Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 151

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  permanent magnets
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
1
Content available Przekładnia magnetyczna prędkości obrotowej
PL
Przekładnia magnetyczna przedstawiona w artykule składa się z wirnika zewnętrznego, wirnika wewnętrznego i nieruchomego pierścienia umieszczonego między tymi wirnikami. Na jarzmach od strony pierścienia magnetycznego są przymocowane magnesy trwałe. Wirnik zewnętrzny jest wolnoobrotowy (n1) o liczbie par biegunów p1. Wirnik wewnętrzny jest szybkoobrotowy (n2) o liczbie par biegunów p2. Stosunek prędkości obrotowej wirników wynosi . Pierścień zarówno od strony zewnętrznej, jak i wewnętrznej ma żłobki. Uzwojenie jest umieszczone w żłobkach. Przekładnia ma dużą gęstość momentu i jest ekologiczna (nie ma oleju). Przekładnia może zmieniać kierunek obrotów i może pracować jako hamulec.
EN
The magnetic transmission presented in the article consists of an external rotor, an internal rotor and a fixed ring between these rotors. On the yokes, permanent magnets are attached from the side of the magnetic ring. The external rotor is low speed (n1) with the number of pole pairs (p1). The internal rotor is high-speed (n2) with the number of pole pairs (p2). The rotor speed ratio is . The ring has grooves on both the outside and the inside. The winding is placed in nurseries. The gearbox has a high torque density and is ecological (there is no oil). The gearbox can change direction of rotation and can work as a brake.
PL
Elektrownia wytwarza więcej energii elektrycznej, jeśli turbina wiatrowa i sprzęgnięty z nią generator synchroniczny pracują z prędkością obrotową dostosowaną do prędkości wiatru według kryterium maksymalnej mocy. Napięcie prądnicy powinno być możliwie duże zarówno przy małej prędkości obrotowej, jak i przy prędkości znamionowej. Uzyskuje się to poprzez podzielenie uzwojenia twornika prądnicy na sekcje i łączenie sekcji uzwojenia, w czasie pracy prądnicy, szeregowe bądź równoległe. W artykule przedstawiono prądnicę wzbudzaną magnesami trwałymi z uzwojeniem twornika podzielonym na dwie sekcje i trzy sekcje. Sekcje uzwojenia są łączone wyłącznikami elektromechanicznymi. Sterownik mikroprocesorowy mierzy parametry pracy prądnicy: napięcie, prąd, częstotliwość, oraz steruje załączaniem i wyłączaniem wyłączników.
EN
The power plant generates more electricity if the wind turbine and the synchronous generator associated with it operate at a speed adapted to the wind speed according to the maximum power criterion. The generator voltage should be as high as possible at both low speed and rated speed. This is achieved by dividing the generator armature winding into sections and connecting the winding sections, during generator operation, in series or in parallel. The article presents a permanent magnet generator with armature winding divided into two sections and three sections. Winding sections are connected by electromechanical switches. The microprocessor controller measures the generator’s operating parameters: voltage, current, frequency and controls the switching on and off of circuit breakers.
PL
Maszyna elektryczna z magnesami trwałymi i dwoma twornikami ma umieszczony między jarzmami rdzeń dławika. Rdzeń o kształcie toroidu jest uzwojony. Boki zwojów dławika są umieszczone w żłobkach promieniowych: w jarzmach tworników bądź w rdzeniu dławika. Wirnik, z zamocowanymi magnesami trwałymi, dla obydwu maszyn jest wspólny. Strumień wzbudzenia Φ każdego z tworników zawiera dwie składowe: składową obwodową Φ1 i składową osiową Φ2. Uzwojenie dławika zasilane jest prądem stałym. Wartość prądu determinuje nasycenie rdzenia i zmienia reluktancję rdzenia dla strumienia Φ2. Zwiększając zatem prąd, zwiększa się reluktancję w obwodzie strumienia Φ2, strumień Φ2 zmienia się i tym samym zmniejsza się strumień wzbudzenia Φ każdego z tworników.
EN
The permanent magnet electric machine with two armatures has a choke core located between the yokes. The toroid-shaped core is wound. The sides of the throttle coils are located in radial slots: in the armature yokes or in the throttle core. The rotor, with permanent magnets attached, is common to both machines. The excitation flux of each armature contains two components: a peripheral component and an axial component. Choke winding powered by DC. The current value determines the saturation of the core and changes the core’s reluctance for the flux. Therefore, by increasing the current, the reluctance in the flux circuit increases, the flux changes, and thus the excitation flux of each armature decreases.
PL
W artykule przedstawiono drganiową metodę diagnozowania silników trakcyjnych wzbudzanych magnesami trwałymi, które są wykorzystywane m.in. w pojazdach elektrycznych. Metoda wykorzystuje właściwości maszyn elektrycznych z magnesami trwałymi, a mianowicie zjawisko indukowania się napięcia w uzwojeniu twornika pod wpływem drgań mechanicznych wirnika względem stojana. Przedstawiono genezę metody, podobieństwo do elektrodynamicznego czujnika drgań, wyniki obliczeń oraz badań laboratoryjnych mających na celu detekcję częstotliwości, które odpowiadają wibracjom, wymuszonych niewywagą wirnika.
EN
This article presents a vibration diagnostic method designed for permanent magnets (PM) traction motors. Those machines are commonly used in traction drives of electrical vehicles. Specific structural properties of machines excited by permanent magnets are used in this method – electromotive force (EMF) generated due to vibrations. This work presents: the method genesis, the similarity of permanent magnet machine and vibration sensor, results of calculations and laboratory tests.
EN
This paper deals with the finite element analysis of the demagnetization process of the line start permanent magnet synchronous motor. Special attention has been paid to demagnetization risk assessment after resynchronization during a short-term supply power outage. The current and torque waveforms have been determined assuming the difference depending initial rotor position angle. It has been demonstrated that the highest demagnetization risk occurs when resynchronization (motor reclosing) is performed when induced electromotive forces are in anti-phase to the supply voltage waveforms. The effect of cage winding resistance on the risk of demagnetization is examined and discussed.
PL
W artykule przedstawiono wpływ asymetrii zasilania silnika ze wzbudzeniem pochodzącym od magnesów trwałych na generację drgań w rozpatrywanej maszynie. W pracy przedstawiono model matematyczny asymetrycznie zasilanej maszyny z magnesami trwałymi oraz wyniki badań laboratoryjnych. Autor przedstawił przebiegi czasowe momentu oraz prądu wraz z analizą częstotliwościową. Dodatkowo przedstawiono przebiegi czasowe prędkości drgań dla symetrycznego oraz asymetrycznego zasilania silnika – zarówno dla biegu jałowego, jak również dla stanu obciążenia. W podsumowaniu przedstawiono również autorskie równanie matematyczne, które stanowi pewnego rodzaju marker dla rozpatrywanego zjawiska. Umożliwia to jego zdiagnozowanie na podstawie analizy częstotliwościowej sygnału własnego. Metoda diagnostyczna bazująca na przedstawionej zależności została opatentowana.
PL
W artykule autor przedstawia wpływ asymetrii szczeliny powietrznej na prąd generatora ze wzbudzeniem pochodzącym od magnesów trwałych. Publikacja zawiera wyniki symulacji komputerowych wykonanych w programie Ansys Maxwell 2D oraz wyniki badań laboratoryjnych dotyczące zjawiska ekscentryczności. Do badań wykorzystano specjalną konstrukcję generatora wyposażonego w tarcze łożyskowe umożliwiające zmianę usytuowania wirnika względem stojana. Rozwiązanie to zostało opatentowane. Przedstawiono przebiegi czasowe prądu wraz z analizą częstotliwościową – zarówno dla symulacji, jak również badań laboratoryjnych. Wyselekcjonowano szereg częstotliwości, które towarzyszą asymetrii szczeliny powietrznej. W podsumowaniu przedstawiono również autorskie równanie matematyczne, które stanowi pewnego rodzaju marker dla rozpatrywanego zjawiska. Pozwala ono na podstawie analizy częstotliwościowej prądu maszyny zdiagnozować rozkład szczeliny powietrznej.
EN
In this article author described an influence of air gap asymmetry of PM generator current. The publication contains results of computer simulations and laboratory tests results of eccentricity. For tests was used generator with special bearing shields. These shields make possible change position between rotor and stator of machine. This is the subject of patent application. The waveforms of current and frequency analysis for simulations and laboratory tests are presented in the paper. A series of frequencies has been selected that accompany the asymmetry of the air gap. The mathematical equation – a marker for this disruption is presented in the summary. This equation make possible air gap distribution diagnose based on frequency analysis of generator current.
PL
W artykule przedstawiono wpływ asymetrii zasilania silnika ze wzbudzeniem pochodzącym od magnesów trwałych na generację drgań w rozpatrywanej maszynie. W pracy przedstawiono model matematyczny asymetrycznie zasilanej maszyny z magnesami trwałymi oraz wyniki badań laboratoryjnych. Autor przedstawił przebiegi czasowe momentu oraz prądu wraz z analizą częstotliwościową. Dodatkowo przedstawiono przebiegi czasowe prędkości drgań dla symetrycznego oraz asymetrycznego zasilania silnika – zarówno dla biegu jałowego, jak również dla stanu obciążenia. W podsumowaniu przedstawiono również autorskie równanie matematyczne, które stanowi pewnego rodzaju marker dla rozpatrywanego zjawiska. Umożliwia to jego zdiagnozowanie na podstawie analizy częstotliwościowej sygnału własnego. Metoda diagnostyczna bazująca na przedstawionej zależności została opatentowana.
EN
An influence of supply asymmetry of PM motor for the generation of vibrations in the tested machine is described in this article. There are shown mathematical model and laboratory test results. The waveforms of torque and current and frequency analysis for laboratory tests are presented in the paper. The waveforms of vibration speed for idle run and load state are also presented. The mathematical equation – a marker for this disruption is presented in the summary. The method was patented.
9
Content available remote Wielobiegunowa prądnica synchroniczna ze wzbudzeniem hybrydowym
PL
Wielobiegunowa prądnica synchroniczna ma liczbę par biegunów [wzór] . Bieguny [wzór] są wzbudzane magnesami trwałymi, a na biegunach [wzór] jest umieszczone uzwojenie wzbudzenia. W artykule przedstawiono prądnicę synchroniczną o liczbie par biegunów p=6, przy czym cztery pary biegunów są wzbudzane magnesami trwałymi przyklejonymi na powierzchni nabiegunników, a dwie pary biegunów są wzbudzane elektromagnetycznie. W ten sposób straty mocy wzbudzenia zmniejszają się o 66%. Sześciofazowe uzwojenie twornika (2x3 fazy) umożliwia zwiększenie mocy znamionowej prądnicy o 3,4% i o taką samą wartość zmniejszają się straty mocy w uzwojeniu twornika. Prądnica przy pracy samotnej i zmianach mocy obciążenia ma możliwość stabilizacji napięcia, a przy pracy na sieć elektroenergetyczną umożliwia regulację, w sposób ciągły, mocy biernej. Uzwojenie wzbudzenia ma małą masę miedzi, tym samym straty mocy w uzwojeniu wzbudzenia są małe.
EN
A multi-pole synchronous generator has a number of pole pairs [wzór] . The poles [wzór] are excited with permanent magnets, and the field winding is located at the poles [wzór] . The article presents a synchronous generator with the number of pole pairs p = 6, where four pole pairs are excited with permanent magnets glued on the surface of the pole pieces, and two pole pairs are electromagnetically excited. In this way, the excitation power loss is reduced by 66%. The six-phase armature winding (2x3 phase) allows the generator's rated power to increase by 3.4% and the power loss in the armature winding is reduced by the same amount. The generator in the case of off-gird work and changes of load power has the ability to stabilize the voltage, and when working on-grid it allows continuous regulation of reactive power. The excitation winding has a small copper mass, thus the power losses in the field winding are low.
10
Content available remote Przekładnia magnetyczna prędkości obrotowej
PL
Przekładnia magnetyczna, przedstawiona w artykule, składa się z wirnika zewnętrznego, wirnika wewnętrznego i nieruchomego pierścienia umieszczonego między tymi wirnikami. Na jarzmach, od strony pierścienia magnetycznego są przymocowane magnesy trwałe. Wirnik zewnętrzny jest wolnoobrotowy (n1) o liczbie par biegunów p1. Wirnik wewnętrzny jest szybkoobrotowy (n2 ) o liczbie par biegunów p2. Stosunek prędkości obrotowej wirników wynosi [wzór] . Pierścień zarówno od strony zewnętrznej jak i wewnętrznej ma żłobki. Uzwojenie jest umieszczone w żłobkach. Przekładnia ma dużą gęstość momentu. Przekładnia może zmieniać kierunek obrotów i może pracować jako hamulec.
EN
The magnetic transmission presented in the article consists of an external rotor, an internal rotor and a fixed ring between these rotors. On the yokes, permanent magnets are attached from the side of the magnetic ring. The external rotor is low speed (n1 ) with the number of pole pairs (p1 ). The internal rotor is high-speed (n2 ) with the number of pole pairs (p2 ). The rotor speed ratio is [wzór]. The ring has grooves on both the outside and the inside. The winding is placed in slots. The gearbox has a high torque density. The gearbox can change direction of rotation and can work as a brake.
11
Content available remote Prądnica wzbudzana magnesami trwałymi z dzielonym uzwojeniem twornika
PL
Elektrownia wytwarza więcej energii elektrycznej, jeśli turbina wiatrowa i sprzęgnięty z nią generator synchroniczny pracują z prędkością obrotową dostosowaną do prędkości wiatru według kryterium maksymalnej mocy. Napięcie prądnicy powinno być możliwie duże zarówno przy małej prędkości obrotowej jak i przy prędkości znamionowej. Uzyskuje się to poprzez podzielenie uzwojenia twornika prądnicy na sekcje i łączenie sekcji uzwojenia, w czasie pracy prądnicy, szeregowe bądź równoległe. W artykule przedstawiono prądnicę wzbudzaną magnesami trwałymi z uzwojeniem twornika podzielonym na dwie sekcje i trzy sekcje. Sekcje uzwojenia są łączone wyłącznikami elektromechanicznymi. Sterownik mikroprocesorowy mierzy parametry pracy prądnicy: napięcie, prąd, częstotliwość i steruje załączaniem i wyłączaniem wyłączników.
EN
The power plant generates more electricity if the wind turbine and the synchronous generator associated with it operate at a speed adapted to the wind speed according to the maximum power criterion. The generator voltage should be as high as possible at both low speed and rated speed. This is achieved by dividing the generator armature winding into sections and connecting the winding sections, during generator operation, in series or in parallel. The article presents a permanent magnet generator with armature winding divided into two sections and three sections. Winding sections are connected by electromechanical switches. The microprocessor controller measures the generator's operating parameters: voltage, current, frequency and controls the switching on and off of circuit breakers.
12
Content available remote Porównanie strat mocy i sprawności silników w różnych wariantach rozwiązania
PL
Układy napędowe maszyn wyciągowych, na szybach wydobywczych w kopalniach węgla kamiennego i rud miedzi, bazują na silnikach prądu stałego wzbudzanych elektromagnetycznie. Sprawność energetyczna tych silników wynosi około 90%. W artykule przedstawiono silniki alternatywne: - silnik prądu stałego wzbudzany magnesami trwałymi, - silnik wzbudzany magnesami trwałymi i komutacją elektroniczną. Sprawność wymienionych silników jest większa, a ilość traconej energii w silnikach jest mniejsza.
EN
The drive systems of winding machines, on production shafts of coal mines and copper ores mines, are based on electromagnetically excited DC motors. The energy efficiency of these motors is around 90%. The alternative motors are presented in the article: - DC motor excited by permanent magnets, - a motor excited by permanent magnets and electronic commutation. The efficiency of these motors are greater, and the amount of energy lose in motors are smaller.
13
Content available remote Maszyna elektryczna z dwoma twornikami wzbudzanymi magnesami trwałymi
PL
Maszyna elektryczna z magnesami trwałymi i dwoma twornikami ma umieszczony, między jarzmami, rdzeń dławika. Rdzeń o kształcie toroidu jest uzwojony. Boki zwojów dławika są umieszczone w żłobkach promieniowych: w jarzmach tworników bądź w rdzeniu dławika. Wirnik, z zamocowanymi magnesami trwałymi, dla obydwóch maszyn jest wspólny. Strumień wzbudzenia Φ każdego z tworników zawiera dwie składowe: składową obwodowąΦ1 i składową osiową Φ2 . Uzwojenie dławika zasilane prądem stałym. Wartość prądu determinuje nasycenie rdzenia i zmienia reluktancję rdzenia dla strumienia Φ2. Zwiększając zatem prąd zwiększa się reluktancję w obwodzie strumienia Φ2, strumień Φ2 zmienia się i tym samym zmniejsza się strumień wzbudzenia każdego Φ z tworników.
EN
The permanent magnet electric machine with two armatures has a choke core located between the yokes. The toroid-shaped core is wound. The sides of the choke coils are located in radial slots: in the armature yokes or in the throttle core. The rotor, with permanent magnets attached, is common to both machines. The excitation flux of each armature contains two components: a peripheral component and an axial component. Choke winding powered by DC. The current value determines the saturation of the core and changes the core's reluctance for the flux. Therefore, by increasing the current, the reluctance in the flux circuit increases, the flux changes, and thus the excitation flux of each armature decreases.
EN
Accurate demagnetization modelling is mandatory for a reliable design of rare- earth permanent magnet applications, such as e.g. synchronous machines. The magnetization of rare-earth permanent magnets requires high magnetizing fields. For technical reasons, it is not always possible to completely and homogeneously achieve the required field strength during a pulse magnetization, due to stray fields or eddy currents. Not sufficiently magnetized magnets lose remanence as well as coercivity and the demagnetization characteristic becomes strongly nonlinear. It is state of the art to treat demagnetization curves as linear. This paper presents an approach to model the nonlinear demagnetization in dependence on the magnetization field strength. Measurements of magnetization dependent demagnetization characteristics of rare-earth permanent magnets are compared to an analytical model description. The physical meaning of the model parameters and the influence on them by incomplete magnetization are discussed for different rare-earth permanent magnet materials. Basically, the analytic function is able to map the occurring magnetization dependent demagnetization behavior. However, if the magnetization is incomplete, the model parameters have a strong nonlinear behavior and can only be partially attributed to physical effects. As a benefit the model can represent nonlinear demagnetization using a few parameters only. The original analytical model is from literature but has been adapted for the incomplete magnetization. The discussed effect is not sufficiently accurate modelled in literature. The sparse data in literature has been supplemented with additional pulsed-field magnetometer measurements.
PL
Zbadano zjawiska towarzyszące zwarciom zwojowym w uzwojeniu stojana silnika LSPMSM. Badania zrealizowano przy użyciu modelu polowo-obwodowego badanego silnika. Wykonano obliczenia dla kilku przypadków zwarć w jednej z faz uzwojenia stojana. Zwarcia różnią się rozległością i wartością rezystancji punktu zwarcia. Zjawiska występujące w silniku na skutek zwarcia zwojowego pokazano porównując wybrane dwa przypadki: zwarcie czterech zwojów i całej cewki dla niemal zerowej wartości rezystancji punktu zwarcia. W obu przypadkach zwarcie następuje podczas pracy obciążonego znamionowo silnika zasilanego symetrycznym i sinusoidalnym układem napięć trójfazowych. Z wyników obliczeń polowo-obwodowych wyznaczono przebiegi czasowe prędkości obrotowej, momentu elektromagnetycznego, prądów fazowych stojana, prądu w zwojach zwartych, prądów w prętach klatki wirnika oraz mocy chwilowej pobieranej przez uszkodzony silnik. Analiza uzyskanych wyników wskazuje na możliwość wykorzystania pomiaru pobieranej mocy chwilowej do wczesnego wykrywania zwarcia zwojowego.
XX
The phenomena accompanying the coils short circuits in the stator winding of the Line Start Permanent Magnet Synchronous Motor (LSPMSM) were investigated. The tests were carried out using a field-circuit mathematical model of the motor. Calculations were performed for several cases of short-circuits in one of the phases of the stator winding. Short circuits differ in the extent and value of the fault point resistance. The phenomena occurring in the motor due to a coil shorting are shown comparing the selected two cases: shorting of four turns and shorting of the entire coil for almost zero resistance of the fault point. In both cases, the short-circuit occurs when the motor is working with nominal load powered by a symmetrical and sinusoidal three-phase voltage system. The time characteristics of rotational speed, electromagnetic torque, stator phase currents, currents in short circuited turns, currents in the rotor cage bars and instantaneous power of damaged motor were determined from the results of the field-circuit calculations. The analysis of the obtained results indicates the possibility of using the measured instantaneous power of the motor for early detection of the coil shorting.
EN
Hard disk drives (HDDs) consist of many components made from various materials: e.g. aluminum, steel, copper and rare earth elements (REEs). Recycling and reuse of these materials is desirable for economic and environmental reasons. Developing of potential HDDs recycling methods requires knowledge about HDDs material characteristic. The study aims to explore knowledge about structure and chemical composition of HDDs main components with special emphasis on NdFeB magnets. HDDs collected for the experiments came from Desktop PCs and Notebooks. The dependence between the average mass of HDDs components and such parameters as producer, year and country of production and disk capacity was analyzed. Chemical composition of NdFeB magnets and the heaviest components (i.e. top cover, mounting chassis, platters and metallic plates from magnet assembly of actuator) was analyzed by various analytical methods. The heaviest HDDs main components: top cover and mounting chassis, with the highest recycling potential, are made of aluminum and steel respectively. The majority of HDDs components showed also the existence of different alloy additions: C, Mg, Si, P, Ti, V, Cr, Mn, Fe, Ni, Cu, Zn, Sn and Pb. NdFeB magnets constitute 2.2 ± 1.1% of the average HDD from Desktop PC (517.3 ± 64.2 g) and 3.2 ± 1.2% from Notebook (108.2 ± 24.3 g). The chemical composition of NdFeB magnets from collected HDDs changes in the wide range: Fe (53–62%), Nd (25–29%), Pr (2–13%), Dy (0.1– 1.4%), Ni (2–6%), Co (0.5–3.6%), B (0.8–1.0%). Recycling of permanent magnets based on NdFeB alloys is potential remedy to fill the gap in the supply of rare earth elements on the global REEs market.
PL
W artykule przedstawiono wpływ asymetrii obciążenia generatora ze wzbudzeniem pochodzącym od magnesów trwałych na generację drgań w rozpatrywanej maszynie. W pracy przedstawiono model matematyczny asymetrycznie obciążonej maszyny z magnesami trwałymi, wyniki symulacji komputerowych wykonanych w programie Ansys Maxwell 2D oraz wyniki badań laboratoryjnych. Autor przedstawił przebiegi czasowe momentu oraz prądu wraz z analizą częstotliwościową – zarówno dla symulacji, jak również dla badań laboratoryjnych. Dodatkowo przedstawiono przebiegi czasowe przyspieszenia drgań dla symetrycznego oraz asymetrycznego obciążenia generatora. W podsumowaniu przedstawiono również autorskie równanie matematyczne, które stanowi pewnego rodzaju marker dla rozpatrywanego zjawiska. Pozwala ono je zdiagnozować na podstawie analizy częstotliwościowej sygnału własnego maszyny. Metoda diagnostyczna bazująca na przedstawionej zależności jest przedmiotem zgłoszenia patentowego.
EN
An influence of load asymmetry of PM generator for the generation of vibrations in the tested machine is described in this article. There is shown mathematical model, simulation and laboratory test results. The waveforms of torque and current and frequency analysis for simulations and laboratory tests are presented in the paper. The mathematical equation – a marker for this disruption is presented in the summary. This is the subject of patent application.
PL
W artykule krótko przedstawiono historię odkrywania poszczególnych magnesów stałych, takich jak Alnico, Sm-Co, ferryty i NdFeB oraz zmiany w ich kształtach. Podano krótką charakterystykę magnesów wraz z ich zastosowaniem. Największą uwagę skupiono na magnesach NdFeB. Dla nich przedstawiono schematycznie metody otrzymywania. Dla wspomnianych magnesów porównano wielkość ich produkcji w latach 1997-2015. Dla magnesów NdFeB przedstawiono także głównych producentów w latach 2012 i 2015. Przedstawiono perspektywy produkcji magnesów trwałych, głównie ferrytów i NdFeB w kolejnych latach oraz dostępność metali ziem rzadkich.
EN
The article briefly presents the history of discovering particular permanent magnets, such as Alnico, Sm-Co, ferrites and NdFeB, as well as changes in their shapes. A short characteristic of the magnets with their application is also included. The focus was put on NdFeB magnets. For them, the methods of obtaining have been schematically shown. For the mentioned magnets, the amount of production was compared in 1997-2015. The main producers of NdFeB magnets in 2012 and 2015 were also given. Perspectives for the production of permanent magnets, mainly ferrites and NdFeB in the following years, together with the availability of rare earth metals were presented.
EN
This paper presents an analytical model of a three-phase axial flux coreless generator excited by permanent magnets, with special focus on determining the model parameters. An important aspect of this model is the derivation of a coefficient that corrects the flux on the inside and outside edges of the magnets. The obtained parameters are verified by performing field analyses and measurements. A comparison of the results show satisfactory convergence, which confirms the accuracy of the proposed analytical model.
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.