Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 10

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The mining represents one the most common human activities that fundamentally impact not only the country itself but also have adverse effects on the fauna, flora and human beings. The negative impacts also include acid mine drainage which is formed by the dissolution of products resulting from the oxidation (chemically and microbiologically mediated) of sulphide minerals, mainly pyrite or iron disulphide. According to stringent European Union effluent discharge regulations it is necessary to look into innovative technologies to remove considerable amount of effluent rather than discharging into surface water. Resulting from previous partial achievements, the article is focused on the combination of chemical precipitation, ion exchange and biosorption techniques for the acid mine drainage treatment. Concentrations of four different metal cations (copper, iron, manganese, aluminium) and sulphates were observed. First stage of treatment included chemical precipitation by combination of oxidation using 31% hydrogen peroxide and subsequent precipitation with 0.1 M sodium hydroxide. After the first stage, the ion exchange using two different exchangers (PUROLITE MB400 resin and AMBERLITE MB20 resin) took place. The last stage of the experiments was focused of the biosorption study. Low – cost sorbents included in this case natural non – modified peat “PEATSORB” and hemp shives in modified state. Overall, the best results were observed after combination of MB20 resin in the second stage and subsequent using of modified hemp shives in the third stage of the treatment.
PL
Górnictwo jest jedną z działalności człowieka, która ma zasadniczy wpływ na środowisko - faunę, florę i ludzi. Negatywne oddziaływania obejmują także kwaśne wody z drenażu kopalnianego, który powstaje w wyniku rozpuszczania produktów powstałych w wyniku utleniania (chemicznego i mikrobiologicznego) minerałów siarczkowych, głównie pirytu lub dwusiarczku żelaza. Zgodnie z rygorystycznymi przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi zrzutu ścieków konieczne jest przyjrzenie się innowacyjnym technologiom, które pozwalają na usunięcie znacznych ilości ścieków, aby uniknąć odprowadzania ich do wód powierzchniowych. W artykule Autorzy skoncentrowali się na kombinacji technik wytrącania chemicznego, wymiany jonowej i biosorpcji. Badano stężenia czterech różnych kationów metali (miedzi, żelaza, manganu, glinu) i siarczanów. Pierwszy etap ługowania obejmował wytrącanie chemiczne przez połączenie utleniania przy użyciu 31% nadtlenku wodoru i następnie wytrącanie 0,1 M wodorotlenkiem sodu. Po pierwszym etapie prowadzono wymianę jonową za pomocą dwóch różnych wymienników (żywica PUROLITE MB400 i żywica AMBERLITE MB20). Ostatni etap eksperymentów skoncentrowano na badaniu biosorpcji. Niskokosztowe sorbenty obejmują w tym przypadku naturalne torfy niezmodyfikowane „PEATSORB” i zmodyfikowane łupiny konopi. Ogólnie najlepsze wyniki zaobserwowano po połączeniu żywicy MB20 w drugim etapie i zastosowaniu zmodyfikowanych łupin konopi w trzecim etapie.
2
Content available remote Characterization of Natural Zeolite and Determination Its Adsorption Properties
EN
Pollution of water by toxic substances is one of the major reason concerning human health as well as the environmental quality. In terms of pollution, mining activities represent a serious threat. Countries of the middle Europe, where extraction of mineral resources takes place a long period, have to solve the problems of wastewater containing whole spectra of heavy metals, which are dangerous to the environment. Finding of the new and cheap ways of wastewater contaminated by heavy metals treatment can increase the quality of the environment in the affected localities and thus prevent adverse effects on fauna, flora or human beings. Sorption techniques belong to a cost effective methods that are able to effectively remove heavy metals. For the overall understanding of the sorption process, it is necessary to characterize and determine the properties of the used adsorbents. The paper deals with characterization of natural zeolite before and after sorption process under acidic conditions. The zeolite was characterized using Fourier transform infrared spectroscopy, X – ray diffraction, scanning electron microscopy and N2 adsorption/desorption isotherms.
PL
Zanieczyszczenie wód substancjami toksycznymi znacząco wpływa na zdrowie ludzkiego, a także jakość środowiska. Pod względem zanieczyszczenia, działalność górnicza stanowi poważne zagrożenie. Kraje środkowej Europy, gdzie wydobycie zasobów mineralnych występuje przez długi okres czasu, narasta problem ścieków zawierających całe spektrum metali ciężkich, które są niebezpieczne dla środowiska. Znalezienie nowych i tanich sposobów oczyszczania ścieków zanieczyszczonych metalami ciężkimi, może wpłynąć na poprawę jakości środowiska w dotkniętych zanieczyszczeniem miejscowościach, a tym samym zapobiec niekorzystnemu oddziaływaniu na faunę, florą oraz człowieka. Techniki sorpcyjne należą do efektywnych pod względem kosztów metod, które są w stanie skutecznie usunąć metale ciężkie. Dla ogólnego zrozumienia procesu sorpcji, konieczne jest scharakteryzowanie i określenia właściwości stosowanych adsorbentów. W pracy przedstawiono charakterystykę naturalnych zeolitów, przed i po procesie sorpcji w warunkach kwaśnych. Zeolit scharakteryzowano za pomocą spektroskopii w podczerwieni z transformacją Fouriera, X - ray dyfrakcji elektronowej mikroskopii skaningowej i izoterm N2 adsorpcji/desorpcji.
EN
Heavy metals contamination has become a serious environmental problem today in both developing and developed countries throughout the world. Heavy metals are of considerable environmental concern due to their toxicity, wide sources, non-biodegradable properties and accumulative behaviour. With the rapid industrialization and economic development in watershed region, the pollution of water body sediment has become very widespread in Slovakia. Depending on hydrodynamics, biogeochemical processes and environmental conditions of rivers, sediments act as an important sink of heavy metals, as well as a potential non-point pollution source which may directly affect overlying waters. In recent years, numerous methods for assessment of sediments heavy metal contamination have been developed, including the index method, the dynamic method, the synthesis methods in chemistry, ecology and toxicology, etc. Pollution index is a powerful tool for ecological geochemistry assessment. Potential ecological risk index (RI) is a methodology developed by Hakanson to evaluate the ecological risks of heavy metals in sediments. In this study, the Hakanson potential ecological risk index method was used to assess the risk resulting from concentration of Cu, Zn, As, Cd, and Pb in the sediments taken from the water reservoir Ruzin and its tributaries influenced by mining activity. Results showed that the ecological risk index Eri of five kinds of heavy metals in water reservoir area in eastern Slovakia were classified (average values from three sediment sample sites) in the order Cd (101.4) > As (20.06) > Cu (18.85) > Pb (13.83) > Zn (2.43). The potential ecological risk index Ri of heavy metal was 156.58 (average value from three sediment sample sites), which can be classified as middle ecological risk.
PL
Stężenie metali ciężkich stało się w dzisiejszych czasach poważnym problemem środowiskowym zarówno w krajach rozwiniętych jak i rozwijających się na całym świecie. Metale ciężkie są znaczącym zagrożeniem dla środowiska z powodu ich toksyczności, rozległości źródeł, właściwość nie-biodegradowalności i tendencje do akumulacji. Wraz z szybką industrializacją i rozwojem ekonomicznym w regionie wododziału, zanieczyszczenie wody i osadów stało się rozpowszechnione na Słowacji. W zależności od hydrodynamiki, procesów biogeochemicznych i warunków środowiskowych rzek, osady pełnią funkcję ważnego ujścia dla metali ciężkich, jak i również potencjalnego nie-punktowego źródła zanieczyszczenia, które może bezpośrednio wpływać na opływające je wody. W poprzednich latach rozwijane były metody numeryczne oceny zawartości metali ciężkich w osadach, włączając metodę wskaźnikową, dynamiczną, metody syntez w chemii, ekologii i toksykologii, itd. Wskaźnik zanieczyszczenia jest ważnym narzędziem oceny geochemii ekologicznej. Wskaźnik potencjalnego ryzyka ekologicznego (RI) jest metodologią opracowaną przez Hakansona w celu oceny ryzyka ekologicznego powodowanego przez metale ciężkie w osadach. W pracy tej, metoda Hanaksona wskaźnika potencjalnego ryzyka ekologicznego została użyta do oceny ryzyka wynikającego ze stężenia Cu, Zn, As, Cd i Pb w osadach pobranych z wód zbiornika Ruzin i jego dopływów, na które oddziaływała aktywność górnicza. Wyniki wskazują, że indeks ryzyka ekologicznego (ERI) pięciu rodzajów metali ciężkich w obszarze zbiornika wodnego we wschodniej Słowacji były sklasyfikowane (średnie wartości z trzech próbek osadów) w kolejności Cd (101,4) > As (20,06) > Cu (18,85) >Pb (13.,83) > Zn (2,43). Wskaźnik potencjalnego ryzyka ekologicznego (RI) metali ciężkich wyniósł 156,58 (średnie wartości z trzech próbek osadów), co może być sklasyfikowane jako średnie zagrożenie ekologiczne.
EN
Acid mine drainage (AMD) is one of the most significant environmental problem resulting from the oxidation of pyrite in presence of water, air and microorganisms, providing an acidic solution that contains heavy metal ions. Copper ions are an essential part of AMD, which is characteristic by low value of pH. This fact has a significant effect on research of the sorption properties of Cu(II). Aim of this paper is to report batch adsorption study of divalent copper, Cu(II) onto peat. Kinetics of Cu(II) adsorption and adsorption isotherms were determined by varying operating parameters such as pH, initial concentration and contact time. The equilibrium adsorption data were fitted to Langmuir and Freundlich adsorption isotherms models. Langmuir model with r2 = 0.9923 best fits the adsorption data. The kinetics of adsorption was found to follow the second order reaction.
PL
Kwaśny drenaż kopalń (AMD – Acid mine drainage) jest jednym z najbardziej znaczących problemów środowiskowych powstającym na skutek utleniania pirytu w obecności wody, powietrza I mikroorganizmów I dostarczania roztworu kwasowego zawierającego jony metali ciężkich. Jony miedzi są istotną częścią AMD, co jest charakterystyczne dla niskiej wartości pH. Fakt ten ma duży wpływ na badania właściwości sorpcyjnych Cu(II). Celem tego referatu jest przedstawienie badań adsorpcji miedzi dwuwartościowej Cu(II) na torfie. Kinetyka adsorpcji Cu(II) i izoterm adsorpcji została określona przez zmienianie parametrów operacyjnych takich jak pH, stężenie początkowe i czas kontaktu. Dane równowagi adsorpcji zostały dopasowane do modeli izoterm adsorpcji Langmuira i Freundlicha. Model Langmuira o r2 = 0,9923 najlepiej pasuje do danych adsorpcji. Kinetyka adsorpcji odpowiadała reakcji drugiego rzędu.
5
Content available remote Utilization possibilities of sediment waste extracted from water reservoir
EN
Sediments are a highly dynamic part of river systems and are not tied to a particular area but are transported through the river basin and cause silting of small water reservoirs, which is one of important problems in water management mainly due to the reduction of the basin accumulation capacity. Most reservoirs in the world, from small through medium to large capacity, are subject to siltation problems to some degree. For that reason it is necessary to control reservoir sedimentation rather than sediment removal. Otherwise, water management organizations must solve the problem with extracted sediment treatment, disposal or utilization. In this paper we present the results of monitoring the quality of bottom sediment that accumulates in the Klusov small water reservoir, where trapped sediments were removed from the drained reservoir for the reason of its silting. Also a possible use of extracted sediments is discussed here.
PL
Osady zaliczają się do wysoce dynamicznej części systemu rzecznego i są transportowane w strefie przydennej, a w konsekwencji powodują zamulanie małych zbiorników wodnych. Jest to jeden z ważnych problemów w gospodarowaniu zasobami wodnymi, a szczególnie w zmniejszaniu pojemności zbiorników. Problem zamulania dotyczy większości zbiorników wodnych na świecie, począwszy od małych poprzez średnie, aż do zbiorników o dużej pojemności. Z tego powodu ważniejsze jest kontrolowanie procesów sedymentacji niż usuwanie zalegających osadów. Ponadto podmioty zajmujące się gospodarką wodną muszą rozwiązać problemy związane z gospodarowaniem osadami dennymi, tzn. wydobyciem, składowaniem lub utylizacją. W artykule przedstawiono rezultaty monitoringu jakości osadów dennych gromadzących się w małym zbiorniku wodnym Klusov, z którego osady zostały usunięte po jego osuszeniu w celu jego odmulenia. Zamieszczono także dyskusję nad możliwością wykorzystania wydobytych osadów dennych.
6
Content available remote The possibilities of metal concentration decrease in acid mine drainage
EN
Degradation of surface water quality that is in contact with acid mine drainage belongs to the serious environmental problems in Slovak Republic. Mainly abandoned sulphide mines produce AMD with high metal concentrations and low value of the pH (about 3-4) which has negative impact on water ecosystems. Nowadays treatment of AMD incIudes passive and active systems. While passive treatment systems don't require continuous chemical inputs and that take advantage of naturally occurring chemical and biological processes to clean contaminated mine waters, active treatment system involves controlled physical, chemical and biological methods often based on pH increasing and the recovery of precipitate metaIs from AMD sludge. The paper presents results of used selected physical-chemical and biological-chemical methods of AMD treatment for aluminium, copper, iron, manganese and zinc removal from acid mine water originated in mine Smolnik in Slovak Republic.
7
Content available remote Rain water management for the purposes of sustainable development
EN
Sewage systems of residential units were constructed as a single system in the past. Tribal sewers of most cities are now congested. A new built-up area is situated to a greater distance from the historic centre. Reconstruction investments of tribal sewers are expensive. Consequently, there are strong pressures to limit the runoff of rain water from the newly constructed buildings at the edges of cities. Therefore the sophisticated use of alternative supplies of water, such as the purified waste water from households and capture rain water is essential, to help reduce water consumption. Reasonable rain water management leads to maintain or recover a sound and sustainable water cycle. This involves retentions, infiltrations, vegetation strips, paving and design techniques, and so on. Changes in the amount of hard (impervious) surfaces in urban areas have significantly altered the way rain water moves over, and infiltrates into, the land.
8
Content available remote Methods for removal of heavy metals from acid mine drainage
EN
Acid mine drainage (AMD) is considered as one of the worst environmental problems associated with mining activity. Runoff from abandoned mines can have negative impact on the surrounding aquatic environment including heavy loads of suspended solids, decreased pH levels and increased levels of heavy metals. The abandoned Smolnik mine belongs to an environmental loading in the east of Slovakia, with AMD production and contamination of the Smolnik Creek catchment. The paper is focused on using active methods such as adsorption processes and precipitation methods to reduce the negative AMD impact on the environment.
PL
Zakwaszone wody kopalniane zaliczane są do najpoważniejszych zagrożeń środowiska naturalnego związanych z procesami wydobywczymi. Odcieki ze zlikwidowanych kopalni mogą wywierać negatywny wpływ na środowisko wodne poprzez zwiększenie ładunku zawiesiny, obniżenie poziomu pH oraz podwyższenie zawartości metali ciężkich. Zakwaszone wody kopalniane pochodzące ze zlikwidowanej kopalni Smolnik, leżącej we wschodniej Słowacji, powodują zanieczyszczenie zlewni potoku Smolnik. W artykule przedstawiono możliwości wykorzystania metod adsorpcyjnych oraz procesów wytrącania w celu zmniejszenia negatywnego pływu zakwaszonych wód kopalnianych na środowisko naturalne.
9
Content available remote Testing of volatile organic compounds emission from building products
EN
VOC emission from the building materials can be categorized into two main groups: emission from solid and cured materials ex. woody pressed material, insulating foam material, wood (diffusion control type) and emission from liquid materials ex. paint, binder and wax polishes (emission control type). The determination of emissions from building products can be realised by a test chamber method and a test cell method, respectively. Based on results of analysis the product can be categorised as a suitable or reject for indoor use. The aim of emission classification is to enhance the development and use of low-emitting materials and eco-labeling schemes could be the reliable instruments for choosing a product.
10
Content available remote Uroveń znecistenia vzduchu obytnych priestorov tuhymi casticami
EN
One of the most important indoor pollutants are the particulates, in form of the home dust or fibres. The size range of the aerosol particles is between a few nanometers and fraction of a milimeter. The aerosols have a negative human effects. This effect may be specific or non-specific. The specific effect of aerosols is toxical or fibrogenal. The results of the dust monitoring in indoor environment are presented. The isometrical particulates are monitored by filter separation and gravimetrical determination and following heavy metals determination by AAS method.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.