Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 172

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  odzysk
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
PL
Srebro pozyskiwane jest z rud oraz odzyskiwane w procesach recyklingu. Duża zawartość cennego metalu znajduje się w odpadach po obróbce wytworzonych produktów ze srebra. W pracy przedstawiono metodę odzysku srebra z pyłów polerskich poprzez ich przetopienie. Dodanie odpowiedniego topnika gwarantuje większy uzysk srebra podczas procesu. Do badań zastosowano w celu porównania azotan sodu, krzemionkę oraz boraks.
EN
Silver is obtained from ores and recovered in recycling processes. A high content of precious metal is found in the waste from the treatment of silver products. The paper presents a method of silver recovery from polishing dusts by melting them. Adding the appropriate flux guarantees greater silver yield during the process. Sodium nitrate, silica and borax were used for comparison.
EN
Using the separation methods, the tetrahedrite concentrate, which contains multiple elements, was obtained from the tetrahedrite ore. We focused mainly on copper, but also on iron and antimony. Ore also contains undesirable elements such as arsenic or mercury. The aim of this paper is an efficient separation of the utility components. Gravity separation and flotation was used. The first processing step was gravity separation on shaking table the second step was froth flotation in flotation column.
PL
Stosując metody separacji otrzymano z tetraedrytu koncentrat który zawiera wiele pierwiastków, Autorzy skupili się głównie na miedzi, żelazie i antymonie. Ruda zawiera również niepożądane pierwiastki, takie jak arsen lub rtęć. Celem przedstawionej pracy jest efektywne oddzielenie składników użytecznych. Zastosowano separację grawitacyjną i flotację. Pierwszym etapem przetwarzania było oddzielenie grawitacyjne na stole wytrząsającym, drugim etapem była flotacja pianowa w kolumnie flotacyjnej.
PL
Wanad należy do grupy metali nieżelaznych, stanowiący jeden z podstawowych dodatków do stopów z przeznaczeniem na narzędzia. Obecność wanadu w stopach, znacząco poprawia właściwości mechaniczne. Niestety jego wysoka cena powoduje, iż na rynku pojawiają się fałszywe stopy, które rzekomo mają posiadać wanad lub jego zawartość jest zaniżona względem optymalnych parametrów. Ze względu na jego wysoką cenę, ograniczone źródła naturalne oraz jego toksyczność, koniecznym jest rozsądne i przemyślane zarządzanie zasobami, oraz odpadami zawierającymi ten metal oraz jego sole. W pracy przedstawiono przegląd literatury na temat recyklingu wanadu i jego źródeł antropogenicznych.
EN
Vanadium belongs to the group of non-ferrous metals, which is one of the basic additions to alloys for tools. The presence of vanadium in the alloys, significantly improves mechanical properties. Unfortunately, its high price results in the appearance of false of alloys on the market that allegedly have vanadium. Due to its high price, limited natural sources and its toxicity, it is necessary to have a reasonable and well thought-out management of resources and waste containing this metal and its salts. The following paper presents an overview of the literature on vanadium recycling from its anthropogenic sources.
PL
Cynkowanie ogniowe generuje pewne odpady, jak: zgary powstające w kąpieli i popiół pocynkowniczy tworzący się na powierzchni stopionego metalu. Ze względu na wysoką zawartość cynku oba rodzaje odpadów można traktować jako wartościowe surowce wtórne. W pracy przedstawiono wyniki badań, które wskazują na możliwość otrzymywania cynku metalicznego jako produktu końcowego, o jakości odpowiedniej do ponownego wykorzystania w procesie cynkowania zanurzeniowego. Odpady przemysłowe scharakteryzowano pod względem składu pierwiastkowego i fazowego. Przeprowadzono ługowanie materiału w roztworach kwasu siarkowego, w czasie którego określono wpływ stężenia kwasu i stosunku fazy stałej do ciekłej na skuteczność ługowania cynku i stopień zanieczyszczenia ługu potrawiennego. Roztwór otrzymany w czasie ługowania poddano oczyszczaniu, a następnie przeprowadzono elektrolityczny odzysk metalu.
EN
Hot dip galvanizing (HDG) generates some wastes, like zinc dross formed in the bulk of the bath and zinc ash produced on the bath’s surface. Due to high metal contents, both residues can be recycled as valuable secondary raw materials. This work reports hydrometallurgical treatment of the zinc ash to recover zinc with a quality suitable to its reusing in the HDG process. The industrial waste was characterized in terms of the elemental and phase compositions, leaching behaviour in sulfuric acid solutions. The influence of acid concentration and solid to liquid ratio on the efficiency of zinc dissolution and the degree of leachate contamination was investigated. The leaching process was followed by the solution purification and further metallic zinc electrowinning.
PL
W artykule przedstawiono wybrane problemy techniczno-prawne związane z wbudowywaniem wyrobów budowlanych pochodzących z rozbiórki w elementy konstrukcyjne i niekonstrukcyjne nowo wznoszonych obiektów budowlanych. Uwzględniono wymagania ustaw z 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. 2018 poz. 1202) i z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2016 poz. 1570) oraz orzecznictwo sądów w tym zakresie. Zagadnienia te są istotne w praktyce budowlanej, a przede wszystkim w przypadku obiektów budowlanych posiadających krótki cykl życia obejmującego projektowanie, wykonawstwo, eksploatację i rozbiórkę, np. narodowe pawilony wystawiennicze na cyklicznych wystawach światowych typu EXPO.
EN
The paper presents selected technical and legal issues related to incorporation of building materials from demolition into structural and non-structural components of new building objects. The requirements of the Acts: of July 7, 1994 – Construction Law (Journal of Laws of 2018, item 1202) and of April 16, 2004 on construction products (Journal of Laws of 2016, item 1570), as well as judicial decisions in this area are included here. These issues are important for the construction practices, in particular for building objects with a short life cycle including design, construction, maintenance and demolition, for example national exhibition pavilions at cyclical world exhibitions such as EXPO.
EN
The contribution deals with recovery of useful minerals such as siderite and barite from tailings collected in settling pit nearby Markušovce village (East Slovakia). The material form the pit was subjected to gravity pre-concentration and magnetic separation under laboratory conditions with the aim to verify a possibility of siderite and barite concentrates preparation. A fraction of +0.2–1 mm forming a 40.56 wt% of total grain size scale of the material from the pit and containing 35.71% SiO2, 22.55% Fe2O3, 7,12% Al2O3, 5.48% Ba, and 3.89% SO42– was tested in upgrading process. Thus, 78.18% of SiO2, and 60.41% of Al2O3 at loss 21.70% Fe2O3 and 2.09% of Ba were removed in gravity pre-concentration. The iron concentrate with the content of 44.33% Fe2O3 at Fe recovery of 77.29% in magnetic product was obtained. Barite pre-concentrate with the Ba content of 46.21% at Ba recovery of 91.95% in non-magnetic product was won.
PL
Artykuł dotyczy możliwości odzysku minerałów użytecznych takich jak syderyt i baryt z odpadów zdeponowanych osadniku w pobliżu miejscowości Markušovce (Słowacja Wschodnia). Materiał z odwiertu poddano wstępnemu wzbogacaniu grawitacyjnemu i separacji magnetycznej w warunkach laboratoryjnych w celu weryfikacji możliwości uzyskania koncentratów syderytu i barytu. Klasa ziarnowa 0,2-1 mm ma wychód 40,56% wagowo i zawartość 35,71% SiO2, 22,55% Fe2O3, 7,12% Al2O3, 5,48% Ba i 3,89% SO42- była poddana wzbogacaniu. Uzyskano koncentrat o uzysku 78,18% SiO2 i 60,41% Al2O3 . We wstępnym wzbogacaniu grawi- tacyjnym usunięto 21,70% Fe2O3 i 2,09% Ba w stężeniu grawitacyjnym. Otrzymano koncentrat żelaza o zawartości 44,33% Fe2O3 przy uzysku Fe 77,29% w produkcie magnetycznym. Uzyskano koncentrat wstępny (produkt niemagnetyczny) barytu o zawartości Ba 46,21% i uzysku 91,95%.
PL
Powszechnie znane są dane statystyczne mówiące o mocno ograniczonych zasobach wodnych w naszym kraju, porównywalnych do Egiptu, aby lepiej zobrazować problem. Nie warto ich po raz kolejny przytaczać, gdyż ilość nie musi być problemem, jeśli kraj ma wizję odpowiedniej gospodarki dbającej także o jakość oraz właściwe wykorzystanie zasobów.
PL
Substancje z serii R-400 to mieszaniny zeotropowe stosowane jako czynniki robocze w zakresie niskich, średnich oraz wysokich temperatur w urządzeniach sprężarkowych. Mają zastosowanie najczęściej jako czynniki chłodnicze w mroźniach, chłodniach oraz w mniejszych instalacjach chłodniczych. Ponadto, czynniki zeotropowe używane są w pompach ciepła, systemach klimatyzacyjnych oraz agregatach chłodniczych, stosowanych do przewozu produktów o niskiej temperaturze przechowywania. Szeroki zakres aplikacji mieszanin zeotropowych sprawia, że są one intensywnie wykorzystywane w różnych urządzeniach chłodniczych, które podczas eksploatacji mogą być narażone na awarie. Szczególnym przypadkiem awarii jest wyciek czynnika z instalacji. Procedury postępowania podczas usuwania awarii są nieco inne kiedy czynnikiem roboczym jest mieszanina z serii R-400, niż dla substancji jednorodnych, co jest spowodowane odmiennymi właściwościami mieszanin zeotropowych. W artykule poruszono zagadnienie uzupełniania czynników z serii R-400 w instalacji i opisano praktyki stosowane w tym zakresie. Na podstawie analizy możliwości wycieku substancji zeotropowych oraz obowiązujących przepisów, przedstawiono właściwe postępowanie w trakcie usuwania skutków takiej usterki. Ponadto, przedstawiono prawidłową metodę odzysku oraz napełniania instalacji zawierającej czynniki zeotropowe.
EN
R-400 Refrigerants are zeotropic blends which are used in low, middle and high temperature range. They are exploited in carrying freezers, cold stores and cooling systems. Furthermore, zeotropic refrigerants are used in heat pumps, air conditioning systems and chillers. Wide range of application have made them a good choice for all cooling devices, which are exposed for some unexpected damage. Leakage is one of the damages which requires more attention. Compared to homogeneous refrigerants procedures of removing damage are other than procedures used for zeotropic blends. It is caused by various physical properties of these mixtures. The article discusses the leakage of zeotropic mixtures from systems. Current methods of removing leakage were described. Based on analysis of properties of zeotropic blends and actual regulations, the correct solution during repairing were pointed out. Furthermore, this paper presents appropriate methods of recovery and filling R-400 mixtures.
12
Content available remote Projektowanie dla odzysku [Projektowanie z uwzględnieniem odpadów budowlanych]
PL
Architektura zgodna z założeniami ekonomii cyrkularnej wykorzystuje materiały wtórne oraz umożliwia odzysk elementów budynku w przyszłości. Projektowanie obiektów, w których stosowane są odpady budowlane, wymaga poszukiwań i testów materiałowych, elastycznego procesu projektowego oraz licznych konsultacji eksperckich. Odzysk elementów budowlanych należy uwzględnić na etapie projektu – budynki takie powinny być kształtowane warstwowo, a scenariusze ponownego użycia trzeba zdefiniować na początku procesu projektowo-budowlanego. W artykule przedstawiono teorie projektowe, wybrane przykłady oraz cechy obiektów projektowanych zgodnie z założeniami ekonomii cyrkularnej.
EN
Architecture, which conforms to the principles of circular economy, reuses construction waste and enables the future reuse of building materials. Working with waste requires research, material tests, consultations and the flexible design process. The reuse of building materials should be considered in the beginning of the design process. It is necessary that buildings are planned according to the lifecycles of their elements. Moreover, the reuse scenarios need to be defined in the conceptual phase of the project development. In this paper, adequate theories and case studies are presented. Furthermore, some general rules concerning the form, materials and the design process are established.
PL
Odpady niebezpieczne oraz składniki niebezpieczne znajdujące się w zużytych urządzeniach uchodzą za jedne z najbardziej kłopotliwych. Nieprawidłowy sposób ich zagospodarowania powoduje, że szkodliwe substancje w nich zawarte mogą skazić środowisko oraz spowodować problemy zdrowotne u ludzi i zwierząt. Niniejszy artykuł stanowi kolejną część opracowania pt. „Sposoby postępowania z odpadami niebezpiecznymi w województwie śląskim”. Jest on kontynuacją poprzednich rozważań i dotyczy wybranych rodzajów odpadów, w szczególności pojazdów wycofanych z eksploatacji, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, olejów odpadowych, zużytych baterii i akumulatorów.
EN
Hazardous waste and hazardous components contained in the used devices are considered to be the most troublesome waste. Wrong way of waste management causes harmful substances they contain can contaminate the environment and cause health problems in humans and animals. This article is the next part of the study "Ways of hazardous waste management in the province of Silesia". It is a continuation of previous discussions and addresses certain types of waste, in particular, end of life vehicles, electrical and electronic equipment waste, oils waste, used batteries and accumulators.
PL
Zadaniem systemu gospodarki odpadami niebezpiecznymi jest zagospodarowanie ich w sposób zapewniający ochronę środowiska, dostosowany do warunków w regionie. Główne uwarunkowania to możliwości ekonomiczne i poziom technologiczny przedsiębiorstw, w których powstają odpady (źródło), ale również przedsiębiorstw, w których odpady są zagospodarowywane (obiekty gospodarki odpadami). Niniejszy artykuł jest wprowadzeniem do tematu „Sposoby postepowania z odpadami niebezpiecznymi w województwie śląskim”.
EN
The task of the hazardous waste management system is the management them in a way that protects the environment, adapted to the conditions in the region. The main determinants of the possibility of economic and technological level of enterprises, which produce waste (source), but also companies in which waste shall be disposed (waste management facilities). This article is an introduction to the theme "Ways of hazardous waste management in the province of Silesia".
PL
Odpady we współczesnej gospodarce stają się stopniowo traktowane jako cenne zasoby. Racjonalne gospodarowanie odpadami kładzie nacisk na ich minimalizowanie, odzysk, ponowne wykorzystywanie oraz recykling. W pracy przeanalizowano problematykę opakowań w kontekście gospodarowania odpadami w Polsce. Szczególną uwagę poświęcono odpadom wielomateriałowym stanowiącym ważną frakcję odpadów opakowaniowych i trudności jakie pojawiają się w związku z ich zagospodarowaniem.
PL
Nadawanie meblom drugiego życia i dawanie drugiej szansy w życiu ludziom, czyli transformacja mebli i ludzkich dusz – to piękne przesłanie stowarzyszenia La Collecterie.
PL
Poziomy odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych pochodzące z gospodarstw domowych – czy realne będzie ich osiągnięcie w najbliższych latach?
EN
This article attempts to evaluate the effects of the amendment to the Act on maintaining the cleanliness and order in Polish municipalities based on the reports of local governments of the following three voivodeships: the Lesser Poland (Malopolska), Opole and Silesia, in terms of the implementation of provincial waste management plans for the period 2011-2013. The chosen period of analysis includes the breakthrough between the rules of the Act on maintaining the cleanliness and order in municipalities prior to the amendment and after amending it to a large extent. This allows to assess the influence of the amendment on the attitudes of local governments concerning the problem of waste management and the effects of changing those attitudes according to the letter of the amended law.
PL
W artykule podjęto próbę oceny efektów nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w polskich gminach na podstawie sprawo-zdania samorządów trzech województw: małopolskiego, opolskiego i śląskiego z realizacji wojewódzkich planów gospodarki odpadami za lata 2011-2013. Wybrany okres analizy obejmuje przełom pomiędzy rządami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w brzmieniu sprzed nowelizacji i tejże ustawy w dużym zakresie zmienionej. Daje to możliwość oceny wpływu nowelizacji na postawy samorządów w stosunku do problemu zarządzania gospodarką odpadami oraz efektów zmiany tych postaw, zgodnie z literą ustawy znowelizowanej.
19
Content available Separation of Beverage Cartons Layers
EN
The aim of this work was to find a way for easy separation of layers of beverage cartons. The characterizations of separated products were performed by infrared spectroscopy. Three types of solvents were utilized for separation of polyethylene (pentane-1-ol, hexane-1-ol and octane-1-ol). It was found that separated polyethylene from beverage cartons is not pure substance, but contains some amounts of dyes independently of the used solvent. The best solvent for polyethylene dissolution is octane-1-ol, which removed 99.5% of polyethylene contained in carton. The infrared spectra proved that the trace amounts of polyethylene left on the paper as well as on the aluminium surface. Other possible way of separation all layers was suggested.
PL
Celem artykułu jest znalezienie sposobu na łatwy rozdział warstw kartonów po napojach. Charakterystyka rozdzielonych produktów została opracowana na podstawie badań spektroskopii w podczerwieni. Do rozdziału zastosowano trzy rozpuszczalniki polietylenu (pentan-1-ol, heksan-1-ol oraz oktan-1-ol). Stwierdzono, że rozdzielony polietylen z kartonów po napojach nie jest czystą substancją, ale zawiera pewne ilości barwników, niezależnie od stosowanych rozpuszczalników. Najlepszym rozpuszczalnikiem dla oddzielenia polietylenu jest oktan-1-ol, który usunął 99,5% polietylenu zawartego w kartonie. Spektrografia w podczerwieni wykazała, że śladowe ilości polietylenu pozostały na papierze, jak również na powierzchni aluminiowej. Inny możliwy sposób rozdziału wszystkich warstw został zasugerowany w artykule.
PL
Przedmiotem artykułu jest przedstawienie aktualnych trendów w zakresie instalacji kanalizacyjnych, ze zwróceniem uwagi na sterowanie instalacją. Ma on na celu popularyzację zagadnień związanych z projektowaniem ekologicznym oraz oszczędności związanych z mniejszym wykorzystaniem wody wodociągowej. W pracy uwzględniono także wykonanie prototypowego sterownika. Wspomniano aspekty ekonomiczne oraz problematykę projektowania instalacji kanalizacji dualnych, ze względu na brak ujednoliconych przepisów w naszym kraju. Referat ukazuje proces odzysku szarych ścieków z podstawowych urządzeń sanitarnych, za pomocą oddzielnych pionów kanalizacyjnych do spłukiwania misek ustępowych. Następnie wykorzystana woda szara w postaci czarnych ścieków odprowadzana jest do sieci kanalizacyjnej. Problematyka projektowania instalacji kanalizacji dualnych jest bardzo ważnym i rozwojowym elementem najbliższej przyszłości.
EN
The subject of the following articles is to present current trends in the sewage systems field, with special focus on controlling the installation. The articles aims the popularize issues related to ecological design and savings connected with tap water usage. The research involves also the design and use of proper controller prototype. The following focuses on a problem of designing a dual sewage installation systems, due to the lack of proper regulations in our country. The article shows the process of recovering gray water from basic sanitary fittings, using independent soil pipes for water-closet bowl flushing. Next, the used greywater is being transferred into the sewage network. The dual sewer system design is becoming a very important and promising element of the near future.
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.