Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 1651

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 83 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  sustainable development
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 83 next fast forward last
PL
Tematem artykułu jest przedstawienie perspektyw rozwoju napędów w pojazdach samochodowych. Na początku tekstu omówiono znaczenie ekologii oraz zrównoważonego rozwoju w sektorze transportu. Przedstawiono działania Komisji Europejskiej mające na celu ograniczyć emisję szkodliwych związków do atmosfery. Następnie omówiono rodzaje napędów samochodowych. Wskazano sprawność każdego napędu oraz wady i zalety zarówno dla środowiska jak i użytkownika oraz perspektywy rozwoju każdego z rozwiązań, ich szanse i zagrożenia.
EN
The subject of the article presents the prospects for the development of drives in motor vehicles. At the beginning of the text, the importance of ecology and sustainable development in the transport sector was discussed. The activities of the European Commission aimed at reducing the emission of harmful compounds into the atmosphere were presented. Then the types of car drives are discussed. The efficiency of each drive as well as advantages and disadvantages for both the environment and the user are well as the development prospects for each of the solutions, their opportunities and threats are indicated.
EN
The article attempts to define issues related to sustainable development (SD) in the context of the mining industry. The purpose of this publication is to analyze the implementation of sustainable development goals by mining companies in Poland, including Lubelski Węgiel Bogdanka SA, KGHM Polska Miedź SA and the Górażdże HeidelbergCement Group. The work is based on a review of previous research, formulating the activities of the mining industry in accordance with each of the seventeen goals presented in the Agenda 2030. Non-financial reports were used to analyze the scope of implementation of SD goals in Poland, an expert assessment was used, which allowed the strengths and weaknesses of the industry in this particular area of interest to be formulated. A change in awareness towards SD in environmental, social and economic domains has undeniably taken place. Reports published by the companies inform about activities consistent with the particular SD objectives. The scope of their implementation varies across the analyzed entities. Increasing the exposure of the discussed topic improves the image of companies, but also allows to notice their efforts whilst indicating real actions that are deemed as good practices. Mining entrepreneurs struggle with limitations and difficulties in implementing changes. The main challenge is the environmental aspect. Undoubtedly, the means of persuasion (also in this regard) are legal regulations that require finalization, especially when it comes to the mining industry and the state’s raw materials policy.
PL
W artykule podjęto próbę zdefiniowania zagadnień związanych ze zrównoważonym rozwojem (ang. sustainable development, SD) w kontekście górnictwa. Celem niniejszej publikacji jest analiza realizacji celów zrównoważonego rozwoju przez wybrane spółki górnicze prowadzące swoją działalność w Polsce, w tym Lubelski Węgiel Bogdanka SA, KGHM Polska Miedź SA oraz Górażdże HeidelbergCement Group. Praca opiera się na przeglądzie dotychczasowych badań, formułując działania górnictwa zgodne z każdym z siedemnastu celów przedstawionych w Agendzie 2030. Do analizy zakresu realizacji celów SD w Polsce wykorzystano raporty niefinansowe, co pozwoliło na zaprezentowanie mocnych i słabych stron przemysłu w tym konkretnym obszarze zainteresowań. Niezaprzeczalnie nastąpiła zmiana świadomości w zakresie zrównoważonego rozwoju w obszarach środowiskowych, społecznych i ekonomicznych. Raporty upubliczniane przez spółki informują o działaniach zgodnych z poszczególnymi celami SD. Zakres ich realizacji jest zróżnicowany w analizowanych podmiotach. Zwiększenie eksponowania omawianego tematu poprawia wizerunek firm, ale też pozwala zauważyć ich starania, wskazując realne działania będące dobrymi praktykami. Przedsiębiorcy górniczy borykają się z ograniczeniami i trudnościami we wdrażaniu zmian. Wyzwaniem jest głównie aspekt środowiskowy. Niewątpliwie środkiem perswazji (również w tym zakresie) są regulacje prawne, które wymagają finalizacji, zwłaszcza jeśli chodzi o górnictwo i politykę surowcową państwa.
EN
A primary goal of the article is to explore the theoretical understanding among scholars about how institutional arrangements for sustainable local development partnerships in mineral resource rich countries are created. A success factor for implementing sustainable development goals (SDGs) is creating a proper institutional arrangement. Interviews and questionnaires, a mixed research method, were completed with officials and citizens from selected provinces. We reached to the following results: among others there is a weak understanding of partnership related local community development among stakeholders. Therefore, long term strategic planning and management which involves all parties in the decision making process should be created. In addition, building both horizontal and vertical institutional arrangements that provide for the participation of related stake holders is an essential element for building successful and sustainable local development partnerships.
PL
W artykule przedstawiono krótką charakterystykę wszystkich 24 referatów przygotowanych na sesję CIGRE, która odbyła się w 2020 roku. Najliczniejszą grupę stanowią referaty opracowane przez autorów europejskich, następnie pochodzących z Azji oraz Ameryki Północnej i Południowej. Referaty te, co jest charakterystyczne dla Komitetu C3, poruszają zagadnienia natury ogólnej, jak i szczegółowej. W przypadku sesji w 2020 roku tematy ogólne koncentrowały się wokół problematyki implementacji przez podmioty sektora elektroenergetycznego celów zrównoważonego rozwoju. Natomiast tematyka szczegółowa związana była z realizacją konkretnych projektów, w tym między innymi związanych z: uwzględnieniem zanieczyszczenia powietrza w planowaniu produkcji energii elektrycznej, podejmowanymi środkami ochrony gatunków zagrożonych oraz gleby przy realizacji inwestycji energetycznych, ponownym wykorzystaniem materiałów budowlanych oraz nowymi technologiami.
EN
Presented is a short characteristics of all 24 papers prepared for CIGRE session held in 2020. The most numerous group consists of papers elaborated by European authors, then from Asia and both Americas. These papers – which is a typical characteristics of the Committee C3 – concern issues of general and specific nature. In case of the 2020 session the general issuses focused on problems referring to implementation of sustainable development objectives by subjects of a power sector. Papers of the second group concerned realization of specific projects, among the others the ones connected with taking into account the air pollution when planning production of electric energy, measures taken for conservation of endangered species and soil during realization of power investments, the re-use of building materials and new technologies.
EN
The article aims to present the assumptions and a part of the chamber study results conducted on the Księże Małe estate in Wrocław. The starting point for the research was the observation that the pre-war German housing estates were planned in a functional way, with great care for the surroundings of the buildings, as well as with the use of solutions that would now be defined as elements of blue or green infrastructure. Thus, the pre-war spatial arrangement manner is in line with the contemporary postulates of sustainable development and "healthy" cities. However, the functions of green areas and their elements have degraded over time and nowadays it is often possible to read the former planning concept only by means of comparative cartographic studies. The results of the preliminary research confirm that the subsequent housing development transformations were of a degrading nature, and the pre-war character of the building surroundings is illegible for residents and readable in archival materials that have not been elaborated so far. Recalling the memory of the former arrangement method may contribute to project activities in the area of urban adaptation to climate change, and past practices, a model for shaping contemporary urban plans.
PL
Artykuł ma na celu przedstawienie założeń i części wyników badań kameralnych prowadzonych dla osiedla Księże Małe we Wrocławiu. Punktem wyjścia do rozpoczęcia badań było spostrzeżenie, że przedwojenne osiedla niemieckie zostały zaplanowane w sposób funkcjonalny, z dużą dbałością o otoczenie budynków, a także z zastosowaniem rozwiązań, które obecnie określono by jako elementy błękitnej czy zielonej infrastruktury. Tym samym przedwojenny sposób zagospodarowania wpisuje się we współczesne postulaty zrównoważonego rozwoju i „zdrowych” miast. Funkcje terenów zieleni oraz ich elementów uległy jednak z czasem degradacji i obecnie odczytanie dawnego zamysłu planistycznego możliwe jest często jedynie za pomocą kartograficznych badań porównawczych. Wyniki wstępnych badań potwierdzają, że kolejne przekształcenia sposobu zagospodarowania osiedli miały charakter degradujący, a przedwojenny charakter otoczenia budynków jest nieczytelny dla mieszkańców i możliwy do odczytania w archiwalnych materiałach, które do tej pory nie były opracowane. Przywrócenie pamięci o dawnym sposobie zagospodarowania może być przyczynkiem do działań projektowych w nurcie adaptacji miast do zmian klimatu, a dawne praktyki – wzorcem dla kształtowania współczesnych zamierzeń urbanistycznych.
EN
The choice of furniture does not only affect the comfort of one’s life or work space. Materials utilized in furniture production may contribute to the quality of chemical microclimate in rooms and have an influence on the users’ health. Plenty of substances used in the furniture industry have negative effects on human health. These effects are usually of low intensity. However, they occur over a long period of time and as a result they may even lead directly to permanent health problems. Consumer lifestyle boosts frequent changes in interior decoration. The changes include mainly replacing furniture and household appliances. The furniture industry offers a wide range of products to satisfy the growing needs of buyers. Mass production results in a significant increase in the exploitation of natural resources and (often) leads to degradation of the natural environment. The downsides of mass furniture production are usually considered only in terms of utilizing various resources. Producers, however, implement measures to reduce the consumption of materials and energy. Their aim is to cut the production costs and lower the final price of manufactured goods. Worn out furniture, produced from highly processed materials is not biodegradable. Such waste is a heavy burden on the natural environment. The paper describes „the life cycle” of furniture items and presents a critical analysis of raw materials and intermediate products used in the furniture industry in the context of sustainable development (the impact on human health and on the condition of the natural environment). It may serve as a means to promote pro-health and pro-environmental awareness. A thorough assessment of the furniture available on the market may facilitate in making conscious decisions which will also take into consideration additional technical criteria. The choice of furniture neutral for people as well as for the environment is not an easy task and often involves higher spending.
PL
Zakup wyposażenia meblarskiego wpływa nie tylko na komfort zamieszkiwania lub pracy. Materiały wykorzystywane w produkcji mebli mogą mieć wpływ na jakość mikroklimatu chemicznego w pomieszczeniach i zdrowie użytkowników. Wiele stosowanych substancji jest szkodliwych dla zdrowia ludzi. Negatywne oddziaływania mają zwykle niskie natężenie, jednak trwają bardzo długo. Mogą mieć one zatem pośredni wpływ nawet na trwałe pogorszenie stanu zdrowia. Konsumpcyjny styl życia sprzyja częstej wymianie wyposażenia wnętrz. Masowa produkcja istotnie wpływa na wzrost eksploatacji zasobów naturalnych oraz (często) na pogorszenie stanu środowiska naturalnego. Negatywne zjawiska są najczęściej rozpatrywane jedynie w kontekście użytkowania różnych produktów. Producenci prowadzą jednak działania mające na celu zmniejszenie materiało- i energochłonności. Ich rezultatem ma być obniżenie kosztów produkcji i finalnej ceny oferowanych wyrobów. Zużyte meble wykonane z mocno przetworzonych materiałów nie ulegają biodegradacji. Ich odpady stanowią duże obciążenie dla środowiska naturalnego. W artykule zostanie opisany „cykl życiowy” mebli oraz przedstawiona krytyczna analiza surowców i półproduktów do wyrobu mebli w kontekście zrównoważonego rozwoju (wpływ na zdrowie człowieka, stan środowiska naturalnego). Opracowanie może służyć upowszechnieniu wiedzy prozdrowotnej, a także proekologicznej. Rzetelna ocena dostępnych na rynku mebli może umożliwić podejmowanie bardziej świadomych decyzji uwzględniających dodatkowe, techniczne kryteria. Wybór neutralnych dla człowieka i środowiska produktów meblowych nie jest bowiem łatwy. Wiąże się zwykle z większymi nakładami finansowymi.
PL
Koncentrując się na znaczeniu roli przestrzeni publicznych w tworzeniu miast przyjaznych mieszkańcom, każdy architekt krajobrazu dostrzega potrzebę opracowania trwałej strategii zrównoważonej rewitalizacji miast.
8
Content available remote Komfort klimatyczny a jakość życia
PL
Rosnąca świadomość społeczna dotycząca wpływu standardu otaczającego środowiska na zdrowie człowieka w kontekście zrównoważonego rozwoju stawia coraz wyższe wymagania mające na celu nie tylko zaspokojenie potrzeb teraźniejszych, ale również zadbanie o równowagę przyrody dla przyszłości. Artykuł ma za zadanie zwrócić uwagę na problem dotyczący komfortu klimatycznego jako bezpośredniego czynnika wpływającego na jakość życia w kontekście zmieniającego się środowiska zewnętrznego, środowiska wewnętrznego i jego wpływu na człowieka.
EN
Rising social awareness concerning the influence of the environment standard on human health, in the context of sustainable development, creates higher and higher requirements, which aim not only at meeting the current needs, but also at taking care of nature in the future. The article’s purpose is to draw attention to the problem concerning the climate comfort as a direct factor influencing the quality of life in the context of the changing external environment, internal environment and its influence on humans.
9
Content available remote Certyfikowana zieleń w architekturze na przykładzie Poznania
PL
W obliczu coraz większego zapotrzebowania na energię w branży budowlanej konieczna jest zmiana myślenia projektantów odnośnie architektury. Nowoczesne budynki powinny być obiektami, które stosują innowacyjne technologie i naturalne materiały, ograniczając w ten sposób nie tylko zużycie surowców, takich jak woda, energia, ale i generowanie odpadów. Zielone budynki są odpowiedzią na potrzeby zmniejszenia zużycia energii, budowania zgodnie z naturą oraz realizują pragnienie ludzi w wielkich miastach, by żyć w otoczeniu naturalnej zieleni. Wraz z coraz większą popularnością ekologicznego budownictwa nastała potrzeba jego weryfikacji. Artykuł podejmuje zagadnienie certyfikacji budynków za pomocą międzynarodowych systemów certyfikacji LEED, BREEAM, przy jednoczesnym wykorzystaniu zieleni w nowoczesnej architekturze na przykładzie Poznania.
EN
In the face of an increasing demand for energy in the construction industry, it is necessary to change the designers’ thinking about architecture. Modern buildings should be objects that use modern technologies and natural materials, limiting the use of raw materials such as water and energy or waste production. Green buildings are a response not only to reducing energy consumption and building with respect to environment and nature, but also the desire of people in big cities to live in the presence of natural greenery. With the growing popularity of ecological construction, there was a need to verify it. The article deals with the certification of buildings using the international LEED, BREEAM certification systems, while using greenery in modern architecture on the example of the city of Poznan.
PL
Rozlewanie się miast powoduje pogorszenie jakości zamieszkania, utrudnia dostęp służb ratowniczych, a także wpływa na zanieczyszczenie środowiska. Osiedla podmiejskie rozwijają się chaotycznie i pochłaniają ogromne obszary, co przekłada się na jakość infrastruktury. Brak sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oznacza indywidualne ujęcia wody i zbiorniki szczelne, często nielegalnie zamieniane na przydomowe oczyszczalnie ścieków. Brak sieci gazowej i ciepłowniczej oznacza korzystanie z paliw stałych i ciekłych, a w praktyce smog. Obraz dopełnia długotrwałe czekanie w korku. Rozlewanie się miast ma zatem bezpośredni wpływ na aspekty zdrowotne. W tym kontekście badanie skoncentrowane jest na stworzeniu modelu analitycznego, którego zastosowanie pozwala określać parametry warunkujące tempo rozwoju, a przez to wspomagać proces planowania przestrzennego. Badania przeprowadzono na wybranych terenach mieszkaniowych objętych planami miejscowymi w granicach aglomeracji poznańskiej.
EN
Urban sprawl causes a deterioration in the quality of housing, hinders access to emergency services, and also influences the environmental pollution. Suburban development is chaotic and absorbs huge areas. In turn, it leads to the low quality of infrastructure. Lack of water supply and sewage treatment results in individual water intakes and septic tanks, often illegally turned into individual sewage treatment plants. Lack of gas and heating network causes the usage of solid and liquid fuels, and in practice smog emission. The picture is completed with traffic jams. Therefore, urban sprawl has also a direct impact on the public health issues. In this context, the research is focused on establishing a regression model. Its application will allow to determine the parameters indicating the future development. This model can be used as the spatial planning supporting. The study was conducted in selected residential areas covered by local spatial development plans according to within the Poznan urban agglomeration out of city area.
EN
Purpose: The aim of the study was to diagnose attitudes and consumption behaviors among the young adults, regarding food consumption in Poland. Design/methodology/approach: 483 respondents took a part in the research. They were students of three Cracovian universities, representing all voivodships in Poland. The research instrument consisted of two types of questions: traditional closed survey questions and a series of projection questions, based on fictional characters, which the respondents had to assess and determine the degree of identification with the attitudes and behaviors described. Findings: The research revealed some akrasia. The relatively high level of awareness regarding the effects of unsustainable production and consumption of young adults did not translate into consumption behavior of a sustainable nature. The curiosity regarding origin of the product and its composition turned out to be low, as was the feeling of responsibility for their own decisions. There was a tendency to expect the transition of responsibility to food producers and the institutional environment. Young adults pay special attention to food prices and easy access to shopping. Local marketplaces are a niche shopping place. The majority of food is purchased in large-area stores, where consumers are not informed about the place of origin of food. The respondents group is characterized by high outside-diagonality, solutions forcing more sustainable behavior, for example, the payment for plastic bags, the need for recycling of waste meet with wide acceptance. Originality/value: The research revealed enforcing proecological behaviors by institutions seems to be a more effective than building consumer awareness.
EN
Purpose: This paper raises theoretical issues related to the functioning of cities that are determined as smart in order to find a better operational definition for further research. Design/methodology/approach: In search of the essence of the term, the paper refers to variety of definitions of smart city, and also to the theoretical models in operation enabling the measurement and comparison of indicators among urban areas in the different world locations. The analysis was performed on three rankings: Cities in Motion Index, Mercer Quality of Living, Arcadis The Sustainable Index. Findings: The conclusions indicate that the Smart City concept is connected with sustainable development more than to the quality of life. The city rankings concerning the highest life quality is completely different from the hierarchy of smart cities. Originality/value: The paper extends the definition of smart city and it may be valuable for researchers who develop the concept of smart city in their research.
EN
Purpose: Nowadays environmental education associated with sustainable development presents a critical social challenge. The objective of this study was to identify and assess the interest in sustainable development, along with initiatives undertaken in this respect, by the students of selected university courses. The sample consisted of the students of management, who, due to the specific character of their education, will prospectively manage organizations or become entrepreneurs, i.e. will become responsible for setting the trends for the development of organizations. Design/methodology/approach: The subject matter of the present study pertains to environment-friendly attitudes of the students of selected universities in Lublin. The study was conducted by means of a diagnostic poll which was developed on the basis of the review of literature. Findings: The analysis of the results of the study revealed that respondents’ awareness regarding the impact of individuals upon the environment is strong. However, certain shortages were observed with regard to the impact of enterprises upon the natural environment. Research limitations/implications: It seems advisable to conduct this research also with students from other faculties. Practical implications: It seems advisable to commence environmental education during undergraduate studies so that students recognize the impact of enterprises upon the natural environment as early as possible. Originality/value: The article contains new research results about environmental education associated with sustainable development, which were conducted based on the self-developed questionnaire.
14
Content available Process management and trends in company management
EN
Purpose: The aim of the study is to present selected elements of management, vital for the future development (change trends) of enterprises, with respect to the global environment, process management and ecology. Design/methodology/approach: Statistical data analysed, surveys and research literature. Findings: There are some change trends in the management of enterprises of the future, modern technologies and good management of innovations that will be of importance here, as well as the growing significance of ecology and sustainable development, together with waste recycling and searching for alternative and new energy sources. Process management, in contrast, may be on a similar level of assessment in the future as it is at present. Research limitations/implications: Survey small research, unrepresentative of the SME sector in the Lesser Poland Voivodeship. Pilot case studies. Practical implications: For the good development of enterprises of the future, innovations in a new perspective are of great significance. The development of networks of all kinds will also have a large impact on management in the global future with the use of digital platforms, but already global according to the fourth industrial revolution. Nevertheless, when selecting technologies, forms, concepts, methods and management techniques, all their advantages and disadvantages must be considered. Social implications: Although the ecological approach is not the most crucial for the management and employees of companies, it is nonetheless growing according to evaluations. Ecology and innovation in governance must be taken into account for the benefit of societies. Originality/value: Own small survey research, pilot studies and own analysed references. On the basis of the analysed economic and social statistics, own observation and research, there are selected aspects of the development enterprise, modern methods of management and in the global environment, having regard to the ecology and risk. Herein are conclusions on the development of changes in organisations and the development of the management process.
EN
The aim of the article is to present the essence of sustainable human resource management and attempt to answer the question of whether enterprises actually use the concept of the sustainable management of human resources in business management to achieve sustainable development. This is why the following research question was chosen for the study: “Is the concept of sustainable human resource management important in achieving sustainable development of an enterprise?” Verification of the research question and the realisation of the stated goal were made on the basis of a critical analysis of the source literature and a case study. In striving to achieve the research goal, the first part of the article presents the essence of sustainable human resource management; the second part presents a case study. This paper concludes with the applications in which the research question was confirmed. Enterprises choose a strategy for human resource management, depending on the following: the situation in the labour market, the economic situation, legal regulations, demographics, changes in technology in a given enterprise, the activities of both the employers’ and employees’ organisations, as well as self-governing bodies, employment agencies or personnel consulting firms and the capital owned by the organisation. The results of this study have shown that enterprises actually use the concept of the sustainable management of human resources in business management to achieve sustainable development.
EN
This paper presents an approach to rationalize the energy consumption of road transport towards sustainability in a steady-state economy. The research hypothesis is that the rationalization of the energy consumption of road transport is affected by drift and shocks, which desynchronizes the adjustment mechanism from equilibrium. The objective of this research was to incorporate the model of energy consumption of road freight transport with the goals of sustainability by considering ecological and constructivist rational orders, the issue of order drift, and the occurrence of shocks. The research investigated Poland from the first quarter of 2004 to the fourth quarter of 2018. A model for rationalizing the energy consumption of road transport was constructed using the vector error correction model and cointegration techniques. The model revealed one cointegrating relationship and showed statistically significant unlimited drift. The level of changes to long-term equilibrium appeared respectively for GDP – 1.8%, PPI for energy – 7.3%, and for energy consumption – 10.9%. We observed a weak sustainability between the energy consumption of road transport and GDP and a strong sustainability between energy consumption of road transport and PPI energy. It was determined that price shocks had a positive impact (at the estimated point level around 0.06) and supply and demand shocks had a negative impact (at the level estimated point around –3).
PL
Europejski Zielony Ład (Green Deal) jest strategią Unii Europejskiej na rzecz wzrostu ale z uwzględnieniem wyzwań związanych ze zmianą klimatu i wpływem na środowisko naturalne. W planie inwestycyjnym stanowiącym do niej załącznik zawarto kompleksowe ramy określające przejście na zrównoważony rozwój we wszystkich regionach UE. W artykule przedstawione zostały cele nowej polityki inwestycyjnej, jej priorytety oraz ramy dla nowych inwestycji publicznych i prywatnych.
EN
The European Green Deal is the European Union's growth strategy, but taking into account the challenges of climate change and environmental impact. The Investment Plan attached thereto provides a comprehensive framework for the transition to sustainable development in all EU regions. The article presents the objectives of the new investment policy, its priorities and the framework for new public and private investments.
EN
Land-sea transport chains constitute a key part of the Europe’s economy, as a significant part of its trade is carried out using sea transport. Transport, storage, or delivery processes carried out within these chains are characterized by specified economic and technical efficiency, which often does not take into consideration the external costs these processes generate. Therefore, there is a need for further changes in the European land-sea transport chains, the aim of which should be a further reduction of the negative influence of transport on the society and the environment, in accordance with the assumptions adopted under the EU's sustainable development policy. The article examines the land-sea freight transport chains in terms of the EU's sustainable development goals on the example of Zachodniopomorskie Voivodeship (ZV), Poland. The region was selected owing to two key factors. First, the transport chains across the region are typical for many European areas. Second, the region itself has experienced intensive development of the Transport, Shipping and Logistics (TSL) sector and a numer of changes in freight flows for several years. The main goal of the article was to identify the possibility of reducing external costs resulting from the use of combined transport solutions in ZV. Two case studies were analyzed for this purpose. In both of them, the assumed effect was the reduction of external costs of freight transport in ZV. The potential reduction of external costs generated by cargo transport in ZV was estimated on the basis of the European methodology in terms of the amount of external costs generated by individual modes and means of transport. The research showed that the implementation of combined transport in ZV can bring measurable benefits to the region. The analyses also allowed for the identification of technical and organizational activities that are crucial for ZV and make it possible to reduce negative transport effects.
PL
W zeszłym roku dyskutowaliśmy o perspektywach rozwoju do 2030 r. jednocześnie próbując zmierzyć się z wyzwaniami dotyczącymi wzrostu populacji oraz postępującej urbanizacji. Wiele wydarzyło się przez ten rok. Pandemia COVID przyniosła ze sobą nową normalność, ale w wielu aspektach miasta już wcześniej mierzyły się z licznymi kryzysami na licznych frontach i musiały dostosowywać się do koniecznych zmian. Elastyczność i zrównoważony rozwój nadal mają kluczowe znaczenie gdyż miasta zmagają się z ekstremalnymi warunkami pogodowymi oraz następstwami zmiany klimatu. Pandemia COVID to ogromne wyzwanie, a miasta muszą przygotować się na różne scenariusze. Mimo iż plany muszą być elastyczne, samo planowanie ma kluczowe znaczenie. Proces planowania zapewnia wgląd w możliwości i przygotowuje nas na nadchodzące zmiany.
PL
Zasada zrównoważonego rozwoju wraz z intensyfikacją działań dotyczących uwzględniania w procesie projektowania środowiska przyrodniczego spowodowała zmianę sposobu traktowania użytkowników obiektów przez architektów oraz wzrost społecznego zaangażowania tych ostatnich. Wystawy zrealizowanych obiektów oraz decyzje jury Nagrody Pritzker’a podkreśliły znaczenie architektury zaangażowanej społecznie. Analiza postaw twórczych na podstawie tekstów teoretycznych i realizacji stanowi próbę pokazania zarówno historycznej ciągłości, jak i zmian rozwiązań przestrzeni zurbanizowanej i obiektów architektonicznych. Rozważania oparte o wieloletnie obserwacje oraz osobiste doświadczenie dotyczące zagadnień powiązanych z zasadą rozwoju zrównoważonego pozwala na sformułowanie długofalowych wniosków dotyczących sposobów kształtowania środowiska przestrzennego człowieka w zmieniającej się rzeczywistości początku nowego stulecia.
EN
The sustainable development rule changed the architects’ attitude toward the users of the buildings and an increase in their civic engagement. Exhibitions in New York’s MOMA or Frankfurt’s Architecture Museum and Pritzker Jury’s verdicts underlined the significance of community-engaged architecture and the involvement of an architect in the problems of contemporary society. At the same time, an analysis of theoretical works and everyday architectural practice shows some repetition of the creative design attitude even than the motivation behind it could vary. An analysis of such interwoven relations is an attempt to show the continuity and change in urban and architectural solutions. Such commentary linked to long-standing observations regarding the sustainable development implementation enables us to formulate long-term conclusions for the creation of the human spatial environment in the changing reality of the new century.
first rewind previous Strona / 83 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.