Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 9

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  hybrydowy system zasilania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Dzięki coraz powszechniejszemu zastosowaniu systemów zasilania energią odnawialną z zastosowaniem generatorów fotowoltaicznych (PV) i turbin wiatrowych (TW) jest możliwość zaimplementowania tych układów do zasilania w sposób autonomiczny budynków mieszkalnych. Bardzo istotnym czynnikiem wpływającym na efektywność wielosystemowych układów zasilana jest odpowiednie zbilansowanie całego systemu. W artykule opisane zostały analizy dokonane na podstawie rzeczywistych danych pomiarowych wykonywanych w funkcjonującym budynku mieszkalnym z zastosowaniem współpracujących układów turbin wiatrowych, paneli fotowoltaicznych, generatora na biopaliwo oraz magazynu wyprodukowanej energii elektrycznej.
EN
With the increasingly widespread use of renewable energy power supply system using photovoltaic generators (PV) and wind turbines (WT) it is possible to implement these systems to autonomous power supply of the residential buildings. A very important factor influencing the effectiveness of multi-system systems is the proper balance of the whole system. This article describes the analysis made on the basis of actual measurement data in a functioning residential building using co-operating wind turbine systems, photovoltaic panels, biofuel generator and the storage of produced electricity.
PL
Jednym z podstawowych problemów eksploatacyjnych występujących w hybrydowych systemach zasilania jest zaprojektowanie układu automatycznej regulacji pracą poszczególnych segmentów składowych, jak i całego systemu. Zastosowanie uniwersalnego algorytmu regulacji powoduje, że ze względu na różne rozmiary poszczególnych segmentów składowych, specyfikę instalacji wynikającą z konstrukcji budynku, lokalizacji oraz preferencji użytkowników wydajność systemu może być niższa niż zakładana na etapie projektowym, co wpływa na wzrost kosztów eksploatacyjnych. Rozwiązaniem tego problemu może być przedstawiona w artykule metoda umożliwiająca opracowanie modelu poszczególnych segmentów systemu hybrydowego na podstawie zarejestrowanych danych pomiarowych oraz zaprojektowanie stabilnego układu regulacji. Metoda omówiona została na przykładzie pracy słonecznej instalacji grzewczej stanowiącej najczęściej segment hybrydowego systemu zasilania.
EN
The most important exploitation problem in hybrid energetic system is design control system of work of particular parts of system and whole hybrid system. Using universal control algorithm, due to fact: different size of particular components, specifications of installations, localization of installation efficiency of system can be lower as established in design process. In result the exploitations cost of system can be higher. Solve of this problem is presented in this paper the method, which allows created models particular segments of hybrid system based on the measurements data, and allows create stabile control system. This method has been showed on the example of solar installation which is often used as a base segment of energetic hybrid system.
PL
W artykule przedstawiono wyniki porównawczych analiz eksploatacji dwóch słonecznych instalacji grzewczych z płaskimi i próżniowymi kolektorami cieczowymi. Kolektory w obu instalacjach zorientowane są w kierunku południowym i nachylone do poziomu pod kątem 40°. Obciążenie cieplne kolektorów stanowią zasobniki buforowe o objętości 500 dm3. Celem badań była ocena właściwości statycznych i dynamicznych płaskich i próżniowych kolektorów cieczowych w warunkach eksploatacyjnych. Badania przeprowadzono przy różnych warunkach nasłonecznienia. Z przeprowadzonych badań wynika, że w stabilnych warunkach słonecznych wyższe sprawności uzyskuje instalacja z płaskimi kolektorami cieczowymi. Kolektory próżniowe uzyskują wyższą sprawność przy zmiennych warunkach słonecznych.
EN
In paper has been presented comparison of work two solar heating installations. One installation is base on the flat solar collectors, second is base on the vacuum solar collectors. Both installations are south orientation and are sloped at an angle equal 40 degrees. As a heating load for collectors used buffer tanks at 500 liters each. The objective of analysis were evaluation static and dynamic behavior flat and vacuum solar collectors in exploitation conditions. Based on the results can be concluded, that flat solar collectors has higher efficiency during stabile solar conditions. Vacuum collectors has higher efficiency during changing solar conditions.
PL
Prezentowany referat, jak i wykonane prace wstępne pokażą, że możliwa jest budowa quasiatonomicznego, cichego i bezemisyjnego systemu zasilania, bazującego na technologii wodorowej i odnawialnych źródłach energii, przystosowanego do pracy w warunkach rzeczywistych (wysokie i niskie temperatury otoczenia) i mogącego zastąpić funkcjonalnie tradycyjny, spalinowy zespół prądotwórczy. Efekt ten uzyskano poprzez doświadczalne badania zaprezentowanych w pracy podzespołów systemu i analityczne zintegrowanie różnych źródeł energii elektrycznej tak, aby wytworzyć hybrydowy układ źródeł prądu, zdolny do zasilania środków wspomagających akcje prowadzone przez sztaby zarządzania kryzysowego podczas klęsk żywiołowych itp. W pracy przedstawiony jest sposób doświadczalnego doboru poszczególnych elementów każdego z podsystemów oraz układów zarządzania ich pracą, który w efekcie powinien pozwolić na wskazanie, że jest możliwa autonomiczna praca urządzenia w przypadku konieczności długiego samodzielnego działania bez kontaktu z zapleczem logistycznym. Praca prezentuje możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii elektrycznej do jednoczesnej pracy systemu z pełnym obciążeniem i magazynowania energii do regeneracji systemu wodorowego (wytworzenia wodoru do samodzielnego cyklu pracy) i podtrzymywania gotowości urządzenia. Przedstawiona w pracy propozycja urządzenia integruje kluczowe technologie, takie jak: nowoczesne baterie akumulatorów, niekonwencjonalne źródła energii – ogniwa paliwowe, odnawialne źródła energii – ogniwa fotowoltaiczne, generator wiatrowy oraz blok systemu zarządzania energią optymalizujący współpracę wszystkich komponentów.
EN
The paper presented and preliminary work show that is possible to build quasiautonomic, silent and emission-free power system based on hydrogen technology and renewable energy sources, adapted to work in real conditions (high and low ambient temperatures) and likely functionally replace traditional, combustion generator. This effect was obtained by experimental studies of the working components of the system presented in the paper and the analytical integration of different sources of energy, so as to produce a hybrid system of power source capable of powering equipment used by the crisis management staff during natural disasters , etc. The work will present experimental means for selection of individual elements of each of the subsystems, as described below, and systems to manage their work, which in effect should allow to demonstrate that autonomous operation of the unit in case of a necessity long, independent operation without contact with logistics facilities is possible. The paper will present the possibilities of using renewable energy sources for simultaneous operation of the system with a full load and energy storage system for the regeneration of hydrogen (hydrogen to produce a self-cycle) and maintaining the state of readiness. The device presented integrates essential technologies, such as modern batteries, unconventional energy sources – fuel cells, renewable energy – photovoltaic cells (PV), wind power generator and block energy management system which optimizes the cooperation of all the components.
PL
W artykule dokonano przeglądu prac prowadzonych przez ostatnie kilkanaście lat w Instytucie Technologii Elektronowej Oddział w Krakowie, związanych z tematyką autonomicznych systemów zasilania rozproszonego zwłaszcza tych bazujących na modułach fotowoltaicznych w tym również hybrydowych. Dokonano przeglądu komponentów opracowanych i produkowanych w Instytucie potrzebnych do ich praktycznych realizacji. Zaprezentowano unikatowy system przeznaczony do modelowania, monitorowania i walidacji projektów hybrydowych instalacji fotowoltaicznych wspomaganych ogniwami paliwowymi i generatorami termoelektrycznymi. Dokonano prezentacji wybranych realizacji praktycznych.
EN
Paper reviews research carried out over the last several years at the Institute of Electron Technology. It covers a subject of autonomous distributed power supply systems based on photovoltaic modules as well as hybrid solutions. A review of the components developed and manufactured at the Institute is presented. Paper also presents a unique system designed for modeling, monitoring and validation of hybrid photovoltaic projects supported by fuel cells and thermoelectric generators.
6
EN
Solar and wind are clean energy sources with capability of decreasing grid dependence. The aim of this paper was to present them as possible sources of an electrical energy in a residential building. To roll out principles and realize given objective functions of a hybrid power system a mathematical model has been developed. Conducted calculations have shown that the solar energy is more stable and predictable energy source than wind, however the combination of both allows reduction in capacity of a battery bank.
PL
Słońce i wiatr to odnawialne źródła czystej energii, które pozwalają na zmniejszenie uzależnienia od sieci elektroenergetycznej lub uzyskanie całkowitej samowystarczalności energetycznej. Celem poniższego artykułu było przedstawienie ich, jako możliwych źródeł energii elektrycznej w budynku mieszkalnym. W celu zaprezentowania zasad funkcjonowania systemu hybrydowego zbudowany został model matematyczny, który jako odwzorowanie rzeczywistości pozwala na przeprowadzenie szeregu eksperymentów i symulacji na podstawie wcześniej przyjętych ograniczeń i funkcji celu. Wykonane na jego podstawie obliczenia wykazały, iż źródło energii wykorzystujące promieniowanie słoneczne jest stabilniejsze niż elektrownie wiatrowe. Jednakże połączenie obu tych źródeł energii elektrycznej ze względu na ich czasową komplementarność pozwala na ograniczenie niezbędnej pojemności akumulatorów.
PL
Przedstawiono i przeanalizowano wybrane problemy hybrydowych systemów zasilania znaków nawigacyjnych.
EN
The paper presents and analyses selected problems of hybrid supply systems for navigation signs.
PL
Prezentowany referat, jak i wykonane prace wstępne pokażą, że możliwa jest budowa quasiautonomicznego, cichego i bezemisyjnego systemu zasilania, bazującego na technologii wodorowej i odnawialnych źródłach energii, przystosowanego do pracy w warunkach rzeczywistych (wysokie i niskie temperatury otoczenia) i mogącego zastąpić funkcjonalnie tradycyjny, spalinowy zespół prądotwórczy. Efekt ten uzyskano poprzez doświadczalne badania zaprezentowanych w pracy podzespołów systemu i analityczne zintegrowanie różnych źródeł energii elektrycznej tak, aby wytworzyć hybrydowy układ źródeł prądu, zdolny do zasilania środków wspomagających akcje prowadzone przez sztaby zarządzania kryzysowego podczas klęsk żywiołowych, itp. W pracy przedstawiony jest sposób doświadczalnego doboru poszczególnych elementów każdego z podsystemów oraz układów zarządzania ich pracą, który w efekcie powinien pozwolić na wskazanie, ze jest możliwa autonomiczna praca urządzenia w przypadku konieczności długiego, samodzielnego działania bez kontaktu z zapleczem logistycznym. Praca prezentuje możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii elektrycznej do jednoczesnej pracy systemu z pełnym obciążeniem i magazynowania energii do regeneracji systemu wodorowego (wytworzenia wodoru do samodzielnego cyklu pracy) i podtrzymywania gotowości urządzenia. Przedstawiona w pracy propozycja urządzenia integruje kluczowe technologie takie jak: nowoczesne baterie akumulatorów, niekonwencjonalne źródła energii – ogniwa paliwowe, odnawialne źródła energii – ogniwa fotowoltaiczne, generator wiatrowy oraz blok systemu zarządzania energią optymalizujący współpracę wszystkich komponentów.
EN
The paper presented and preliminary work show that is possible to build quasiautonomic, silent and emission-free power system based on hydrogen technology and renewable energy sources, adapted to work in real conditions (high and low ambient temperatures) and likely functionally replace traditional, combustion generator. This effect was obtained by experimental studies of the working components of the system presented in the paper and the analytical integration of different sources of energy, so as to produce a hybrid system of power source capable of powering equipment used by the crisis management staff during natural disasters , etc. The work will present experimental means for selection of individual elements of each of the subsystems, as described below, and systems to manage their work, which in effect should allow to demonstrate that autonomous operation of the unit in case of a necessity long, independent operation without contact with logistics facilities is possible. The paper will present the possibilities of using renewable energy sources for simultaneous operation of the system with a full load and energy storage system for the regeneration of hydrogen (hydrogen to produce a self-cycle) and maintaining the state of readiness. The device presented integrates essential technologies, such as modern batteries, unconventional energy sources – fuel cells, renewable energy – photovoltaic cells (PV), wind power generator and block energy management system which optimizes the cooperation of all the components.
9
EN
This paper gives the feasibility analysis of a wind-PV-battery system for an off-grid power station specially located in remote village of Dongwangsha, Shanghai. The simulation and optimization results indicated the feasibility analyses of the proposed hybrid wind-PV system with storage battery backup. Moreover, the GHG emissions, project costs and savings/income summary, financial viability, and risk analysis are discussed. The proposed hybrid system is more environmental friendly as compared with the diesel only system.
PL
W artykule przedstawiono analizę wykonalności budowy systemu baterii dla farmy wiatrowo-fotowoltaicznej wyłączonej z sieci energetycznej w oddalonej wiosce Dongwangsha, w okolicy Szanghaju. Przeprowadzono kompleksowe badania obejmujące parametry takie jak: emisja GHG, koszty i wpływy projektu, analizę ryzyka.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.