The theoretical results were validated by experiments on a natural-scale roof fragment. Finally, practical conclusions were drawn from the research.
PL
W artykule przedstawiono wadliwą konstrukcję świetlików podłużnych hali przemysłowej, wykonanych z rur prostokątnych, czego efektem były pękające w nich szyby. Na podstawie analizy pracy statycznej świetlików jako konstrukcji przestrzennych, współpracujących z konstrukcją przekrycia, a także analizy zachowania się węzłów z wykorzystaniem MES, wyjaśniono przyczynę pękania szyb w świetlikach. Artykuł zakończono wnioskami i zaleceniami odnośnie naprawy i poprawnego konstruowania tego typu świetlików.
EN
The faulty design of longitudinal skylights made of rectangular hollow sections have been presented as a cause of breaking of glass installed in them. On the base of spatial static analysis of skylights and covering interaction, and also the joints behaviour executed by FEM, the reason for breaking of glass has been explained. Conclussions and recommendations regarding the repair and proper construction of this type of skylights have been given at the end.
PL
Przedstawiono metodykę statystycznego wyznaczania obliczeniowych parametrów stali konstrukcji budowlanych z uwzględnieniem rzeczywistej liczby prób. Pokazano, jak to należy zrobić w przypadku przeprowadzenia kilku lub kilkunastu badań niszczących, na podstawie których obliczeniowe parametry wytrzymałościowe wyznacza się bezpośrednio, a także – jak to zrobić w sposób pośredni, przez badania twardości stali sposobem Brinella. Dokonano porównania przedmiotowych parametrów stali otrzymanych bezpośrednio i pośrednio. Sposób pośredni jest polecany w przypadku stali stosowanej w konstrukcjach budowlanych, która występuje z reguły w stanie surowym lub normalizowanym. Artykuł zakończono zaleceniami i wnioskami praktycznymi.
EN
Methodology of determining statistical values for calculated parameters of constructional steel with regard to the actual number of test samples is presented. It was shown how it should be done in case carrying out a dozen or so numbers of destructive tests, according which calculated characteristics are determined directly and also how to do this in an indirect way, through research hardness of the samples in the Brinell scale. The comparison for the parameters obtained directly and indirectly was made. Indirect method is recommended for steel used in building structures, which is generally crude or normalized steel. The papers ends with recommendations and practical conclusions.
PL
Przedstawiono wyniki badań doświadczalnych, których celem było określenie właściwości zmęczeniowych w warunkach niskocyklowego rozciągania i niskocyklowego zginania elastycznych połączeń wykonanych z miedzi. Badania przeprowadzono na czterech modelach, z których dwa poddano cyklicznemu rozciąganiu i zginaniu, a pozostałe dwa - wyłącznie cyklicznemu zginaniu. Badania pozwoliły potwierdzić przydatność elastycznych połączeń stosowanych w odpływie prądowym wirnika generatora.
EN
The paper presents the experimental results of researches which the main purpose was to define fatigue characteristics of specimens made of copper in low-cycle tension and low-cycle bending. Altogether four specimens were investigated of which two were under cyclic tensile and bending testing and other two only under cyclical bend. The research allowed to confirm the applicability of the elastic joints used in power generation in heavy rotating machines.
PL
Przedstawiono wadliwą konstrukcję węzłów świetlików podłużnych hali przemysłowej, wykonanych z rur prostokątnych. Efektem tego były pękające w nich szyby. Analizie poddano pracę statyczną świetlików jako konstrukcji przestrzennych, współpracujących z konstrukcją dachu. Siły wewnętrzne w konstrukcji świetlików wyznaczono programem SOFiSTiK. Otrzymane w ten sposób siły ściskające lub rozciągające w ryglach świetlików, stanowiły odpowiednie obciążenia węzłów. Analizowano ponadto, z wykorzystaniem metody elementów skończonych (MES), zachowanie się pod wpływem wyżej wymienionych obciążeń, węzłów wykonanych z rur prostokątnych: wadliwie, poprawnie, a także według proponowanego sposobu naprawy. Było to konieczne, gdyż omawiane w pracy węzły konstrukcji świetlików, nie są ujęte w normie PN-EN 1993-1-8:2006 (/AC:2009 oraz /Ap2:2011). Węzły wykonane wadliwie pokazano na rys. 1., poprawnie – na rys. 8., a zgodnie z propozycją naprawy – na rys. 11. Natomiast zachowanie się węzłów wadliwych pokazano na rys. 6. i 7., poprawnych – na rys. 9. i 10., a wzmocnionych według wdrożonej koncepcji – na rys. 12. Referat zakończono wnioskami i zaleceniami odnośnie do naprawy i poprawnego konstruowania tego typu węzłów.
EN
Faulty structure of joints in longitudinal skylights in industrial building made of structural hollow sections is presented. Static analysis is taken into consideration as spatial construction and cooperating with roof structure. Internal forces in skylight bars were determined using SOFiSTiK software. Obtained in that way, compressive and tensional forces were used as proper nodal loads. Moreover, joints were modelled in commercial software Abaqus using finite element method (FEM) to obtain the behaviour under mentioned nodal loads made of rectangular hollow sections: faulty, correctly and according to proposed overhaul. It was necessary, because discussed skylight joints are not referenced to Eurocode PN-EN 1993-1-8:2006 (/AC:2009 and /Ap2:2011). Faulty joints are presented on Fig. 1, proper – on Fig. 8, according to proposed overhaul – on Fig. 11. On the other hand the behaviour of faulty joints is shown on Fig. 6 and 7, proper – on Fig. 9 and 10, according to proposed strengthened – on Fig. 12. Paper ends with conclusions and recommendations about repair and proper construction of that kind of joints.
17
PL
Przedstawiono w postaci schematu procedury obliczeniowej sposób wykorzystania pakietu obliczeniowego Mathematica do rozwiązania zagadnień skręcania wieloprzęsłowych, pryzmatycznych prętów cienkościennych o przekroju otwartym znajdujących się w ośrodku obrotowo-sprężystym typu Winklera. Zaprezentowano ponadto przykłady wykorzystania wyprowadzonego rozwiązania do obliczeń statycznych skręcanego pręta ciągłego w ośrodku obrotowo-sprężystym, a także sporządzania linii wpływu przemieszczeń i sił przekrojowych.
EN
Computational procedure as a flowchart, implemented by Mathematica package, to solve torsion problems of continuous, prismatic thin-walled opened members situated in a Winkler rotational-elastic environment is presented. Moreover, examples of the derived solution are shown as applied in static calculations of torsional continuous members in rotational-elastic environment. Graphs of influence lines and internal forces are attached. Mathematica package allows derivation of a solution of complex non-uniform torsion of freely loaded continuous thin-walled opened cross section. Members can be flexibly supported and be situated in a Winkler rotational-elastic medium influencing along shear centre axis. One of the benefits is that Mathematica does not require proficient knowledge of distributions, which is necessary using solutions given by Gosowski [1, 2]. The accuracy of the obtained particular results was compared to examples published in [1] and the difference is not greater than 2%. Furthermore, the solutions were verified by FEM commercial software SOFiSTiK using bar elements with 7 DOF in each node. For default values of cross section characteristics calculated by the software the biggest discrepancy reached almost 37%. The accuracy may be increased through manual setting of warping resistance Iw and especially torsional inertia It. Thus the obtained results are exactly the same as the values calculated by Mathematica.
PL
W artykule przeprowadzono analizę wpływu rozmieszczenia przewiązek na sztywność skrętną słupów. W ocenie konstrukcji rozważanych słupów zwrócono ponadto uwagę na jakość spoin łączących płaskowniki z gałęziami. Natomiast w ocenie stanu technicznego – na miejsca zagrożone korozją, a także uszkodzenia mechaniczne.
EN
This article analyses the effect of the positioning of the batten plates on the torsional rigidity of steel columns. In an evaluation of the structural design of the columns, attention is also drawn to the quality of the joints between the flat bars and the branches. An evaluation of the technical condition of the columns draws attention to places at risk of corrosion, as well as mechanical damage.
PL
Przedstawiono dwa sposoby numerycznego wyznaczania momentów krytycznych zwichrzenia dwuteowych elementów zginanych (m.in. belek ciągłych, wsporników), w tym także stężonych poprzecznie w wybranych przekrojach na długości. Oceniono dokładność obliczeń momentów krytycznych tymi sposobami. Przedstawione przykłady ilustrują wpływ punktowych stężeń poprzecznych o różnych charakterystykach na momenty krytyczne zwichrzenia. Zamieszczono wnioski o charakterze praktycznym.
EN
Two numerical ways of lateral-torsional buckling critical moment calculation for bending I-shape beams (including beams, cantilevers) were presented, among other things local lateral restraints in chosen cross-sections were taken into consideration. Evaluation of accuracy computation of those two ways were achieved. Presented examples show the influence of local lateral restraints with different stiffness on lateral-torsional buckling. Paper ends with practical conclusions.
EN
This paper presents closed distributional solutions of bending problems for continuous thin-faced sandwich panels modeled by appropriate beams. Sandwich elements with any number and spacing of elastic supports, subjected to a uniform transverse segmental load or a temperature difference load, were analyzed. Calculations based on the proposed solution made it possible to show what effects the intermediate supports and their compliance have on the effort of the continuous sandwich panels and their connections to the framing. Examples are provided in which generalized formulas for intermediate support reactions and bending moments in two- and three-span beams subjected to a uniform transverse load or a temperature difference load along the beam’s whole length or part of its length are derived. The relationships between the above static quantities and the compliance of the intermediate supports or the extent of the segmental load are presented in the figures or the tables. Finally practical conclusions are drawn.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.