Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 5

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  ROM
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Celem niniejszej pracy było zaprezentowanie nowej, obiektywnej metody oceny właściwości ergonomicznych odzieży ochronnej oraz porównanie przy jej wykorzystaniu, wpływu dwóch różnych rodzajów odzieży ochronnej, tzn. odzieży strażackiej oraz odzieży chroniącej przed czynnikami chemicznymi na zakres ruchów użytkowników podczas wykonywania 9 ćwiczeń statycznych. Badania zakresu ruchów w stawach (ROM) wykonywano z wykorzystaniem standardowego dwuramiennego goniometru. W badaniach wzięło udział 5 ochotników o zróżnicowanej budowie ciała. Każdy z nich testował dwa rodzaje odzieży ochronnej dopasowanej zgodnie z tabelami rozmiarowymi, podanymi przez producentów. Każdy wariant odzieży ochronnej porównywano z odzież referencyjną, opracowaną dla potrzeb badań, w oparciu o wyniki skanowania 3D sylwetek uczestników. Dla obu zestawów odzieży ochronnej wyznaczono wskaźniki zmiany ruchomości w stawach (%ROM). Na ich podstawie oceniono, który z wariantów powoduje większe ograniczenia ruchowe. Odzież strażacka dla wszystkich 9 ruchów uzyskała dodatnie wartości wskaźników (%ROM), co wskazuje, iż odzież ta powodowała pewne ograniczenia ruchowe w stosunku do odzieży referencyjnej. Jednak różnice pomiędzy wynikami zakresu ruchów w stawach (ROM) dla poszczególnych wariantów odzieży były istotne tylko w 3 przypadkach: dla zgięcia w stawie łokciowym, odwiedzenia w stawie barkowym oraz odwiedzenia w stawie biodrowym. Odzież chroniąca przed czynnikami chemicznymi w kilku przypadkach uzyskała ujemne wartości wskaźników ruchomości w stawach (%ROM), co wynikało prawdopodobnie ze zbyt luźnego dopasowania odzieży do sylwetek 2 na 5 uczestników. Stwierdzono zatem, iż badania ROM w odzieży ochronnej powinny stanowić uzupełnienie subiektywnej oceny ergonomicznej odzieży. Uwzględnienie w badaniach oceny zakresu ruchów wariantu odzieży referencyjnej umożliwia skwantyfikowaną ocenę odzieży ochronnej poprzez wyznaczenie wskaźników zmiany ruchomości w poszczególnych stawach (%ROM). Zaproponowany wskaźnik pozwala ocenić rzeczywiste ograniczenia powodowane przez odzież ochronną.
EN
The aim of this study was to present a new, objective method for assessing the ergonomic properties of protective clothing, investigate and compare the effects of two different types of protective clothing (firefighter protective clothing and chemical protective clothing) on the user’ movement during 9 static exercises. The study of range of motion in joints (ROM) was performed using a standard goniometer. Five volunteers with a different body composition participated in the study. Each of them tested two types of protective clothing, tailored according to the size tables given by the manufacturers. Each variant of protective clothing was compared to the reference clothing, developed for the study, based on the results of 3D scanning of participants’ silhouettes. For both ensembles of protective clothing, indexes of mobility change (%ROM) were determined. Based on these indexes we evaluated, which variant of clothing causes greater movement limitations. Firefighter’s clothing has achieved positive values of indexes %ROM for all 9 movements, indicating that this garment caused some movement limitations in relation to the reference clothing. However, the differences between the results of the range of motion in joints (ROM) for particular variants of clothing were significant only in 3 cases: elbow flexion, shoulder abduction and hip abduction. Chemical protective clothing achieved negative values of indexes %ROM in some cases, which was probably due to the loose fitting of garments to the silhouettes of 2 out of 5 participants. Therefore, it was concluded that ROM testing in the protective clothing should be a supplement to the subjective ergonomic assessment of clothing. The inclusion - variant of the reference clothing in the study, enables a quantified assessment of protective clothing by determining the indexes of mobility change in particular joints (% ROM). The proposed indicator allows to assess the real limitations caused by the protective clothing.
2
Content available remote Model order reduction for a flow past a wall-mounted cylinder
EN
Reduced order models allow quickly predict fluid behaviour and to better understand flow phenomena. They are the key enablers of closed-loop flow control. In this paper, reduced-order model (ROM) of an incompressible flow around a wall-mounted cylinder is constructed, by means of Galerkin projection of Navier–Stokes equations onto space spanned by the most dominant eigenmodes of dynamic mode decomposition (DMD). Additionally, genetic algorithm-based calibration is applied to improve the predictive performance of the model. The resulting low-dimensional model of the flow consists of six degrees of freedom and precisely reproduces the dynamics of limit cycle oscillations.
3
EN
Phenomena occurring in the flows are very complex. Their interpretation, as well as an effective impact on them in the flow control is often only possible with the use of modal analysis and low-dimensional models. In this paper, the selected modal decomposition techniques, namely Proper Orthogonal Decomposition (POD), Dynamic Mode Decomposition (DMD) and global stability analysis, are briefly introduced. The design of Reduced Order models basing on Galerkin projection is presented on the example of the flow past a bluff body. Finally, the issues of widening of the application of the models are addressed.
4
Content available remote Test Pattern Generator for Delay Faults
EN
One of the recently proposed solutions to the problem generation of test pairs' patterns to target delay faults is a Multiple Input Signature Register (MISR). The paper proposes a method to minimize control words and to modify the operation diagram of the Test Pattern Generator (TPG) aiming at achieving acceptable test times while ensuring a very high coverage of Path Delay Faults (PDF). Experimental results are presented, in which the method of test pairs for benchmarks of the International Symposium on Circuits and Systems in 1989 (ISCAS'89) has been employed [6]. Benchmarks presented in ISCAS'89 are sequential circuits. These results confirm a high effectiveness of this method compared to other solutions.
PL
Rejestr MISR pobudzany słowami odczytywanymi z pamieci ROM jest jednym z ostatnio oferowanych rozwiazan problemu generacji par testowych dla sciekowych uszkodzen opóznieniowych. W niniejszej pracy przedstawiono koncepcje zmniejszania liczby słów programujacych oraz takiej modyfikacji grafu pracy generatora par testowych, która pozwala na uzyskanie akceptowalnego czasu testowania przy stosunkowo wysokim współczynniku pokrycia sciekowych uszkodzen opóznieniowych. W pracy przedstawiono rezultaty eksperymentów, w których wygenerowano opracowana metoda pary testów dla benchmarków przedstawionych na konferencji ISCAS’89 [6]. Benchmarki przedstawione na tej konferencji sa układami sekwencyjnymi. Rezultaty te potwierdzaja znaczna skutecznosc metod w porównaniu z innymi rozwiazaniami z rónych zródeł, udostepnianie informacji uytkownikom za posrednictwem kanałów mobilnych i standardowych łaczy telekomunikacyjnych, itp.
5
PL
Rejestr MISR pobudzany słowami odczytywanymi z pamięci ROM jest jednym z ostatnio oferowanych rozwiązań problemu generacji par testowych dla uszkodzeń opóźnieniowych. W niniejszej pracy przedstawiono koncepcję zmniejszania liczby słów programujących oraz takiej modyfikacji grafu pracy ww. generatora par testowych, która pozwala na uzyskanie akceptowalnego czasu testowania przy stosunkowo wysokim współczynniku pokrycia uszkodzeń opóźnieniowych. W pracy przedstawiono rezultaty eksperymentów, w których wygenerowano opracowaną metodą pary testów dla benchmarków ISCAS'89.
EN
One of the recently proposed solutions to the problem generation of test pairs' patterns to target delay faults is a Multiple Input Signature Register (MISR). The paper proposes a method to minimize control words and to modify the operation diagram of the Test Pattern Generator (TPG) aiming at achieving acceptable test times while ensuring a very high coverage of delay faults. Experimental results are presented, in which the method of test pairs for benchmarks of the ISCAS'89 has been employed. These results confirm a high effectiveness of this method compared to other solutions.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.