Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 7

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  environmental indicator
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The main objective of the paper was to visualize and analyze the relationships between selected economic and environmental indicators in the waste management system of Slovakia, i.e., the amount of fees for municipal waste in individual districts of Slovakia in 2019 and the amount of average monthly wage and unemployment in Slovakia in the same year. Data were visualized and analyzed on a thematic map and in a boxplot, and subsequently, they were subjected to statistical testing. Based on the performed analysis, we can confirm the statistical relationship between the average wage and the amount of fees for municipal waste collection and the statistical relation between the municipal waste fee and the unemployment rate in individual districts of Slovakia.
PL
Głównym celem artykułu była wizualizacja oraz analiza zależności pomiędzy wybranymi wskaźnikami ekonomiczno-środowiskowymi systemu gospodarki odpadami na Słowacji, tj. pomiędzy wysokością opłaty za odpady komunalne w poszczególnych rejonach Słowacji a wysokością średniego miesięcznego wynagrodzenia oraz poziomem bezrobocia w 2019 roku. Dane zostały zwizualizowane przy użyciu mapy tematycznej oraz wykresu typu boxplot, następnie zostały poddane testom statystycznym. Na podstawie przeprowadzonej analizy potwierdzono statystyczną zależność pomiędzy średnim wynagrodzeniem a wysokością opłaty za wywóz odpadów komunalnych oraz statystyczną zależność pomiędzy opłatą za odpady komunalne a stopą bezrobocia w poszczególnych rejonach Słowacji.
EN
The protection of biodiversity is an integral part of sustainable development. All the major international environmental and development programs – Aichi Biodiversity Targets, Millennium Development Goals and Sustainable Development Goals – have committed countries to conserving valuable ecosystems by ensuring that a certain proportion of their terrestrial and marine areas are protected. While many countries have registered improvements in their coverage of protected areas, a significant number are behind in their targets. This paper attempts to shed light on the role of various factors in nature conservation which go beyond the performances of individual countries. Regression analyses were performed on variables that could influence the coverage of protected areas. The main findings point to the significance of economic development, whereas other factors remain less relevant. Although the level of economic development corresponds to the protected areas on an individual country level, it does not automatically ensure a slowdown in biodiversity loss.
PL
Ochrona bioróżnorodności jest nieodłączną częścią zrównoważonego rozwoju. Wszystkie znaczące międzynarodowe programy ekologii i rozwoju – Cele Aichi (Aichi Biodiversity Targets), Milenijne Cele Rozwoju (Millennium Development Goals) oraz Cele Zrównoważonego Rozwoju (Sustainable Development Goals) – zobowiązały kraje do ochrony cennych ekosystemów poprzez zapewnienie, że pewne części ich lądowych oraz morskich obszarów będą podlegały ochronie. Wiele krajów zanotowało wzrost zasięgu ich obszarów chronionych, jednak wiele innych nie osiąga zamierzonych celów. Niniejszy artykuł koncentruje się na ogólnej próbie analizy różnych czynników wpływających na ochronę środowiska związanych z ochroną środowiska. Wykorzystano analizę regresji zastosowaną wobec zmiennych, które mogą wpływać na przyjmowaną powierzchnię obszarów chronionych. Przeprowadzone badania wskazują na znaczącą rolę rozwoju ekonomicznego, podczas gdy inne czynniki wydają się mniej znaczące. Chociaż stopień rozwoju ekonomicznego odpowiada wielkości chronionych obszarów na poziomie poszczególnych krajów, nie oznacza to automatycznie spowolnienie tempa ubytku bioróżnorodności.
3
Content available remote Wybrane czynniki robocze w pompach ciepła
EN
This paper decribed selected refrigerants used in heat pump. Presented the requirements, which are demand and define the environmental indicators selected liquids. The most commonly used refrigerant R 22 was characterized. Basic liquid replecments used today in heat pumps was described.
PL
W artykule opisano obowiązujący system klasyfikacji stałych paliw wtórnych. Poddano analizie osady ściekowe wytworzone w okresie dwóch lat przez 59 oczyszczalni województwa śląskiego i przedstawiono wpływ ich suszenia na ocenę wartości użytkowej osadów jako paliwa zgodnie z przedstawionym w normie PN-EN 15359:2012 systemem klasyfikacji. Zwrócono uwagę na fakt że, w niniejszej normie wskaźnikiem środowiskowym (emisyjnym) nie powinna być zawartość Hg wyrażona w [mg/MJ], a zawartość Hg wyrażona w [mg/Mg] lub w [ppm], ponieważ wartość opałowa podlega już jej ocenie, a zawartość Hg wyrażona w [mg/Mg] lub [ppm] uwzględnia poprawnie wpływ wilgotności paliwa na emisję, na co przedstawiono dowód.
EN
The article describes the current classification system of solid recovered fuels. The analysis includes sewage sludge generated by 59 Silesian treatment plants within two years and the presentation of the influence of the sludge drying process on the assessment of the use value of the sludge assumed as fuel according to the classification system presented in the standard PN-EN 15359:2002. It has been pointed out that the said standard’s environmental indicator (emission) should not constitute the Hg content expressed in [mg/ MJ], but expressed in [mg/Mg] or in [ppm], because the heat of combustion falls under its analysis and the HG content expressed in [mg/Mg] or in [ppm] properly includes the influence of the fuel’s humidity on emission, which has already been proved.
5
Content available remote „Zielony beton” w konstrukcjach - aspekty projektowe i przykłady
EN
Following the material aspects of „green concrete structures” (see part 1 of the paper) some problems of designing of concrete structures with regard to environmental impacts are presented. The global approach to the main questions, i. e. energy consumption and connected greenhouse gas emissions, requires quantitative expression of life cycle inventory for the structure. The environmental indicators are useful at such analyses, which allow to combine basic properties, like strength or thermal insulation, with emission of CO2 during whole lifespan of the structure. Selected problems from that area are described in the second part of the paper, as well as some simple examples of design „green concrete structures”.
EN
The article presents the role of erwironmental indicators in the process of preparing environmental statements by organizations registered in Eco Management and Audit Scheme (EMAS). Using these indicators is a very efficient tool for communication with a society. Environmental statements contain information about the organizations' environ-mental impacts. Indicators used by organizations arę the subset of sustainable development indicators. In this paper environmental statements of three City Councils were analyzed and a draft version of a list of indicators was worked out for them. The indicators were defined in several thematic areas according to the nomenclature approved for EU Sustainable Development Strategy monitoring indicators.
EN
Indicators of topographic relief change are proposed for environmental monitoring, and environmental impact assessment (EIA). Changes in relief pattern reflect human impact on the land surface due to small- and large-scale development projects. Landform diversity, relief resilience and impact-response approaches allowing measurement of changes in relief pattern are described. These approaches are based on a number of integrated environmental indices that may be used together or separately to assess anthropogenic alteration of landscape elements. Several examples their practical use are given in the paper. Other possible applications of geoindicator measures for different EIA techniques are briefly described.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.