Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 105

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  social media
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
PL
Społeczeństwa Europy (szczególnie młodzież) od dłuższego czasu stały się ofiarą wojny hybrydowej jaka została nieoficjalnie wypowiedziana im przez Federację Rosyjską. Szczególnie ważne jest to obecnie, gdy dziewiąty miesiąc trwa totalna wojna między Ukrainą a Rosją. To właśnie rządy krajów zachodnich z poparciem ich społeczeństw wspierają Ukraińców. W artykule autor pragnie przybliżyć mechanizm narracji propagandowej, jaki uwidacznia się w Internecie na przykładzie portalu społecznościowego Facebook. Analiza postów pomoże określić główne narracje propagandowe oraz pokaże sposób, w jaki wpływa na użytkowników wirtualnej rzeczywistości. Wyniki mogą potwierdzić tezy związane z zewnętrznym wpływem na kolektywną świadomość Europejczyków, a przy tym analiza jest istotnym wstępem do przyszłych szerszych badań.
EN
The societies of Europe (mostly youth) have long been victims of the Hybrid War declared unofficial by the Russian Federation. It is especially important today when the total war between Ukraine and Russia has been going on for 9 months, and it is the governments of Western countries with the support of their societies that support the Ukrainians. In the article, the author would like to present the mechanism of propaganda narrative on the Internet on the example of the Facebook social networking site. The analysis of the posts will help to define the main propaganda narratives and show how it is supposed to influence the internet users. The results can confirm the theses related to the external influence on the collective consciousness of Europeans, and at the same time the analysis is an interesting introduction to future broader research.
PL
Zjawisko poszukiwania miejsc do wykonywania zdjęć w celu umieszczenia ich w mediach społecznościowych przyczyniło się do powstania pojęcia instaspotu. Celem badań jest znalezienie związków między instaspotami a przestrzeniami ekspozycyjnymi występującymi w instytucjach kultury prowadzących działalność wystawienniczą. Metodyka badań opiera się na studiach literaturowych, kwerendzie internetu oraz wizjach lokalnych w wybranych instaspotach, co pozwoliło na określenie różnic i podobieństw między instaspotami a tradycyjnymi przestrzeniami wystawienniczymi. Na podstawie trzech studiów przypadków można zauważyć, że pełnią podobne funkcje: komercyjną, integracyjną i rozrywkową, a funkcjonowanie obydwu z nich sprzyja powstawaniu relacji i więzi społecznych. Główna różnica między nimi polega na wartościach, jakie promują.
EN
The phenomenon of searching for places to take photos in order to place them on social media contributed to the creation of the concept of Insta Spot. The aim of the research is to find connections between Insta Spots and exhibition spaces in cultural institutions conducting exhibition activities. The research methodology is based on literature studies, an Internet query and local visions in selected Insta Spots, which allowed to determine the differences and similarities between Insta Spots and traditional exhibition spaces. Based on three case studies, it can be seen that they perform similar functions: commercial, integration and entertainment, and the functioning of both of them is conducive to the formation of relationships and social ties. The main difference between them lies in the values they promote.
3
Content available Tourists’ motivations for using social media
EN
Purpose: The main objective of the paper is to determine whether latent variables (constructs) regarding tourists' motivations can be found in the studied social media use behaviour of tourists. Design/methodology/approach: The study was carried out via an on-line survey questionnaire. Responses to questions were measured on a nominal or ordinal scale. Factor analysis was used in the data analysis. The subject of the study involves the use of social media by tourists and analyses their motivation. Findings: Tourists’ motivators for using social media were identified and these are: 1) Visibility in the crowd, 2) Obtaining information about nearby events, 3) Building relationships with the local community, 4) Relying on the opinions of others. Research limitations/implications: The study was carried out only in one country. There are plans to expand the study area in the future in order to make international comparisons. Moreover, motivators were not identified by age group, which is planned in future studies. Practical implications: Identification of tourists’ motivation to use social media enables city managers, tourism organisations and tourism facility managers to have a targeted impact on tourist behaviour. These activities can result in the desired objectives being achieved, e.g. relations between tourists and the local community will be built. This will also enable the identification of people who are motivated to be visible in the crowd and offer them cooperation in the promotion of tourist destinations or attractions. Social implications: Identification of tourists’ motivators will make it possible to influence tourists in such a way that they will participate in solving problems of the local community or provide information on situations requiring intervention in the area of tourist attractions. Originality/value: New insights on latent variables concerning tourists’ motivation when using social media have been provided. The paper is addressed to city managers, tourism organisations and tourism facility managers what will help them to improve the quality of provided services.
4
EN
The culture of the modern world assigns a huge importance to the beauty of the external body, treating attractive appearance as a determinant of success and happiness. Physiological changes taking place in the body of a young person correlate with changes in the perception of his body. The article aims to define the role of social media in influencing the perception of the body by adolescents aged 16- 19. The survey questionnaire was used as a quantitative research technique created by the authors and the Sylwetek test (DRS, Contour Drawing Rating Scale). 190 teenagers were included in the study. The conclusion to be drawn from the conducted empirical study is that social media are an important factor in creating a vision of one's own body among maturing people. The statistical analysis of the test results showed a statistically significant discrepancy between the ideal self and the real self in the body image among the examined group of young adolescents.
5
Content available remote Media społecznościowe jako narzędzie prowadzenia walki informacyjnej
PL
Celem przedmiotowej pracy jest analiza możliwości wykorzystywania mediów społecznościowych w zakresie prowadzenia walki informacyjnej. Główny problem badawczy pracy określono w formie pytania: Czy współczesne wojny mogą być prowadzone z wykorzystaniem mediów społecznościowych? Celem pobocznym natomiast było wskazanie elementów charakterystycznych w zakresie tej analizy. Na podstawie analiz stwierdzono, iż media społecznościowe są istotnym narzędziem w zakresie prowadzenia wojen hybrydowych poprzez ich wpływ na przebieg walk w zakresie planistycznym. Przykład wojny na Ukrainie wskazuje, iż w przyszłości rola mediów społecznościowym w analizowanym obszarze może znacząco wzrosnąć. Postawiono więc hipotezę głoszącą, iż: Media społecznościowe są rosnącym na znaczeniu narzędziem prowadzenia walki informacyjnej poprzez ich wykorzystanie w zakresie procesu planistycznego operacji zarówno defensywnych, jak i ofensywnych. W pracy zastosowano następujące metody badawcze: definiowanie, które pozwoliło na określenie jednoznaczności terminów; analizę i syntezę, które pozwoliły na odpowiednią interpretacje zastanych danych; indukcję i dedukcję, które pozwoliły na znalezienie odpowiedzi na rozważane w pracy pytanie badawcze. W pracy posłużono się także metodą analizy porównawczej w zakresie definicji dotyczących omawianego zakresu. Zastosowano również krytyczną analizę źródeł, monografii, artykułów naukowych traktujących o badanej tematyce oraz studium przypadku - case study.
EN
The aim of this work is to analyze the possibilities of using social media in the field of information warfare. The main research problem of the thesis was defined in the form of a question: can modern wars be waged with the use of social media? The secondary goal, however, was to indicate the characteristic elements of this analysis. The following research methods were used in the work: definition, which allowed for the definition of the uniqueness of terms, analysis and synthesis, which allowed for appropriate interpretation of the existing data, induction and deduction, which allowed for finding answers to the research question considered in the work. The work also uses the method of comparative analysis in terms of definitions relating to the discussed scope. A critical analysis of sources, monographs, scientific articles dealing with the studied subject and the case study method was also used.
EN
This article provides up-to-date information on the marketing of foods and non-alcoholic beverages to children and the changes that have occurred, focusing in particular on the major shift to digital marketing. It examines trends in media use among children, marketing methods in the new digital media landscape and children’s engagement with such marketing. It also considers the impact on children and their ability to counter marketing as well as the implications for children’s digital privacy. The aim of the article is to summarize the evidence on children’s exposure to food marketing in digital media and the persuasive power of that exposure’ overview international and national literature as well as to answer on questions regarding to frequency of using social media by children, methods used to track online and offline, influence of marketing on children exposure, impact of food marketing in social media for children and counter it and policies which should be implemented to protect children by food marketing.
PL
Artykuł zawiera aktualne informacje na temat marketingu żywności i napojów bezalkoholowych wśród dzieci oraz zmian, które zaszły, ze szczególnym uwzględnieniem istotnego przejścia na marketing cyfrowy. Pokazuje trendy w korzystaniu z mediów przez dzieci, metody marketingowe w nowym krajobrazie mediów cyfrowych oraz zaangażowanie dzieci w tenże marketing. Uwzględnia również wpływ na dzieci i ich zdolność do przeciwdziałania marketingowi, a także konsekwencje dla prywatności cyfrowej u dzieci. Celem artykułu jest podsumowanie danych na temat narażenia dzieci na marketing żywności w mediach cyfrowych oraz siły perswazyjnej tego narażenia, przegląd literatury krajowej i międzynarodowej, jak także udzielenie odpowiedzi na pytania o częstotliwości używania mediów socjalnych przez dzieci, metod do ich śledzenia zdalnie i niezdalnie, wpływu marketingu na ekspozycję dzieci, jak także marketingu jedzenia w mediach społecznościowych i przeciwstawianiu się temu zjawisku przez dzieci. Jaki ostatni problem artykułu są działania podejmowane w celu kreowania regulacji i przepisów wdrażanych by chronić dzieci przed marketingiem jedzenia.
EN
The aim of this study was to determine the influence of social media on students’ awareness of responsible behaviour during the COVID-19 pandemic. The field study was carried out with a sample of 726 students from Northern Border University. Data were collected from electronically retrieved questionnaires via various communication channels and analysed using hierarchical linear regression. The study found a relationship between the use of social media sites and awareness among students, affected by age differences. With the emergence of the COVID-19 pandemic, universities face the challenge of ensuring precautionary guidelines to prevent the virus are followed while educating their students, and social media plays a significant role in disseminating this information. Therefore, studying how social media helps develop students’ awareness can contribute to addressing some of the problems faced by decisionmakers in Saudi universities.
EN
Gen-Z leverage social media to showcase their skills and talent to ensure good career opportunities. The objective of this research is to study the mediation effect of affinity towards social media in defining relationship between social media and career decisions made by Gen-Z. Purposive sampling technique is used to collect responses from 500 Gen-Z. Structural dependence relationship between the constructs has been analysed using Structural equation modelling (SEM) technique. Mediating effect has been studied using Bootstrapping technique. The model’s validity and reliability has been examined by using Confirmatory Factor Analysis Results show Gen-Z demonstrate affinity towards social media reviews and make career decisions based on them. Mere usage of social media does not influence their career decisions but the affinity towards social media plays a mediating role between usage and career decisions. Findings of this empirical research will help HR managers in redefining of hiring strategy and help attract Gen-Z talent by leveraging social websites. This research is a value addition as limited research work is available in this matter and help managers in redefining the HR and Talent strategy.
EN
The U.S. fast-food chain Chick-fil-A, Inc. has prospered financially and scored multiple rankings at or near the top of its industry by using unconventional management practices, including some that appear to be drawbacks. This paper attempts what previous academic research has not: a thorough analysis of Chick-fil-A’s practices and policies, looking at how they might function as “success factors” and how the company has turned apparent disadvantages into advantages. The practices and policies include an unusual approach to franchising, a limited menu, private ownership, absence of global expansion, a distinctive focus on customer service and employee relations, and an explicitly Christian corporate culture. Chick-fil-A’s success, with a business model that does not fit the mold of other fast-food chains, makes the company a promising subject for further research by anyone wishing to study unconventional forms of differentiation for competitive advantage.
EN
Purpose: The aim of the article is to characterize the channels of communication between citizens and the authorities of Polish cities and check the extent to which cities use the digital possibilities of contact. Design/methodology/approach: In order to find out about the communication patterns, 280 randomly selected cities were examined. The subject of communication was part of a broader study on the functioning of a smart city in Poland. The theoretical basis used in the article is human smart city. This concept assumes that the functioning of cities requires social participation and effective communication also using channels supported by information and communication technologies (ICT). Findings: The conclusions of the study show that most cities still used the traditional approach in dealing with the locals. Personal meetings and a paper-based message are preferred. Research limitations/implications: In further research, it is worth observing in which direction the development of city websites is progressing, whether there are general tendencies to expand meeting places between residents, groups of residents and city officials, and what new functionalities are offered by city portals, including social networks. Quantitative research should be extended with case studies to better illustrate the subject of communication. Practical implications: The article can be used by municipal authorities to improve communication with residents. Moreover, it enables comparisons to be made between groups of cities differing in the number of inhabitants. Originality/value: The text considers the subject of communication between the authorities and residents, which has never been studied on a national research sample. New are also developed theoretical models on which to work.
EN
Purpose: The article focuses on defining the concept of mobile technology and social media and presenting the novum aspects most affecting the social reality. The aim of the article is to emphasize the importance of mobile technologies and the continuous development of information technology in terms of the importance of social media. As a result, the article presents opportunities and threats to the world resulting from the use of the described technologies and gives an opinion on the rapid development in this aspect. Design/methodology/approach: The considerations and analysis made it possible to identify the causes of excessive use of mobile technologies and to present the most commonly used types of social media. Findings: The article shows the essence of mobile technologies and the likely direction of development in this aspect. The article defines the social reality in the context of social media and analyzes the modern world determined by technologies. The information contained in the article shows the huge increase in the importance of mobile technologies at the expense of real life and shows the priority of general improvement of the quality of life in favor of addiction and manipulation. Originality/value: The information contained in the article defines the concept of mobile technologies, social media and social reality, presents selected issues related to these aspects and indicates the direction of world development in the context of the issues described.
EN
Purpose: The aim of this article is to present the basic values of social media in the communication between local government units during the Covid-19 pandemic on the example of the cities in the Łódź voivodeship. Design/methodology/approach: The research carried out consisted in analyzing the contents of official websites run by the local governments of individual cities of the Łódź Voivodeship in order to check how information about the social networks used (plugin locations) is made available. The active profiles on these websites were reviewed in order to diagnose what content is published. The study was conducted in September 2020. The results were compared to a similar study carried out a year earlier. Findings: The study has shown that out of 44 analyzed cities in the Łódź Voivodeship, 40 use at least one of the social networking sites. Most often, it is Facebook – 40 cities have their own profile, then YouTube – 19, Instagram and Twitter – 7 each. Nine cities have 3 official profiles on various social networks simultaneously, and another 15 cities – 2. No profiles on social networks were found for 5 cities. With regard to the duration of the Covid-19 pandemic, all cities that have actively used social media, have shared content related to the situation mainly through Facebook. Research limitations/implications: The study did not take into account social networks that were less popular at the time of writing the article (e.g. TikTok, GoldenLine, Pinterest). The objectives of the communication activities of individual cities are unknown. This can be part of further research through in-depth interviews with those promoting their respective cities. It is also possible to extend the research to cities from other voivodeships. Practical implications: Based on the author’s audit of the communication activity of the cities in the Łódź Voivodeship on social networks, this article suggests that the use of social media is an appropriate tactic in city communication, both in terms of promotion and communication in crisis conditions, due to the participatory, interactive, open, and transparent nature of social media. Originality/value: The publication presents the results of research carried out on the basis of the author’s audit of the activity of the cities of the Łódź voivodeship in the social media.
PL
Podnoszenie zdolności instytucji państwowych do podejmowania skutecznych działań na rzecz wzmacniania tożsamości i dziedzictwa narodowego jest ważnym celem bezpieczeństwa narodowego. Przykładowym projektem urzeczywistniającym tego typu cele był pomnik pt. Ławka Niepodległości. Realizacja tego typu zadań nie jest łatwa ze względu na to, że polskiemu społeczeństwu bardzo rzadko podobają się projekty artystyczne opracowywane na zlecenie instytucji rządowych. Zazwyczaj stają się one elementem krytyki wyspecjalizowanych środowisk artystycznych, eksperckich, wzmacnianej przez podmioty życia społecznego zaangażowane politycznie i będące w opozycji do rządu. Z punktu widzenia autora niniejszego artykułu jednym z możliwych rozwiązań zmniejszającym ryzyko popełnienia błędów merytorycznych i strat wizerunkowych w realizacji projektów podobnych do Ławki Niepodległości (pomników) jest zlecanie ich wykonania elitarnym, eksperckim organizacjom pozarządowym, silnie związanych z szeroko rozumianym artystycznym środowiskiem zawodowym.
EN
Increasing the capacity of state institutions to take effective measures to strengthen national identity and heritage is an important goal for national security. An project exemplifying this goal was the monument entitled Independence Bench. The implementation of this type of task is not easy due to the fact that Polish society is rarely fond of art projects commissioned by government institutions. They usually become an element of criticism of specialized artistic and expert circles, reinforced by entities of social life engaged politically and opposed to the government. From the point of view of the author of this article, one of the possible solutions reducing the risk of substantive errors and image loss with the implementation of projects similar to the Independence Bench (monuments) is commissioning their implementation to elite, expert non-governmental organizations, strongly associated with the artistic professional environment.
EN
Social media has become an essential element of communications in modern society. Accordingly, higher education institutions need to adapt their marketing management to modern realities, including social media usage in the marketing communication policy. Therefore, the purpose of the study focused on the research on social media usage in marketing management of higher education institutions is becoming more important. Unlike other researchers, the authors of the present study have conducted a representative survey of marketing managers of Polish and Ukrainian higher education institutions. They have assessed the level of social media usage and investigated the popularity of tools and forms for promoting higher education institutions in social networks. Methods of compiling and grouping data, analysing the structure of the population and its elements distribution and evaluating relationships were used to analyse the survey results. The authors revealed some significant similarities between the respondents’ replies from Poland and Ukraine to prove the proposed hypotheses: marketing service managers of higher education institutions understand the important role of social media; higher education institution marketing managers use the same set of tools for promotion on social networks. The hypothesis that the priority directions of social media usage by marketing managers of higher education institutions are advertising educational services and maintaining contacts with students has not been fully confirmed. Management decisions of Polish higher education institutions primarily aim to attract international students, while Ukrainian institutions seek to establish and maintain contacts with students.
PL
Media społecznościowe stały się istotnym elementem komunikacji we współczesnym społeczeństwie. W związku z tym uczelnie muszą dostosować zarządzanie marketingowe do współczesnych realiów, w tym wykorzystanie mediów społecznościowych w polityce komunikacji marketingowej. Dlatego też coraz większego znaczenia nabiera cel badania skoncentrowanego na badaniu wykorzystania mediów społecznościowych w zarządzaniu marketingowym uczelni. W odróżnieniu od innych badaczy, autorzy przeprowadzili reprezentatywne badanie wśród menedżerów marketingu polskich i ukraińskich uczelni, na podstawie których ocenili stopień wykorzystania mediów społecznościowych, a także zbadali popularność narzędzi i form promocji szkolnictwa wyższego. instytucje w sieciach społecznościowych. Do analizy wyników ankiety wykorzystano metody kompilacji i grupowania danych, analizy struktury populacji i rozmieszczenia jej elementów oraz oceny zależności. Autorzy ujawnili istotne podobieństwa między odpowiedziami respondentów z Polski i Ukrainy, aby udowodnić dwie następujące hipotezy: menedżerowie usług marketingowych uczelni rozumieją ważną rolę mediów społecznościowych; Menedżerowie ds. marketingu instytucji szkolnictwa wyższego używają tego samego zestawu narzędzi do promocji w sieciach społecznościowych. Hipoteza, że priorytetowymi kierunkami wykorzystania mediów społecznościowych przez menedżerów marketingu uczelni wyższych jest reklama usług edukacyjnych i utrzymywanie kontaktów ze studentami nie została w pełni potwierdzona. Decyzje zarządcze polskich uczelni mają na celu przede wszystkim przyciągnięcie studentów zagranicznych, natomiast uczelnie ukraińskie dążą do nawiązania i utrzymywania kontaktów ze studentami.
EN
One of the factors that improve businesses in business intelligence is summarization systems that can generate summaries based on sentiment from social media. However, these systems cannot produce such summaries automatically; they use annotated datasets. To support these systems with annotated datasets, we propose a novel framework that uses pattern rules. The framework has two procedures: 1) pre-processing, and 2) aspect knowledge-base generation. The first procedure is to check and correct any misspelled words (bigram and unigram) by a proposed method and tag the parts-of-speech of all of the words. The second procedure is to automatically generate an aspect knowledge base that is to be used to produce sentiment summaries by sentiment-summarization systems. Pattern rules and semantic similarity-based pruning are used to automatically generate an aspect knowledge base from social media. In the experiments, eight domains from benchmark datasets of reviews are used. The performance evaluation of our proposed approach shows the highest performance when compared to other unsupervised approaches.
16
Content available remote Mobile applications and eating habits among women and men – Polish experiences
EN
Introduction: The use of mobile applications in phones has become fashionable in Poland for several years. There is an increasing number of people who derive their dietary knowledge from the computer software. Objective: The purpose of the study was to determine the impact of mobile applications on eating habits among men and women working in a corporation. Material and methods: 210 employees of a corporation from Gliwice participated in the study in Poland. Conclusions: The respondents showed that when using computer software, their number of meals and the intervals between them improved. The frequency of consumption of vegetables, fruit, and fish is at an appropriate level. It can be presumed that the next step will be posting the results of the change in healthy lifestyle on social media. Informing friends on social profiles about the progress resulting from the change of physical activity or eating habits is gaining popularity. Most often this takes the form of messages posted on Facebook or Instagram. There is an element of competition and mobilization of other community members to change or improve their lifestyle.
PL
Odkąd bezpieczeństwo pracy i zdrowie pracowników zajęło istotne miejsce w polityce społecznej Unii Europejskiej, zaczęły powstawać strategie, plany, programy, idee, koncepcje, podejścia, polityki, drogi, harmonogramy, kroki, projekty działań, wizje, koncepty, scenariusze, zamierzenia, kierunki, systemy itp. Opisywanie procedur dotyczących najbliższej i dalszej przyszłości, które miałyby zapewnić pracownikom odpowiednie warunki pracy, a przede wszystkim pomóc odpowiedzieć na pytanie, jak należałoby w przyszłości zorganizować rynek pracy i dokąd on zmierza – zaczęło zajmować coraz więcej stron, półek, bitów, dysków. W planowaniu pomija się jednak istotne dane wyjściowe. Trudno jest bowiem mówić o tym, jak należy się zachować w określonych okolicznościach, jeśli te okoliczności nie są przewidywalne.
PL
Główną myślą artykułu jest pytanie – w jaki sposób zmienia się konsumpcja mediów w nowym cyfrowym społeczeństwie? Współczesne „nowe, nowe media” są bardzo kreatywne w konstruowaniu naszej rzeczywistości. Wszystkie dostarczane w mediach informacje są perswazyjne, wiele z nich jest manipulacją. W takich warunkach otrzymujemy skrajnie uproszczony, homogeniczny obraz bardzo skomplikowanej rzeczywistości. Jesteśmy stale pod ścisłym nadzorem cyfrowych mediów, które profilują nas zgodnie z własnym interesem.
EN
The main concern of this text is the question – how media consumption alters in new digital society? Modern media are very creative in constructing our reality. All information is persuasive, a lot of it – manipulative. All these conditions give a very simple, homogenous image of a very complicated reality. We are under close digital media surveillance, which to divides audience according to their interests.
EN
Purpose: The purpose of the article is to present the assumptions of social media and their values in the communication of local government units on the example of cities in the Lodz region. Design/methodology/approach: The conducted study consisted in analyzing the content of official websites belonging to local governments of individual cities of the Lodz voivodship to see how information about social networking sites used (plug-in location) and the profiles themselves in these media are communicated in order to check what and how is published. The survey was carried out in October 2019. Findings: The study showed that out of the 44 cities analyzed in the Łódź Voivodeship 37 use at least one of the social networking sites. Most often it is Facebook - 36 cities have their profile, then YouTube – 19, Instagram – 7 and Twitter – 6. 9 cities have 3 official profiles on different websites at the same time, and another 13 cities – 2 each. For 7 cities, no profiles were found on social networking sites. Research limitations/implications: The study did not include less popular social networking sites (e.g. TikTok, GoldenLine, Pinterest). The goals of communication activities by the promotion offices of individual cities are unknown. This can be part of further research through in-depth interviews with people responsible for promoting cities. Possible extension of research to cities of other provinces. Practical implications: Based on the author's audit of the communication activity of the cities of the region on social networking sites, this article suggests that the use of social media is an appropriate tactic in promoting cities due to the participative, interactive, open and transparent nature of social media. Originality/value: The publication presents the results of research carried out on the basis of the author's audit of the activity of the cities of the Lodz voivodship in the social media.
EN
Purpose: The aim of this article is to identify the challenges that employers face when it comes to the use of social media (SM) at work in the context of expectations of future Generation Y and Z employees. Design/methodology/approach: A critical analysis of literature of the subject, research results and reports analysis. Findings: Literature as well as documents and reports analysis will allow to answer the following research questions: How important are social media for Generation Y and Z? What are the preferences and expectations of Generation Y and Z when it comes to future employers in terms of use of modern information technologies and social media at work? In what areas employers are currently using social media? What changes are necessary in human resources management to motivate and maintain Generation Y and Z employees? Originality/value: This study indicated the challenges that employers face when it comes to the use of social media (SM) at work in the context of expectations of future Generation Y and Z employees. From among these challenges, the authors paid attention to the need to increase the level of use of social media when it comes to employee management, the ability to create a positive company image in the social media and use these media to verify information on candidates applying for positions.
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.