Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 51

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  digitalization
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
PL
W artykule pokrótce przybliżono genezę oraz koncepcję przemysłu 4.0. Następnie w sumaryczny sposób przedstawiono oraz scharakteryzowano najważniejsze technologie, które napędzają rozwój czwartej rewolucji przemysłowej: internet rzeczy, sztuczną inteligencję, automatyzację, analitykę dużych zbiorów danych i chmurę obliczeniową. Technologie te stanowią następstwo szybko postępującej współcześnie cyfryzacji. Zaprezentowano możliwości ich zastosowania w różnych obszarach logistyki: produkcji, magazynowaniu, transporcie czy zarządzaniu łańcuchem dostaw. Wskazano najważniejsze korzyści płynące z wdrożenia wymienionych technologii w przedsiębiorstwach logistycznych, umożliwiające wypracowanie przewagi konkurencyjnej. Zwrócono uwagę na fakt ich wzajemnego uzupełniania się.
EN
The paper briefly describes the genesis and conception of Industry 4.0. The most important technologies, which drive the development of the fourth industrial revolution, were presented and characterised: Internet of Things, Artificial Intelligence, automation, Big Data and cloud computing. These technologies are a consequence of galloping digitisation. The possibilities of their practical applications in various logistics areas: production, warehousing, transport or supply chain management were featured. Salient advantages of implementation of the mentioned technologies in logistics enterprises, aiding the development of competitive advantage, were indicated. The interrelation between them was highlighted.
EN
Digitalization and Industry 4.0 play a big role in the current world of globalized supply chains which are becoming more and more complex and require real time data based decisions to enable highly responsive measures needed to supply goods from point of origin to point of sale or use. Various concepts such as IoT, 3D printing, CPS, AR, autonomous driving etc. can be related to Industry 4.0. This paper focuses on examining and cross comparing eight technologies related to industry 4.0 that enables more responsive supply chain management activities. It also discusses the impact of industry 4.0 on future supply chains.
EN
In this article, the author will try to conditionally transform the energy capacities of NNEGC Energoatom by converting a liability into an asset using the example of bitcoin. With a surplus of nuclear power generation, one of the modern tools for using excess electricity is directing it to cryptocurrency mining. The author of the article will try to calculate the possibilities of Ukrainian NPPs in the cryptoindustry market by analyzing the competitiveness, market trends and the approximate profitability of this kind of activity. The essence of the article lies in the intervention of the state energy giant in completely new activities, partial monopolization of the market and interference in the activities of decentralized cryptocurrencies, as well as the very novelty of combining two different fields of activity and the global nature of the consequences. Mining can be used to convert the underdeveloped electricity or all of Energoatom’s capacities totally, but at the same time it can also affect the cryptoasset market in the field of decentralization, as the primary cost factor to affect the price of assets and allow for obtaining super-profits at a state enterprise. The author of the article tries to understand the profitability of such actions and, in general, to understand the globality of the idea. The results of the entry of the national energy giant into the cryptoasset market will change the global processes in the ecosystem of the cryptoindustry and change the situation both on the electricity market in the region and, in general, will affect the processes of globalization and unification of the financial sectors of the economy.
PL
W artykule autor bada teoretyczne możliwości przekształcenia zobowiązań zdolności produkcyjnych NNEGC Energoatom w aktywa, na przykładzie bitcoina. Przy nadwyżce produkcji energii jądrowej jednym z nowoczesnych narzędzi wykorzystania nadwyżki energii elektrycznej jest użycie jej do wydobycia kryptowalut. Autor szacuje możliwości ukraińskich elektrowni jądrowych na rynku kryptowalut poprzez analizę konkurencyjności, trendów rynkowych oraz przybliżoną analizę opłacalności tego rodzaju działalności. Istota przedstawionej analizy polega na ingerencji państwowego giganta energetycznego w zupełnie nowe działania, częściowej monopolizacji rynku i wejście na rynek zdecentralizowanych kryptowalut. Nowością jest tu łączenie dwóch odmiennych dziedzin działalności, a także globalny charakter konsekwencji takich działań. Wydobycie kryptowalut może być wykorzystane do konwersji zbyt wysokich mocy produkcyjnych Energoatomu, ale jednocześnie może również wpłynąć na rynek kryptowalut poprzez jego decentralizację, ponieważ podstawowy czynnik kosztowy wpływa na cenę aktywów i pozwala na uzyskanie nadwyżki zysków w przedsiębiorstwie państwowym. Autor stara się zrozumieć opłacalność takich działań i jak ogólna jest taka idea. Skutki wejścia krajowego giganta energetycznego na rynek kryptowalut zmienią globalne procesy w ekosystemie branży kryptowalut i sytuację zarówno na rynku energii elektrycznej w regionie, jak i całościowo wpłyną na procesy globalizacji i unifikacji sektorów finansowych gospodarki.
EN
In times of market valuations beyond 1 trillion USD for digital companies such as Alphabet and Amazon, capital markets concentrate on growth opportunities at the core of the market value of equity. The presented study aims to identify the key drivers of growth, thereby including its novelty to transfer the classic financial theory of PVGO into today´s digital world. In an empiric analysis, the methodology of multi-variate regression models sourced from S&P500 companies between 2007 and 2017 is applied. The main results surprise managerial decision makers across industries and imply a tectonic shift from profitability to investment driven decisions in digital markets. As a conclusion, senior business practitioners who intend to create market value of equity based on growth, are best advised to invest in intangible assets and digital markets – even at levels of negative profitability.
PL
W czasach wycen rynkowych przekraczających 1 miliard USD dla firm cyfrowych, takich jak Alphabet i Amazon, rynki kapitałowe koncentrują się na możliwościach wzrostu leżących u podstaw rynkowej wartości kapitału własnego. Prezentowane badanie ma na celu zidentyfikowanie kluczowych czynników wzrostu, w tym jego nowości w przenoszeniu klasycznej teorii finansowej PVGO do dzisiejszego cyfrowego świata. W analizie empirycznej zastosowano metodologię modeli regresji wielowariantowej pochodzących od firm S&P500 w latach 2007–2017. Główne wyniki zaskakują osoby podejmujące decyzje kierownicze w różnych branżach i implikują wstrząsowe przejście od rentowności do decyzji opartych o inwestowanie na rynkach cyfrowych. Podsumowując, starsi praktycy biznesu, którzy zamierzają tworzyć wartość rynkową kapitału własnego w oparciu o wzrost, najlepiej poprzez inwestowanie w wartości niematerialne i prawne oraz rynki cyfrowe - nawet na poziomie ujemnej rentowności.
EN
The article refers to some directions of modernization in the field of hydraulics focusing on digitalization and the transition to intelligent hydraulic equipment and systems. Before exposing the achievements, the authors try to remove some confusion related to digitization and digitalization. The article presents two intelligent equipment designed by IHP, a proportional directional valve and a digital actuator and two intelligent stands, one of servo-valves and one of digital hydraulic cylinders, existing in operation in laboratory and which by the endowment and working procedures represent solutions in the field of intelligent hydraulics.
PL
W artykule odniesiono się do wybranych kierunków modernizacji hydrauliki, koncentrując się na cyfryzacji i przejściu na inteligentne urządzenia oraz systemy hydrauliczne. Przed przedstawieniem osiągnięć autorzy artykułu starają się usunąć zamieszanie związane z pojęciami cyfryzacji i digitalizacji. W artykule przedstawiono dwa inteligentne urządzenia zaprojektowane przez IHP, rozdzielacz proporcjonalny i siłownik cyfrowy oraz dwa inteligentne stanowiska, jeden z serwozaworów oraz jeden z cyfrowych siłowników hydraulicznych, stosowane w laboratorium, które ze względu na wyposażenie i procedury robocze są rozwiązaniami inteligentnej hydrauliki.
EN
The spread of digital technologies dramatically changes production processes. The fourth industrial revolution opens up new opportunities for the introduction of technologies, having a significant impact on the production cycle, starting with highly automated production lines and ending with the large-scale implementation of technological solutions designed to improve productivity, optimize costs, quality and reliability. Defining digital transformations, primarily in the manufacturing industry, as a strategic imperative for the entire economy based on opinions and intentions of entrepreneurs (short and medium-term), key aspects of the digitalization process in Russian medium, high-tech and low-tech manufacturing industries are revealed. A set of tendencies in the development of digital technologies by their main types is presented, the level of industry participation in digital transformation is shown, as well as many other important digital transformation processes in enterprises that are not measured by quantitative statistics.
EN
The realization of digitalization in production companies – currently also referred to as Industry 4.0 – aims for reduction of internal value creation costs as well as costs for intercompany collaboration and plays a key role in their current strategy development. However, related strategy research still lacks to provide operationalized digitalization methods and tools to practitioners with scientific rigor as well as real-world relevance. To challenge this status quo, we present a scientifically grounded 14-step procedure model including 11 practically tested tools, developed specifically for real-world application. The model leads practitioners from their first contact with industrial digitalization, through the maturity assessment of 143 digitalization items, until the implementation of a KPI-monitoring system and a continuous improvement process. We applied and re-worked the procedure model during three years of application. Validation and Feedback from practitioners and scholars indicate, that the model drives strategy development towards objective and data-based decision making and increases stakeholder engagement in organizations considerably.
EN
Background: Efforts to revive the New Silk Route from Europe to Asia have been on-going since the late 1970s. However, the launch of the Belt and Road Initiative (BRI) of the PR China in 2013 has given new impetus to Europe-Asia connectivity. Between 2014 and 2018 the number of block trains between China and Europe (including Russia) increased from 298 to 4,982 per year. Will this trend continue? Which bottlenecks and challenges appear? What are opportunities for respective countries, policy makers, shippers and logistics operators? The paper contributes to the scientific question of further and sustainable segmentation of intermodal transport markets in the context of global supply chains. Methods: Based on a literature review and interviews with logistics operators and shippers the authors analyze the present design and operational parameters of the intermodal land bridge traffic system, major challenges and bottlenecks and propose measure how to enable further growth and to improve the sustainability of this traffic. Results: Main issues of the further development of the New Silk Road Europe China are technological innovations, digitalization of supply chains, optimizing of intermodal transport and gateway concepts, corridor management and new trading patterns with e-commerce. Conclusions: Although this intermodal land bridge connection will likely continue to be a niche market, it offers considerable transit time and cost savings for specific types of freight where air freight is too expensive and maritime logistics is too slow. At higher freight costs compared with the sea freight and lower fares than air cargo this is especially interesting for high value cargo and the Northern provinces of China; also for opportunities in Central Asia, and the Caucasus. The new transport route promotes not only investments into production sites for export at locations in the Northern provinces but also opens new opportunities for European exports of industrial goods and FMCG for the growing middle class in China. The total logistics costs from the viewpoint of a shipper can be more competitive via land bridge than via sea. Both production and distribution networks of large companies (e.g. BASF, HP, BMW) and small and medium sized companies (here especially through e-commerce) can benefit from a further integration of markets and globalization of supply chains.
PL
Wstęp: Próby stworzenia Nowego Jedwabnego Szlaku z Europy do Azji są podejmowane praktycznie bez przerwy od lat 70-tych XX wieku. Jednak dopiero utworzenie inicjatywy Belt and Road Initiative (BRI) przez Chiny w 2013 zdynamizowały stworzenie połączenia między Europą a Azją. W okresie 2014 do 2018 ilość transportów szynowych pomiędzy Chinami a Europą (włączając Rosję) wzrosła z 298 do 4982 rocznie. Czy trend ten będzie utrzymany? Jakie są ograniczenia i wyzwania? Jakie są możliwości dla współudziałowców (krajów), twórców polityki, przewoźników i operatorów logistycznych? Praca ta jest naukowym pytaniem dotyczącym dalszej segmentacji transportu intermodalnego w kontekście globalnych łańcuchów dostaw. Metody: W oparciu o przegląd literatury naukowej oraz wywiadów przeprowadzonych z operatorami logistycznymi i przewoźnikami, przeanalizowano projektowe i operacyjne parametry system intermodalnych transportów, główne wyzwania i ograniczenia oraz zaproponowano środki umożliwiające przyszłościowy wzrost i zrównoważony rozwój tego typu transportu. Wyniki: Głównymi czynnikami umożliwiającymi dalszy rozwój Nowego Jedwabnego Szlaku Europa Chiny są nowacje technologicznego, cyfryzacja łańcuchów dostaw, optymalizacja transportu intermodalnego i koncepcji bram, zarządzanie korytarzami oraz nowe metody handlu oparte o e-handel. Wnioski: Jakkolwiek intermodalne połączenia lądowe pozostaną na razie zapewne rynkiem niszowym, to oferują one istotną oszczędność czasu tranzytu oraz ponoszonych kosztów w przypadku specyficznych typów ładunków, dla których fracht lotniczy jest zbyt drogi a morski zbyt wolny. Szczególnie północne prowincje Chin są zainteresowane tym typem transportu o aczkolwiek wyższych kosztach w stosunku do transportu morskiego ale niższych niż w przypadku transportu lotniczego. Jest to również wielka możliwość dla Centralnej Azji i Kaukazu. Nowe szlaki transportowe promująinwestycje nie tylko w obszary produkcyjne eksportowe dla lokalizacji w północnych prowincjach ale także otwierają nowe możliwości dla eksporterów europejskich dóbr przemysłowych oraz FMCG skierowanych do konsumentów z rosnącej klasy średniej w Chinach. Całkowite koszty logistyczne z punktu widzenia wysyłającego mogą być bardziej konkurencyjne w przypadku trasy lądowej aniżeli trasy morskiej. Duże korporacje zarówno produkcyjne jak i dystrybucyjne (np. BASF, HP, BMW) jak również firmy małej i średniej wielkości (szczególnie korzystające z możliwości e-handlu) mogą wiele zyskać na dalszej integracji rynków oraz globalizacji łańcuchów dostaw.
PL
W artykule zaproponowano spojrzenie na cyfryzację w budownictwie z perspektywy koncepcji cyfrowego bliźniaka, która umożliwia rejestrację stanu zbudowanych obiektów, a na tej podstawie wykonanie symulacji i analiz. Mogą one być podstawą użytkowania zgodnego nie tylko z wymogami ekonomii, ale przede wszystkim ekologii. W świetle tego ujęcia sformułowano kilka krytycznych uwag do raportu „Cyfryzacja procesu budowlanego w Polsce – Zarządzanie inwestycją budowlaną w metodyce BIM” w oczekiwaniu, że powinien on uwzględnić nowe tendencje rozwoju cyfryzacji, a w konsekwencji BIM.
EN
The article proposes to look at digitization in construction from the perspective of the concept of digital twins, which allows to record the condition of constructed objects, and on this basis to perform simulations and analyses. They can be the basis for use in accordance not only with the requirements of economics, but above all ecology. In the light of this approach, several critical comments to the report “Digitisation of the construction process in Poland – Building investment management in the BIM methodology” have been formulated in the expectation that it should take into account new trends in the development of digitisation and, consequently, BIM.
EN
The paper analyzes the key steps taken by different cities worldwide and gathered into a clear step-by-step roadmap that can be useful for emerging smart cities. The Roadmap covers three main stages as we see them during the process of development: preparation, formation and spreading stages. We reveal how this is incorporated in the Ukrainian context. Our analysis of smart city solutions from all over the world (based on the BeeSmartCity database) showed that the tech component on its own is not enough to overcome urban challenges within different domains (environment, economy, government etc.), as we see each of the solutions has a human component involved in a form of knowledge generation and sharing, different forms of co-creation and partnership etc. Thus, ICTs are a required but not a sufficient element of building successful citizen-friendly and resilient cities.
EN
The article systematizes the conceptual apparatus, which is used in domestic and foreign literature in the study of phenomena and processes in the field of innovation. The term «digitalization» and its influence on both the micro- (interna! environment of the enterprise) and the macro level (external environment of the enterprise) are studied. The results of innovative activities of enterprises due to digitalization are investigated. The evolution of the category of «innovation» is considered, as well as the fundamental theory of innovation. An author's definition of i nnovation in an enterprise in the context of digitalization is proposed based on a synthesis of scientific thoughts and the use of critical thinking.
PL
W artykule usystematyzowano aparat pojęciowy, który jest wykorzystywany w literaturze krajowej i zagranicznej do badania zjawisk i procesów w dziedzinie innowacji. Badany jest termin „digitalizacja" i jego wpływ zarówno na poziom mikro (środowisko wewnętrzne przedsiębiorstwa), jak i na poziom makro (środowisko zewnętrzne przed­siębiorstwa). Badane są wyniki innowacyjnych działań przedsiębiorstw związanych z digitalizacją. Rozważana jest ewolucja kategorii „innowacji", a także podstawowa teoria innowacji. Zaproponowana przez autora definicja innowacji w przedsiębiorstwie w kontekście cyfryzacji oparta na syntezie podejść naukowych i krytycznego myślenia.
PL
Rozwój technologii w obszarze ICT powoduje powstawanie nowych klas funkcjonalności i usług w zakresie tworzenia, przetwarzania i wykorzystania danych. Również w konstrukcji nowych przyrządów pomiarowych coraz częściej pojawiają się rozwiązania wirtualizacji i korzystania z zasobów sieciowych. Możliwości komunikacyjne, zdalne sterowanie przyrządami, zbieranie danych pomiarowych przesyłanych przez sieć, tworzenie centralnych baz danych i ich analiza otwierają coraz szersze możliwości dla metrologii. Aby móc z nich skorzystać konieczna jest bezpieczna infrastruktura, która spełni nie tylko wymagania bezpieczeństwa oferowane przez technologię teleinformatyczną, ale również zapewni zgodność z wymaganiami wypracowanymi przez metrologię. Perspektywa taka tworzy nowe możliwości w obszarze prac badawczych i nadzoru, aby zapewnić bezpieczeństwo cyfrowe infrastruktury pomiarowej.
EN
The development of technology in the field of ICT leads to the creation of new classes of functionality and services with regard to creating, processing and using data. Solutions of virtualization and the use of network resources also appear more often in the design of new measuring instruments. Communication possibilities, the remote control of instruments, collecting measurement data sent by network, creating central databases and their analysis, open wider opportunities for metrology. In order to benefit from them, secure infrastructure is necessary, which will fulfil not only security requirements offered by ICT but also will ensure compliance with the requirements developed by metrology. Such perspective provides new opportunities in the field of research works and supervision to ensure the digital security of metrological infrastructure.
PL
Celem artykułu jest dokonanie oceny jakości cyfrowej usługi pocztowej z wykorzystaniem metody e-servqual. Pierwsza część opracowania zawiera analizę literatury z zakresu metody Servqual oraz powstałej na jej fundamentach metody E-Servqual- przedstawione zostały założenia tych metod, sposób ich praktycznego wykorzystania oraz zasady interpretacji wyników. Następnie w treści opracowania zawarto wyniki badań empirycznych- próbę dokonania oceny poziomu jakości cyfrowej usługi pocztowej z wykorzystaniem standardowych wymiarów metody E-Servqual.
EN
The objective of the article has been to present assessing the quality of the digital postal service using the E-Servqual method. The first part of the study contains the theoretical framework of the Servqual method and the E-Servqual method established on its foundations- the assumptions of these methods, their practical use and the rules for the interpretations of results have been presented. Afterwards, the context of the study includes the results of empirical research- an attempt to assess the quality level of the digital postal service using the standard dimensions of the E-Servqual method.
PL
Celem artykułu jest przedstawienie znaczenia wybranych determinantów w kształtowaniu jakości cyfrowej usługi pocztowej. Pierwsza część opracowania zawiera teoretyczne ramy zarządzania jakością usług, charakterystykę rynku pocztowego oraz przybliżenie cyfrowych usług pocztowych. Następnie, przedstawione zostały wyniki anonimowej ankiety konsumenckiej, przeprowadzonej na grupie pięćdziesięciu klientów korzystających z cyfrowych usług pocztowych, które przyczyniły się do sformułowania wniosków z zakresu znaczenia poszczególnych determinantów jakości cyfrowej usługi pocztowej.
EN
The objective of the article is to present the meaning of the chosen determinants in shaping digital postal service quality. The first part contains the theoretical framework of service quality management, the characteristics of postal market and digital postal services. Afterwards, the results of empirical research have been presented. Anonymous survey, regarding the evaluation of digital postal service quality determinants, has been conducted among fifty customers using digital postal services. The results contributed to the formulations of conclusions on the validity of chosen determinants of the digital postal service quality.
EN
The article presents the results of surveys focusing on the impact of digitalization on the labor market. The conducted research and analyzes show that breaking the mental barriers to digitalization in order to strengthen its acceptance may play a decisive role in creating development within the labor market. As evidenced by numerous sources cited in the text, the pursuit of development, in the phase of digitalization growth, directly leads to economic growth in the dimension of both the state and local communities. This, in turn, favors the social dimension of the individual and strengthens the human feeling of fullness of life.
PL
Artykuł skupia się na złożonej i nieposiadającej w piśmiennictwie szerszego i głębszego opisu tematyce rozwoju i awansu zawodowego młodych kadr górniczych. Zarówno nieliczne w tym obszarze problemowym badania oraz obserwacje wskazują, że rozwój i awans zawodowy oparty o tradycyjne formy górniczej pracy i zatrudnienia będzie zanikał. Kluczową determinantą tego procesu będzie Rewolucja Przemysłowa 4.0., której skutki już się ujawniają w działaniach Kombinatu Górniczo-Hutniczego Miedź Polska S.A. i Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. ukierunkowanych na powstanie e-kopalni. Można założyć, że osiągnięcie celu, jakim jest inteligentna kopalnia może całościowo zredefiniować dotychczasowy model rozwoju i awansu zawodowego młodych kadr górniczych w kierunku odejścia od tradycyjnej górniczej „szychty” do permanentnego rozwoju opartego na najnowocześniejszych i inteligentnych technologiach.
EN
The paper focuses on a complex and lacking in literature a broader and deeper description of development and promotion of young mining personnel. Both the few in this problem area research and observations indicate that professional development and promotion based on traditional forms of mining and employment will disappear. The key determinant of this process will be the Industrial Revolution 4.0, which effects are already evident in activities of Kombinat Górniczo Hutniczy Miedź Polska S.A. and Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. focused on creation of the E-mine. It can be assumed that achieving the objective of a smart mine can completely redefine current model of professional development and promotion of young mining personnel towards moving away from traditional mining “shifts” to permanent development based on the most modern and intelligent technologies.
EN
Digital technology has significantly changed the speed of operation in the economy. The Internet and digital devices are a driver of economic growth. This article analyzes the Russian digital economy and society in the context of comparison with EU countries and draws conclusions regarding future development trends. Based on secondary data from the European Commission, this study tackles five components of the Digital Economy and Society Index. It includes ICT Development Index, Global Innovation Index (GII), Networked Readiness Index, Share-Households with Internet, and High-Technology Exports. A cross-country analysis reveals significant differences between Russia and the EU countries in terms of Internet accessand Digital Economy, and their impact on GDP and social processes that take place in the country. Findings show that Russia holds a position among the top ten countries in ICT Development Index and Network Readiness Index. The growth rate of high-tech exports indicatesthe lag of Russia behind other countries in the ranking. According to the ranking of countries by high-tech exports, Russia lags in the production of products with high R&D intensity, such as aerospace products, computers, pharmaceuticals, scientific instruments and electrical machinery. Russia holds a strong position in National Cyber Security (63.64%), as well as in the Share of Households with Internet.
PL
Technologia cyfrowa znacząco zmieniła szybkość działania w gospodarce. Internet i urządzenia cyfrowe są motorem wzrostu gospodarczego. Artykuł analizuje rosyjską gospodarkę cyfrową i społeczeństwo w porównaniu z krajami UE i wskazuje wnioski dotyczące przyszłych trendów rozwojowych. W oparciu o dane wtórne Komisji Europejskiej analizuje pięć komponentów indeksu gospodarki cyfrowej i społeczeństwa. Obejmuje wskaźnik rozwoju technologii ITT, wskaźnik globalnej innowacyjności (GII), wskaźnik gotowości sieciowej, gospodarstwa domowe z dostępem do Internetu oraz eksport technologii. Analiza międzynarodowa ujawnia znaczne różnice między Rosją a krajami UE w zakresie dostępu do Internetu i gospodarki cyfrowej oraz ich wpływu na PKB i procesy społeczne, które mają miejsce w kraju. Wyniki pokazują, że Rosja zajmuje pozycję w pierwszej dziesiątce krajów w przypadku Indeksu rozwoju w ICT i wskaźnika gotowości sieci. Tempo wzrostu eksportu zaawansowanych technologii wskazuje na opóźnienie Rosji w stosunku do innych krajów. Według rankingu krajów eksportu zaawansowanych technologii Rosja pozostaje w tyle w produkcji produktów o wysokiej intensywności B + R, takich jak produkty lotnicze, komputery, farmaceutyki, przyrządy naukowe i maszyny elektryczne. Rosja ma silną pozycję w przypadku cyfrowego bezpieczeństwa narodowego (63,64%), a także w udziale gospodarstw domowych z Internetem.
18
PL
Sprawny przepływ informacji jest determinantem osiągnięcia przez przedsiębiorstwo sukcesu. Dodatkowo, aby zwiększały one swoją konkurencyjność i atrakcyjność w oczach klientów istotnym jest stosowanie najnowocześniejszych technologii. Postępująca digitalizacja pozwala na usprawnienie procesów zachodzących w przedsiębiorstwie, ale również stawia wiele wyzwań przed firmami. W artykule przedstawiono wpływ cyfryzacji na funkcjonowanie przedsiębiorstwa, stan digitalizacji w transporcie w Polsce, a także zaprezentowano przykłady zastosowania tej koncepcji w logistyce na rodzimym rynku.
EN
The efficient flow of information is a determinant of a company's success. In addition, to increase their competitiveness and attractiveness from the end of customers, it is important to use advanced technologies. Progressing digitalization allows to improve processes taking place in the enterprise, but also poses many challenges for companies. The paper presents the impact of digitalization on the functioning of an enterprise, the state of digitization in transport in Poland, as well as examples of the application of this concept in logistics on the domestic market.
19
EN
The article provides a view on how the digitalization of banking is impacting Mergers and Acquisitions (M&A) transactions. First the M&A process is described, outlining high level stages of the deal making and their objectives. Then a number of digital considerations are listed to present the increasing complexity of M&A transactions in the current period of intensive digital transformation. The digital considerations are mapped onto the core IT architectural components, together with an expert rating of their impact. In the following chapter the paper outlines technology integration strategies. The summary contains important observations and guidelines on the relevance of digitalization that can be used by M&A teams to increase the probability of success in future transactions.
PL
W artykule przedstawiono perspektywę wpływu digitalizacji bankowości na transakcje fuzji i przejęć (ang. Mergers and Acuqsitions/M&A). W pierwszej kolejności opisano proces M&A, ze wskazaniem głównych etapów przeprowadzania transakcji oraz ich celów. Następnie przedstawione są uwarunkowania digitalizacyjne, wskazując na złożoność transakcji M&A w obecnym okresie dynamicznej transformacji cyfrowej. Uwarunkowania digitalizacyjne są następnie powiązane z kluczowymi komponentami architektury systemów informatycznych, wraz z ekspercką oceną ich wpływu na tą architekturę. W kolejnym rozdziale przedstawiono strategie integracji technologicznej. Podsumowanie zawiera istotne wnioski oraz wytyczne związane ze znaczeniem digitalizacji w transakcjach M&A i może zostać zastosowane przez zespoły M&A w celu zwiększenia prawdopodobieństwa sukcesu w kolejnych transakcjach.
PL
Pomiar dokonań w organizacjach to jedno z kluczowych zagadnień będących w centrum zainteresowania menedżerów organizacji. W szczególności prowadzenie pomiarów realizowanych działań i uzyskiwanych osiągnięć to priorytetowy element zarządzania przez cele. Jakie uwarunkowania i wyzwania czekają przed menedżerami współcześnie kreującymi systemy pomiaru dokonań organizacji w dobie cyfryzacji, tj. automatyzacji, robotyzacji, czyli funkcjonowania w trybie gospodarki 4.0 i tworzenia się tzw. gospodarki na żądanie? Celem opracowania jest identyfikacja uwarunkowań, trendów oraz wyzwań i rekomendacji w obszarze pomiaru dokonań organizacji w erze gospodarki cyfrowej, gospodarki na żądanie. Do realizacji celu wykorzystano metodę analizy literatury.
EN
Measuring results is one of the key issues in the focus of the organization’s managers. In particular, conducting measurements of implemented activities and achieved results is a priority element of management by objectives. What conditions and challenges await the managers who create Performance Measurement Systems today in the era of digitization, i.e. automation, robotics, or functioning in Industry 4.0, and the emergence of the On-demand Economy? The aim of the study is to identify conditions, trends, challenges and recommendations in the area of Performance Measurement Systems in Industry 4.0 and On-demand Economy. The literature review is the method used in the study.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.