Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 190

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  supply
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
EN
Cereals belong to the most important arable crops with 72% of arable land sown. This is due to the great importance of the grains obtained from them, which determines the food security of our country. Grain harvest is the basis for nourishing the country's population both directly through food use, as well as using it for animal feed. A new direction of grain management is the possibility of using surplus supply or grain that does not meet the quality requirements of food and feed processing for energy purposes.
PL
Zboża należą do najważniejszych roślin uprawnych, których powierzchnia zasiewów gruntów ornych wynosi 72%. Wynika to z dużego znaczenia pozyskiwanego z nich ziarna, które stanowi o bezpieczeństwie żywnościowym naszego kraju. Zbiory ziarna stanowią podstawę wyżywienia ludności kraju zarówno bezpośrednio poprzez spożywcze wykorzystanie, jak również przeznaczanie go na paszę dla zwierząt. Nowym kierunkiem zagospodarowania ziarna jest możliwość wykorzystania nadwyżek podażowych lub ziarna niespełniającego wymogów jakościowych przetwórstwa spożywczego i paszowego na cele energetyczne.
2
Content available remote Ocena kompatybilności rop naftowych metodą pompową i filtracyjną
PL
Z danych Narodowego Banku Polskiego wynika, że w 2019 roku import ropy do Polski wyniósł 26,3 mln ton, z czego główny jej wolumen pochodził z Rosji. Konieczność zapewnienia większego bezpieczeństwa energetycznego kraju wymusza dywersyfikację dostaw ropy naftowej, przez co największe krajowe rafinerie z roku na rok zwiększają udział dostaw z różnych źródeł. Pociąga to za sobą potrzebę nieustannego uzyskiwania informacji o opłacalności przerobu nowych rodzajów ropy i potencjalnych problemach skutkujących podwyższeniem kosztów. Kontrole jakości oferowanych na rynku surowców pomagają zminimalizować ryzyko zakupu niekompatybilnych gatunków rop dzięki upewnieniu się, że proponowana partia spełnia właściwe wymagania jakościowe. Szczególne znaczenie ma fakt, że badania takie należy wykonywać wyprzedzająco, zanim zostanie podjęta decyzja o zakupie konkretnego surowca naftowego i wprowadzeniu go do instalacji w rafinerii. Często jednak zdarza się, że szczegółowe badania wykonywane są dopiero po zakupie. Należy zwrócić uwagę, że samo badanie właściwości fizykochemicznych i określanie wydajności poszczególnych frakcji nie jest wystarczające. Wytrącanie osadów w ciągu logistycznym ropy naftowej jest istotnym problemem zarówno w instalacjach rurociągowych, bazach magazynowych, jak też w instalacjach rafineryjnych, w których przerabiana jest ropa zawierająca zdyspergowane osady. We wcześniejszym etapie badań opracowano skuteczną metodę filtrowania pozwalającą na określenie kompatybilności rop i ich mieszanin. Obecnie uwagę skupiono na opracowaniu nowej metody, która pozwoliłaby na szybszą możliwość wykonania pomiaru kompatybilności przy jednoczesnej możliwości ponownego wykorzystania tej samej próbki. Opracowany nowy sposób badań kompatybilności metodą pompową przetestowano na dwóch ropach pochodzących z różnych kierunków dostaw. Pomiary wykonano dla rop i ich mieszanin w temperaturze 150°C pod ciśnieniem 25 bar. Pomiar kompatybilności rop metodą filtrowania wykorzystano do celów porównawczych, wyznaczając na podstawie masy osadu odseparowanego na specjalistycznych filtrach dopuszczalne udziały procentowe, w których mieszaniny węglowodorowe były kompatybilne.
EN
According to the National Bank of Poland, by the end of 2019, oil imports to Poland amounted to 26.3 million tonnes of crude oil, where the main volume came from Russia. The need to ensure greater energy security enforces the diversification of crude oil supplies, thus the largest domestic refineries are increasing the share of supplies from different sources each year. This entails the need for continuous information on the profitability of processing new types of crude oil and potential problems resulting in increased cost. Quality control of the crude oil offered on the market helps minimize the risk of purchasing incompatible oil types by ensuring that the proposed shipment meets the relevant quality requirements. Of particular importance is the fact that such tests should be performed prior to the decision to purchase a particular crude oil and introduce it to the refinery’s installation. It often happens, however, that detailed tests are performed only after the purchase. It is important to note that testing the physicochemical properties and determining the yield of individual fractions alone is not sufficient. Precipitation of sediments in the logistic chain of crude oil is a significant problem both in pipeline installations, storage depots, and refinery installations, where crude oil containing dispersed sediments is processed. In the previous stage of work, an effective filtration method was developed to determine the compatibility of crude oils and their mixtures. Now, attention was focused on developing a new method that allowed for a faster compatibility measurement capability along with reusing samples for another measurement. The developed new method of pump compatibility testing was tested for two crude oils from different supply directions. The measurements were performed for crude oils and their mixtures at 150°C under 25 bar pressure. Compatibility of crude oils with the filtration method was used for comparison, where based on the mass of sediment separated on special filters, the allowable concentrations where hydrocarbon mixtures were compatible were determined.
EN
Purpose: Supply logistics in an enterprise is extremely important because regardless of the business profile, all enterprises purchase materials, semi-finished products, raw materials or various types of services on the market. Typically, the amount of purchased assortment is so large that it can be stated that the share of materials in the total costs of the company is significant. The indicator of a modern enterprise is the number of clients and their level of satisfaction, which is why quality is a key factor for each production company (Kuczyńska-Chałada, and Furman, 2016) and an important element of process improvement is also an aspect of work safety (Małysa et al., 2019). The purpose of this article is to show that the process of choosing a reliable supplier does not end with choosing the supplier that offers the lowest rates for materials, but other elements that should be considered when choosing a supplier. Design/methodology/approach: This is a research paper and the author presents the process of suppliers' qualification using the specified supplier evaluation criteria. Findings: Before writing the paper we put a hypothesis stating an important feature of the supplier should be flexibility and readiness to change, develop and implement new solutions, because the supplier should strive for the customer. Research limitations/implications: This is a research paper and the author utilized survey method. Practical implications: What criteria determine the selection of the best supplier for the enterprise.
EN
Results of research about influence of mechanical and electromagnetic phenomena on electric motor vibration in different supply options has been shown in this paper. Three different supply options have been taken under consideration: typical star connection, single-phase connection with work capacitor and connection through an inverter. Vibration signals recorded on electric motor end shield and frame has been digitally processed using Multi-Synchronous Averaging (MSA). This technique allowed to decompose total vibration signal into signals associated with mechanical and electromagnetic phenomena occurring in electric motor. The comparison of rms values and spectra shapes of total and decomposed vibration signals has been made. Energy shares of previously mentioned phenomena in vibration signal for different supply options has been also estimated.
5
Content available remote The negative and positive pressure system of natural balanced ventilation
EN
This paper discusses the results of research conducted with the Ansys Fluent programme on the air flow through natural ventilation supply and exhaust ducts of rooms located on the ground and upper floor of a building. A scenario with air inflow to a room through an air intake located on the basement floor level was selected for the tests. All simulations were performed for outdoor temperatures of +3,+12, and -15°C (simulations run for an outdoor air temperature of +12°C are discussed in detail). The temperature inside the room is +20°C, i.e. at the minimum temperature level for thermal comfort. The simulations address such issues as the pressure system inside the room and in the exhaust duct, the distribution of air temperature in the room and the vector direction of airflow through the supply and exhaust ducts.
6
Content available remote Logistyka spętana łańcuchami dostaw
PL
W pracy podjęto ciągle otwartą dyskusję nad rolą, miejscem i znaczeniem tradycyjnej logistyki w procesie zarządzania łańcuchami dostaw. W tym celu podano wybrane definicje łańcuchów dostaw i logistyki, które posłużyły do identyfikacji systemowych współzależności i relacji między tymi kategoriami. We wstępie przedstawiono genezę i wojskowe korzenie pojęcia logistyki, która dopiero z czasem na gruncie gospodarki rynkowej zaczęła funkcjonować wstrukturze rozmaitych łańcuchów dostaw. Dalej szeroko zostały omówione najbardziej popularne w literaturze definicje łańcuchów dostaw oscylujące wokół jego tradycyjnych ujęć funkcjonalno-organizacyjnych. Wskazano także na miejsce klasycznych procesów logistycznych, takich jak transport, magazynowanie i opakowania w kształtowaniu funkcjonalności łańcuchów dostaw. Usługowa logistyka pełni funkcję swoistego spoiwa łączącego poszczególne ogniwa łańcucha dostaw, gwarantując jego spójność i funkcjonalną ciągłość. Przedmiotem szczególnych analiz była dyskusja wokół podażowej lub popytowej natury łańcucha dostaw. Z punktu widzenia pryncypiów gospodarki rynkowej dominującym wyznacznikiem łańcucha dostaw powinna być jego funkcja ssąca, obrazująca prymat popytu rynkowego nad wtórną podażą rynkową. To pierwotne potrzeby klientów, czyli popyt rynkowy determinują celowość istnienia określonego łańcucha dostaw. Niestety dominujący w literaturze łańcuch dostaw jednoznacznie preferuje stronę podażową, co stanowi pewnego rodzaju antytezę gospodarki rynkowej. Z uwagi na liczne kontrowersje wokół tytułowego pojęcia „łańcuch dostaw” przeanalizowano takie jego aspekty logistyczne jak: rynkowe relacje popyt – podaż, struktura sieciowa i łańcuchowa, różnorodność asortymentowa, rozległość przestrzenna oraz generowane przez niego efekty synergiczne. Na zakończenie zbadano związki semantyczno-mnogościowe między pojęciem logistyki i łańcucha dostaw. Celem pracy był dwugłos autorów wkwestii tak bardzo dyskusyjnej i chyba nigdy niezamkniętej, jak relacje między podejściem logistycznym a pragmatyką łańcuchów dostaw. Do zbadania tego problemu posłużono się metodą przeglądu i krytyczną analizą literatury, rekapitulując w zakończeniu uwagi i wnioski płynące z przeprowadzonych badań.
EN
The paper presents an open discussion on the role, place and meaning of traditional logistics in the process of supply chain management. For this purpose, selected definitions of supply and logistics chains were provided, which were used to identify systemic interdependencies and relationships between these categories. The introduction presents the origins and military roots of the concept of logistics, which only began to function in the structure of various supply chains on the basis of the market economy. Next, the most popular definitions of supply chains in the literature, oscillating around its traditional functional and organizational concepts, are discussed in detail. The place of classic logistics processes, such as transport, storage and packaging,in shaping the functionality of supply chains was also indicated. Service logistics acts as a kind of binder connecting individual links in the supply chain, guaranteeing its consistency and functional continuity. The subject of specific analyzes was the discussion about the supply or demand nature of the supply chain. From the point of view of the principles of market economy, the dominant determinant of the supply chain should be its suction function, illustrating the primacy of market demand over secondary market supply. It is the primary needs of customers, i.e. market demand, that determine the purposefulness of a specific supply chain. Unfortunately, the supply chain dominating in the literature clearly prefers the supply side, which constitutes a kind of antithesis of the market economy. Due to the numerous controversies surrounding the title concept of "supply chain", its logistic aspects were analyzed: market relations of demand - supply, network and chain structure, assortment diversity, spatial extent and synergistic effects generated by it. Finally, the semantic-set relationship between the concept of logistics and the supply chain was examined. The aim of the work was the authors' voices on a question as debatable and probably never closed as therelationship between the logistics approach and the pragmatics of supply chains. The method of review and critical analysis of the literature was used to investigate this problem, concluding with the comments and conclusions drawn from the research.
PL
W dobie dużej konkurencyjności na rynku budowlanym, poszukuje się nowych narzędzi wspomagających planowanie, które przyczynią się do zapewnienia jakości i terminowości oferowanych przez przedsiębiorstwa usług. Artykuł prezentuje przeszkody w efektywnej dostawie mieszanki betonowej na budowę oraz przedstawia metodę wykorzystania symulacji komputerowej jako jedną z technik wsparcia podejmowania decyzji w zarządzaniu dystrybucją betonu towarowego.
EN
In times of high competition on the construction market, new planning tools are prosect that will contribute to ensuring the quality and timeliness of services offered by enterprises. The article presents obstacles to the effective delivery of concrete mix to construction sites and presents the method of using computer simulation as one of the decision support techniques in managing the distribution of ready-mixed concrete.
PL
Przedmiotem opisywanej inwestycji była budowa linii zasilania węglem bloków energetycznych 120 MW dla firmy Tauron Wytwarzanie S.A. – Oddział Elektrownia Łagisza w Będzinie. Celem instalacji było umożliwienie osiągnięcia wydajności transportu węgla na poziomie 40 Mg/godzinę. W artykule opisano w skrócie metodykę przeprowadzonych obliczeń sprawdzających dla konstrukcji umożliwiającej przemieszczanie oraz wyładunek kubłów.
EN
The presented investment is the construction of a coal supply line for 120 MW power units for Tauron Wytwarzanie S.A. – Branch Elektrownia Łagisza in Będzin. The aim of the installation was to achieve the coal transportation capacity of 40 Mg/hour. The article describes briefly the methodology of verifying calculations carried out for a structure which enables the transportation and unloading of tipping wagons.
EN
The paper discusses supplier evaluation as a tool for controlling the level of service in a production enterprise based on data from the selected production company. The suppliers were assessed and analyzed based on their respective assortment groups and strengths and weaknesses of their activity were indicated. It was found that the supply chain in the analyzed company is largely determined by the type of ordered goods, the place of its production and the method of its distribution to the customer.
PL
W pracy przedstawiono zagadnienie oceny dostawców jako narzędzia kontroli poziomu świadczonej obsługi przedsiębiorstwa produkcyjnego. Do pracy wykorzystane zostały dane pochodzące z wybranego przedsiębiorstwa produkcyjnego. Przeprowadzono ocenę dostawców poszczególnych grup asortymentowych oraz dokonano ich analizy. Wskazane zostały mocne i słabe obszary działalności poszczególnych grup dostawców. Stwierdzono, że łańcuch dostaw w analizowanym przedsiębiorstwie jest w dużej mierze uwarunkowany rodzajem zamawianego towaru, miejscem jego produkcji oraz sposobu jego dystrybucji do klienta.
PL
Celem artykułu jest przedstawienie koncepcji wykorzystania Joint Precision Airdrop System w procesie zaopatrywania w działaniach bojowych. W pierwszej części pracy przedstawiono problem i wyzwania konwojów lądowych. Następnie opisano podstawowe założenia systemu JPADS przez przedstawienie elementów składowych systemu oraz nakreślenie zalet i wad tego systemu. W dalszej części pracy scharakteryzowano wybrane konfiguracje systemu JPADS dostępne na rynku. Kolejnym etapem była krótka analiza procesu zaopatrywania z wykorzystaniem transportu powietrznego i transportu lądowego.
EN
The purpose of the article is to present the concept of using the Joint Precision Airdrop System in the supply process in combat operations. The first part of the work presents the problem and challenges of land convoys. Next, the basic assumptions of the JPADS system are described by presenting the components of the system and outlining the pros and cons of this system. In the rest of the work selected configurations of the JPADS system available on the market were characterized. The next stage was a brief analysis of the supply process using air transport and land transport.
EN
In the last two decades, food safety has become one of the main concerns in the area of logistics and supply chain management and also in the refrigeration or freezing of goods. Safety is a critically sensitive area in this field, as if the required safety conditions are not satisfied during the logistics process, foods will soon deteriorate and probably become unsafe for consumption by customers. Thus, the problem of ensuring the safety of chilled food has received serious attention among logistics practitioners. However, because of the complex nature of such problems, research so far has been limited to quantitative models with deterministic parameters and the robustness of the results from such models should be examined. In this paper, a robust optimisation model has been developed with the aim of optimising food safety aspects and thus minimising the logistics cost of a chilled chain system under various types of uncertainty and constraints on customers’ time windows. Realizations of the model are solved by an algorithm based on artificial bee colony intelligence using MATLAB R2016a software. Finally, the results are analysed for possible real world considerations in order to propose some key practical highlights.
PL
W artykule przeprowadzono analizę i ocenę funkcjonowania działu logistyki przedsiębiorstwa produkcyjnego średniej wielkości, wytwarzającego uszczelki i części gumowe dla przemysłu samochodowego. Badania zrealizowano metodą studium przypadku, wykorzystując do tego: wywiad swobodny ukierunkowany, przeprowadzony z pracownikami działu, osobistą obserwację i analizę funkcjonowania poszczególnych obszarów logistyki, ocenę funkcjonowania działu logistyki za pomocą analizy SWOT. Efektem badań było sformułowanie rekomendacji w zakresie możliwości usprawnienia badanego działu logistyki. Do najważniejszych zaleceń należą: doszkalanie pracowników działu nt. strategii firmy i zasad funkcjonowania działu logistyki, bardziej równomierne obciążenie obowiązkami pracowników działu, optymalizacja procesu magazynowania, wprowadzenie systemu informatycznego wspierającego zarządzanie procesami logistycznymi, modernizacja infrastruktury logistycznej oraz zmiany w zakresie zawierania długofalowych umów z dostawcami.
EN
The article analyzes and evaluates the functioning of the logistics department of a medium-sized manufacturing enterprise, producing gaskets and rubber parts for the automotive industry. The research was conducted using the case study method, using: interviews with employees of the department, personal observation and analysis of the functioning of individual logistics areas, assessment of the logistics department by means of SWOT analysis and formulation of recommendations regarding the possibilities of improving the examined logistics department. The most important recommendations include: training the employees of the department on the company’s strategy and principles of logistics department operation, more uniform workload for the department employees, optimization of the storage process, introduction of an IT system supporting logistics processes management, modernization of the logistics infrastructure and concluding long-term contracts with suppliers.
PL
The purpose of the article is to attempt to systematize and broaden knowledge about warehouse management and analysis the storage processes which take place in manufacturing companies. The article presents the essence of storage as the basic function of the logistics system and the analysis of functioning of the storage in EKOPLON S.A. In addition, the importance of stocks, problems and challenges of the enterprise based on the storage of the goods has been focused on. The evaluation and recommendation of the described company have been made.
14
Content available Nowa era w światowym rynku LNG
PL
Rok 2017 w ponad 150-letniej historii węglowodorów będzie jednym z wielu podobnych. Ale dla skroplonego gazu ziemnego będzie rokiem przełomu. W Azji na liderem wzrostu importu stały się Chiny, wychodząc na drugiego światowego importera, wyprzedzając nawet Koreę Południową i mocno rywalizując z Japonią. Otwarto Kanał Panamski dla handlu LNG i „drogę północną” tak, że pojawiły się w Europie dostawy rosyjskiego gazu skroplonego. Rok 2017 stał pod znakiem dramatycznego skracania długości zawartych kontraktów long-term, krótszych ich kadencji i zmniejszania wolumenów – czyli był kolejnym okresem urynkowienia commoditization handlu tym surowcem energetycznym. Artykuł opisuje bieżący stan produkcji i handlu LNG w 2018 roku. Koncentruje się na wydobyciu gazu ziemnego w Stanach Zjednoczonych, Katarze, Australii, Rosji jako krajów mogących produkować i dostarczać LNG do Unii Europejskiej. Szczegółowo przeanalizowano kwestię cen i warunków kontraktów w 2017 r. Autorzy podkreślają, że rynek obecnie cechuje nadpodaż i utrzyma się ona co najmniej do połowy 2020 r. Novatek, Total – liderzy projektu Yamal-LNG – oddali do użytku instalację skraplającą na 5,5 mln Mg/r., a tankowiec Christophe de Margerie był pierwszą komercyjną jednostką, która pokonała trasę do Norwegii, a później dalej do Wielkiej Brytanii bez pomocy lodołamaczy i ustanowiła nowy rekord na Północnej Drodze Morskiej. W 2017 r. rosyjski koncern zwiększył udział w europejskim rynku gazu z 33,1 do 34,7%. Rosja, ale i Norwegia wyeksportowały w 2017 r. do Europy (i Turcji) rekordowe wolumeny „rurowego” – klasycznego gazu ziemnego, odpowiednio 194 i 122 mld m3, czyli o 15 i 9 mld m3 gazu ziemnego więcej niż w 2016 roku. Jeszcze w 2016 r. stawiano tezę, że Rosja łatwo nie odda swojej strefy wpływów i będzie robić wszystko oraz wykorzystywać najróżniejsze mechanizmy, nie tylko rynkowe, by inny niż rosyjski gaz ziemny był po prostu droższy i ekonomicznie mniej opłacalny. Podkreślano również, że presja, jaką wywiera na Rosjanach cały czas technicznie możliwe i ekonomicznie opłacalne przekierowanie do europejskich terminali metanowców wyładowanych amerykańskim LNG powoduje, że Gazprom nie ma wyboru i musi dopasowywać swoje ceny. Amerykanie, ale i każdy inny dostawca (Australia?) po prostu mogą to zrobić i sama ta świadomość po prostu wystarcza, by rosyjski gaz musiał być obecny w Europie w dobrej cenie.
EN
In the over 150 years of hydrocarbon history, the year 2017 will be one of the many similar. However, it will be a breakthrough year for liquefied natural gas. In Asia, China grew to become the leader of import growth, becoming the second world importer, overtaking even South Korea and chasing Japan. The Panama Canal for LNG trade and the “Northern Passage” was opened, so that Russian LNG supplies appeared in Europe. The year 2017 was marked by a dramatic shortening of the length of long-term concluded contracts, their shorter tenure and reduction of volumes – that is, it was another period of market commoditization of this energy resource. The article describes the current state of LNG production and trade till 2018. It focuses on natural gas production in the United States, Qatar, Australia, Russia as countries that can produce and supply LNG to the European Union. The issue of prices and the contracts terms in 2017 was analyzed in detail. The authors stress that the market is currently characterized by an oversupply and will last at least until mid–2020. Novatek, Total – Yamal-LNG project leaders have put the condensing facility at 5.5 million tons into operation. The Christophe de Margerie oil tanker was the first commercial unit to cross the route to Norway and then further to the UK without icebreakers and set a new record on the North Sea Road. In 2017, the Russian company increased its share in the European gas market from 33.1 to 34.7%. In 2017, Russia and Norway exported record volumes of „tubular” – classic natural gas to Europe (and Turkey), 194 and 122 billion m3 respectively, which is 15 and 9 billion m3 more natural gas than in 2016. The thesis was put forward that Russia would not easily give up its sphere of influence and would do everything and use various mechanisms, not only on the market, that it would simply be more expensive and economically unprofitable than natural gas. It was also emphasized that the pressure of the technically possible and economically viable redirection to European terminals of methane carriers landed in the American LNG, results in Gazprom not having a choice but to adjust its prices. The Americans, but also any other supplier (Australia?) can simply do the same and this awareness alone is enough for Russian gas to be present in Europe at a good price.
PL
Przedmiotem opisywanej inwestycji była budowa linii zasilania węglem bloków energetycznych 120 MW dla firmy Tauron Wytwarzanie S.A. – Oddział Elektrownia Łagisza w Będzinie. Celem instalacji było umożliwienie osiągnięcia wydajności transportu węgla na poziomie 40 Mg/godzinę. W artykule opisano w skrócie metodykę przeprowadzonych obliczeń sprawdzających dla konstrukcji umożliwiającej przemieszczanie oraz wyładunek kubłów.
EN
The presented investment was the construction of a coal supply line for 120 MW power units for Tauron Wytwarzanie S.A. – Branch Elektrownia Łagisza in Będzin. The aim of the installation was to achieve the coal transportation capacity of 40 Mg/hour. The article describes briefly the methodology of verifying calculations carried out for the structure that enables the transportation and unloading of tipping wagons.
16
Content available remote Modelowanie funkcjonowania gospodarki magazynowej w przedsiębiorstwie X
PL
W artykule przedstawiono modelowanie i analizę funkcjonowania gospodarki magazynowej na przykładzie przedsiębiorstwa handlowego X. Na podstawie prowadzonej działalności podzielono asortyment na trzy grupy: terminowo-cykliczne, sezonowe oraz nieplanowane, a następnie dokonano charakterystyki dostawców uwzględniającej rodzaj produktu.. Na podstawie danych dotyczących wybranego asortymentu dokonano analizy oraz wyznaczono Ekonomiczne Wielkości Dostawy.
EN
The paper presents the modeling and analysis of the functioning of the warehouse on the example of a trading company X. Based on its business range is divided into three groups: timely-cyclical, seasonal and unplanned, and next the type of product suppliers were characterized. Based on the data of the selected assortment, an analysis was made and the Economic Order Quantity was determined.
PL
Udział jednostek Wojska Polskiego w misjach poza granicami kraju stanowi doskonałe źródło informacji pozwalającej sprawdzić jak określone rozwiązania sprawdzają się w praktyce. Oczywistym jest, że kluczowe w tym są warunki w jakich zadania mandatowe są realizowane. Poprawnym podejściem jest zbieranie doświadczeń w miejscu i czasie kiedy to spotyka się najbardziej niekorzystne lub trudne warunki. Wówczas weryfikacja oddaje rzeczywisty obraz stanu posiadania zakresie realizacji zadań zabezpieczenia logistycznego. Warunki takie można było spotkać w czasie misji w Afganistanie gdzie liczebność kontyngentu była znaczna, a warunki terenowe, klimatyczne oraz oddziaływanie przeciwnika, zdecydowanie stanowiły wyzwanie dla funkcjonowania systemu logistycznego. Wnioski i doświadczenia zbierane i później wykorzystywane dotyczyły systemu logistycznego jako całości, ale również dostrzega się specyfikę doświadczeń adresowanych do konkretnych podsystemów. Ich gromadzenie, opracowywanie i późniejsze wykorzystanie może być korzystne z punktu widzenia zdolności bojowej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.
EN
The share of Polish Army units in missions outside the country is an excellent source of information to see how specific solutions work in practice. It is obvious that the key to this are the conditions under which the military tasks are carried out. The correct approach is to collect experience in a place and at a time when it meets the most unfavorable or difficult conditions. The revision reflects the actual picture of State ownership for implementation of logistics security tasks. Such conditions can meet during a mission in Afghanistan where the multiplicity of the quota was considerable, and the terrain, climate and the impact of the enemy, definitely posed a challenge for the functioning of the logistics system. Applications and experience collected and used later focused on logistics system as a whole, but also recognizes the specificity of experience aimed at specific subsystems. Their collection, development and subsequent use may be beneficial from the point of view of the combat capacity of the armed forces of the Republic of Poland.
18
EN
Over the recent years, there is a growing interest in concrete prefabrication. Many of the currently operating concrete plants have implemented systems that increase the quality of manufactured products, have expanded highly automated production lines and have clearly reduced wastes and energy consumption. However, one of the problems often encountered in the construction industry is the inefficient organization of logistics processes. Proper shipments planning of aggregates consisting of the selection of their appropriate quantity and the aggregate stock, corresponding to the needs of concrete plants should contribute to lowering costs. Therefore, it is necessary to carry out the optimization, the aim of which is to minimize costs, as well as to maximize the fulfillment of the degree of expected needs of concrete plants. This paper presents a model that allows purchase strategy optimization of aggregates with different grain size fraction. For research purposes, three separate aggregate stocks and five different concrete plants are considered.
PL
Niniejszy artykuł porusza zagadnienie optymalizacji strategii zamówień kruszyw dla potrzeb produkcji mieszanki betonowej w betonowniach. Zagadanie to jest szczególnie ważne w kontekście dużego zróżnicowania cen surowców i materiałów budowlanych występujących na placach składowych i u producentów. Nie bez znaczenia są także zmiany cen i surowców dla budownictwa, które szczególnie w latach 2006-2007 w Polsce wzrosły o ponad kilkadziesiąt procent. Uwzględniając powyższe uwarunkowania oraz perspektywy rozwojowe w budownictwie, w którym beton jest jednym z podstawowych i głównie stosowanych materiałów, należy dążyć do optymalizacji jego procesów wytwórczych. Z jednej strony należy zapewnić spełnienie coraz wyższych wymagań w zakresie technicznym, technologicznym i środowiskowym, z drugiej strony należy dążyć do minimalizacji kosztów jego wytworzenia. Uzyskanie tych celów możliwe jest poprzez optymalizację procesu zamówień kruszyw, które są głównym, pod względem wagowym i objętościowym, jego składnikiem.
PL
W perspektywie zmian zachodzących w ciągu ostatnich lat na międzynarodowych rynkach surowców mineralnych, coraz większego znaczenia nabiera konieczność zapewnienia ich trwałych i bezpiecznych dostaw, zarówno w obrębie Unii Europejskiej, jak i w innych krajach wysoko rozwiniętych. W odpowiedzi na to globalne wyzwanie, w lutym 2015 roku, w ramach programu Horyzont 2020, zainaugurowany został projekt INTRAW, mający na celu promowanie międzynarodowej współpracy w zakresie surowców mineralnych pomiędzy UE a krajami zawansowanymi technologicznie. Pierwszym etapem projektu jest przegląd uwarunkowań sprzyjających stabilnej podaży surowców mineralnych ze źródeł pierwotnych i wtórnych w wybranych krajach świata: USA, Kanadzie, Australii, RPA i Japonii. Wynikiem prac są dwie grupy kompleksowych raportów. Pierwsze z nich to szeroka analiza kontekstowa, której przedmiotem były czynniki geologiczno-środowiskowe, polityczne, techniczno-ekonomiczne i społeczne sprzyjające efektywnemu gospodarowaniu surowcami mineralnymi. Druga grupa to tzw. raporty operacyjne, zrealizowane w trzech blokach tematycznych: przemysł i handel, badania i innowacje, edukacja. Jednoznacznie wynika z nich, że podstawą efektywnych działań w omawianym zakresie jest stabilne środowisko polityczne, gospodarcze i instytucjonalne, przyjazne górnictwu i nowym podmiotom chcącym inwestować w nowoczesne technologie, poszukiwanie i eksploatację złóż. Zachętą dla inwestorów są zasady opodatkowania, niekiedy również bezpośrednie wsparcie finansowe rządu i sprawne procedury uzyskiwania pozwoleń. Nie bez znaczenia jest również właściwie zdefiniowana ochrona praw własności, a praw własności złóż w szczególności. Wybrane aspekty szerokiej analizy czynników decydujących o konkurencyjności tych państw w zakresie gospodarki surowcami mineralnymi przedstawione zostały w niniejszym artykule.
EN
In view of the world’s recent changes in the mineral market, it is becoming increasingly important to ensure the sustainable and secure supply of raw materials, both within the European Union and in other high-developed countries. In response to this global challenge, as part of the European Commission’s Horizon 2020 Program for Research & Innovation, the 36-month INTRAW project was launched in February 2015 to foster international cooperation on raw materials. The EU-funded INTRAW project was set up to map and develop new cooperation opportunities related to raw materials between the EU and other technologically advanced countries, such as: Australia, Canada, Japan, South Africa and the United States. The first stage of the project was a review of conditions for the stable supply of raw materials from primary and secondary sources in selected countries: the United States, Canada, Australia, South Africa and Japan. The results of the work are two groups of comprehensive reports. The first of these is a broad contextual analysis of geological, environmental, political, technical -economic and social factors conducive to the effective management of mineral resources. The second group is operational reports, carried out in three thematic blocks: industry and trade, research and innovation, education. The analysis clearly shows that the basis for effective action in this area is a stable political, economic and institutional environment, which is friendly to mining and new entities wishing to invest in modern technologies, the exploration and exploitation of deposits. Investors are encouraged by tax regulations, sometimes also by direct government financial support and efficient licensing procedures. The well-defined protection of property rights, also for deposits is equally important. Selected aspects of a wide analysis of determinants of competitiveness for these countries were presented in the article below.
PL
Przedmiotem artykułu jest transformator obrotowy. Służy on do przekazywania energii z części nieruchomej do części wirującej. Umożliwia bezstykowy przekaz energii, dlatego może być zastosowany w maszynie synchronicznej w celu eliminacji szczotek. W artykule przeprowadzono optymalizację, która pozwoli na zaproponowanie takiej konstrukcji z wykorzystaniem do tego celu rdzeni ferrytowych. Transformator obrotowy będzie zasilany napięciem o częstotliwości rzędu kiloherców, do wykonania uzwojeń została zaproponowana lica.
EN
The following paper covers rotary transformer topic. Duty of this device is to deliver energy from stator part to rotary part. This provide contactless energy transfer. Due to it can be used in synchronous machine in accordance to eliminate brushes. In this paper was conducted optimization process which provide to propose such design with use of ferrite cores. It will be supply with square voltage with range of kHz with litz wire winding.
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.