Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 19

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
Purpose: This publication provides a description of RDC Glokor’s own research into the effectiveness of the lactic fermentation process of lactose, lactic acid concentration and polylactide (PLA) production by ring-opening polymerization obtained from the condensation of two molecules of lactic acid. Furthermore, this publication sets out to determine potential applications of the PLA as a commercial material with a selection of thermal properties. Design/methodology/approach: In the described research works, a lactic fermentation process was used in which lactose is converted to lactic acid with the participation of Lactic Acid Bacteria. Polylactide was obtained indirectly by Ring Opening Polymerization and by direct polymerization, straight from lactic acid, omitting the intermediate stages. Next, the obtained lactide and polylactide were examined by spectroscopic methods (IR, NMR) to determine their purity. Thermal methods (TG, DSC) to determine thermoplastic properties, i.e. softening point, decomposition temperature and glass transition temperature. Findings: Obtained from waste whey, PLA and its copolymers are excellent biodegradable polymers that have the potential to be used in medicine as resorbable surgical strands, biopolymers for implant production, as well as in many industries including for the production of biodegradable bottles and disposable packaging, 3D printer cartridges. Research limitations/implications: The research on lactic acid and lactide polymerization described in this article is still a new issue that requires further research to optimize PLA processes with industry-specific thermoplastic and physicochemical properties. Originality/value: In the basic waste processing of milk, there is a large volume of whey sour, which is ecologically dangerous for waste treating. Due to the high content of lactose (up to 6%) this waste can be used as a raw material in the lactic fermentation process in which lactose is converted to lactic acid with the participation of lactic acid bacteria. Lactic acid can be concentrated and subjected to a dehydration process to lactide, which in the final stage is subjected to the process of ring-opening polymerization in order to produce biodegradable polylactide. The described process of carrying out the lactose contained in PLA whey is an innovative way to obtain a biodegradable usable polymer, which can be used to replace plastics such as polypropylene and polyethylene.
2
PL
Odbiorniki systemów GNSS (GNSS - ang. Global Navigation Satellite Systems) mogą być wykorzystane do dokładnego znakowania czasem. W artykule przedstawiono wstępne wyniki badań tanich modułów GNSS. Cena pojedynczego modułu wraz z anteną nie przekroczyła 100 złotych. Badania przeprowadzono pod kątem zastosowania odbiorników w układach synchronizacji czasu. Użyto trzech jednakowych modeli odbiorników GPS wyposażonych przez producenta w wyjścia 1PPS (1PPS - ang. 1 Pulse Per Second). Scharakteryzowano podstawowe parametry czasowe impulsów 1PPS, zmierzono odstępy czasowe pomiędzy impulsami dla poszczególnych par odbiorników. Pomiarów dokonano metodą oscyloskopową oraz za pomocą precyzyjnego miernika czasu i częstotliwości T3200U.
EN
The GNSS (GNSS - Global Navigation Satellite Systems) receivers can be utilized to obtain accurate time markers. The preliminary results of the cheap GNSS receivers’ tests are presented in the paper. The one receiver’s price (including antenna) does not exceed 30 $. The studies on the use of receivers in the time synchronization systems were executed. Three identical models of receiver modules were used. The 1PPS (1PPS - 1 Pulse Per Second) signals available on the receiver’s output were used. The 1PPS’s main time characteristics were described. Delay times between different receivers 1PPS signals were measured. Measurements were taken using 1 GHz oscilloscope and precise time/frequency counter T3200U.
PL
Wybór systemu nawigacyjnego dla mini UAV jest bardzo ważny ze względu na jego zastosowanie i wykorzystanie, zwłaszcza w przypadku zainstalowanego na nim radaru SAR wymagającego znajomości położenia obiektu z dużą dokładnością. Zaprezentowane przykładowe rozwiązanie takiego systemu zwraca uwagę na możliwe problemy związane z wykorzystaniem odpowiednich technologii, sensorów, urządzeń czy całego systemu nawigacyjnego. Błędy określania położenia i orientacji przestrzennej platformy pomiarowej mają wpływ na otrzymywane zobrazowania SAR. Zarówno turbulencje, jak i wykonywane podczas lotu manewry powodują zmiany położenia obiektu powietrznego, dając pogorszenie lub brak obrazów z radaru SAR. W efekcie niezbędne jest przeprowadzenie działań zmniejszających lub eliminujących wpływ błędów sensorów na dokładność określenia położenia UAV. Trzeba szukać rozwiązań kompromisowych między nowszymi, lepszymi technologiami a działaniami w dziedzinie programowej.
EN
The choice of navigation system for mini UAV is very important because of its application and exploitation, particularly when the installed on it a synthetic aperture radar requires highly precise information about an object’s position. The presented exemplary solution of such a system draws attention to the possible problems associated with the use of appropriate technology, sensors, and devices or with a complete navigation system. The position and spatial orientation errors of the measurement platform influence on the obtained SAR imaging. Both, turbulences and maneuvers performed during flight cause the changes in the position of the airborne object resulting in deterioration or lack of images from SAR. Consequently, it is necessary to perform operations for reducing or eliminating the impact of the sensors’ errors on the UAV position accuracy. You need to look for compromise solutions between newer better technologies and in the field of software.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań symulacyjnych oraz eksperymentalnych związanych z optymalizacją konstrukcji torów wielkoprądowych w piecach oporowo-łukowych. Rozpatrywana klasa problemu dotyczyła likwidacji asymetrii sieci krótkiej spowodowanej budową bifilarnego toru wielkoprądowego. Na podstawie badań symulacyjnych przedstawiono wytyczne do budowy nowego toru wielkoprądowego. Zaproponowane rozwiązanie zweryfikowano na rzeczywistym obiekcie, przeprowadzając badania eksperymentalne po uruchomieniu pieca oporowo-łukowego o mocy 12 MVA, które potwierdziły poprawność przyjętej metody obliczeniowej.
EN
This paper describes the results of simulation and experimental research related to the optimization of the high current path construction in the submerged arc furnace. The considered class of problems has been concerned to the elimination of short grid asymmetry caused by the construction of the bifilar high current path. On the basis of the simulation results a guideline to build a new high current path has been given. The proposed solution was verified on a real object by experimental studies after commissioning the submerged arc furnace of 12 MVA power, which confirm the correctness of the adopted methodology.
5
Content available remote Estymacja parametrów dynamicznych generatorów synchronicznych
PL
W artykule zaprezentowano opracowane metody i narzędzia wspomagające proces pomiarowego wyznaczania wiarygodnych wartości parametrów modeli matematycznych elementów składowych zespołów wytwórczych, w szczególności generatorów synchronicznych, opracowane przez zespół autorów pracujących nad tym zagadnieniem w Instytucie Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Śląskiej. Podstawą wyznaczenia parametrów są specjalne testy pomiarowe, które mogą być przeprowadzone w warunkach normalnej pracy zespołów wytwórczych, w których maszyny elektryczne pracują w stanie nasycania się rdzeni magnetycznych, a regulatory napięcia mogą osiągnąć pułapy ograniczeń. Ponadto, przedstawiono przykładowe wyniki estymacji parametrów modeli matematycznych generatorów synchronicznych uzyskane w czasie testów i badań w elektrowniach pracujących w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym.
EN
In the paper there are presented the methods and tools aiding the process of measurement determination of reliable values of mathematical model parameters of generating unit component elements, in particular synchronous generators. They have been developed by the team of the Institute of Electrical Engineering and Computer Science of the Silesian University of Technology working on this subject. Special measurement tests are the basis of determining the parameters. They can be made in the normal operation of generating units when the magnetic cores of electrical machines are saturated and the voltage regulators can reach the limits. There are also presented the exemplary results of parameter estimation of synchronous generator mathematical models obtained from the tests and investigations performed in the power plants operating in the Polish Power System.
PL
Pozycjonowanie osób i obiektów za sprawą satelitarnych systemów lokalizacji stało się w ostatnich latach bardzo łatwe. Znalazło ono liczne implementacje m.in. w nawigacjach samochodowych oraz telefonach komórkowych. Jednak ten sposób pozycjonowania może zostać użyty w stosunku do obiektów, które chcą znać swoją pozycję i jednocześnie mają dostęp do sygnałów emitowanych przez satelity nawigacyjne. Czasami zdarzają się sytuacje, kiedy źródło fal radiowych jest lokalizowane przez systemy zewnętrzne. Przykładem takiego zastosowania może być próba lokalizacji użytkownika telefonu komórkowego wybierającego numer alarmowy pozostającego bez możliwości wskazania dokładnej pozycji własnej. Wykrywanie i wyznaczanie takiej pozycji emiterów oraz przeciwdziałanie takim czynnościom – to domena systemów wojskowych. Gdy propagacja fal elektromagnetycznych ze źródła podlegającego lokalizacji odbywa się w przestrzeni otwartej, wtedy sytuacja obserwatora jest względnie komfortowa. Jednak w pomieszczeniach zamkniętych ilość odbić może być bardzo duża. Do tego dochodzi problem dużego zróżnicowania materiałów, z których zbudowany jest dany budynek. Skutkuje to brakiem możliwości lub znacznym ograniczeniem zastosowania sprawdzonych w terenie otwartym metod. W artykule przedstawiono wstępne wyniki badań zestawu odbiorników mikrofalowych połączonych w system lokalizacji aktywnych emiterów radiowych w pomieszczeniach zamkniętych. Jako czujniki wykorzystane zostały urządzenia RF Sensor N6841A firmy Agilent. Badania przeprowadzono w budynku o urozmaiconej strukturze wewnętrznej (budynek Instytutu Radioelektroniki Wojskowej Akademii Technicznej).
EN
Positioning of persons and objects thanks to global navigation satellite systems is very easy in recent years) A lot of GPS implementations are known, e.g. car navigation systems or cellular phones. However, this kind of positioning can be applied for objects which want to know their position and have access to the signals emitted by navigational satellite. Sometimes, radio frequency signal source position must be determined by external systems, for example when 112 emergency number was chosen by person who needs help without the possibility of indicating the exact his own position. Military systems can localize active radio sources such a radar too. When radio wave propagation takes place in free space conditions, positioning task is relatively easy but indoors active emitters localization is rather difficult due to a lot of signal reflections. Materials that walls are constructed varies very much too, so free space simple propagation model in the localization process can’t be used. This paper presents the preliminary studies of indoors active emitters localization algorithm. A set of microwave receivers RF Sensor N6841A build by Agilent was used. The scientific research were carried out in Institute of Radioelectronics Military Academy of Technology building.
PL
W artykule przedstawiono koncepcję generatora trajektorii do modelowania ruchu obiektów powietrznych. Pozwala on na tworzenie trasy jako zbioru punktów w przestrzeni trójwymiarowejna podstawie zdefiniowanych wcześniej orientacji przestrzennej obiektu (kątów przechylenia, pochylenia i obrotu). Stworzona w środowisku Matlab aplikacja może zostać wykorzystana na potrzeby badania zachowania się zewnętrznych układów śledzących w obecności obiektu manewrującego z różną intensywnością. Ponadto może ona również zostać użyta w procesie symulacji zachowania się czujników inercyjnych (takich jak żyroskopy i przyspieszeniomierze) oraz generacji przez nie danych wyjściowych w zależności od orientacji przestrzennej nosiciela.
EN
The paper presents the concept of a trajectory generator for modeling the movement of airborne objects. It allows to create a route as a set of points in three-dimensional space based on the pre-defined spatial orientation of the objects (roll, pitch, yaw). Created in the Matlab environment application can be used to study the behavior of external tracking systems in the presence of maneuvering object with varying intensity. Moreover, it can also be used in the simulation of the inertial sensors (such as gyroscopes and accelerometers) behavior and the generation their output data depending on the spatial orientation of the carrier.
PL
W artykule przedstawiono projekt mobilnej stacji monitoringu przestrzeni elektromagnetycznej. Został on zrealizowany w oparciu o odbiornik, RF Sensor N6841A firmy Agilent, zainstalowany w odpowiednio zaprojektowanym i przygotowanym 19-calowym racku. Całość, wraz z częścią zasilającą, komunikacyjną i sterującą, zabudowano na niewielkiej przyczepce samochodowej pozwalającej na uzyskanie mobilności systemu i bezprzewodową transmisję odbieranych danych.
EN
The article presents the prototype of the movable electromagnetic wave monitoring system. It was built using the N6841A receiver offered by Agilent Technologies. Both the receiver and communication and control systems were installed in especially designed and made 19” rack. The small car trailer was used to install equipment - rack, antennas, and power supply. The construction of a system allows for remote control of the system and wireless transmission of the data.
9
PL
W artykule przybliżono tematykę lokalizacji obiektów, poruszających się z nieznaną i zmienną prędkością, w pomieszczeniach zamkniętych z wykorzystaniem zasad funkcjonowania technologii szerokopasmowej UWB. Do estymowania miejsca położenia zastosowano rozszerzony i bezśladowy filtr Kalmana. Przedstawione wyniki badań symulacyjnych stanowią podstawę do dalszych prac nad projektowaniem dokładniejszych algorytmów estymacji położenia obiektów w przestrzeniach ograniczonych.
EN
The paper presents the problem of the indoor localization of objects that moves with an unknown and variable in time velocity using the principles of ultra wideband technology. To estimate the object position extended Kalman filter and unscented Kalman filter is used. The test results of simulations provide the basis for designing more accurate algorithms for indoor object position estimation.
PL
Współczesna analiza sygnałów oparta na standardowym podejściu do ich przetwarzania, poprzez ich czasową lub częstotliwościową analizę, nie zawsze prowadzi do satysfakcjonujących rezultatów. W wielu dziedzinach nauki i techniki coraz bardziej popularne stają się algorytmy wykorzystujące przekształcenia czasowo–częstotliwościowe dające pełniejszą wiedzę o analizowanym sygnale. W artykule zaprezentowany został algorytm wykorzystywany do analizy sygnałów zmodulowanych częstotliwościowo (ze szczególnym uwzględnieniem liniowej modulacji częstotliwości) oparty na przekształceniu Wignera – Ville’a, filtracji cyfrowej (operator Sobela) oraz detekcji linii prostych (transformata Hough’a). Rozważania teoretyczne poparte zostały wynikami badań symulacyjnych przeprowadzonych na obrazie będącym reprezentacją czasowo–częstotliwościową sygnału.
EN
A contemporary analysis of the signals based on a standard approach to their processing, through their time or frequency response analysis, does not always lead to a satisfactory results. Algorithms that use the time – frequency transformations are becoming more and more popular in many fields of science and technology because of their better description of the processed signals. The paper presents a new algorithm for the analysis of the frequency-modulated signals (linear frequency modulation in particular) using Wigner – Ville transformation, digital filtration (Sobel operator) and straight line detection (Hough transform). Theoretical considerations were confirmed by the results of the simulation experiments carried out on the time-frequency image representation of the signal.
PL
Problem wykrywania i analizy emisji elektromagnetycznych podejmowany jest zwykle w odniesieniu do zastosowań wojskowych. Jednak w zastosowaniach cywilnych również pojawia się konieczność określenia faktu istnienia emisji radiowych, szczególnie gdy zakłócają one działanie urządzeń pracujących na przydzielonych im częstotliwościach. Często pożądana jest informacja o położeniu emitera. Budowa systemu zdolnego do wykrywania, analizy sygnałów i lokalizacji emitera nie jest trywialna. W artykule przedstawiono kolejne etapy tworzenia prototypu systemu przy wykorzystaniu odbiorników N6841A oferowanych przez firmę Agilent Technologies. Przytoczono opis parametryczny urządzenia, wybrany wariant jego wykorzystania przy pracy w trybie autonomicznym i sieciowym. Ponadto opisano sposób realizacji i przytoczono wyniki testów przeprowadzonych na odbiornikach, których celem była weryfikacja katalogowych danych technicznych urządzenia.
EN
The problem detection and analysis of electromagnetic emissions shall be undertaken generally in relation to military applications. However, in civil applications also there is a need to determine the existence of the radio emissions. Especially if they interfere with devices operating on allocated frequencies. Information about the location of the emitters is often desirable. The construction of a system capable of signal detection signal analysis and location of the emitter is not trivial. The article presents the steps to create a prototype system using the N6841A recivers offered by Agilent Technologies. Parametric description of the device and the selected variant of its use at work in standalone and network mode is presented. A method for the implemetation of tests and their results is described too. The aim of these tests was to verify the technical catalog data of device.
PL
W artykule przedstawiono początkową fazę badań systemu lokalizacji aktywnych źródeł emisji. Doświadczenia przeprowadzono dla rozproszonego systemu odbiorczego zbudowanego w oparciu o przestrzennie odseparowane odbiorniki typu N6841A (RF Sensor) firmy Agilent. Celem badań było poznanie właściwości urządzeń pod kątem wykorzystania ich do budowy systemu bazującego na różnicowo – odległościowej metodzie lokalizacji źródeł emisji z wykorzystaniem korelacyjnych metod estymacji opóźnień czasowych. Otrzymane wyniki stanowią bazę do zastąpienia oprogramowania firmowego własnym, dostosowanym do wymagań końcowego użytkownika.
EN
The initial phase of research the radio frequency sources localization system is presented in the paper. Experiments were performed for spatially separated set of receivers N6841A (RF Sensor) Agilent. Aim of this study was to investigations the properties of the receivers for the use of them to build a radio frequency localization system based on time difference of arrival method. The correlation methods for time delays estimation are used. The results are the base for replacing geolocation firmware, adapted to the end user requirements.
PL
Zagadnienie estymacji czasu opóźnienia sygnałów odgrywa ważną rolę w przetwarzaniu danych z wielu sensorów. Wartość opóźnienia pomiędzy sygnałami, zniekształcanymi przez szumy oraz zakłócenia, odebranymi przez odseparowane od siebie stacjonarne lub mobilne sensory, jest bardzo użytecznym parametrem dla aplikacji, które wykorzystywane są w wielu dziedzinach: przetwarzaniu sygnałów radarowych, rozpoznaniu sygnałowym, analizie mowy i lokalizacji jej źródła, geofizyce, inżynierii biomedycznej i wielu innych. Występuje wiele algorytmów estymacji czasu opóźnienia, a metoda korelacji wzajemnej jest jednym z podstawowych rozwiązań tego problemu. Wiele innych bardziej rozbudowanych metod bazuje na tym algorytmie. Wykorzystuje ona korelację sygnałów z odseparowanych sensorów i rozpatruje argument czasu odpowiadający maksymalnej wartości funkcji na wyjściu (pikowi). Jest to estymowany czas opóźnienia. W celu poprawy detekcji piku, po przeprowadzeniu operacji matematycznych korelacji wzajemnej, sugerowane jest wykorzystanie różnorodnych funkcji skalujących (ważących). Takie techniki, nazywane dla odróżnienia uogólnioną korelacją wzajemną, są popularnymi rozwiązaniami dla estymacji opóźnień czasowych z powodu ich dokładności, jak również umiarkowanej złożoności obliczeniowej. Metody te mają również pewne wady, dostarczają niejednoznacznych rezultatów dla szumów, zniekształceń skorelowanych z pożądanymi sygnałami. W artykule przybliżone zostaną korelacyjne metody estymacji czasu opóźnienia sygnałów oraz zaprezentowane wstępne wyniki ich badań symulacyjnych porównane pod względem dokładności estymacji parametru czasowego oraz szybkości działania w różnych warunkach pomiarowych.
EN
The problem of estimating the time delay (TDE) between signals received at two spatially separated sensors in the presence of jamming or noise is considered for a variety of applications, such as in radar signals processing, speech analysis and localization, geophysics, biomedical engineering and many others.There are a lot of algorithms to estimate the time delay. The basic cross - correlation (BCC) method is one of the essential solution of the time delay estimation problem. Many other time delay estimation developed methods based on this algorithm. This technique makes use of signals correlation and considers the time argument that corresponds to the maximum peak in the output as the estimated time delay. To improve the peak detection is suggested to use the various weighting functions after the cross - correlation. This technique is called generalized cross - correlation (GCC). The GCC method is the most popular technique for TDE due to their accuracy and moderate computational complexity. On the other hand they yield ambiguous results when the noises at the two sensors are correlated with the desired signals. In this article we described the cross correlation methods of time delay estimation and we presented the preliminary results of simulation research. Their effects are compared in respect of time parameter estimation accuracy and computation complexity in the different measurement conditions.
PL
W związku z realizowanym projektem badawczym, w centrum zainteresowania autorów znalazły się obiekty powietrzne należące do grupy małych bezzałogowych statków powietrznych – mini BSP, a dokładnie systemy nawigacyjne wykorzystywane na takich obiektach i ich integracja. Celem opracowania było przeprowadzenie analizy rozwiązań systemów nawigacyjnych stosowanych na współczesnych mini BSP. Przeanalizowano literaturę obejmującą różnego rodzaju publikacje (materiały konferencyjne, periodyki, prace naukowe). Dokonano przeglądu tej problematyki w szerokim zakresie stosowanych systemów – od tych będących w fazie badań symulacyjnych do takich zaimplementowanych na rzeczywistych obiektach powietrznych ze szczególnym zwróceniem uwagi na małe platformy powietrzne. Przeprowadzone badania pozwoliły na wypracowanie obszernej wiedzy na temat współczesnych systemów nawigacyjnych przeznaczonych dla mini BSP. W ich wyniku dokonano podziału systemów na kilka podgrup w zależności od sposobu działania użytych sensorów składowych lub wykorzystanych przez nich technologii. Następnie przedstawione zostały przykłady takich systemów dla każdej ze stworzonych podgrup. Analiza rozwiązań wykazała bardzo zróżnicowany zakres przedstawianych informacji o systemach nawigacyjnych zaimplementowanych na BSP. Podstawowym systemem wykorzystywanym na takich obiektach jest GPS/INS. W celu poprawy dokładności estymacji parametrów nawigacyjnych wykorzystuje się modyfikacje GPS – DGPS i RTK GPS oraz rozszerzenie systemu bazowego o dodatkowe sensory (SLAM, VISION) umożliwiające poprawę jakości nawigacji mini BSP. Integracja informacji z sensorów odbywa się przy wykorzystaniu elementów filtracji nieliniowej ze szczególnym uwzględnieniem filtracji Kalmana i jej modyfikacji. Pojawiają się również inne algorytmy, ale są one w znacznej mniejszości. Ograniczeniami dla elementów składowych systemów nawigacji na mini BSP oraz systemu jako całości są niewątpliwie jego parametry fizyczne – masa, wymiary, jak również zapotrzebowanie energetyczne. Kolejnym wymaganiem są również niezbędne moce obliczeniowe systemów komputerowych do pracy w czasie rzeczywistym lub gromadzenia, przesyłania danych i ich obróbki po locie. Oczywiście te elementy, jak i inne uzależnione są w znaczącym stopniu od misji wykonywanej przez miniaturowy bezpilotowy statek powietrzny.
EN
In connection with a realized research project, the authors were focused on aircrafts belonging to the group of small unmanned aerial vehicles – mini UAV, precisely the navigation systems used on such objects and their integration. The aim of the study was to analyze the solutions of navigation systems used in today’s mini UAV. We analyzed the literature covering various publications (conference materials, periodicals, theses). A review of these issues was made in a wide range of these systems – from those which were in the phase of simulation for such objects that were implemented in the real aircraft, with particular emphasis on small aerial platforms. The study allowed us to acquire extensive knowledge of modern navigation systems designed for many unmanned aerial vehicles. As a result, the systems were divided into several groups depending on the action mode of the used sensors or technologies used by these sensors. Subsequently, there were presented the examples of such systems which were designed for each of the subgroups. Analysis of the solutions showed a very diversified range of presented information about navigation systems implemented in the mini UAV. The basic system used on the mini UAV is a GPS/INS integrated system. In order to improve the accuracy of navigation parameters estimation, GPS modifications – DGPS and RTK GPS were used and basic system extension of additional sensors (SLAM, VISION) for improving the quality of UAV navigation. Integration of the information from the sensors is performed with the aid of non-linear filtering elements with articular reference to the Kalman filter and his modifications. There are also other algorithms, but they occur very rarely. Limitations for navigation systems’ components on mini UAV and the whole system are no doubt their physical parameters – weight, dimensions and energy requirements. Another condition it is the necessary computing power of the computer systems to operate and collect data in real-time and to process data after the flight. Of course, these limitations and requirements depend on the carried out missions by miniature unmanned aerial vehicles.
EN
The article describes measurement of currents and voltages in submerged arc-resistance electric furnace which were done to identify arc parameters. Waveforms of registered currents and voltages have been shown. Characteristics of arc developed in original C# software have been presented.
PL
Artykuł opisuje pomiary prądów i napięć w obwodzie pieca elektrycznego łukowo-oporowego z łukiem krytym, które zostały wykonane w celu identyfikacji parametrów łuku. Zaprezentowano przebiegi zarejestrowanych prądów i napięć. Przedstawiona charakterystyka łuku została wyznaczona za pomocą własnego programu napisanego w języku C#.
EN
The paper presents a computer program for determining parameters of generating unit element models (synchronous generators and their excitation systems, turbines with governors) based on transient waveforms recorded in the generating unit after introducing disturbances of the steady working point.
PL
W artykule przedstawiono program komputerowy przeznaczony do wyznaczania parametrów modeli elementów zespołów wytwórczych (generatorów synchronicznych i ich układów wzbudzenia, turbin z układami regulacji prędkości) na podstawie przebiegów nieustalonych zarejestrowanych w zespole wytwórczym po wprowadzeniu zakłóceń ustalonego punktu pracy.
PL
W artykule przedstawiono zaproponowany przez Autorów wariant metody optymalizacyjnej non-interior-point. Opisana metoda została sprawdzona eksperymentalnie dla różnych testowych systemów elektroenergetycznych (dane testowe IEEE) oraz dla przykładowego polskiego systemu elektroenergetycznego. Uzyskane, prezentowane w artykule wyniki potwierdzają zasadność wprowadzonych modyfikacji, szczególnie dla dużych systemów.
EN
The paper presents a proposed variant of the non-interior-point optimisation method. The presented method has been verified experimentally by applying it to various test power systems (IEEE test data) and to a test case of the Polish power system. Obtained results confirm that the new variant is well suited for optimising large power systems.
PL
Współczesna "arena działań wojennych", obserwowana w kilku ostatnich konfliktach zbrojnych, wskazuje na ogromne znaczenie urządzeń radioelektronicznych jako podstawowych źródeł zdobywania informacji o przeciwniku, jego aktywności, zamiarach oraz obszarze działań. Rozpoznawanie pracujących źródeł emisji (ZE) odbywa się na podstawie przechwyconych sygnałów sondujących i pomiarze ich parametrów. Źródłem informacji o ZE jest zestaw parametrów zapisanych w bazie danych (BD) systemu rozpoznania elektronicznego, opisujących rozpoznawany obiekt (radar lub nadajnik zakłóceń) i rodzaj jego pracy. Poprawne rozpoznanie emitera, z założonym stopniem podobieństwa, wiąże się z opracowaniem odpowiednich funkcji decyzyjnych, procedur i algorytmów rozpoznawania emisji radarowych. Celem artykułu jest zaprezentowanie jednej z metod możliwych do wykorzystania w procesie weryfikacji poprawności działania funkcji decyzyjnych algorytmu rozpoznawania źródeł emisji.
EN
The contemporary battlefield which are observed in several last armed conflicts indicate on the large meaning of electronic systems. The reconnaissance systems are the fundamental equipment to collect information about enemy, their activities, intentions and field actions. The recognition of working emission sources performs on the basis of intercepted radar signals and measurement of their parameters. The set of parameters included in the electronic warfare emitter data base is the information source of the radar emissions. This set describes the recognized object (radar or target noise transmitter) and mod of its work. The correct emitters recognition is connected with preparing the adequate decision functions, procedures and algorithms of recognition process. This paper presents the suitable method for the decision functions verification and their correctness of working. These functions are the components of emissions sources recognition algorithm. The described method uses the degree of infiltration assessment factor.
19
Content available remote Integration of relative and absolute navigation systems
EN
The main task of navigation consist in positioning, i.e. determination of the vehicle location in space. Contemporary vehicles are equipped with various radiotechnical and autonomous (non-radiotechnical) navigation devices. Their output data can be processed jointly to improve accuracy of estimation of the vehicles position, increase reliability of the navigation system and provide for continuity of positioning. An additional benefit of integration of navigation data is a possibility of comfortable presentation of processing results to the user of the user of the system. The paper presents an example of such integrated data processing, realised in a system composed of typical navigation devices used in contemporary land vehicles. A complementary linearized Kalman filter plays a role of the algorithm of joint data processing.
PL
Główne zadanie nawigacji polega na pozycjonowaniu pojazdu, tj. określaniu jego położenia w przestrzeni. Współczesne pojazdy są wyposażone w różnorodne radiotechniczne i autonomiczne przyrządy nawigacyjne. Ich dane wyjściowe mogą być wspólnie przetwarzane w celu poprawy dokładności estymacji położenia pojazdu, podwyższenia niezawodności systemu nawigacyjnego i ciągłości pozycjonowania. Dodatkową zaletą integracji jest możliwość wygodnej prezentacji wyników przetwarzania danych użytkownikowi systemu. Artykuł przedstawia przykład zintegrowanego systemu nawigacyjnego złożonego z typowych urządzeń nawigacyjnych stosowanych w pojazdach lądowych. Do wspólnego przetwarzania danych nawigacyjnych, w opisywanym systemie, wykorzystano algorytm komplementarnego, linearyzowanego filtru Kalmana.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.