Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 45

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  wzornictwo
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
1
Content available remote „Młodzi na start” – Design XXI wieku
PL
Celem artykułu jest analiza wypowiedzi projektantów z monografii „Wrocławska Szkoła Projektowania Środków Transportu. 1966-2018” z wykorzystaniem trzech poziomów przetwarzania informacji w mózgu: pierwotnego, behawioralnego i refleksyjnego. Reakcje doświadczonych projektantów ze środowiska wrocławskiego w stosunku do ocenianych pojazdów są potwierdzeniem słuszności teorii Dona Normana, a świadomość tych procesów kognitywnych może wspomóc osiągnięcie porozumienia między projektantami a przedstawicielami zawodów technicznych, którzy muszą ze sobą współpracować w trakcie tworzenia nowych produktów.
EN
The aim of the article is analysing the designers’ statements from the monograph “Wroclaw School of Means of Transport Design. 1966-2018” by means of three levels of perception: visceral, behavioural and reflective. The reactions of the experienced designers from the Wroclaw creative environment to the evaluated products confirm the validity of Don Norman’s theory, while the awareness of these cognitive processes can facilitate understanding between designers and representatives of technical professions, who need to cooperate in the course of creating new products.
PL
Tematem artykułu jest zagadnienie interdyscyplinarności architektury w kontekście bliźniaczej dyscypliny – wzornictwa przemysłowego. W pracy przybliżone zostały trzy zasadnicze obszary przenikania się obu tych dziedzin. Pierwszy z obszarów poddanych analizie ma wymiar gospodarczy i koncentruje się na przemyśle kreatywnym i pojęciach pokrewnych, przybliża również samą definicję wzornictwa (designu) w kontekście architektury. Drugi z obszarów wskazuje na kontekst edukacyjny kształcenia architektów i projektantów wzornictwa. Ta część artykułu skupia się na wymiarze krajowym, zarysowując jednak tło międzynarodowe, przywołując uczelnie lub wydziały, na których integruje się interdyscyplinarną wiedzę z zakresu różnych dziedzin projektowych. Wreszcie trzeci obszar koncentruje się na nowych narzędziach cyfrowych, które projektanci adaptują do pracy twórczej. W tej części przybliżone zostały nowe metody projektowania i produkcji, poparte przykładami współczesnych obiektów architektonicznych i wzorniczych. Tam też, jak i w podsumowaniu nakreślony został horyzont możliwości i zagrożeń płynących ze stosowania tychże technik. Wspólnym elementem dla podjętych analiz jest założenie sobie holistycznego ujęcia profesji architekta. Architekta, nie tylko jako specjalisty w wąskiej dziedzinie, lecz jako twórcy inkorporującego do swej praktyki różne dziedziny projektownia. Autor wierzy i prezentuje pogląd, iż idąca za tym interdyscyplinarność praktyki, syntetyczne postrzeganie świata, otwartość na wzbogacanie warsztatu projektowego zmierza ku trwałemu (choć nieformalnemu w polskich warunkach) połączeniu w jedno dziedziny architektury i wzornictwa przemysłowego.
EN
The subject of the article is the issue of the interdisciplinary nature of architecture in the context of a twin discipline – industrial design. The work presents three main areas of overlapping of these two areas. The first of the analyzed areas has an economic dimension and focuses on the creative industry and related concepts, it also introduces the very definition of design in the context of architecture. The second area indicates the educational context of training architects and designers. This part of the article focuses on a national dimension, but outlines the international background, referring to universities or departments where interdisciplinary knowledge in various design fields is integrated. Finally, the third area focuses on new digital tools that designers adapt to creative work. This section introduces new design and production methods, supported by examples of contemporary architectural and design objects. There, and in the summary, the horizon of possibilities and threats resulting from the application of these techniques was outlined. The common element for the undertaken analyzes is the assumption of a holistic approach to the architect’s profession, i.e., an architect who is understood not only as a specialist in a narrow field, but as an artist incorporating various areas of design into his own practice. The author believes and presents the view that the resulting interdisciplinarity of practice, synthetic perception of the world and openness to enriching the design workshop is aimed at a permanent (although informal in Polish conditions) combination of architecture and industrial design into one discipline.
7
Content available remote Perły Ceramiki UE 2018
11
Content available remote Szkło artystyczne – klasyka polskiego wzornictwa
12
Content available remote Perły Ceramiki UE 2017, 24 stycznia 2018 – Dom Technika NOT, Warszawa
PL
Każda branża ma swojego Oskara, dla branży ceramicznej jest nim Perła Ceramiki – wyróżnienie przyznawane od 14 lat przez kwartalnik „Wokół Płytek Ceramicznych” we współpracy z firmą CAD Projekt K&A. W tym roku nominowano 38 kolekcji płytek – o siedem więcej niż rok temu, co pozytywnie świadczy o kondycji branży i jakości produkowanego asortymentu, ponieważ ponad połowa nominowanych to kolekcje z klasy PREMIUM.
14
Content available remote Design Week Milano
EN
The Authors present examples of applications for a city bench – an outcome of a student contest as a form that engages in a dialogue with a given space of Bydgoszcz. Experimental tests allowed to determine models for functioning of small open forms, according to the idea of Oskar Hansen. By referring to this slightly utopian theory it was possible to verify empirically its assumptions taking into consideration the so much desired pro-social designing. Motto: ”.... through the design a creator does not create a finite object but provides it with possibilities of context and interpretation” [5].
PL
Autorzy przedstawili przykłady zastosowania ławki miejskiej – efektu studenckiego konkursu, jako formy wchodzącej w dialog z wybraną przestrzenią w Bydgoszczy. Doświadczenia badawcze pozwoliły określić modele funkcjonowania małych form otwartych według idei Oskara Hansena. Nawiązanie do tej nieco utopijnej teorii pozwoliło zweryfikować empirycznie jej założenia przy jednoczesnym uwzględnienie tak współcześnie pożądanego projektowania prospołecznego. Motto: ”.... twórca przez swój projekt, nie tworzy zamkniętej rzeczy, lecz buduje możliwość kontekstu i interpretacji” [5].
16
Content available remote Kilka słów o designie
17
Content available remote Ikony polskiego designu
18
Content available remote Design w przestrzeni publicznej
PL
Problematyka prowadzonych w niniejszym artykule rozważań skupia się wokół inteligentnych specjalizacji i ich roli w realizacji planów rozwojowych, opartych na zasadach inteligentnego, zrównoważonego i włączającego społecznie wzrostu, analizowanych w kontekście desing user experience. W artykule założono, że UX (user experience), jako inteligentna technologia kreacyjna, ma szansę być zarówno źródłem innowacji, jak i efektywnym narzędziem upowszechniania innowacji. W artykule wykorzystano analizę teoretyczną, dzięki której ustalono instrumenty przydatne w projektowaniu prodyfuzyjnego środowiska społecznego. Poczynione ustalenia teoretyczne należy traktować jako wskazania do działań praktycznych.
EN
The main subject of this considerations focus on the smart specialization and their role in implementation of development plans based on the principles of smart, sustainable and inclusive growth, analyzed in the context of design user experience. This article assumes that the UX as the smart creative technology is likely to be both, a source of innovation, and an effective tool for promoting innovation. Used theoretical analysis, which has established instruments useful in the design of pro-diffusion social environment. Theoretical assumptions should be treated as indications of practical actions.
20
Content available remote Polski stół. Tradycyjne rzemiosło w nowoczesnym wydaniu
PL
Polski stół to nowatorski projekt, w którym trzech producentów (Porcelana Kristoff z Wałbrzycha, Manufaktura w Bolesławcu i Huta Szkła Kryształowego Julia z Piechowic) po raz pierwszy połączyło siły. Za ideą projektu stoi przekonanie, że warto przywrócić na nowo tradycyjne rzemiosło, łącząc różnorodność i specyfikę każdego materiału z unikalnym wzornictwem.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.