Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 16

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  sewage pumping station
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
Cascade and variable rotational speed control systems of sewage pumping stations are compared in this article. The range of pump efficiency variations and potential for breakdowns are adopted as criteria. A pumping station including two or three pumps is analysed. A control system at a variable rotational speed and maximum sewage level is presented. Properties of a cascade control system and a system at a maximum head of sewage are compared using the example of any pump performance chart.
PL
W artykule przedstawiono zasady projektowania sieci rurociągów ciśnieniowych oraz przydomowych i strefowych przepompowni ścieków.
EN
The paper presents design rules a network of pipelines pressure and home and zonal sewage pumping stations.
PL
Artykuł omawia zagadnienia doboru pomp do przepompowni ścieków, m.in. współpracujących z oczyszczalniami ścieków. Pompy powinny zapewnić nie tylko wysoką efektywność energetyczną transportu ścieków, ale także być odporne na różne awarie, zwłaszcza zalanie przepompowni. Silniki pomp powinny być hermetyczne lub tak usytuowane, aby nie mogło nastąpić ich zalanie. Równie ważne zagadnienie, to racjonalne sterowanie pracą pomp i optymalna regulacja ich wydajności. Konieczny do tego będzie program komputerowy, zapewniający pracę pomp w zmiennych warunkach z najwyższą możliwą sprawnością przy równocześnie bezpiecznej odległości od strefy kawitacji.
EN
The paper presents problem of appropriate selection of pumps for sewage pumping stations, both indirectly and directly related to sewage treatment plants. It is an important design issue, particularly for large objects that consume significant amounts of electricity for pumping. Optimal selection of pumps and their optimal control and regulation make it possible to achieve high energy efficiency in the sewage transport process and save significant amounts of energy compared to less rational solutions. In many cases, the pumps are located below the level of sewage in the adjoining inflow sump. Instead of pumps with typical motors, intended for work in dry rooms, it is necessary to use “dry” submersible pumps, ie with a hermetic motor equipped with a cooling jacket. Such motors may operate when completely flooded with liquid, e.g. as a result of a pumping station failure.
5
Content available remote Modernizacja podziemnej przepompowni ścieków komunalnych
PL
Artykuł dotyczy konstrukcji żelbetowej podziemnej przepompowni ścieków komunalnych, którą wykonano na przełomie lat 80. i 90. w technologii studni opuszczanej. W związku z planowaną modernizacją, polegającą na powiększeniu kubatury i wymianie płyty przekrycia, przeprowadzono badania stanu technicznego (w tym niszczące badania wytrzymałości betonu płaszcza oraz dna). W artykule przedstawiono stan techniczny obiektu, zamieszczono wyniki badań laboratoryjnych oraz zaproponowano sposób modernizacji obiektu.
EN
The paper concerns a structure of reinforced concrete underground sewage pumping station. The structure was executed at the turn of the 1980s and 1990s in the technology of sunk well. Due to planned modernization, consisting in increasing of internal capacity and roof slab replacement, the investigations of technical state were conducted (including destructive tests of strength of concrete in the wall and bottom). In the paper a current technical state of the facility was described, the results of laboratory test were included and the method modernization was proposed.
6
Content available remote Zastosowanie armatury w przepompowniach ścieków
PL
Bez względu na rodzaj ścieków, od samego początku, tj. od momentu ich wytworzenia, niezbędny jest ich transport poprzez systemy kanalizacyjne oraz wprowadzenie na oczyszczalnie, a następnie odprowadzenie do środowiska naturalnego. Cały ten proces wymaga posiadania sprawnej infrastruktury podziemnej i nadziemnej.
7
Content available remote Pompownie ścieków – objętość studni zbiorczych
PL
W artykule przedstawiono analizę zasad wymiarowania zbiorników retencyjnych w przepompowniach ścieków, pracujących w systemach kanalizacji grawitacyjno-pompowej i ciśnieniowej, w warunkach nierównomiernego zrzutu ścieków. Podano przykładowe rozkłady dobowego dopływu ścieków w systemie kanalizacji w zależności od liczby mieszkańców, stopnia urbanizacji i uprzemysłowienia terenu. Sformułowano zasady wyznaczania wymaganej objętości retencyjnej studni zbiorczych w przepompowniach, dla ciągłej i przerywanej pracy pomp. W analizie uwzględniono podstawowe parametry pracy układu pompowego tj. liczbę czynnych pomp, strumień objętości, moc silników napędowych oraz przyjęty harmonogram załączania i wyłączania poszczególnych urządzeń, na określonych poziomach ścieków w komorze pomp. Porównano stosowane przez projektantów systemów pompowych metody wyznaczania objętości czynnej studni zbiorczych. Wskazano na konieczność optymalizacji kosztów inwestycyjnych i eksploatacyjnych w projektowaniu i budowie pompowni ścieków, w tym wykorzystujących pompy zatapialne.
EN
In the thesis, there were presented the rules of rational dimensioning of collecting wells in sewage pumping plants equipped with submersible pumps functioning, among others, in gravitation-and-pump, as well as pressure sewage systems. There were presented methods of calculation of a storage volume in cylindrical and cuboid-shaped collecting wells of an intermediate pumping station, depending on basic parameters of the pumping system, which is the number of working pumps, volume stream, and the assumed algorithm of switching on and off of the appliances on the specified sewage levels in the chamber of pumps. The demanded minimum dimensions of collecting wells and the distances between the pumps on account of their correct hydraulic operation.
PL
Od lipca do września 2014 r. w ramach budowy obiektu przepompowni ścieków „Garbary” w Poznaniu wykonane zostało kompleksowe zabezpieczenie głębokiego wykopu. Zastosowano obudowę ze ścian szczelinowych wraz z kotwioną poziomą przesłoną przeciwfiltracyjną, a także podchwycenie fundamentów w technologii iniekcji strumieniowej.
9
PL
Pojawiają się stereotypowe poglądy, że przepompownie ścieków nie wymagają implementacji specjalnych urządzeń sterujących. Przeświadczenie to oparte jest na obiegowych informacjach mówiących, iż transport ścieków nie jest newralgicznym procesem w zakładzie produkcyjnym, wymagającym znaczących nakładów inwestycyjnych. Jednak istnieją ważne powody, aby stosować automatyzację procesów w przepompowniach. Odpowiednio dobrane rozwiązania techniczne wpływają na zwiększenie wydajności pomp oraz spadku zużycia energii elektrycznej, co jednocześnie przekłada się na dodatni bilans zakładu.
10
Content available remote Nowa metoda projektowania pompowni kanalizacyjnych
PL
Artykuł przedstawia nową metodę projektowania pompowni kanalizacyjnych, uwzględniającą oprócz wymagań technicznych, koszty inwestycyjne, koszty eksploatacyjne, w szczególności energochłonność, koszty obsługi, napraw i remontów oraz niezawodność działania i wpływ pompowni na środowisko. Przedstawiono również przykład doboru kompromisowego rozwiązania pompowni, przy zastosowaniu nowej metody projektowania pompowni kanalizacyjnej.
EN
This paper presents a new method for designing sewage pumping stations, taking into account in addition to the technical requirements also capital costs, operating costs, particularly energy consumption, costs of repair and maintenance as well as reliability of the pumping station and its impact on the environment. It also presents an example of a compromise choice of a pump using a new method of sewage pumping station design.
PL
W artykule zaprezentowano warunki stosowania, obliczenia oraz dobór przepompowni ścieków na przykładzie koncepcji projektowej kanalizacji bytowo-gospodarczej dla miejscowości Jemiołów.
EN
In the paper have been described conditions of use, calculation and selection of the sewage pumping station on the example of sewage system for the Jemiołów village.
12
Content available remote Zasady projektowania pompowni kanalizacyjnych (wymagania techniczne)
PL
Przedstawiono ujednoliconą wersję projektowania pompowni kanalizacyjnych uwzględniającą wymagania techniczne oraz zasady doboru pompowni kanalizacyjnych. Artykuł zawiera również przykład obliczeniowy, który może być pomocny dla projektantów i wykonawców pompowni ścieków z pompami zatapialnymi.
EN
This paper presents a unified version of the sewage pumping station design which takes into account technical requirements and rules for the selection of sewage pumping station. It also includes a calculation example, which can be helpful for designers and contractors of pumping stations with submersible pumps.
13
Content available remote Projektowanie pompowni kanalizacyjnych - kryteria doboru
PL
Artykuł przedstawia kryteria jakie powinny być rozpatrywane podczas doboru pompowni kanalizacyjnych. Oprócz wymagań technicznych, powinny być uwzględnione koszty inwestycyjne, koszty eksploatacyjne, w szczególności energochłonność oraz koszty obsługi, napraw i remontów. Uwzględnić trzeba również niezawodność działania oraz wpływ pompowni na środowisko. Pomocna może być też znajomość błędów najczęściej popełnianych w czasie projektowania i eksploatacji.
EN
The paper presents the criteria that should be considered when selecting the sewage pumping station. In addition to technical requirements other criteria, such as capital costs, operating costs, particularly energy consumption and costs of repair and maintenance should be taken into account. The reliability of the pumping station and the impact on the environment must be considered. It may be helpful to recognize the most frequently made errors in the design and operation.
14
Content available remote Hydrodynamic modelling of the combined sewage system for the city of Przemyśl
EN
The paper presents results of studies on hydraulic parameters characterizing various variants of modernization of sewage system serving the city of Przemyśl. In the research work, a hydrodynamic model of urban catchment area with its sewage network cooperating with a sewage pumping station, storm overflow and retention reservoirs was developed with the use of Storm Water Management Model (SWMM) software. In the analysis, actual pluviometer records were used as input data.
PL
Obiekty gospodarki komunalnej służą między innymi ochronie środowiska, lecz równocześnie stanowią źródło jego zagrożenia lub uciążliwości dla otoczenia. W pracy przedstawiono podstawowe rodzaje niekorzystnych oddziaływań na środowisko wybranych obiektów gospodarki komunalnej, charakterystykę tych oddziaływań oraz metody badania i oceny ich intensywności i zasięgu. Skupiono się głównie na problematyce zanieczyszczenia powietrza w otoczeniu obiektów komunalnych. Na obszernym źródłowym materiale badawczym przeanalizowano znaczenie poszczególnych czynników, kształtujących emisję zanieczyszczeń i ich stężenia w atmosferze (imisję). Szczególną uwagę zwrócono na wybór wskaźników i kryteria oceny, znaczenie warunków meteorologicznych oraz problem wyznaczania tła zanieczyszczeń powietrza. Szczegółowo przeanalizowano oddziaływanie małych instalacji gospodarki ściekowej oraz punktów i stacji zlewnych ścieków dowożonych. Na wybranych przykładach dokonano statystycznej analizy uciążliwości zapachowej. Zebrano i przeanalizowano obszerne wyniki badań, charakteryzujące zmienność mikrobiologicznego zanieczyszczenia ścieków, osadów i kompostów, poddawanych procesom technologicznym w badanych obiektach. Wdrożono metodę badania skuteczności działania biofiltrów instalowanych w obiektach komunalnych i ich oddziaływania na otoczenie. Przedstawiono model opisujący rozprzestrzenianie się w atmosferze zanieczyszczeń chemicznych i mikrobiologicznych, emitowanych z obiektów gospodarki ściekowej i odpadowej wraz z wartościami parametrów modelu. Zaproponowano sprawdzoną procedurę badawczą - metodę pomiarowo-obliczeniową oceny oddziaływania niezorganizowanej emisji zanieczyszczeń powietrza. Na podstawie wyników własnych bezpośrednich badań terenowych określono wskaźniki oceny oddziaływania na środowisko wybranych obiektów gospodarki komunalnej oraz oszacowano ich współczynniki emisji. W wyniku przeprowadzonych badań terenowych oraz analizy uzyskanych danych pomiarowych została zaproponowana oryginalna procedura oceny oddziaływania na środowisko istniejących i projektowanych obiektów gospodarki komunalnej. W podsumowaniu pracy sformułowano wnioski końcowe oraz wytyczono kierunki dalszych prac badawczych.
EN
Although they are essentially used for environmental protection, municipal utilities are at the same time recognized as a potential source of threat or nuisance to their surroundings, the most important types and main characteristics of such a detrimental impact of selected municipal utilities are presented in this work. Rates and ranges of environmental impact assessment and methods for investigation are described in detail. The investigations are mainly focused on the problem of air pollution in the vicinity of municipal utilities. The factors influencing the emission of air polluting substances as well as the methods for assessing ambient concentrations were analysed from a large set of testing data. Special attention was assigned to the selection of the assessment indicators, the significance of the meteorological conditions and the problem of pollution background evaluation. The environmental impact assessment of small sewage treatment installations and faeces discharge stations was analysed in detail. For selected examples a statistical assessment of the odour nuisance is presented. Data characterising the variability of microbiological pollution of sewage, the sludge and compost processing in the investigated objects was collected and also elaborated. A special investigation method for assessing the efficiency and final environmental impact of biofilters installed in municipal utilities is proposed. A mathematical model describing space distributions of the chemical and microbiological pollution emitted from the sewage and solid waste management facility is presented. Also a new procedure based on measurement and modelling methods for the investigation of fugitive pollution emission from municipal utilities is described in detail. Based on the author's own direct research, field tests of the most important impact assessment indicators of the investigated utilities were determined and values of the so called influence (emission) factors were estimated. Finally, an original proposal for an environmental impact assessment procedure of existing and designed municipal utilities is presented. The results of the research constitute a basis for the conclusions and serve as indications concerning further investigations.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.