Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 30

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  rynek międzynarodowy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Celem niniejszego artykułu jest próba oceny wpływu technologii teleinformacyjnych, a w szczególności systemów zarządzania flotą, na kierowców zawodowych w międzynarodowym drogowym transporcie towarów na terenie Unii Europejskiej. Działając w silnie konkurencyjnym środowisku oraz doświadczając postępującego deficytu kadr, branża stara się w coraz bardziej powszechny sposób wykorzystywać monitoring technologiczny pracowników, aby zwiększyć ich produktywność i obniżyć koszty operacyjne. Pomimo bezsprzecznych korzyści w różnych obszarach stopniowo zauważalne są również negatywne aspekty takiej strategii, które częściowo neutralizują osiągane efekty.
EN
The aim of this article is to assess the impact of information and communication technologies, in particular fleet management systems, on professional drivers, in international road freight transport within the European Union. Operating in a highly competitive environment and experiencing a growing shortage of staff, the industry is increasingly making use of technological monitoring of employees in order to increase their productivity and reduce operating costs. Despite the unquestionable benefits in various areas, the negative aspects of such a strategy are also gradually being noticed, which partly neutralise the original effects achieved.
PL
Celem niniejszego artykuły jest przedstawienie zmian, jakie zachodzą na rynku międzynarodowych drogowych przewozów towarów na terenie Unii Europejskiej. Silnie rozdrobniona i technologicznie opóźniona branża ma obecnie przed sobą perspektywę głębokich przeobrażeń. Dotychczasowa przewaga konkurencyjna przewoźników budowana była w dużej mierze w oparciu na niższych kosztach pracy, w szczególności w grupie kierowców pojazdów ciężarowych. Przy pogłębiającym się deficycie kadr i rosnących kosztach osobowych rozwijająca się w szybkim tempie technologia może umożliwić nie tylko istotne ograniczenie występujących w branży nieefektywności, ale również zmienić układ sił na rynku. Za wcześnie jest wyrokować, czy zmiany będą miały charakter rewolucyjny czy ewolucyjny. Niemniej jednak można się spodziewać, że ich charakter będzie istotny i wymusi na przedsiębiorstwach transportowych niezbędne działania dostosowawcze.
EN
The aim of this article is to present the changes that are taking place on the market of international road freight transport within the European Union. A highly fragmented and technologically lagging industry is now facing the prospect of profound transformations. To date, the competitive advantage of carriers has been built largely on the basis of lower labour costs, especially in the group of truck drivers. With a growing shortage of human resources and rising personnel costs, fast-growing technology can not only significantly reduce inefficiencies in the industry, but also change the balance of power in the market. It is too early to judge whether the changes will be revolutionary or evolutionary in nature. Nevertheless, it can be expected that their nature will be important and will force transport companies to take the necessary adjustment measures.
EN
Ensuring access to a stable supply of a number of raw materials has become a serious challenge for domestic and regional economies with limited production, the EU economy alike. Reliable and unconstrained access to certain raw materials is an ever more serious concern. In order to tackle this challenge, the European Commission has established a list of Critical Raw Materials (CRMs) for the EU, which is regularly reviewed and updated. In its Communication COM(217) 490 final of September 13, 2017, the European Commission presented an updated list of 27 critical raw materials for the EU as a result of a third assessment based on a refined methodology developed by the Commission. Economic Importance (EI) and Supply Risk (SR) have remained the two main parameters to determine the criticality of a given raw material. The list of critical raw materials for the EU includes raw materials that reach or exceed the thresholds for both parameters set by the European Commission. The only exception is coking coal (included in the list of critical raw materials for the first time in 2014) which, although not reaching the economic importance threshold, has been conditionally kept on the 2017 list for the sake of caution. Should it not fully meet this criterion, it will be withdrawn from the list during the next assessment.
PL
Zapewnienie dostępu do stabilnej podaży szeregu surowców stało się poważnym wyzwaniem dla gospodarek krajowych i regionalnych o ograniczonej produkcji, podobnie jak gospodarki UE. Niezawodny i nieograniczony dostęp do niektórych surowców stanowi coraz poważniejszy problem. Aby sprostać temu wyzwaniu, KE opracowała listę surowców krytycznych (CRM) dla UE, która jest regularnie weryfikowana i aktualizowana. W komunikacie COM (217) 490 wersja ostateczna z 13.09.2017 r. KE przedstawiła zaktualizowany wykaz 27 kluczowych surowców dla UE w wyniku trzeciej oceny opartej na dopracowanej metodologii opracowanej przez Komisję. Znaczenie ekonomiczne (EI) i ryzyko podaży (SR) pozostały dwoma głównymi parametrami określającymi krytyczność danego surowca. Lista surowców krytycznych dla UE obejmuje surowce, które osiągają lub przekraczają progi dla obu parametrów określonych przez KE. Jedynym wyjątkiem jest węgiel koksowy (po raz pierwszy zawarty na liście surowców krytycznych w 2014 r.), który, choć nie osiąga progu znaczenia ekonomicznego, został warunkowo umieszczony na liście z 2017 r. W artykule omówiono najważniejsze zmiany metodologii zastosowanej w trzecim przeglądzie i ich wpływ na ocenę krytyczności węgla koksowego. Przedstawia strukturę geograficzną światowej produkcji i zużycia węgla koksowego, a także stopień, w jakim UE jest uzależniona od importu węgla koksowego. Surowce, nawet jeśli nie są klasyfikowane jako surowce krytyczne, są niezbędne dla gospodarki europejskiej, ponieważ znajdują się na początku łańcuchów wartości w produkcji. Ich dostępność może się szybko zmieniać ze względu na zmiany w przepływach handlowych lub polityce handlowej, co ujawnia ogólną potrzebę dywersyfikacji podaży.
PL
W okresie ostatnich dwóch lat ceny węgla koksowego były najbardziej niestabilne wśród głównych towarów masowych. Po stronie podaży najważniejszym czynnikiem determinującym ruch cen węgla były problemy pogodowe wpływające na eksport węgla z Australii (Queensland), gdzie koncentruje się produkcja najlepszych jakościowo węgli koksowych. Po stronie popytowej istotnym czynnikiem jest rosnąca na rynku rola Chin, które, będąc największym światowym producentem i konsumentem węgli metalurgicznych, stały się również jego największym importerem. Dominujący, około 75% udział Chin w światowym rynku spot powoduje, że stopień ich aktywności wpływa na okresowe spadki lub wzrosty cen w handlu międzynarodowym, a ceny na bazie CFR Chiny (obok cen FOB węgla australijskiego) stały się ważnymi wskaźnikami do monitorowania tendencji rynkowych i wyznaczania poziomów negocjowanych benchmarków. Wyjątkowa niestabilność na rynku doprowadziła w połowie 2017 r. do zmiany kwartalnego mechanizmu ustalania cen dla kontraktowych ładunków węgla hard premium na stosowanie formuły, która zakłada wycenę ich kwartalnych wolumenów na podstawie średniej z koszyka indeksów cen spotowych. Odzwierciedla to szerszy trend zmieniającego się rynku, wraz z rosnącą aktywnością rynku spot. W artykule opisano bieżącą sytuację na międzynarodowym rynku węgla koksowego oraz przedstawiono krótkoterminowe prognozy cen węgla koksowego hard premium (PHCC LV), które są punktem odniesienia dla ustalania cen pozostałych typów węgli metalurgicznych (hard standard, semi-soft, PCI).
EN
Over the past two years, coking coal prices have been the most volatile among major bulk commodities. On the supply side, the most important factor determining the movement of coal prices were weather problems affecting the exports of coal from Australia (Queensland), where the production of the best quality coking coals is concentrated. On the demand side, an important factor is the growing role of China on the market, which, being the world’s largest producer and consumer of metallurgical coal, has also become its largest importer. The dominant, about 75% share of China in the global spot market has resulted in their level of activity influencing the periodic price decreases or increases in international trade and prices based on CFR China (along with Australian FOB prices) have become important indicators to monitor market trends and determine levels of negotiated benchmarks. The exceptional volatility on the market led to a change in the quarterly price fixing mechanism for hard-load hard coal contractors in mid–2017 to apply a formula that assumes the valuation of their quarterly volumes based on the average of the basket of spot price indices. This reflects the broader trend of the evolving market, with growing spot market activity. The article describes the current situation on the international coking coal market and presents short-term forecasts for hard coking hard coal prices (PHCC LV), which are a reference point for fixing prices of other types of metallurgical coal (hard standard, semi-soft, PCI).
PL
W warunkach globalizacji gospodarczej i integracji regionalnej nieodłącznym elementem funkcjonowania podmiotów gospodarczych stało się konkurowanie z innymi podmiotami, ukierunkowane na osiąganie korzyści z tytułu działania zarówno na rynku krajowym, jak i międzynarodowym. Dotyczy to również podmiotów polskiego przemysłu spożywczego, dla których miniona dekada była okresem intensywnego rozwoju. Pomimo niektórych niższych wskaźników w tym sektorze niż w całym przetwórstwie przemysłowym (m.in. wydajności pracy i technicznego uzbrojenia pracy) konkurencyjność przemysłu spożywczego poprawiła się. Dynamiczny wzrost eksportu, rosnące saldo obrotów handlowych oraz poprawa pozostałych analizowanych wskaźników zewnętrznej konkurencyjności przemysłu spożywczego wskazują na umacnianie się pozycji krajowych producentów na rynku międzynarodowym. Oddziałuje to pozytywnie na kondycję ekonomiczną tego sektora i dalsze perspektywy jego rozwoju.
EN
In the situation of economic globalization and regional integration, competing with other entities, aimed at achieving the benefits, coming from activities on the domestic and international market has become the inherent element of functioning of economic enterprises. This also applies to the entities of the Polish food industry, for which the recent decade was a period of intensive development. Despite some lower indicators in this sector as compared to the whole industrial processing (inter alias, work efficiency, technical equipment), the competitiveness of the food industry has been improved. The dynamic growth of exports, growing trade balance and improvement of other analyzed indicators of external competitiveness of the food industry points to strengthening of the position of domestic producers on the international market. This phenomenon has a positive effect on the economic condition of the sector and the further prospects of its development.
PL
W ostatnim czasie Komisja Europejska przygotowała dokument poświęcony dostępowi do międzynarodowego rynku usług autokarowych i autobusowych. Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny jako ciało doradcze pochylił się nad tym dokumentem i opracował opinię, z którą warto zapoznać polskiego czytelnika.
PL
W ostatnim dziesięcioleciu rosnące zapotrzebowanie na importowany węgiel ze strony odbiorców (głównie azjatyckich) zbiegało się z ograniczeniami podaży ze strony głównych dostawców. Na ciąg zdarzeń określanych, jako tzw. siła wyższa, złożyło się wiele zdarzeń w krajach eksporterów, w tym głównie ograniczenia produkcji w wyniku cyklonów i powodzi w Australii (w stanie Queensland – największym światowym regionie wydobycia węgli koksowych typu hard). Zachwianie równowagi między popytem i podażą powoduje, że ceny surowców podlegają cyklicznym zmianom, jednak w ostatnich latach częstotliwość i dynamika tych zmian na międzynarodowym rynku węgli metalurgicznych (hard, semi-soft, PCI) była niezwykle wysoka. Wiodącą rolę w tych zdarzeniach odegrały Chiny, będące największym światowym producentem i konsumentem węgli koksowych. Działania polityczne władz chińskich odnośnie ich krajowego górnictwa oraz branży hutniczej i przemysłu koksochemicznego sprawiły, że od 2013 r. kraj ten zdetronizował Japonię i zyskał pozycję światowego lidera w imporcie węgli metalurgicznych. Wzrost znaczenia Chin w handlu węglem spowodował, że rynek stawał się coraz bardziej dwubiegunowy, a ceny na bazie CFR Chiny (obok cen FOB węgla australijskiego) stały się ważnymi wskaźnikami do monitorowania tendencji rynkowych i wyznaczania poziomów negocjowanych benchmarków. W artykule opisano ścieżkę zmian mechanizmu cenowego w handlu węglem metalurgicznym na tle uwarunkowań rynkowych, generujących te zmiany.
EN
Over the past decade, the growing demand for imported coal from consumers (mainly Asian) coincided with supply constraints on the part of major suppliers. The sequence of events is referred to as force majeure. There were many events in the exporting countries, mainly including the cyclone and floods in Australia (Queensland, the world’s largest hard coking coal mining region). Imbalance between supply and demand causes commodity prices to be subject to cyclical changes, but in recent years the frequency and dynamics of these changes in the international metallurgical market (hard coking coal, semi-soft coking coal, PCI coal) has been extremely high. China, the world’s largest producer and consumer of coking coal, played a leading role in these events. Political action by the Chinese authorities regarding their domestic mining and metallurgical industries and the coke-chemical industry has made the country dethrone Japan since 2013 and has become a global leader in metallurgical coal imports. The rise of China’s importance in coal trading has become an important benchmark for monitoring market trends and benchmarking benchmarks. The market has become more bipolar and CFR China’s prices (in addition to Australia’s FOB prices). The paper describes the path of pricing mechanism changes in international trade contracts for metallurgical coal, against the background of market conditions that generate these changes.
PL
Mobilność jest niezwykle ważna dla rozwoju gospodarczego oraz dla jakości życia obywateli, którzy mogą swobodnie podróżować zarówno w celach turystycznych i rekreacyjnych, jak i służbowych czy też szkoleniowych. W niniejszym artykule, będącym pierwszym z dwóch publikacji dotyczących konkurencji na rynku międzynarodowych przewozów pasażerskich, przedstawiono wyniki analizy ofert przewozów z Warszawy do stolic państw Europy Północnej i Zachodniej. Porównano przewozy realizowane indywidualnymi środkami transportu oraz transportem zbiorowym. Pod uwagę wzięto dostępność danego środka transportu, czas podróży oraz cenę.
EN
Mobility is extremely important for economic development and for the quality of life of citizens who are free to travel both for leisure and leisure purposes and for business purposes or training. In this article, being the first of two publications on international competition passenger transport, results are presented analysis of transport offers from Warsaw to the capitals of the countries of Northern and Western Europe. Comparisons were made with individualized transport and public transport. Considered taken availability of the means of transport, travel time and price.
9
Content available Rynki surowców metalurgicznych
PL
W artykule krótko scharakteryzowano światowe rynki podstawowych surowców do produkcji stali, tj. rudy żelaza i węgla koksowego. Przedstawiono bieżącą sytuację na rynku stali oraz jej wpływ na rozwój rynków surowców i prognozy cen w handlu międzynarodowym. Słabe perspektywy wzrostu dla światowej gospodarki są kluczowym powodem słabości większości cen surowców przemysłowych. Spadek tempa wzrostu gospodarczego w Chinach oraz jego możliwy wpływ na wielkość popytu na surowce, a w konsekwencji na ich ceny, budzi ogromny niepokój. Szczególnie dotyczy to surowców w przypadku których udział Chin w globalnym zużyciu jest bardzo znaczny. Dla rynków surowców hutniczych (rudy żelaza, koksu, węgla koksowego) sytuacja sektora stalowego w Chinach, które odpowiadają za połowę światowej produkcji stali surowej, jest ważnym wskaźnikiem dla prognozowania przyszłej koniunktury, zwłaszcza że kraj ten jest największym światowym importerem rudy żelaza oraz węgli koksowych. Spowolnienie gospodarki Chin jest m.in. efektem polityki rządu mającej na celu zmianę modelu gospodarczego z opierającego się na inwestycjach i produkcji do opartego na konsumpcji wewnętrznej i usługach. Mimo że Chiny notują obecnie najwolniejszy od 25 lat wzrost własnej gospodarki to nadal pozostaną ważną siłą napędzającą globalny wzrost gospodarczy.
EN
The article briefly characterizes global markets for basic raw materials for steel production, i.e. iron ore and coking coal. The current situation on the steel market is presented as well as its impact on the development of commodity markets, and forecasts of prices in international trade. Weak growth prospects for the global economy are a key reason for the weakness of most of the prices of industrial raw materials. The slowdown of economic growth in China and its possible impact on the demand for raw materials and consequently their prices, raises great concern. This is particularly true in the case of raw materials that China is a very significant consumer of on a global scale. For the metallurgical raw materials markets (iron ore, coke, coking coal) the situation of the steel sector in China, which accounts for half of world crude steel production, is an important indicator for forecasting the future economic situation, especially since the country is the world’s largest importer of iron ore and coking coal. The slowdown in China’s economy include the effect of government policies aimed at changing the economic model based on investment and production to one based on domestic consumption and services. Although China currently records the slowest growth of its economy in 25 years, it will remain a major driving force for global economic growth.
PL
Celem artykułu jest odpowiedź na następujące pytanie badawcze: czy sieci detaliczne działające na rynku międzynarodowym standaryzują, czy też adaptują w skali międzynarodowej asortyment produktów oraz portfel marek własnych detalisty? W celu odpowiedzi na to pytanie badawcze, wykorzystano wyniki badań ankietowych zrealizowanych z zastosowaniem techniki CATI, w ramach których zidentyfikowano grupę 23 działających w Polsce sieci detalicznych o zasięgu międzynarodowym. Po analizie wyników stwierdzono, że większość badanych sieci detalicznych o zasięgu międzynarodowym standaryzuje portfel marek detalisty oraz asortyment produktów oferowanych przez w sieci w skali międzynarodowej.
EN
The aim of this paper is to answer the following research question: whether retail chains operating in the international market standardize or adapt the range of products and portfolio of private brands? CATI technology methods were employed to collect data and 23 telephone interviews with respondents from international retail chains operating in Poland were completed. As a result of empirical research, it has been confirmed that the majority of the surveyed international retailers standardize portfolio of private brands and a range of products offered internationally.
EN
The analysis of the characteristics and problems that arise in the course of formation of international transport logistics systems (ITLS) are shown in the article. The proposition of strategic directions of the effective formation of the international transport and logistics market are also presented.
PL
W artykule przedstawiono analizę zjawisk i problemów, które pojawiają się w trakcie tworzenia międzynarodowych systemów logistycznych transportu (ITLS). Sformułowano również propozycje strategicznych kierunków efektywnego formowania międzynarodowego rynku transportu i logistyki.
12
Content available Węgiel koksowy surowcem krytycznym w UE
PL
Komisja Europejska opublikowała w maju 2014 r. Komunikat (COM(2014) 297 final) w sprawie przeglądu wykazu surowców krytycznych dla Unii Europejskiej i wdrażania inicjatywy na rzecz surowców. Dwadzieścia surowców wymienionych w dokumencie ma znaczenie krytyczne, ponieważ ryzyko związane z brakiem podaży oraz jego skutki dla gospodarki krajów Unii Europejskiej są większe niż w przypadku innych surowców. Wpisanie węgla koksowego na listę surowców krytycznych świadczy o jego istotnym znaczeniu dla gospodarki krajów członkowskich. Dla europejskiego przemysłu stalowego ważna jest gwarancja stabilnych dostaw swoich podstawowych surowców na konkurencyjnych warunkach. UE (28) jest historycznie znaczącym importerem węgla koksowego, najważniejszego obok rudy żelaza surowca dla przemysłu stalowego. W artykule omówiono czynniki określające krytyczność węgla koksowego. Scharakteryzowano strukturę geograficzną światowej produkcji i zużycia węgla koksowego, stopień uzależnienia krajów UE od importu oraz wptyw sytuacji rynkowej na zmienność cen w handlu tym surowcem.
EN
In May 2014, the European Commission published the Communication (COM (2014) 297 final) on the review of the list of critical raw materials for the European Union and the implementation of the RMI. Twenty raw materials listed in the document are critical because the risks associated with a lack of supply and its impact on the economies of the European Union are higher than for other raw materials. Placing coking coal on the list of critical raw materials prove its importance for the economy of the member countries. For the European steel industry it is important to guarantee stable supplies of its key raw materials at competitive conditions. The EU (28) is a historically significant importer of coking coal, which the most important raw material for the steel industry aside from iron ore. The article discusses the factors determining the criticality of coking coal. It also characterizes the geographical structure of world production and consumption of coking coal, the degree of dependence of EU countries on imports and the impact of market conditions on the price volatility in the trading of this raw material.
PL
Rynek węgla koksowego charakteryzuje się dużą wrażliwością na zmiany otoczenia gospodarczego oraz cykle koniunkturalne w branży stalowej, będącej głównym użytkownikiem koksu, a więc i węgla koksowego. W artykule przedstawiono syntetyczne informacje o sytuacji na światowym rynku stali w roku 2013 oraz prognozy dotyczące rozwoju zapotrzebowania na wyroby stalowe w nadchodzących latach. Na tym tle przedstawiono ocenę sytuacji na międzynarodowym rynku węgla koksowego, informacje o wielkości handlu oraz zmianach cen w roku 2013. Zaprezentowano również projekcję rozwoju popytu i podaży przez głównych importerów i eksporterów węgla koksowego w pięcioletniej perspektywie oraz prognozy średnich rocznych cen kontraktowych w tym okresie.
EN
The coke coal market is very vulnerable to the changes of economic situation and business cycles in the steel industry, which is the major user of coke and consequently the coke coal. This paper presents a summary on the situation on the global steel industry market in 2013 as well as the prognoses of increase in demand for steel products n the forthcoming years. Thus, the situation on the global coke coal market was presented, information on trade size analyzed and changes in prices in 2013 assessed. The author also presents the prognosis of demand and supply development created by major importers and exporters of coke coal in a five-years forecast as well as the prognosis of the average yearly contract prices in this period.
PL
Górnictwo węgla kamiennego ze względu na wysokie koszty stałe jest bardzo wrażliwe na zmiany cen węgla. Trwający od połowy 2011 r. spadkowy trend cen na światowym rynku węgli metalurgicznych sprawia, że w cenach bieżących znaczna część węgla sprzedawana jest poniżej kosztów produkcji, a koncerny notują straty na działalności górniczej. Udział Polski w światowym handlu węglem koksowym jest niewielki, jednak o cenach nie decydują krajowe koszty produkcji, ale sytuacja rynkowa. W artykule porównano dynamikę zmian cen krajowego węgla koksowego na tle cen węgli w handlu międzynarodowym. Przedstawiono aktualną sytuację na międzynarodowym rynku węgli koksowych oraz prognozy kształtowania się cen w nadchodzących latach. Utrzymująca się nadpodaż węgli przy umiarkowanym popycie ze strony głównych importerów nie stwarza warunków do szybkiego odbicia się cen węgli. Mocna korelacja cen krajowego węgla koksowego z cenami węgli na rynku międzynarodowym wskazuje, że – w przypadku sprawdzenia się prognoz – również rok 2015 może być bardzo trudny dla polskich producentów węgla.
EN
Coal mining, due to high fixed costs, is very sensitive to changes in coal prices. Since mid-2011, there has been an ongoing downward trend of prices in the global market for metallurgical coals, which make up a significant part of the coal sold at current prices; this coal is being sold below the cost of production with companies recording losses. Poland’s share in the global coking coal trade is small, and the prices are not determined by the national cost of production but by the internationalmarket situation. This article compares the dynamics of domestic coking coal prices in light of coal prices in international trade, presenting the current situation in the international market as well as forecasts of prices in the coming years. The continuing oversupply of coal under conditions of moderate demand from major importers is not encouraging the conditions for a rapid rebound in coal prices. A strong correlation of domestic coking coal prices with the prices of coal in the international market indicates that – if the forecast were to come true – the year 2015 could be very difficult for Polish coal producers.
PL
The location of Poland in the center of Poland makes the international transport routes intersect with one another. Undoubtedly, the transport remains an important factor in the economic growth. The increase in the number of international carriers is the result of the free-market economy. Both the economic crisis in Europe and the overlapping Eastern Europe one have developed a rapid decrease in the amount of freight and intensified competition. The excessive supply in transportation services results not only in lowering transportation rates but also increasing the unemployment. The existing situation can be the reason of a serious crisis in the Polish transportation branch resulting in the collapse of many companies.
EN
Położenie Polski w centrum Europy powoduje, że krzyżują się tutaj międzynarodowe szlaki transportowe. Ważnym czynnikiem wzrostu gospodarczego pozostaje niewątpliwie transport. Skutkiem gospodarki wolnorynkowej jest gwałtowny wzrost liczby przewoźników międzynarodowych. Kryzys gospodarczy w Europie i nakładający się na niego kryzys wschodni, zaowocowały gwałtownym zmniejszeniem ilości przewozów i zaostrzeniem konkurencji. Nadmierna podaż usług transportowych na rynku skutkuje obniżeniem stawek przewozowych a nawet brakiem pracy. Powstała sytuacja może być powodem poważnego kryzysu branży transportowej w kraju, powodując upadek wielu przedsiębiorstw.
16
Content available remote Ceny węgla koksowego na rynku międzynarodowym - sytuacja bieżąca i prognozy
PL
W referacie przedstawiono aktualną sytuację na międzynarodowym rynku handlu węglem koksowym oraz prognozy cen na lata następne. Ostatnie dwa lata nie były najlepsze dla producentów węgla koksowego. W wyniku recesji gospodarczej na świecie nastąpiło zmniejszenie tempa zużycia i produkcji wyrobów stalowych, co znalazło odbicie na rynkach surowców hutniczych. Duże zapasy węgla w Chinach, niskie zapotrzebowanie w Indiach i pozostałej części Azji oraz w krajach Europy przyczyniły się do powstania nadpodaży na rynku i presję na spadek cen. Chiny będące największym na świecie producentem i konsumentem węgli metalurgicznych od 2009 r. są również jednym z największych jego importerów. Handlowcy z uwagą obserwują więc dynamikę zmian podaży i popytu na rynku chińskim, bo to znajduje przełożenie na ceny na rynku spot. Wzrost znaczenia Chin w handlu węglem powoduje, że rynek jest coraz bardziej dwubiegunowy, a ceny na bazie CFR Chiny (obok cen FOB węgla australijskiego) stają się ważnymi wskaźnikami rynkowymi. W opinii wielu analityków w najbliższej perspektywie rynek pozostanie słaby, a nadpodaż, nawet jeżeli zostanie częściowo ograniczona przez cięcia produkcji, nie zniknie szybko. Nie ma istotnych podstaw do prognozowania znacznego wzrostu popytu - produkcja stali w Chinach zwolni, a w Indiach osłabienie krajowej waluty i spowolnienie gospodarcze będzie ograniczać wzrost zapotrzebowania na surowce. Zapotrzebowanie Chin na węgiel importowany nie wzrośnie wystarczająco w najbliższym czasie, by stanowić wsparcie dla trwałego wzrostu cen węgla koksowego.
EN
This paper presents the current situation in the international coking coal trade and price forecasts for subsequent years. The last two years were not the best for coking coal producers. As a result of the global economic recession, there has been a slowdown in consumption and production of steel products which was reflected in raw materials markets for metallurgy. Large stocks of coal in China, and low demand in India and the rest of Asia and Europe contributed to oversupply in the market and downward pressure on prices. China, being the largest producer and consumer of metallurgical coal since 2009, is also one of the biggest importers. Traders are thus watching the dynamics of supply and demand in the Chinese market because this affects the prices on the spot market. The growing importance of China in the coal trade means that the market is becoming increasingly bipolar, with prices based on CFR China and coal FOB Australia, being important indicators of the market. In the opinion of many analysts, in the near term the market will remain weak, and oversupply even if it is partially limited by production cuts will not disappear quickly. There are no substantial grounds for predicting a significant increase in demand. Production of steel in China will slow, and in India a weakening of the domestic currency and an economic slowdown will limit the growth in demand for raw materials. Chinese demand for imported coal will not rise enough in the near future to support the sustainable growth of prices.
17
Content available Company targeting on the international market
EN
The paper describes the choice of target segment to which the company will focus in the international environment in the future. The selection criteria of rational reasons are used in certain sequences, so the entire targeting process can be divided into several levels. An important instrument by foreign target market selection is the method of selectivity analysis that is described in this paper based on the modification of the selectivity analysis by Šupín, M. This method evaluates companies based on selected criteria = evaluation criteria. The result of method isan evaluation of foreign markets under consideration as potential markets in which the company wants to enter, and then the selection of best value market. The value of each market is created as a multiplication of an importance which is attached by the evaluator to particular criteria and performance (rate of impletion of the criteria by the market). The selectivity analysis is performed on several levels, in each level other group of evaluation criteria is used and each level, respectively an evaluation level represents another step towards a real appropriate foreign market from those chosen by the company as potential target markets at the beginning. Condition of selectivity analysis performance is: - to determine the segment of foreign markets after the previous segmentation based on particular segmentation criteria, - to determine the set of evaluation criteria. The selection process can be divided according to the degree of accuracy for gross and fine selectivity analysis.
PL
Odzwierciedleniem globalnych procesów zachodzących w gospodarce światowej jest koniunktura na rynku stali. Pierwsza dekada obecnego stulecia to niewątpliwie najbardziej znaczący okres w historii światowego przemysłu stalowego i branż z nim powiązanych. Sytuacja na światowym rynku węgla koksowego jest bezpośrednio powiązana z wielkością produkcji surówki żelaza w procesie wielkopiecowym. W artykule opisano zmiany na światowym rynku węgli koksowych na tle zdarzeń gospodarczych zachodzących w analizowanym okresie. Omówiono czynniki wpływające na wielkość obrotu i zmienność cen węgli koksowych w handlu międzynarodowym. Opisano najnowsze trendy w systemie kontraktowania oraz propozycje tworzenia indeksów cenowych dla węgli koksowych, podobnych do od dawna funkcjonujących indeksów na rynku węgli energetycznych. W artykule przedstawiono również przewidywania dotyczące koniunktury na rynku węgli koksowych w nadchodzących latach w powiązaniu z prognozami odnoszącymi się do rynku stali. Rozwój inwestycji mających na celu zwiększenie światowego wydobycia węgla koksowego poprawi bilans podaży i popytu i będzie wywierać presję na obniżenie rynkowych cen węgli koksowych w dłuższym horyzoncie czasowym.
EN
Steel market conditions reflect global processes in the world economy. The first decade of this century was undoubtedly the most important period in the history of the global steel industry and related branches of the economy. The situation in the international coking coal market is directly connected with the production volume of blast furnace iron. This paper describes changes in the global market of coking coal within the context of events taking place over the analysed time period. It examines factors influencing sales volume and coking coal price variation in international trade. The newest trends in the contracting system, as well as proposals for creating price indices for coking coals similar to those functioning for a long time in the steam coal market have been described. The paper also presents predictions on conditions in the coking coal market for the forthcoming years in connection with forecasts for the steel market. Development of investments for the purpose of increasing global coking coal production will improve the supply/demand balance and will exert pressure to lower the coking coal prices in the longer term.
PL
W opracowaniu przybliżono zagadnienia dotyczące zagranicznej dystrybucji oraz jej wpływ na powodzenie prowadzonej działalności marketingowej na rynkach zagranicznych przez przedsiębiorstwa. Wyjaśniono istotę pojęcia dystrybucji oraz kanałów dystrybucyjnych. W dalszej części wskazano na możliwości wyboru systemu dystrybucji za granicą i omówiono projektowanie zagranicznych kanałów dystrybucji. W końcowej części opracowania przedstawiono rodzaje wykorzystywanych kanałów dystrybucji przez przedsiębiorstwa prowadzące zagraniczną działalność marketingową. Opracowanie kończą wnioski.
EN
In the elaboration one brought near issues concerning of the foreign distribution and her influence on the success of led marketing activity on abroad markets through enterprises. One explained the creature of the concept of distributions and sales channels. In the further part one evidenced possibilities of the choice of the system of distribution abroad and one discussed the designing of foreign distribution channels. In the final part of the elaboration one presented kinds of used distribution channels through enterprises leading the foreign marketing activity. The elaboration finish conclusions.
PL
W opracowaniu zwrócono uwagę na znaczenie sprawnie funkcjonującej dystrybucji prowadzonej przez przedsiębiorstwa produkcyjne na rynku międzynarodowym. Przybliżono istotę pojęcia dystrybucji. Zaprezentowano współczesne trendy w zakresie dystrybucji zagranicznej. Dokonano analizy wyboru strategii dystrybucji na rynkach zagranicznych. W dalszej części artykułu wskazano na znaczenie reguł handlowych stosowanych w wymianie międzynarodowej. Referat kończą wnioski.
EN
The study highlighted the importance of smoothly functioning distribution of manufacturing enterprises conducted by the international market. Brought closer to the essence of the concept of distribution. Presented current trends in the distribution of foreign affairs. An analysis of the choice of distribution strategy in foreign markets. Later in the article pointed out the importance of business rules used in international trade. The paper ends conclusions.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.