Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 141

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  powierzchnia
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
1
Content available remote Diagnozowanie jakości powierzchni tłoka aluminiowego po procesie fosforanowania
PL
We współczesnych przedsiębiorstwach kontrola jakości prowadzona po procesach obróbki chemicznej, jako procesach specjalnych, stanowi jeden z kluczowych elementów ukazujących poziom organizacji produkcji. Umiejętne stosowanie dostępnych technologii oraz dostępnych instrumentów zarządzania jakością stwarza możliwość ciągłego eliminowania niezgodności u ich źródeł. Celem badań było zdiagnozowanie powierzchni tłoków poddanych przemysłowej obróbce powierzchni poprzez fosforanowanie. Tłoki te przeznaczone były do silników diesla stosowanych w pojazdach lekkich. Określono źródła niezgodności powstające w procesie fosforanowania odlewów. Wykorzystano w tym celu i zintegrowano wybrane techniki zarządzania jakością. Działania te przyczyniły się do znacznego zmniejszenia liczby wyrobów niezgodnych.
EN
The Ishikawa diagram and ABCD-Suzuki method were used to det. the reasons for incorrect coverage of the Al piston surface with a phosphate layer. The defect resulted from inadequate degreasing of the piston surface.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczące porównania parametrów struktury geometrycznej powierzchni (SGP) próbek ze stopu magnezu AZ31 po polerowaniu oraz po wytworzeniu na ich powierzchniach różnego typu biokompatybilnych powłok ochronnych. Zakres prezentowanych badań obejmował proces przygotowania próbek do ich cięcia metodą WEDM, polerowania krążkami ściernymi, chemicznego trawienia oraz modyfikację ich powierzchni poprzez wytworzenie biopolimerowych powłok ochronnych metodą chemicznego osadzania z fazy gazowej CVD.
EN
In this paper the results of investigations concerning the comparison of surface geometric structure parameters of samples made of magnesium alloy AZ31 were presented. The samples were polish and coated of various types of biocompatible protective coatings. The scope of presented studies included the process of sample preparation by WEDM cutting, abrasive disc polishing, chemical pickling and modification of their surface by producing biopolymer protective coating by chemical deposition from gas phase (CVD).
EN
The modified surface layers of the Cd1-xМnxTe crystals were obtained by the laser recrystallization of the crystal surface with the use of millisecond and nanosecond impulse ruby lasers. The determination and diagnostics of the layer structural state were performed by the study of the electron channeling patterns in the SEM. The AFM studies showed that mechanically stable contact regions within the CdTe crystal –Cu film system can be formed, depending on the laser energy density and beam defocusing. On the base of the ellipsometric studies, it was found that while irradiating the Cd1-xМnxTe crystal surface, the refractive index of the oxide film on the modified surface changes depending on the laser beam energy density, which can be interpreted as the formation of the oxides of the different chemical composition.
PL
Zmodyfikowane warstwy wierzchnie kryształów Cd1-xМnxTezostały uzyskane metodą laserowej rekrystalizacji powierzchni kryształu przy wykorzystaniu impulsów milisekundowychi nanosekundowychlaserów rubinowych. Określenie i diagnostyka strukturalnej postaci powierzchni zostały wykonane metodą badania struktury kanałów elektronu SEM. Badania AFM wykazały,że mogą zostać wytworzoneobszary mechanicznie stabilnego obszaru kontaktowego kryształ CdTe –powłoka Cu,w zależności od skupienia energii laserowejoraz zdekoncentrowania wiązki. Na podstawie pomiarów elipsometrycznychodkryto,że podczas napromieniowywania powierzchni kryształu Cd1-xМnxTe, wskaźnik refrakcyjny powłoki tlenku na powierzchni zmodyfikowanej ulega zmianie w zależności od skupienia energii wiązki laserowej, co może być interpretowane,jako powstawanie tlenków o różnym składzie chemicznym.
EN
A set of ultrasonic burnishing equipment with two different burnishing tips was designed and manufactured, with which a series of experiments were performed to explore the effects of process parameters and burnishing tips on the surface integrity of austenitic stainless steel material being treated by ultrasonic burnishing (UB). Based on the experiment data, the two surface treatments, i.e. UB with ball tip and UB with roller tip, were comparatively assessed together with the other two surface machining methods of fine turning and grinding. As a further study, a microscopic FE model was built to investigate the three-dimensional transient stress and strain field inside the being treated material. It was found that parameter combination is determinative to surface finishing in UB process, and static pressure and burnishing pass are supposed to be the two most significant parameters for surface integrity of the treated sample. On the whole, roller tip is more preferable to achieve good surface enhancement than ball tip. The superposition of ultrasonic vibration leads to the dynamic change of the stress and strain field in UB, resulting in the oscillating propagation of stress wave inside the material, which gives explanation for the good performance of UB than that of conventional burnishing without ultrasonic.
EN
The single-crystal superalloy materials have been rapidly developed and widely used in advanced thermal structural components due to their excellent comprehensive physical and chemical properties under high-temperature service conditions. However, conventional micro-hole making results in defects such as edge breakage and burr. In this study, the electrical discharge drilling (EDD) combined with helical microelectrode is first adopted to fabricate DD5 single-crystal nickel-based superalloy. The effects of tool geometry and machining parameters on subsurface damage layer, micro-hole taper, surface morphology, surface roughness and machining time were investigated in detail. Experimental results indicated that helical microelectrode can obtained smoother surface without debris deposition and thinner subsurface damage layer depth lack of micro-cracks compared with cylindrical microelectrodes. Additionally, the computational fluid dynamics model was developed to analyze working fluid movement and reveal effective debris removal mechanism of helical microelectrode. The vortices will be generated in lateral gap fluid between micro-hole and helical microelectrode and have a certain delay time. The surface roughness and dimensional precision of micro-holes fabricated by helical microelectrodes are greatly improved and machining efficiency is also improved by 30.94% compared to cylindrical microelectrodes. This work could provide theoretical and process guidance to assist in realizing high surface quality and low subsurface damage of micro-holes obtained with EDD process.
PL
Omówiono przyczyny powstawania i wpływ miejskich wysp ciepła oraz strategie zmierzające do redukcji temperatury w skupiskach ludności. Skupiono się przede wszystkim na technologiach związanych z nawierzchnią, zmierzających do zmniejszenia magazynowania przez nie ciepła i obniżenia temperatury powierzchni.
EN
The paper describes the causes and impact of urban heat islands and promotes strategies for lowering temperatures in population concentration. Main focus is concentrated on pavement technologies tend to store less heat and may have lower surface temperatures.
11
Content available Study of temperature distribution in the ground
EN
Knowledge of the temperature distribution in subsurface layers of the ground is important in thedesign, modelling and exploitation of ground heat exchangers. In this work a mathematical model ofheat transfer in the ground is presented. The model is based on the solution of the equation of transientheat transfer in a semi-infinite medium. In the boundary condition on the surface of the groundradiation fluxes (short- and long-wave), convective heat flux and evaporative heat flux are taken intoaccount. Based on the developed model, calculations were carried out to determine the impact ofclimatic conditions and the physical properties of the ground on the parameters of the Carslaw-Jeagerequation. Example results of calculated yearly courses of the daily average temperature of the surfaceof the ground and the amount of particular heat fluxes on the ground surface are presented. Thecompatibility of ground temperature measurements at different depths with the results obtained fromthe Carslaw–Jaeger equation is evaluated. It was found thatthe temperature distribution in the groundand its variability in time can be calculated with good accuracy.
12
Content available remote On coverage of 3D terrains by wireless sensor networks
EN
The coverage of a Region of Interest (RoI), that must be satisfied when deploying a Wireless Sensor Network (WSN), depends on several factors related not only to the sensor nodes (SNs) capabilities but also to the RoI topography. This latter has been omitted by most previous deployment approaches, which assume that the RoI is 2D. However, some recent WSNs deployment approaches dropped this unrealistic assumption. This paper surveys the different models adopted by the state-of-the-art deployment approaches. The weaknesses that need to be addressed are identified and some proposals expected to enhance the practicality of these models are discussed.
13
Content available remote Microstructure of laser-modified electro-sparking coatings
EN
The article summarizes research on a method used to improve tribological properties. The paper presents possibilities of using laser surface modification by means of EDM. The performed research confirmed that the concentrated laser beam stream can effectively modify the state of the ESD coating layer, WC-Cu and improve their usability. The work aims to assess the properties of coatings after laser treatment, based on the observation of the newly created structure of the material, the measurement of adhesion and microhardness measurement.
PL
W artykule podsumowano badania nad metodą poprawy właściwości tribologicznych. Przedstawiono możliwości zastosowania modyfikacji laserowej powierzchni na drodze obróbki elektroiskrowej. Wykonane badania potwierdziły, iż skoncentrowanym strumieniem wiązki laserowej można skutecznie modyfikować stan warstwy powłok elektroiskrowych, WC-Cu i wpływać na poprawę ich właściwości użytkowych. Artykuł ma na celu ocenę właściwości powłok po obróbce laserowej przeprowadzonych na podstawie obserwacji nowo powstałej struktury materiału, pomiaru przyczepności oraz pomiaru mikrotwardosci.
EN
The biodegradable polyurethane/polylactide blend was treated with low temperature hydrogen peroxide plasma, ethylene oxide and immersing in ethanol combined with ultraviolet radiation. The samples sterilized by hydrogen peroxide and ethylene oxide stood practically unaffected, while UV/EtOH caused distinct changes in their mechanical properties. For example the significant reduction of tensile strength occurred, elongation at break became twice lower, while the Young’s modulus increased by 23%. The XPS measurements showed that after all types of treatment atomic carbon and nitrogen concentrations in the surface layer was slightly lower than in the bulk. Instead the surface layer was more enriched with oxygen. Ethylene oxide sterilization caused that both surfaces became more hydrophobic i.e. the contact angle increased about 15% for the top surface and 8% for the bottom surface, respectively. Sterilization with ethanol and UV radiation changed the nature of surface into more hydrophilic, the contact angle of the top surface was reduced about 6% and the bottom about 24%. The FT-IR spectra of all sterilized samples were recorded and discussed. From all used sterilization methods only hydrogen peroxide plasma is fully suitable for biodegradable PU/PLA blend.
PL
Korozja elementów metalowych stanowi poważny problem gospodarczy, ponieważ straty przez nią spowodowane szacuje się w krajach rozwiniętych na 3-5% PKB. Stwarza to konieczność poszukiwania nowych powłok ochronnych. Jednym z rozwiązań są warstwy metaliczne wykazujące właściwości superhydrofobowe, dzięki którym zostaje zminimalizowana powierzchnia styku między podłożem a kroplami wody. W artykule dokonano przeglądu najnowszych osiągnięć w zakresie elektrolitycznego wytwarzania powłok metalicznych o wyjątkowo słabej zwilżalności. Opisano techniki stosowane do uzyskiwania specyficznej hierarchicznej mikrostruktury powłok oraz sposoby dodatkowej modyfikacji powierzchni..
EN
Corrosion of metallic structures results in a series of economic problems and losses estimated to 3-5% of GNP in developed countries. This causes necessity to develop new protective coatings. One of the possible solutions is electroplating of superhydrophobic layers characterizing minimized contact area between the metal surface and water droplets. The paper presents an overview of the latest achievements in the galvanic coatings having unusually low wettability. It describes techniques used for production of specific hierarchic surface roughness in micro- and nanoscale and means of additional surface modification.
PL
Oceniano wpływ zawartości absorbentu i zmiennych parametrów pracy lasera na efektywność znakowania laserowego powierzchni wyprasek zmodyfikowanego polipropylenu. Określano odcień i nasycenie barwy oraz cechy geometryczne powierzchni naniesionych znaków graficznych za pomocą spektrofotometru optycznego i mikroskopu konfokalnego. Stwierdzono, że jakość znakowania w istotnym stopniu zależy od szerokości ścieżki wiązki promieniowania, częstotliwości impulsów i barwy powierzchni poddanej procesowi nanoszenia znaków graficznych oraz, że w zależności od barwy próbki dodatek do polipropylenu absorbentu promieniowania wpływa różnie na proces. Najlepsze efekty znakowania laserowego uzyskano w wypadku próbek białych z dużą zawartością modyfikatora.
EN
The influence of the modifier (absorbent) content and variable laser processing parameters on the effectiveness of laser marking of polypropylene moldings was evaluated. The hue and color saturation as well as geometrical features of the surface of the plotted graphical signs were determined using optical spectrophotometer and confocal microscope. It was found that the quality of marking was significantly affected by the width of the beam paths, the frequency of pulses and the color of the investigated surface. The effect of adding an absorbent to polypropylene depends on the color of the sample. The best results of laser marking were achieved for white samples with high modifier content.
PL
W artykule przedstawiono zarys historyczny badań nad zjawiskiem efektu skali. Opisane zostały warunki przeprowadzenia prób zmęczeniowych oraz uzyskane wyniki. Otrzymano zauważalny efekt skali podczas próby zginania obrotowego. W pracy przedstawiono także spostrzeżenia dotyczące wpływu wybranych czynników na wyniki badań. Zauważono, że jednym z istotnych czynników jest jakość powierzchni próbek. Przedstawiono wykresy wskazujące na zależność chropowatości powierzchni próbek na ich wytrzymałość podczas próby zginania obrotowego.
EN
The article presents a historical outline of research on the phenomenon of scale effect. The conditions for conducting fatigue tests and the results obtained have been described. A noticeable scale effect was obtained during a rotational bending test. The paper also presents observations regarding the influence of selected factors on test results. It was noted that one of the important factors is the surface quality of the specimen. The graphs show the dependence of the surface roughness of the specimen on their strength during a rotational bending test.
18
Content available New methods of marine power plant diagnostics
EN
Up-to-date, of high-tech design techniques of machine operation require constant monitoring on some levels. Generally, the monitoring today is limited to failure detection and machinery components check. The Marine Engineering Faculty of Gdynia Maritime University designed the System for Marine Engine Operation Assistance on the basis of Sulzer Diesel AL 25/30 testing station. The engine modernization and wider research and survey capabilities resulted in engine operation quality improvement, marine power plant research enhancement. The project broadens the research range and engine failure expertise as well as takes into consideration innovative marine fuel emissions. The goal has been achieved in the way of the test equipment modernization including: effective pressure sensors, high pressure fuel sensors, monitoring and visualization of the engine systems’ parameters, electronic indictors adopted to continuous operation at all cylinders in the same time, and high class decision aid computer equipment. Engine modernization and data base extension allow for carrying out a wide scope of research. Additionally, the article presents innovative diagnostic solutions together with their applications.
EN
Agriculture is one of the strategic spheres of the economy in highland and lowland regions, the main impact of its development by farmers is the management of stable regimes of cultivating crops. Nowadays in Armenia and Artsakh, agriculture develops mainly due to enlarging mostly agricultural crop lands. As a means of solving the main task, one method of calculating the parameters of irrigation regimes is suggested in the case of drip and sprinkle irrigation.
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.