Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 15

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  fundusze inwestycyjne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The main purpose of this article is to assess mutual funds as instruments for additional pension security on the example of Poland. In the paper, we characterized the operation of the third pillar of the Polish pension system, with particular emphasis on individual pension accounts and individual pension security accounts. In addition, we used the Sharpe ratio and carried out an assessment of investment efficiency of the mutual funds available under the third pillar for the period of 2009-2019. We also performed the Kruskal-Wallis test, finding that the type of fund had a significant impact on investment performance. Moreover, the post-hoc test showed that the highest investment efficiency is achieved by fixed income funds available under the third pillar.
PL
Głównym celem artykułu jest ocena funduszy inwestycyjnych jako instrumentów dodatkowego zabezpieczenia emerytalnego na przykładzie Polski. W artykule scharakteryzowano funkcjonowanie trzeciego filaru polskiego systemu emerytalnego ze szczególnym uwzględnieniem indywidualnych form zabezpieczenia emerytalnego. W celu oceny efektywności inwestycyjnej funduszy dostępnych w ramach trzeciego filaru w latach 2009-2019 wykorzystano wskaźnik Sharpe’a. Ponadto przeprowadzono test Kruskala-Wallisa, dzięki któremu wykazano, że typ funduszu jest czynnikiem wpływającym istotnie na jego efektywność. Testy post-hoc wykazały, że największą efektywnością inwestycyjną cechują się fundusze oparte na instrumentach dłużnych.
PL
W 2018 r. istotnie zmienił się kształt kapitałowej części systemu emerytalnego, ponieważ została ona rozszerzona o nową formę gromadzenia oszczędności - pracownicze plany kapitałowe. Ważne jest, aby koszty, którymi zostaną obciążeni przyszli emeryci (domyślnie zapisywani do PPK), były jak najniższe. Funkcjonowaniu podmiotów sektora emerytalnego powinna bowiem przyświecać zasada ochrony interesów przyszłych emerytów, realizowana m.in. przez maksymalizację wartości zgromadzonych przez nich środków oraz przez rozwiązania zmierzające do obniżenia ponoszonych przez nich kosztów. Uprawniona zatem wydaje się analiza tego zagadnienia, a w szczególności - w związku z ogłoszeniem planów likwidacji otwartych funduszy emerytalnych - interesujące może się okazać porównanie kosztów ponoszonych przez uczestników OFE z kosztami w funduszach zdefiniowanej daty, zwłaszcza że tworzenie PPK oraz wygaszanie otwartych funduszy emerytalnych zbiegają się w czasie. W artykule podjęto próbę nie tylko porównania kosztów ponoszonych przez uczestników OFE oraz funduszy zdefiniowanej daty działających w ramach PPK, lecz także zaproponowano syntetyczną, uogólnioną formułę, pozwalającą w łatwy sposób zestawiać koszty związane z oszczędnościami emerytalnymi w różnych wariantach inwestycyjnych.
EN
The shape of the capital part of the pension system in Poland changed substantially in 2018, as it was extended to Employee Capital Plans. It is important that the costs the prospective pensioners will have to bear (participation in the plan is the default option) are as low as possible. A question arises, whether it will truly come about. The basic rule that should guide the functioning of the pension system entities is in fact to protect the interest of the future retirees, i.e. by maximizing the value of the capital they accumulated and by lowering the costs they have to carry. Taking that into account, our analysis seems to be fully justified. In particular, due to the liquidation plans for OFE, a comparison of the costs of OFE with that of target-date funds which are going to be established as part of Employee Capital Plans sounds interesting and reasonable. Especially, if we take into account that the establishment of Employee Capital Plans and the liquidation of OFE coincide. In this article we present not only a comparison of the cost of OFE with that of target-date funds but we also derive a synthetic formula which allows us to assess costs within the investment horizon.
PL
Fundusze inwestycyjne w Polsce w chwili obecnej odgrywają istotną rolę na rynku finansowym w Polsce. Ta bardzo popularna forma lokowania wolnych środków finansowych na międzynarodowych rynkach finansowych, w państwach rozwiniętych gospodarczo, przez wiele lat w Polsce niedoceniona z czasem zyskała sobie coraz większe uznanie i zyskała na znaczeniu na polskim rynku finansowym. Głównym celem artykułu jest analiza czynników makroekonomicznych i mikroekonomicznych determinujących rozwój otwartych funduszy inwestycyjnych w Polsce w latach 2007-2017.
EN
Currently, investment funds play an important role on the Polish financial market. This form of investing available funds on international financial markets, widely popular in economically developed countries, however for many years underestimated in Poland, is becoming more and more recognized and appreciated on the Polish financial market. The main aim of the article is to analyse the micro and macroeconomic factors which determine the development of open-end investment funds in Poland in years 2007-2017.
PL
Zarówno teoria finansów, jak i doświadczenia w zakresie funkcjonujących dotychczas produktów długoterminowego oszczędzania pozwalają stwierdzić, że kluczowe dla wartości oszczędności w długim okresie są koszty. Rekomenduje się, aby każda instytucja oferująca produkty emerytalne oferowała przynajmniej jeden fundusz pasywny, który umożliwi osiąganie rynkowej stopy zwrotu, nie pobierając przy tym wysokich opłat. Jest to szczególnie uzasadnione w sytuacji, gdy istotną część polskich funduszy inwestycyjnych stanowią potencjalni closet indexers, którzy inwestują w dużej mierze pasywnie, ale pobierają opłaty jak fundusze aktywne. Postuluje się ponadto zapewnienie transparentności wynagrodzeń zarządzających oszczędnościami emerytalnymi, a jako negatywny przykład podano produkty emerytalne w formie UFK. Zarządzający aktywami w ramach produktów emerytalnych powinni mieć możliwość pobierania jedynie opłaty za zarządzanie, której poziom byłby prawnie limitowany.
EN
We use experiences with long term saving products to draw conclusions on how the system of private pension savings should be designed. First and foremost, we highlight the costs charged by an asset manager as a crucial element of the system, which significantly influences the level of accumulated capital. Passive funds offer returns in line with the market return without charging high fees. Hence, we recommend that every institution entering the market of pension savings should be obliged to offer at least one passive fund. Especially in light of the fact that a significant part of Polish investment funds includes potential closet indexers, which are largely passively managed, but charge fees as if they were active. Another conclusion is that the structure of fees charged by asset managers has to be clear and transparent. Currently existing pension products in the form of unit linked insurance are a negative example of an opaque cost structure. Asset managers on the pension market should be allowed to charge only a management fee. Its level should be limited by appropriate regulations.
PL
Artykuł prezentuje sposób wykorzystania europejskich środków inwestycyjnych i strukturalnych przez polską administrację rządową i samorządową w celu finansowania projektów inwestycyjnych w obszarze transportu. Wskazano dotychczasowe efekty pozyskiwania środków zarówno z funduszy strukturalnych (zarówno na poziomie krajowym jak i regionalnym) jak również – funduszy zarządzanych centralnie na poziomie Komisji Europejskiej (w szczególności Instrument Łącząc Europę). Pozyskane dane dotyczą lat 2014 – 2016, co umożliwia oszacowanie efektywności i kierunków wsparcia infrastruktury w Polsce.
EN
The article aims to describe the use of European Investment and Structural Funds (EISF) by the Polish government and local administration to finance investment projects in the field of transport. The actual effects of financing through Structural Funds (both at national and regional level) as well as funds managed centrally at the European Commission level have been shown. In addition, the available data was supplemented by information concerning the use of financing through the Connecting Europe Facility scheme. Analysed data concerns the years 2014-2016, allowing to estimate the effectiveness infrastructure support schemes in Poland using EISF.
PL
Instrumentami dynamicznie zwiększającymi swój udział w ostatnim dwudziestoleciu na rynku projektów infrastrukturalnych są fundusze infrastrukturalne. Ich powstanie wywołało ożywione zainteresowanie taką formą inwestowania i wyjątkowo dynamiczny przyrost nowych funduszy. W przekroju sektorowym fundusze infrastrukturalne, mimo relatywnie krótkiego okresu aktywności, odgrywają znaczącą rolę w uzupełnianiu luki finansowej w strukturze finansowania projektów infrastruktury transportu. Szczególnie dużą rolę pełnią w finansowaniu wysoce kapitałochłonnej infrastruktury drogowej. Celem opracowania, o charakterze przyczynkowym, jest ocena rozwoju rynku funduszy infrastrukturalnych ze szczególnym naciskiem na inwestycje w infrastrukturę transportu.
EN
Infrastructure funds are instruments of dynamic progress and a share on infrastructure projects market in the last twenty years. Infrastructure funds creation has evolved lively interest of such form of investing and extremely dynamic increase of new funds. In view of a sector infrastructure funds, despite of relatively short term of activity, have played significant role in fulfilling a financial gap in projects connected to transport infrastructure, particularly in road infrastructure. An aim of an article, of contribution nature, is to assess a development of infrastructure projects with emphasis to transport projects.
PL
[...]Celem artykułu jest przedstawienie możliwości oraz specyfiki finansowania rozwoju infrastruktury transportu przez fundusze inwestycyjne, ze szczególnym uwzględnieniem inwestorów instytucjonalnych. Z uwagi na ograniczoną objętość materiału autor starał się skoncentrować na najważniejszych wybranych, elementach badanego zagadnienia.[...]
EN
The expansion and maintenance of infrastructure has traditionally been attributed to the States. The systematic increase of the transport needs, however, requires further investment, causes the expand so-called infrastructural financing gap. So, the infrastructure has became the object of interest of investment funds, which are looking for a new targets. The infrastructure investments can take many forms, where the differentiating factors are: financial instruments (equity, debt), investment vehicles (listed, unlisted), investment routes (direct, indirect) as well as project stage, geographic location, revenue source or investment style / strategy. A special position on the market is occupied by the institutional investors, among which the most important are: investment funds, pension funds and insurance companies. These entities are investing in infrastructure directly or by creating infrastructural investment vehicles, like: close or open infrastructure funds, index or debt infrastructure funds, co-investing clubs, alliances or platforms. There is no doubt that the involvement of the infrastructure funds will increase in the future. So, the improvement of quality and quantity of infrastructure and related services should be noticed. At the same time, concentration of the decision-making centers in the framework of funds could lead also to reduction of the market competition.
PL
Przedmiotem badań jest analiza wpływu zjawisk szokowych na wyniki funduszy inwestycyjnych polskich akcji w okresie destabilizacji rynków finansowych w latach 2008 i 2011. Omówiono narzędzia wspomagające proces zarządzania polskimi funduszami inwestycyjnymi. Szczególną uwagę zwrócono na charakterystykę polskiego rynku funduszy inwestycyjnych polskich akcji oraz opis metodologii oceny ich wyników efektywności.
EN
The research is to analyze the impact of shock events on the results of the Polish investment fund shares during the destabilization of financial markets in 2008 and 2011. Discusses the tools to help manage the process of Polish investment funds. Particular attention Was paid to the characteristics of the Polish market of Polish investment fund shares and a description of the methodology to assess the effectiveness of their results.
PL
Przedmiotem badań jest analiza efektywności funduszy inwestycyjnych obligacji w okresie destabilizacji rynków finansowych w 2011 roku. Omówiono narzędzia wspomagające proces zarządzania polskimi funduszami inwestycyjnymi. Szczególną uwagę zwrócono na charakterystykę polskiego rynku funduszy inwestycyjnych obligacji, jak również szeroki opis metodologii oceny efektywności jednostek na nim funkcjonujących.
EN
The topic of the work is the analysis of the effectiveness of Polish bond funds during the destabilization of financial markets in 2011. We present tools supporting the managing of Polish investment funds and determine the advantages and disadvantages of considered methodology. The work pays special attention to the characteristics of the Polish investment funds market, its development and the classification of funds. A lot of space is also devoted to the broad description of the funds assessment methodology.
EN
Mutual funds are designed for investors who wish to realize profits in the financial market, but can not or do not have time to do financial analysis, to monitor prices on the capital market and make investment decisions. Mutual funds raise capital mostly from small investors and then deposit them in the investment portfolio, in accordance with declared financial resources allocation strategy in available instruments on the financial market.
11
Content available remote Strategie zabezpieczania przed ryzykiem w funduszach typu venture capital
PL
Artykuł zawiera analizę porównawczą kształtowania strategii inwestycyjnej przez fundusze typu venture capital. Istotą tego typu funduszy jest wysoki poziom ryzyka inwestycji przez nie podejmowanych, jednak wśród strategii wyróżnić można mniej lub bardziej bezpieczne. Artykuł zawiera przykłady z polskiego sektora venture capital, z prośbą ocenienia poziomu bezpieczeństwa przyjmowanych strategii.
EN
The article contains deliberations on creating the investment strategy by venture capital funds. A high level of the risk of investments is naturę of this funds, however amongst the strategies it is possible to distinguish less or more safe. The article was provided with examples from the Polish venture capital sector, with the attempt to assess the level of the safety of adopted strategies.
PL
W artykule zaprezentowano wpływ opłat manipulacyjnych na wyniki osiągane przez polskie fundusze inwestycyjne w latach 1998-2005. Analiza zmian odsetka funduszy osiągających lepsze od wzorca wyniki I przed i po uwzględnieniu opłat manipulacyjnych wykazała, że pozycja w rankingu dochodowości i efektywności dużej liczby funduszy inwestycyjnych uległa zmianie po uwzględnieniu opłat umorzeniowych i dystry bucyjnych. Analizą zostało objętych 101 funduszy (akcyjnych, zrównoważonych, stabilnego wzrostu oraz papierów dłużnych i rynku pieniężnego) funkcjonujących w latach 1998-2005. Wykazano, że opłaty manipulacyjne mają bardzo istotny wpływ na wyniki inwestycyjne osiągane przez fundusze. Badane podmioty przeciętnie I nie były w stanie zrekompensować kosztów transakcyjnych i opłat manipulacyjnych, co może świadczyć o braku wystarczających umiejętności przez zarządzających funduszami.
EN
The article presents the influence of load fees on Polish mutual funds performance in 1998-2005. An analysis of the percentage of investment funds performing better than their benchmarks before and after taking load fees into consideration allows to conclude, that after taking redemption and distribution fees into account, the great number of funds' position in the profitability and effectiveness ranking was changed. The empirical analysis is based on presented theoretical material and includes hybrid (balanced and stable growth) and stock funds, as well as bond and money market funds operating from 1998 to 2005. The outcome speaks to the fact, that load fees have the serious impact on mutual funds performance. The analyzed funds are incapable of overcoming the transactional costs and load fees. Evaluation of the investment funds managers' activity, in context of obtained results, shows that quality of management of Polish mutual funds in not sufficient.
PL
Celem niniejszego opracowania jest zbadanie, czy w przypadku rynku polskich funduszy inwestycyjnych występuje zależność między wielkością danego funduszu inwestycyjnego a napływem do niego kapitału. W pracy poddano weryfikacji hipotezę o występowaniu zależności między historycznymi wartościami aktywów netto, a napływem kapitału do indywidualnych funduszy akcji, hybrydowych i papierów dłużnych oraz gotówkowych i rynku pieniężnego funkcjonujących w Polsce w latach 2002-2006. Badanie wykazało, że w przypadku rynku polskiego inwestorzy kierują środki do funduszy inwestycyjnych o znacznej wielkości, jako do tych, które są przez nich najbardziej rozpoznawane. Jednocześnie w przypadku największych funduszy akcji i hybrydowych inwestorzy kierują się również osiąganymi przez nie wynikami inwestycyjnymi. W przypadku zaś funduszy dłużnych papierów wartościowych, czy gotówkowych i rynku pieniężnego istotne są długość ich istnienia oraz przypuszczalnie szeroka sieć dystrybucji, stanowiąca o ich dostępności.
EN
In proposed study we concentrate on the influence of the size of Polish mutual funds on their flows. We analyze the size and mutual fund flows of 40 largest funds operating on Polish market in 2002-2006 and generally we find positive relations between the fund size and flows. We believe that the purchase decisions of mutual fund investors (and therefore the mutual fund flows) are also dependent on their past performance (especially in aggressive and hybrid funds) or the length of their existence on the market (in safe funds).
PL
Fundusze inwestycyjne odgrywają coraz ważniejszą rolę na polskim rynku kapitałowym, znaczna i stale rosnąca część oszczędności trafia do tych instytucji. Sytuacja ta sprzyja wzrostowi zainteresowania metodami, które pozwalają określić opłacalność tych inwestycji, oraz kryteriami wyboru funduszy, zwłaszcza w warunkach, gdy ich liczba jest duża. W poniższym opracowaniu przedstawiono niektóre problemy związane z inwestycjami kapitałowymi oraz podstawowe metody oceny efektywności strategii inwestycyjnej różnych funduszy.
EN
This master thesis is abort investment funds and issues which concern them. There are discussed investment funds capital cost and institutions which are necessary for efficient function of investment founds. A very important issue brought up in this paper is investment portfolio. There is also mentioned the risk and efficiency involved in investing.
15
Content available remote Wskaźniki efektywności dla zrównoważonych funduszy inwestycyjnych
PL
Celem opracowania jest ocena efektywności wybranych zrównoważonych funduszy inwestycyjnych. W ocenie wykorzystano wskaźnik efektywności Sharpe 'a, Jensena, Treynora.
EN
The aim this paper is efficiency's opinion of chosen sedate investment funds. We used the efficiency's coefficients: Sharpe, Jensen, Treynor.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.