Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 20

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  space management
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Jednym z problemów, z którymi boryka się nasza krajowa przestrzeń – poza patriotycznym wywożeniem śmieci do lasu – jest jej ogólnonarodowe szpecenie szmatławymi banerami i reklamami. Mówiąc szczerze, już naprawdę nikt ich nie ogląda i nie czyta – choć każdy za nie płaci. Płacą zarówno ci, którzy wykupują ich powierzchnię w agencjach reklamowych, jak i ci, którzy nie wiedzą, że płacą (bo przecież są ważniejsze sprawy niż jakość przestrzeni czy jakieś wycinanie drzew), oraz ci, którym po prostu ukradziono krajobraz: perspektywę oglądania panoramy polskiej wsi bez ubłoconej „Wulkanizacji – 150 m” oraz widok zabytkowych miejskich budynków nieudekorowanych „Kebabem 24 h”.
PL
Pamiętając o właściwości wektora czasu, nie powinniśmy zmieniać jego zwrotu. Tak samo współczesnym terminem nie powinno się określać zjawiska chronologicznie wcześniejszego. Można jednak zaryzykować i porównać dziewiętnastowieczne wznoszenie romantycznych ruin do zakładania współczesnych ogrodów pamięci. Wspominanie to przywoływanie jakichś minionych wartości, rzeczy ważnych powszechnie lub osobiście dla samego wspominającego. A gdyby tak czerpać z wartości zapominania?
EN
Undeveloped, neglected and then abandoned post-industrial areas often located in a short distance from city centers have become, on one hand a major problem for city stewards due to the formation of dead urban tissue disturbing the continuity and cohesion of urbanized areas, on the other hand are spaces with high potential for a good location. The article aims to formulate, from the architectural and urban perspective, an answer to the important question arising in this context: what activities are carried out to recover and properly manage post-industrial spaces?
PL
Niedofinansowane, zaniedbane a następnie opuszczone obszary postindustrialne zlokalizowane często w niewielkiej odległości od centrów miast stały się z jednej strony dużym problemem dla włodarzy miast z powodu tworzenia się martwej tkanki miejskiej zaburzającej ciągłość i spójność terenów zurbanizowanych, z drugiej strony są to przestrzenie o dużym potencjale dobrej lokalizacji. Artykuł ma na celu sformułowanie z perspektywy architektoniczno- urbanistycznej odpowiedzi na pojawiające się w tym kontekście istotne pytane: jakie działania prowadzone są w celu odzyskania i odpowiedniego zarządzania przestrzeniami postindustrialnymi?
PL
W artykule omawiane są zagadnienia związane z koniecznością wprowadzenia ochrony obszarów prognostycznych i perspektywicznych w świetle nowych regulacji zintegrowanego zarządzania rozwojem i przestrzenią w Polsce. Poruszono wszystkie istotne, aktualne i powstające dokumenty związane z horyzontalnie zintegrowaną strategią rozwoju, analizując szczegółowo dokumenty takie jak Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR), Zintegrowana Strategia Rozwoju Kraju (ZSRK), System Zarządzania Rozwojem Polski (SZRP), a także ich realizację na poziomie krajowym zgodnie z pracami prowadzonymi w ramach zespołów międzyresortowych ds. aktualizacji i monitorowania strategii rozwoju, powołanych przy Komitecie Koordynacyjnym ds. Polityki Rozwoju. W artykule wskazuje się, iż projekt SZRP nie zawiera rozwiązań dotyczących ochrony obszarów prognostycznych czy też złóż kopalin do produkcji surowców kluczowych i strategicznych, a także związanych z tym obszarów funkcjonalnych, jak również planowania gospodarki zasobami mineralnymi. Dotyczy to zarówno rozpoznawania obszarów prognostycznych i perspektywicznych, jak też udokumentowanych złóż kopalin zaliczonych do kluczowych lub będących potencjalnym źródłem surowców deficytowych. Wskazuje się również na wzrost ryzyka legislacyjnego (regulacyjnego) dla branży geologiczno-górniczej czy energetycznej, szerzej – surowcowej, w obszarze istotnego ich zainteresowania kluczowymi zagadnieniami (obszary funkcjonalne, inwestycje celu publicznego, podstawy i tryb ich ujmowania w dokumentach planistycznych na różnych szczeblach jako element w systemie zintegrowanego zarządzania rozwojem). W artykule wskazuje się, iż regulacje oraz przyjęte w nich rozwiązania, narzędzia i model zarządzania polityką rozwoju kraju w podejściu zintegrowanym, powinny być podstawą do zmiany ustawy o zasadach polityki rozwoju (ewentualnie nowej regulacji), zmian w innych aktach prawnych (niewykluczone, że i w prawie geologicznym i górniczym), a równolegle muszą być kompatybilne i zintegrowane z politykami: energetyczną, środowiskową i surowcową.
EN
The article concerns issues related to need of the introduction of protection prognostic areas, prospective resources pursuant to the new regulations of integrated development and space management in Poland. The article discuss the issues of actual and crucial documents and it also contains some critic and detailed analysis of the documents such as: the Responsible Development Strategy (SOR), Integrated National Development Strategy (ZSRK), Poland Integrated Development Strategy (SZRP). Author also analyzes whether the level of the implementation with the provisions motioned above is compliant with work in the committees reviewing issues in accordance with the work of the inter-ministerial teams for the updating and monitoring the strategy of development, set up at the Coordination Committee for Development Policy. The article indicates, among others, the increase of the legislative risk for the geological-mining or energy industry, the commodity sector. The risk may affect the crucial matters for the industry (functional areas, ICPs, the basis of their recognition in planning documents – taken into consideration as an element in the integrated management system of development). After all the analysis of the current provision, the article contains the summary with the main conclusions.
PL
Celem rewitalizacji jest „ożywienie przestrzeni”, a także przekształcenie zdegradowanych terenów miejskich tak, by poprawić warunki życia mieszkańców i wydobyć potencjał danego miejsca. W dzisiejszych czasach dodatkowym problemem przestrzennym stają się coraz gęściej zabudowywane obszary pozbawione uporządkowanej zieleni i terenów rekreacyjnych. Postępujący w ubiegłych latach proces urbanizacji powoduje nadmierne uszczelnianie nawierzchni i zwiększa tym samym spływ wód opadowych do kanalizacji deszczowych i ogólnospławnych, co w konsekwencji może prowadzić do degradacji środowiska. Wiąże się to również z brakiem chęci przebywania ludzi na świeżym powietrzu, a co za tym idzie, pogorszenia poziomu jakości życia mieszkańców i ich zdrowia. Alternatywą dla tradycyjnej gospodarki wodnej jest zatrzymanie wody w miejscu jej wystąpienia, ewentualnie spowolnienie jej spływu powierzchniowego i do kanalizacji. Przedstawione badania mają zobrazować podjęcie wyzwania dotyczącego stworzenia wytycznych przestrzennych, wpływających m.in. na poprawę mikroklimatu oraz włączenie mieszkańców w proces rehabilitacji zdegradowanego środowiska. Skupiono się na kwartale mieszkaniowym położonym w północno-wschodniej części Wrocławia. Pod uwagę wzięto zarówno aspekt przestrzenny, jak i społeczny. W niniejszym opracowaniu nie skupiono się natomiast nad czynnikiem ekonomicznym. Przeprowadzono analizy terenowe oraz badania ankietowe z mieszkańcami okolicy. Na ich podstawie starano się stworzyć wytyczne, dotyczące zagospodarowania przestrzeni.
EN
The aim of revitalization is to „revive space” and to transform degraded urban areas to improve the living conditions of the inhabitants and to bring out the potential of the place. Nowadays, an additional spatial problem is becoming more and more densely built areas devoid of designed greenery and recreational areas. In recent years the urbanization process has resulted in excessive sealing of the pavement and consequently increases the flow of precipitation into storm and combined sewers, which can lead to environmental degradation. This also applies with the lack of willingness to live in the open air and consequently also the deterioration in the quality of life of the inhabitants and their health. The alternative to traditional water management is to stop the water at its place of occurrence, possibly slowing down its surface runoff and draining it. The presented research is intended to illustrate the challenge of creating spatial guidelines, to improve the microclimate and to involve residents in the rehabilitation process of the degraded environment. The focus was mainly on the residential quarter, located in the north-eastern part of Wroclaw. Both spatial and social aspects have been taken into account. In this paper, however, the economic factor is not focused. Fieldwork and surveys were conducted with the inhabitants of the area. Based on this efforts have been made to develop guidelines for the development of space.
PL
Dzięki instrumentom planowania przestrzennego można wpływać na jakość życia mieszkańców. Niewątpliwie dostęp do terenów zieleni poprawia komfort życia ludzi, ale przede wszystkim ich zdrowie. Tymczasem system planowania i zagospodarowania przestrzennego w Polsce, wg raportu NIK-u, nie funkcjonuje w sposób prawidłowy.
PL
Przedmiotem pracy jest analiza zjawisk zagrażających przestrzeni obszarów wiejskich. W pracy skupiono się głównie na powodziach, osuwiskach i suszy. Celem artykułu jest ustalenie wpływu tych zagrożeń na zarządzanie przestrzenią oraz wykazanie jak gminy na wybranym obszarze odnoszą się do nich w dokumentach planistycznych. W artykule dokonano analizy programów, studiów, planów i strategii pod kątem zarządzania przestrzenią z uwzględnieniem przedmiotowych zdarzeń. Analiza wykazała, iż nie wszystkie gminy w podobnym stopniu odnoszą się do zagrożeń. Dokumenty planistyczne i strategiczne nie zakazują zabudowy na terenach zagrożonych, określają jedynie, iż ryzyko inwestycji ponosi inwestor. W przypadku suszy analizowane gminy w bardzo małym stopniu odnoszą się do tego zjawiska - choć zadania w aspekcie udrożnienia rowów nawadniających oraz renaturalizacji cieków wodnych istnieją w każdej z badanych gmin. W dobie zachodzących zmian klimatycznych oraz występowania ekstremalnych zjawisk pogodowych aktualizacja dokumentów planistycznych i strategicznych o zagadnienia dotyczące występowania i ochrony przed zagrożeniami są wręcz obowiązkiem, gdyż zwiększają bezpieczeństwo życia, pracy i inwestycji na obszarach wiejskich.
EN
The subject of the study is to analyze the phenomena threatening the rural areas. The study focused mainly on floods, landslides and drought. The aim of this article is to determine the impact of these risks on space management and to demonstrate how the community in the selected area refer to them in planning documents. The article analyzes the programs, studies, plans and strategies for space management with regard to these events. The analysis showed that not all municipalities in a similar way in addressing the threats. And strategic planning documents do not prohibit development in areas at risk, only they determine that the investment risk borne by the investor. In case of drought analyzed the community to a very small extent, they refer to this phenomenon - although the task in terms of unblocking irrigation ditches and restoration of watercourses exist in each of the surveyed municipalities. In the era of climate change and the occurrence of extreme weather update planning documents and strategic issues of the occurrence and threat protection they are indeed the duty, since they increase safety of life, work and inverter rural areas.
8
Content available remote Wpływ podmiotów rynku nieruchomości na kształtowanie przestrzeni miejskiej
EN
The correct arrangement of area use function in built-up and urbanized areas is of a crucial meaning as for the satisfaction of economical and functional needs of a city. The process of creating functional structure is not incidental, it is a consistently implemented concept included in the planning documents. The use of limited resources is conditioned by the needs linked to the proper management, based on optimal adjustment of area to determined functions. Maintaining spatial order is a result of interdependent and correlated actions of many entities. Some of these actions are regulated in law, while other arise from indirect actions of entities operating in a given area, among others, of real estate market professionals. Selected problems of the optimal shaping of built-in and urbanized areas (in particularly of cities) were presented in the study. Those processes of the real estate system and their influence on the optimal use of areas in which a significant role may be played by real estate professionals: real estate appraisers, real estate agents and real estate managers were presented.
EN
The planned directions for development in space management within the commune are indicated by, among others, a study and a document drawn up mandatorily for the entire municipal area. The analysis of the study record for the Kutno and Opoczno show that municipalities determine areas for newly urbanized housing sites. The use of new buildings would involve a dramatic increase in local community. The number of the inhabitants is decreasing and these trends are likely to remain. The results of the calculations show that the study records, which should describe the conditions of its development are constructed without taking into account a constant reduction of the number of residents. A study of conditions and directions of spatial planning for Kutno and Opoczno were compared with the assumptions of the theory with the theory of crossing the barrier of urban development by Bolesław Malisz and creative vision of the city described by Charles Landry.
PL
Planowane kierunki w zarządzaniu przestrzenią wskazuje m.in., studium, dokument sporządzany obowiązkowo dla całej gminy. Analiza zapisów studium dla dwóch miast - Kutna i Opoczna pokazuje, że gminy ustalają powiększenie terenów zabudowy mieszkaniowej. Wykorzystanie nowych obszarów wymagałoby znacznego zwiększenia lokalnej społeczności. Liczba mieszkańców obu miast się zmniejsza, a prognozy przewidują utrzymanie trendu spadkowego. Wyniki obliczeń pokazują, że zapisy studium, które powinno wyznaczać kierunki rozwoju miasta są konstruowane bez uwzględnienia ciągłego zmniejszania się liczby mieszkańców. Ustalenia studium uwarunkowań i kierunków rozwoju Kutna i Opoczna zostały porównane z założeniami teorii rozwoju progowego miast Bolesława Malisza i wizją kreatywnego miasta opisanego przez Charles’a Landry.
EN
The article highlights some socio-economic aspects of land use planning. Effective space management requires co-ordinated programmes, the limits allowing the social space to self-regulate and the carefully calculated volume of input (not only in the economic terms) into maintaining the desired quality of this space. Disturbed balance between the space self-regulation and the disproportionate input usually results in excessive burden laid on one of these elements. Therefore, adequate proportions between the two of them should be of central importance for land use planners. To this end, it is extremely important to develop a proper land use policy, a part of which are local development plans. They create the space and its functions and, conversely, it is the space and its quality that determine the provisions of land use plans. The latter make entities behave on the market in a specific way, thus shaping, directly or indirectly, the local property prices. A local development plan, or its absence, often hinders the growth of not only the local real estate market, but also the local development in general. Effective planning, especially in terms of economic and social consequences, determines the contents of the information resource that is necessary for making right land use decisions. The deficit of micro-scale analyses leads to a situation when local plans are created on the basis of data aggregated for much larger areas (such as cities or their districts) thus making the predicted effects of land use planning burdened with error. Another equally important issue is an ex post analysis of the land use planning effects. It is also necessary to develop a coherent concept of the spatial order of the area beyond the administrative borders. Unfortunately, the areas covered by land use planning are constantly shrinking in size, which is resulting in the disturbed continuity of the spatial order and in the uncontrolled urban sprawl.Spatial development policies and land use plans should be preceded by the strategic analyses of their impact on the natural environment, of the mutual influence of the plan provisions on the neighbouring administrative units, of the economic effects of using local land and buildings (not limited to the financial consequences of a zoning fee) and, first and foremost, of the social relevance of the functions proposed for the area in question.
EN
This paper refers to the problem of teaching students of management abstract thinking skills and tools that support this matter. A research carried out on a group of students, aimed at evaluating respondents attitude towards abstract perception of the reality, their professional career visions and willingness towards self-development. Additionally, it presented the possible application of these competences. It was showed that respondents have ambitious career plans and are ready to improve their skills in the discussed subject. From the results of the research it was also argued that the respondents’ positive attitude towards abstract thinking competence has increased.
PL
Niniejszy artykuł odnosi się do problemu nauczania studentów zarządzania umiejętności abstrakcyjnego myślenia i narzędzi wspierających tą kwestię. Badanie przeprowadzone na grupie studentów miało na celu ocenę postawy respondentów wobec abstrakcyjnego postrzegania rzeczywistości, wizji ich kariery zawodowej i gotowości w kierunku samorozwoju. Dodatkowo zaprezentowało możliwe zastosowania tych kompetencji. Wykazano, że respondenci mają ambitne plany zawodowe i są gotowi, aby poprawić swoje umiejętności w omawianym temacie. Wyniki badania wskazują również, że pozytywne nastawienie respondentów do kompetencji myślenia abstrakcyjnego wzrosło.
PL
Podstawą skutecznego i zarazem racjonalnego procesu zarządzania obszarami miejskimi jest m.in. planowanie przestrzenne rozumiane jako „całokształt działalności zmierzającej do racjonalnego zagospodarowania przestrzeni z uwzględnieniem bieżących i przyszłych potrzeb społeczeństwa” [Kupiec 2002, s. 13]. Efektem planowania przestrzennego są opracowania planistyczne, takie jak studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, które są cennymi instrumentami polityki przestrzennej i zarządzania obszarami miejskimi. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego należą do instrumentów bezpośrednich, tzn. stanowią nakazy lub zakazy, a konsekwencją ich naruszenia są sankcje prawne.
EN
The purpose of this article is presentation of social responsibility and the role and importance of selected social groups in the preparation of planning studies, as well as the consequences of their activities. Content of this article results from the analysis of the drafting process of the local development plan for the city of Lodz, including Łagiewniki Forest Area and its buffer zone and is based on the author’s observations arising from the professional work. In society can be develop responsibility concerning urban management, and its result is the realization of public interest. In contradiction is private interest, which usually ensues of lack of creation of responsibility of particular individual, which can result an overriding of even the best and prizewinning local spatial development plan.
PL
W ciągu ostatnich dziesieciu lat zielone dachy w Wielkiej Brytanii stały się ważną częścią nurtu w budownictwie i architekturze. proces ten przebiegał powoli, a jego korzeni należy szukac przede wszystkim w pracy miejskich ekologów. Obecnie zielone dachy są istotnym elementem projektowania nowych obiektów budowlanych w Londynie.
PL
Konflikt interesów pomiędzy organami administracyjnymi a posiadaczami nieruchomości może nastręczać wiele problemów w zakresie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Dlatego warto zapoznać się bliżej z rozwiązaniami dotyczącymi gospodarowania wysoką zielenią w obrębie miast i wsi.
PL
Przeprowadzono kompleksową analizę bazy zasobowej kopalin w gminach, na terenie których zlokalizowane są wszystkie 44 polskie uzdrowiska. Wskazano na ograniczenia gospodarki przestrzennej, wynikające z użytkowania górniczego oraz ochrony zasobów kopalin. W gminach, na terenie których zlokalizowane są uzdrowiska, rozwój przestrzenny ograniczony jest zarówno zasięgiem obszarów górniczych stanowiących strefę chroniącą złoże wód leczniczych jak i obszarami ochrony uzdrowiskowej. Zaplecze dla rozwoju lokalnego przemysłu wydobywczego i budownictwa stanowią złoża innych kopalin. Ich powierzchnia także powinna być chroniona przed zabudową. Większość udokumentowanych złóż znajduje się jednak na terenach objętych różnymi formami ochrony prawnej oraz w strefach postępującej lub planowanej zabudowy terenu, co utrudnia możliwość ich zagospodarowania metodą odkrywkową. W celu urealnienia dokumentów planistycznych, sporządzanych na szczeblu gminy, zaproponowano wskaźniki określające intensywność sczerpywania zasobów oraz wskaźniki określające udział powierzchni obszarów górniczych kopalin leczniczych i innych (podstawowych i pospolitych) w gminie. Wskaźniki te obliczono dla każdej grupy kopalin. Według stanu na koniec 2007 roku (Bilans zasobów 2008) zasoby eksploatacyjne 72 złóż wód leczniczych wynosiły 1825,17 m3/h, z tego 38,5% stanowiły termalne wody lecznicze. Intensywność sczerpywnia zasobów wód leczniczych wahała się w granicach od 0 (Ustka, Kamień Pomorski - złoża nie eksploatowane w roku 2007) do powyżej 90% (Długopole Zdrój, Polanica Zdrój, Szczawno Zdrój). Udział powierzchni obszarów górniczych wód leczniczych w stosunku do powierzchni gminy wahał się od 0,01% w Sopocie, do około 90% powierzchni gminy w Świeradowie Zdroju i Muszynie i 100% w Ciechocinku, Kołobrzegu i Dusznikach Zdroju. Zasoby torfów leczniczych wynosiły 7171 tys. m3, intensywność ich sczerpywnia nie przekraczała 1% w żadnym z uzdrowisk, a udział powierzchni obszarów górniczych nie przekraczał 10% powierzchni gminy. W gminach, na terenie których zlokalizowane są uzdrowiska znajdowało się ponadto 71 udokumentowanych złóż kopalin: 4 złoża kopalin energetycznych, 1 złoże kopalin chemicznych (sole kamienne) oraz 66 złóż kopalin skalnych i innych - 4 złoża torfów nie zaliczonych do leczniczych. 31 złóż było eksploatowanych w 2007 roku. Uzyskane wartości wskaźników mogą być pomocne przy podejmowaniu decyzji w zakresie ustalania kierunków rozwoju przestrzennego i gospodarczego gminy. Uzasadniona jest potrzeba okresowej aktualizacji wskaźników. W kontekście planowania zagospodarowania przestrzennego, a w konsekwencji realizacji konkretnych inwestycji w gminach, na terenie których zlokalizowane są uzdrowiska znaczenie zasadnicze mają informacje o potencjale zasobowym, którym dysponują gminy. Określają go: zasoby kopalin w szczególności wód leczniczych, aktualne wydobycie i jego udział w stosunku do zasobów bilansowych i przemysłowych w złożach zagospodarowanych oraz zasoby bilansowe w złożach niezagospodarowanych. Pozwalają one określić rezerwy zasobów możliwych do zagospodarowania w przyszłości. W celu przyszłej eksploatacji kopalin, zwłaszcza metodą odkrywkową, znaczenie zasadnicze ma ochrona terenów złożowych przed zabudową oraz wyjaśnienie potencjału w obszarach prognostycznych i perspektywicznych. Ograniczenia zagospodarowania przestrzennego w gminach, na terenie których zlokalizowane są uzdrowiska zależą przede wszystkim od: rodzaju i wielkości zasobów kopalin leczniczych i innych, które występują na jej terenie, warunków geologicznych chroniących złoże wód leczniczych, aktualnego stanu pokrycia i użytkowania terenu oraz walorów środowiska przyrodniczego, w tym form ochrony przyrody.
EN
The comprehensive analysis of mineral resources was made in 44 Polish spa containing communes. Mining exploatation and protection of mineral resources result in the restrictions of land use. Land use development is constrained by the extent of mining areas formed to protect the deposit of medicine waters as well as the health resort conservation areas. Deposits of other minerals constitute a reserve for local development and mining industry. Their area should also be protected from durably constructions. However, the majority of the deposits are situated in the law protected areas or foreseen for build-up. For that reason these deposits cannot be mined in open pits. Indicators of depletion of mineral resources and the shares of mining areas (for therapeutic and others minerals) in the total commune area were suggested aimed formaking local planning documents more realistic. The indicators were calculated for each group of minerals. At the end of 2007 the exploited resources of 72 therapeutic water deposits amounted to 1825.17 m3/h, 38,5% of them being thermal. Depletion ratio fluctuated from 0 (in actually unexploited deposits: Ustka and Kamień Pomorski) to above 90% (Długopole Zdrój, Polanica Zdrój and Szczawno Zdrój). Share of therapeutic water mining areas in the total commune area, fluctuated from 0.01 in Sopot to 90% in Świeradów Zdrój, Muszyna and 100% in Ciechocinek, Kołobrzeg and Duszniki Zdrój. Therapeutic peat resources totalled 7.171 million m3. Depletion ratio of peat was below 1% in each spa. Share of mining area of peat deposits in total area commune was below 10%. Discussed communes constrained also 71 documented deposits of not therapeutic nature. These are: 4 fossil fuels, 1 chemical 62 common rocks and 4 peat deposits. In 2007 only 31 such deposits were exploited. The values of the indicators obtained here could help in decision making in land use and economic development planning. Periodic actualization of these indicators is justified. The information on local mineral resources is essential in land use planning and implementation of specific investment. This information consists of: the amount of mineral resources (especially therapeutic water), actual output, ratio of output to resources (or/and reserves) in developed deposits, and information about resources in undeveloped deposits as well as in prognostic and perspective areas.These data allow to determine the resources which are real to use in future. Multidisciplinary surveys indicate restrictions in development planning which are connected with appropriate land use. Protection of deposit areas against build up the surface appears especially important. Restrictions of land use management in communes where spas are located, depend on: the type and the amount of therapeutic resources and other minerals, geological conditions which protect therapeutic aquifer, actual land cover and land use, and categories of protected areas.
EN
The idea of a design clinic is an attempt to adapt the concept of medical students' education to the needs of would-be engineers' education. The clinic is to connect the education process of future designers-engineers with purely practical activities that are close to real designing conditions.
PL
W ostatnich latach obserwuje się znaczne przekształcenia funkcjonalne oraz przestrzenne wsi. Podlegają im przede wszystkim wsie położone w bezpośrednim sąsiedztwie aglomeracji miejskich. O atrakcyjności lokowania na terenie wsi domostw osób pracujących w mieście decydują takie czynniki, jak: bliskość miejsca pracy, dogodne połączenia komunikacyjne, atrakcyjne ceny działek budowlanych oraz przyjazne warunki bytowania bliżej natury. W artykule zaprezentowano wyniki analiz dotyczących gminy Dobrzeń Wielki, znajdującej się w bezpośrednim sąsiedztwie Opola. Wykorzystano badania procesów demograficznych, rodzajów zabudowy, sposobu urządzania terenu, lesistości oraz ochrony krajobrazu. Krajobraz jest sumą elementów przyrodniczych oraz antropogenicznych i o jego typie decyduje stosunek udziału tych elementów. Zachwianie proporcji otwartych przestrzeni uprawnych i zajętych przez substancję budowlaną ma niekorzystny wpływ na jakość życia na wsi, jednocześnie rzutując na aspekt wizualny. Charakter, skala, zagęszczenie nowo powstałej substancji mieszkaniowej kreuje nowy krajobraz osiedli wiejskich, które formą skłaniają się ku terenom miejskim. Przyczyn tych zjawisk jest kilka. Powstaje między innymi zabudowa nieuporządkowana, o różnej formie, skali i kolorystyce, między innymi na skutek wytyczania kilkuarowych działek budowlanych i braku standardów urbanistycznych. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego nie zapewniają utrzymania charakteru zabudowy. Ponadto na przyległe do miast tereny wiejskie wkracza zabudowa usługowa i przemysłowa o odmiennej od zabudowy wiejskiej formie, technologii budowy i kubaturze. Estetyka i regionalizm powoli zaczynają być doceniane jedynie w obiektach związanych z usługami gastronomicznymi, rozrywkowymi oraz rekreacją. W gminie Dobrzeń Wielki obserwujemy pełne spektrum problemów przekształceń krajobrazu wiejskiego, wynikających z oddziaływania miasta na przyległe tereny wiejskie.
EN
Remarkable functional and spatial transformation of rural areas has been observed in the recent years. This is especially true for villages situated near municipal agglomerations. People working in the town are attracted to settle in the countryside because of: close vicinity of the workplace, convenient transport, attractive prices of lands and nature-friendly life conditions. This paper presents the results of analyses pertaining to Dobrzeń Wielki - a commune situated in the close neighbourhood of Opole. Presented analyses explore the studies of demographic processes, types of housing, land management, forest cover and landscape protection. Any landscape is a sum of natural and anthropogenic elements and its type is determined by the proportion of these elements. Disturbing the ratio between open cropland areas and those covered by housing exerts an unfavourable impact on rural life quality and visual aspects. The character, scale and density of new-built housing create a new landscape of rural settlements which begin to resemble town grounds. There are several reasons of such phenomenon. Housing of variable form, scale and colour is out of order because of setting small building plots and a lack of any development standards. Local plans of spatial management do not secure the maintenance of residential character. Moreover, rural suburban areas are invaded by industrial and service sector buildings which differ from typical rural housing in the building technology and capacity. Aesthetics and regional values are being acknowledged only in objects associated with catering, entertainment and recreation. In the Dobrzeń Wielki commune we observe full spectrum of problems associated with the transformation of rural landscape originating from the urban impact on adjacent rural areas.
PL
W konsekwencji przemian, jakie nastąpiły w Polce po 1989 roku oraz podpisanych zobowiązań do stosowania zasad zrównoważonego rozwoju, określonych w światowych i europejskich dokumentach, obszar polskich miast i osiedli podlega dynamicznym procesom pokonywania zastanych środowiskowych, ekonomicznych i społecznych zjawisk problemowych. Dodatkowo brak określenia nowych wspólnych kierunków rozwoju miast i tmdności porozumienia uczestników procesu planowania prowadzi często do wstrzymania lub zawieszenia procesu rozwoju przestrzennego. Miasto funkcjonujące jako system złożony, powiązany i dynamiczny, w którym toczą się i wzajemnie na siebie oddziałują procesy rozwoju społecznego, ekonomicznego i przestrzennego, narażone jest na występowanie konfliktów i ograniczeń. W pracy zwrócono uwagę na racjonalność ekonomiczną i społeczno-kulturową w procesie pokonywania ograniczeń jako jedno z kryteriów rozwoju zrównoważonego struktur miejskich. Podjęta została także problematyka metody analizy progowej w zagospodarowaniu przestrzennym, rozwinięta przez B. Malisza w latach 60. XX wieku. Analizy wybranych sytuacji problemowych z obszaru aglomeracji trójmiejskiej demon-strują występowanie charakterystycznych dla jej struktury ograniczeń i prowadzą do doboru odpowiednich instrumentów, w celu równoważenia rozwoju przestrzennego. Analiza występujących zjawisk problemowych i diagnoza stanu istniejącego są materiałami wyjściowymi i koniecznymi do określenia sposobu realizacji przekształceń przestrzeni, w tym określenia najkorzystniejszych wariantów zrównoważonego rozwoju struktur miejskich.
EN
In the current environment of rapid global change, the ability to achieve stable sustainable development is a difficult challenge. This is due to often uncontrolled and spontaneous social, economic and environmental change in cities. Sustainable Development is socially desirable because it is rightly assumed to be a positive evolution. Yet the realities behind achieving such goals contain many limitations as well as conflicting and contradictory interests. As a result of democratic and free market economic changes in Poland since 1989, Polish cities and urban settlements seem to be overcoming inherited environmental, economic and social limitations and moving towards more integrated development. However, ongoing conflicts, barriers and the inability to realize desired development thresholds continue to remain significant challenges.Successful development planning is severely constrained when undertaken without recognizing all relevant environmental, social and economic limitations. While the process of planning is neither completely determinate nor absolute, these limitations do cause discontinuities. These breaks in the development process often result in delays or even the inability to complete projects. This strategic planning would tie up structural conditions, strategic goals, development directions, rules and the space management. This planning must follow a search for more appropriate methods and tools to select solutions that reduce barriers to successful development, methods that allow planning with the lowest economic, environmental, and social costs (i.e. the threshold analysis developed by Bolesław Malisz in the 1960's).
PL
OSTAB jest ciągłą, przenikającą tereny zurbanizowane strukturą przestrzenną, wiążącą ze sobą najbardziej wartościowe, różnorodne tereny zieleni i fragmenty terenów otwartych w mieście, a także zapewniającą ich powiązanie z terenami pozamiejskimi. Struktura ta i zasady zagospodarowania terenów nią objętych zostały ustalone w "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m. Gdańska", uchwalonym w grudniu 2001 r. Tak ustanowiona lokalna polityka ochronna jest realizowana poprzez stopniowe wprowadzanie tych ustaleń do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, przez co staje się wiążąca dla wszystkich stron dalszego postępowania lokalizacyjnego.
EN
"OSTAB" is a permanent, passing through the urbanised areas spatial structure, linking the most valuable and diversed green areas with the parts of open areas in the city, and also preserving their connection with the out-of-city terrains. This structure and the rules of managing its internal areas have been established in Studium of conditioning and directions of space management in Gdańsk, passed in December 2001. So established local conservation policy is realised by gradual introduce of these decisions to the local land management plans, by which it is binding for all sides of further procedure.
EN
The elaboration presents main ideas contained in European Economic Committee directive lines and the most important elements of the government program connected with land administrating and cadastral system creation. Taken in 1999 steps aimed to modernize land and buildings register informations base and constructing numerical map system for the city conduct to the situation that nowadays jobs connected with System Ewidencjonowania Nieruchomości creation for the Środmieście District ends. Results of this activities are visible and graphic elaborations are used in the decision making processes by the city authorities.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.