Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 13

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono wielokryterialną ocenę przydatności użytkowej farb przeznaczonych do malowania wnętrz ze szczególnym uwzględnieniem farb lateksowych. Ocenę poprzedzono charakterystyką ceramicznych mikrosfer wchodzących w ich skład. Do oceny przydatności użytkowej wytypowano pięć rodzajów farb różniących się technologią wytwarzania, właściwościami fizycznymi i użytkowymi, a także zastosowaniem. Ocenę farb przeprowadzono na podstawie takich wskaźników, jak: odporność powłok na szorowanie na mokro; zdolność krycia ścian farbą charakteryzowaną współczynnikiem kontrastu; współczynnik odbicia; odporność na brudzenie; ekwiwalentna grubość warstwy powietrza oraz współczynnik przenikania wody. Wielokryterialną ocenę scharakteryzowano za pośrednictwem wskaźnika przydatności użytkowej uwzględniającego wszystkie wymienione parametry. Stwierdzono, że największą przydatność użytkową wykazała lateksowa farba najnowszej generacji, wykorzystująca innowacyjną technologię z zastosowaniem żywic najwyższej klasy oraz wosków syntetycznych.
EN
The paper presents a multicriteria assessment of the usability of ceramic paints for interiors, with particular emphasis on latex paints. Five types of paints differing in manufacturing technology, physical and functional properties as well as application directions were selected for the evaluation. The assessment of paints was carried out on the basis of such indicators as: resistance of wet scrubbing coatings, ability to cover walls with paint characterized by contrast ratio, reflection coefficient, dirt resistance, equivalent air layer thickness and water penetration coefficient. The multi-criteria rating was characterized by a usefulness index taking into account all of the mentioned parameters. It was found that the highest usefulness was demonstrated by latex paint of the latest generation, using innovative ceramic technology, based on the highest quality resins and synthetic waxes.
EN
In the second part of the article presents a comparative analysis of the costs incurred in the performance of building structures designed to strengthen and protect embankments and slopes with geosynthetics with similar constructions carried out according to traditional solutions using tar paper and clay.
PL
Współcześnie niezwykle istotną rzeczą jest ocieplanie budynków pozwalające na zmniejszenie kosztów ich eksploatacji, zwłaszcza przy dużych kosztach nośników energii, takich jak gaz, paliwo opałowe, czy też energia elektryczna. Do ociepleń budynków stosowane są specjalne siatki dziane, stanowiące warstwę zbrojącą. Wspomniane siatki powinny odznaczać się odpowiednimi właściwościami fizycznymi. Spośród wielu właściwości rozpatrywanych siatek najistotniejszymi wydają się być ich odporność na uderzenie oraz nasiąkliwość. W artykule przedstawiono wyniki badań wspomnianych właściwości fizycznych siatek produkowanych przez firmy PROXIM, HELICO oraz CB. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że badane siatki charakteryzowały się zróżnicowanymi właściwościami fizycznymi charakteryzowanymi poprzez ich odporności na uderzenie i nasiąkliwość.
EN
Nowadays, the most important thing is the insulation of buildings, which reduces the cost of their exploitation, especially at high cost of energy carriers such as gas, fuel or electricity. Special insulating knitted meshes are used for building insulation. Those meshes should have the appropriate physical properties. The most important of the many properties of considered knitted meshes are their impact resistance and absorbency. The paper presents the results of research on the physical properties of meshes manufactured by PROXIM, HELICO and CB. Based on the researches, it was found that the tested meshes were characterized by different physical properties characterized by their resistance to impact and absorbability.
EN
A very dynamic development of the production of polymeric materials and their enormous advantages caused that they began to be widely used in a variety of engineering structures. Performed researches have perfectly demonstrated that analyzed fois and roofing membranes are characterized by great functional properties. Increased choice and guantity of the products demonstrates the immense popularity of the use of foil and roofing membranes.
5
Content available remote Dobór farb do ścian i sufitów
PL
W artykule przedstawiono podstawowe kryteria doboru wewnętrznych farb do ścian i sufitów. Omówiono właściwości tych powłok określane przez europejskie normy. Zwrócono uwagę na aspekt ekologiczny zgodny z wytycznymi Dyrektywy Europejskiej 2004/42/WE. Przedstawiono również nowoczesny rodzaj powłok dekoracyjno-ochronnych, jakimi są farby ceramiczne na przykładzie produktu SEMPRE CERAMICMAT.
EN
The article presents the basic criteria for the selection of paints for interior walls and ceilings. Properties of these coatings determined by European standards are discussed. Attention is paid to the ecological aspect compliant with the guidelines of the European Directive 2004/42/EC. It also presents a modern type of decorative and protective coatings, which are ceramic paints on the example of SEMPRE CERAMICMAT.
EN
The article presents the possibility of using geosynthetics for construction and protection of some buildings in the form of embankments and land. It has been found that the best materials useful for reinforcing embankments are geotextile, geogrids, the cellular geogrids, while in the case of steep slopes for greening are useful geomats and biomats. In the second part of the article will be presented comparative economic analysis of the costs in-curred in the performance of building structures designed to strengthen and protect embank-ments and slopes with geosynthetics with similar constructions carried out according to traditional solutions using tar paper and clay.
EN
A very dynamic development of the production of polymeric materials and their enormous advantages caused that they began to be widely used in a variety of engineering structures. Performed researches have perfectly demonstrated that analyzed foils and roofing membranes are characterized by great functional properties. Increased choice and quantity of the products demonstrates the immense popularity of the use of foil and roofing membranes.
EN
Geosynthetic materials are widely used in engineering drainage applications. In this work some economic and qualitative aspects of applications of geosynthetics in schoolyards drainage systems are presented.
EN
Flat geogrids used for the reinforcement of the ground construction ensures even distribution of stresses. The openwork structure enables mutual penetration of soil grains connected with stoping in the mesh geogrid. Manufacture of knitted openwork grids on flat warp-knitting machines provides opportunities to modify their structure and mechanical properties, particularly the shape and size of meshes and the tensile strength both in the longitudinal and transverse direction.
EN
The animate and inanimate nature monuments of the Pogórze Ciężkowickie are described in this paper, according to general geographic and geological setting. One of the famous objects in the vicinity of Ciężkowice is "Rocky Town" Nature Reserve. Many type of tors occur in this area, which are mainly built by Ciężkowice Sandstones (Paleocene-Eocene), which belong to Silesian Nappe of the Outer Flysch Carpathians.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań oceny wybranych właściwości włókninowych obłożeń chirurgicznych. Wytypowano włókniny zbudowane z rożnego surowca i otrzymane metodą; igłowania wodnego (spun lace), spun – bonded oraz obłożenie otrzymane w wyniku połączenia włókniny spun-bonded z folią polietylenową. Badania przeprowadzono w oparciu o normę PN-EN 13795. Wykonano badania masy powierzchniowej, grubości, wytrzymałości na rozciąganie na sucho i na mokro oraz przepuszczalności powietrza. Wyznaczono również rozkład frakcyjny porów. Uzyskane wyniki badań włókninowych obłożeń chirurgicznych pozwalają stwierdzić, iż w przypadku oceny cech mechanicznych wyrobów spełniają one przede wszystkim wymagania podstawowe. We wszystkich badanych obłożeniach wielkość porów jest mniejsza niż 80 um, tak więc zgodnie z normą PN-EN 13795-1 w znacznym stopniu zapobiegają rozprzestrzenianiu się cząstek złuszczonego naskórka.
EN
In his work were presented the results of testing of selected properties of nonwovens surgical drapes. One selected nonwoven fabrics of various raw material and manufactured by spun lace and spun-bonded methods and cover produced as a result of spun-bonded nonwoven fabric connection with polyethylene film. The tests were carried out in accordance with PN-EN 13795 Standard. The surface mass, thickness, tensile strength dry and wet and air permeability were tested. The fractional distribution of pores was also estimated. Obtained results of nonwovens surgical drapes testing allow to state that in the case of estimation of mechanical characteristics of products they fulfill first of all the basic requirements. In all tested drapes the pores size is below 80 μm, so they considerably prevent spreading of particles of exfoliated cuticle in accordance with the PN-EN 13795 – 1 Standard.
12
Content available remote Ewolucja zmian zasad stanowienia cen w ciepłownictwie
PL
Ceny ciepła, opłaty za ciepło to pojęcia, które nabierają szczególnego znaczenia, gdy co miesiąc płacimy czynsz za mieszkanie. Zazwyczaj głównymi pozycjami tego czynszu jest opłata za centralne ogrzewanie i opłata za podgrzanie wody wodociągowej. Wówczas zastanawiamy się, skąd się biorą ceny ciepła i dlaczego to ciepło tyle kosztuje. Od 1990 r. w ramach transformacji polskiej gospodarki podjęto działania na rzecz stopniowego dopasowania poziomu cen energii do poziomu cen rynkowych (na rynkach konkurencyjnych) lub cen opartych na kosztach uzasadnionych (w zmonopolizowanych sektorach gospodarki podlegających regulacji). Ceny najbardziej wrażliwych społecznie i gospodarczo nośników energii, a więc energii elektrycznej, gazu i ciepła, pozostawały przez wiele lat cenami urzędowymi, których wzrost był ustalany corocznie przez Ministra Finansów, głównie w zależności od stopy inflacji. Stopniowo, najpierw od 1999 r. ceny energii elektrycznej i ciepła, a od 2000 r. ceny gazu, zaczęły być ustalane zgodnie z zasadami określonymi w ustawie - Prawo energetyczne i rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy, wydanych przez Ministra Gospodarki. Istotą tych zasad jest powiązanie cen energii i cen usług jej dostawy z kosztami rzeczywiście poniesionymi przez przedsiębiorstwo energetyczne. Ceny te i warunki ich stosowania muszą być ujęte w taryfie, będącej swoistym cennikiem, adekwatnie do prowadzonej działalności energetycznej. Cennik ten jest ustalany przez przedsiębiorstwo i podlega, zgodnie z zasadami regulacji, zatwierdzeniu przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, niezależnego organu administracji rządowej. Ustawowym kryterium regulacji cen jest równoważenie interesów odbiorców i dostawców paliw i energii. Prawidłowe ukształtowanie taryfy stanowi pewnego rodzaju sztukę, wymagającą odpowiednich umiejętności zarówno w odniesieniu do samego projektowania taryfy, obejmującego planowanie wielkości sprzedaży i związanych z tym kosztów, jak też przewidywania skutków ekonomicznych, jakie spowoduje wynikająca z taryfy struktura opłat ponoszonych przez odbiorców. Dodatkową umiejętność stanowi też negocjowanie poziomu cen i stawek opłat oraz warunków ich stosowania w taki sposób, aby możliwe było pogodzenie zapisanych w ustawie - Prawo energetyczne, sprzecznych interesów dostawców i odbiorców (pokrycie uzasadnionych kosztów i ochrona odbiorców przed nieuzasadnionym poziomem cen). Pojawiają się jednak propozycje, aby przedsiębiorstwa zajmujące się zaopatrzeniem w ciepło zostały zwolnione z obowiązku uzyskania koncesji, a co za tym idzie, również z obowiązku przedstawiania Prezesowi URE do zatwierdzania taryf dla ciepła. Oznaczałoby to wprowadzenie całkowitej dowolności w tej dziedzinie, bez możliwości sprawowania kontroli nad realizacją celów określonych w ustawie - Prawo energetyczne, a w szczególności polityki energetycznej, która powinna być spójna z polityką energetyczną Unii Europejskiej. Przedsiębiorstwa energetyczne podejmują też wielokrotne próby zmian zasad stanowienia cen. Jedna z propozycji zakłada wprowadzenie tzw. cen pułapowych ciepła, wytyczających poziom, do którego stanowienie taryf byłoby wolne od ścisłej regulacji administracyjnej. Zatem rodzi się pytanie: jaki zastosować model stanowienia cen? W niniejszym artykule nie zostanie udzielona jednoznaczna odpowiedź na tak postawione pytanie. Zarazem jednak wskazanie podobieństw, jak i różnic dzielących podmioty tej branży (w szczególności w zakresie struktury kosztów) może stać się istotnym przyczynkiem do dyskusji nad założeniami modelu cen ciepła.
PL
Przeprowadzono badania porównawcze właściwości fizycznych włókien poliamidowych ciętych, ciągłych i teksturowanych w świetle wymagań podawanych przez normy PN oraz normy ISO. Celem badań było przeprowadzenie stosownej analizy, dotyczącej zarówno warunków wykonywania pomiarów, jak też sposobu analizowania uzyskanych wyników. Badania wykazały, że istnieją istotne różnice pomiędzy uzyskanymi wynikami parametrów wytrzymałościowych, a także pomiędzy statystycznymi rozkładami parametrów badanych wielkości.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.