Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 17

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  zjawisko naskórkowości
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Methods for determining power losses in cable lines with non-linear load
EN
Harmonic currents in power cables cause additional power losses associated with phenomena that increase the temperature of the cable insulation and make its service life shorter. For these reasons, it is important to choose methods for determining active power losses, which ensure adequate computational accuracy. This paper compares the methods for determining active power losses on the example of a low voltage cable line supplying a non-linear load.
PL
Przepływ wyższych harmonicznych prądu przez linie kablowe skutkuje powstawaniem dodatkowych strat mocy czynnej związanych z ujawnianiem się niekorzystnych zjawisk, które prowadzą do wzrostu temperatury izolacji oraz skrócenia czasu jej życia. Z powyższych względów ważną kwestią staje się wybór metod wyznaczania strat mocy czynnej zapewniających odpowiednią dokładność obliczeń. W artykule przeprowadzono porównanie metod wyznaczania strat mocy czynnej na przykładzie linii kablowej niskiego napięcia zasilającej nieliniowe obciążenie.
PL
Przedstawiono genezę terminów elektrotechnicznych: reaktancja indukcyjna i impedancja szeregowego obwodu RL, pokazano też sylwetki niektórych naukowców, związanych z tymi zagadnieniami.
EN
The paper presents origins of electrotechnical terms: inductive reactance and impedance of series RL circuit; profiles of some scientists connected with these problems – are presented.
PL
W artykule przedstawiono analizę strat mocy w miedzi wywołanych efektem zbliżeniowym oraz naskórkowością przy sinusoidalnym wymuszeniu prądowym o niskich i wysokich częstotliwościach. Zbudowane dwuwymiarowe (2D) i trójwymiarowe (3D) modele obliczeniowe w programie wykorzystującym metodę elementów skończonych (MES) do obliczeń pola magnetycznego posłużyły do pokazania wpływu efektu naskórkowości oraz efektu zbliżeniowego na straty mocy w uzwojeniu z uwzględnieniem połączeń czołowych. W niniejszej pracy zbadano wpływ połączeń czołowych na wielkość strat mocy w miedzi. Dodatkowo zbadano wpływ rozmieszczenia uzwojeń o przekroju kołowym w żłobku na straty w miedzi maszyny. Do przedstawienia wielkości strat mocy w miedzi przy różnych częstotliwościach uzwojenia zasilanego ze źródła prądowego wyznaczono stosunek rezystancji przy prądzie zmiennym do rezystancji przy prądzie stałym.
EN
In this paper three-dimensional (3D) and two-dimensional (2D) finite element analysis was applied to calculate copper losses and iron losses in the armature winding at high frequency sinusoidal current. To demonstrate the amount of copper loss resistance ratio of ac resistance and dc resistance was calculated. This paper focuses on the ac copper loss caused by circulating current effects in electrical machines. There are two different phenomena that lead to additional ac losses. First is a skin effect and the second one is the proximity effect. A skin effect is the tendency for high-frequency current to flowon the external surface of a conductor and can be mitigated through the use smaller conductor strands. The proximity effect is the tendency for current to flow in other undesirable patterns that form localised current loops or concentrated distributions due to the presence of a magnetic field generated by nearby conductors [10, 11].
PL
W artykule wyznaczono ilościowy wpływ zjawiska naskórkowości na impedancję charakterystyczną kabla współosiowego w zależności od częstotliwości z uwzględnieniem wymiarów poprzecznych żyły i ekranu oraz grubości izolacji kabla. Impedancja charakterystyczna odgrywa ważną rolę przy lokalizacji miejsca uszkodzenia w liniach elektroenergetycznych i dlatego w niniejszym artykule przestawiono zależność jej modułu i argumentu od częstotliwości z uwzględnieniem zjawiska naskórkowości. Uwzględniając fakt, że rezystancja jak również indukcyjność całkowita elektroenergetycznego kabla współosiowego zależą od zjawiska naskórkowości, w artykule wykazano, że impedancja charakterystyczna kabla jest złożoną funkcją częstotliwości. Wykazano, że w metodach falowych lokalizacji miejsc uszkodzeń kabli elektroenergetycznych impedancja charakterystyczna kabli powinna być wyznaczana z uwzględnieniem zjawiska naskórkowości.
EN
In the article the author determines the quantitative influence of the skin effect on characteristic impedance of a coaxial cable in relation to frequency and after taking into account dimensions of the interior radius of the cable screen, the radius of the conductor and the thickness of electrical insulation. Characteristic impedance plays an important role in locating the damaged place in the power transmission line and therefore in this article we present the dependence of its module and argument from the frequency taking into consideration the conductor skin effect. After taking into consideration the fact that the total resistance and inductance of the coaxial power cable are dependent on the skin effect the article demonstrates that characteristic impedance of a cable is a complex function of frequency. It has been demonstrated in the paper that in the wave method of localization of damages in power cables the characteristic impedance of a cable should be determine after taking into account the skin effect.
PL
W artykule wyznaczono ilościowy wpływ zjawiska naskórkowości i zbliżenia na zmianę zespolonego współczynnika propagacji fali elektromagnetycznej kabla współosiowego, tzn. współczynnika tłumienia oraz opóźnienia fazowego w zależności od częstotliwości z uwzględnieniem wymiarów poprzecznych żyły i ekranu oraz grubości izolacji kabla. Współczynniki te określają odpowiednio tłumienie i prędkość propagacji fali w współosiowym kablu elektroenergetycznym przy lokalizacji miejsca jego uszkodzenia metodami falowymi. W pracy pokazano także, że rezystancja jak również indukcyjność całkowita elektroenergetycznego kabla współosiowego zależą od zjawiska naskórkowości i zbliżenia. W konsekwencji tych zjawisk współczynnik propagacji kabla jest złożoną funkcją częstotliwości, określony jest bowiem przez częstotliwość prądu i napięcia w kablu oraz zależne od częstotliwości parametry jednostkowe kabla – rezystancję i indukcyjność.
EN
The article presents quantitative influence of the skin and proximity effects on the complex wave propagation coefficient of the electromagnetic wave in a coaxial cable, thus also attenuation coefficient and phase lag coefficient in relation to frequency after taking into account dimensions of the interior radius of the cable screen, the radius of the conductor and the thickness of electrical insulation. Those coefficients determine appropriate attenuation and the speed of wave propagation in a coaxial power cable in locating the damaged place using the wave method. The article also demonstrates that the total resistance and inductance of the power cable are dependent on the conductor skin and proximity effects. As a consequence of those effects the wave propagation coefficient of a coaxial cable is a complex function of frequency, since it is characterized by the frequency of the current and voltage of the cable and distributed parameters of the cable (dependent on frequency) – resistance and inductance.
PL
W artykule przedstawiono wpływ zjawiska naskórkowości na impedancję wejściową kabla współosiowego w stanie jałowym z miejscowym osłabieniem izolacji z uwzględnieniem wymiarów poprzecznych żyły i ekranu oraz grubości izolacji kabla. Uwzględniono przy tym jakościowy i ilościowy wpływ tego zjawiska na całkowitą impedancję na jednostkę długości kabla współosiowego, czyli na rezystancję, indukcyjności własne żyły i ekranu oraz na indukcyjność wzajemną między nimi.
EN
The article presents the influence of the skin effect on input impedance of a coaxial cable in a no-load state with local isolation weakening after taking into account dimensions of the interior radius of the cable screen, the radius of the conductor and the thickness of electrical insulation. Taken into account was also qualitative and quantitative influence of this effect on total unit impedance per unit length of a coaxial cable, that is resistance, self inductance of the conductor of the cable and the cable screen, and on the mutual inductance between them.
PL
W artykule przedstawiono wpływ zjawiska naskórkowości na impedancję wejściową kabla współosiowego w stanie jałowym i zwarcia, przy uwzględnieniu jakościowego i ilościowego wpływu tego zjawiska na całkowitą impedancję jednostkową kabla współosiowego,czyli na rezystancje, indukcyjności własne żyły i ekranu,a także na indukcyjność wzajemną między nimi. Dla wybranej częstotliwości obliczenia wykonano dla kabla typu YHKXS zmieniając grubość jego izolacji i ekranu.
EN
The article presents the influence of the skin effect on input impedance of a coaxial cable in a no-load state and a short circuit state, when taking into account qualitative and quantitative influence of this effect on total unit impedance of a coaxial cable, that is resistance, self inductance of the conductor of the cable and the cable screen, and on the mutual inductance between them. The calculations have been performed for the type YHKXS cable assuming: wire radius R1 = 0.01 m, relative thickness of the cable insulation characterized by the parameter [WZÓR], whereas the relative thickness of the screen by the parameter [WZÓR] (R- interior radius of the cable screen, R2 - exterior radius of the cable screen). Assumed frequency value was f = 100 kHz. With a given load impedance, the input impedance of a coaxial cable depends on the skin effect. Figures 2, 3, 5 and 6 show that with the increase of the line's length, the maximum value of the input impedance module in no-load state (Fig. 2, 3) as well as in shortcircuited state (Fig. 5, 6) decrease, moreover, the amplitudes of input impedance module, after taking into consideration the skin effect, are considerably smaller than without accounting for this effect. The wavelength in a coaxial cable without taking into consideration the skin effect equals [WZÓR] and is smaller than the wavelength when taking the mentioned effect into consideration. In that case [WZÓR]. It is the result of the fact, that the phase lag coefficient depends primarily on total inductance of a coaxial cable chich causes its decrease, as well as of total inductance, with the increase of frequency.
EN
A model of transmission line with consideration of the skin effect is presented in the report.
PL
W artykule pokazano, że rezystancja jak również indukcyjność całkowita elektroenergetycznego kabla współosiowego zależą od zjawiska naskórkowości. W szczególności rozpatrzono wpływ tego zjawiska na zmianę współczynnika propagacji, a więc również współczynników tłumienia i opóźnienia fazowego w zależności od częstotliwości. Współczynniki te określają odpowiednio tłumienie i prędkość propagacji fali w współosiowym kablu elektroenergetycznym przy lokalizacji miejsca jego uszkodzenia metodami falowymi.
EN
The paper shows that resistance and total inductance of a coaxial cable depend on the skin effect. Special consideration is given to the influence of this effect on the propagation coefficient, thus also the attenuation and phase lag coefficient in relation to frequency. Those coefficients determine respectively attenuation and speed of wave propagation in a heavy current coaxial cable when locating the fault position with use of wave detection methods. The paper shows that for high frequencies the attenuation coefficient value depends mainly on the total cable resistance and can be about 55 times greater than its value calculated without taking into consideration the skin effect. The phase lag coefficient depends primarily on the coaxial cable total inductance and decreases, similarly as the total inductance, with the increase in frequency. This decrease can reach about 25 % of the coefficient value calculated without taking into consideration the skin effect.
PL
W pracy wyprowadzono wzory pozwalające wyznaczyć charakterystyki określające zmiany rezystancji i indukcyjności wewnętrznej przewodu w funkcji częstotliwości płynącego w nim prądu - jako efekt zjawiska naskórkowości. Stosowne charakterystyki przedstawiono na wykresach. Szczegółowo opisano model drabinkowy zjawiska [2]. Dokonano badań symulacyjnych przy różnej konfiguracji układu: bez naskórkowości, z sześcioma i z trzema gałęziami. Porównano otrzymane charakterystyki jako wynik badań symulacyjnych.
EN
In this paper was showed of patterns which allow obtain characteristics of changes of resistance and internal inductance of wire in function of frequency current (skin effect) and was presented this characteristic on a diagrams. It was described ladder model of this effect [2]. It was researched of different configuration (fig. 1) of model (without skin effect, with six branches and with three branches). It was compared appropriate characteristics like a result of simulation investigations.
11
Content available remote Methods of calculation for induction-resistive pipeline heating systems
EN
Methods have been developed for electromagnetic and electro-thermal calculation of coaxial induction-resistive heating systems for pipelines realized in form of application program package. Adequacy of the calculation methods is experimentally proven.
PL
Metody obliczania pola elektromagnetycznego I temperaturowego dla indukcyjnego-rezystancyjnego systemy nagrzewania rurociągów zrealizowane w postaci zastosowania pakietu programowego przedstawiono w artykule. Dokładność metod obliczeniowych została sprawdzona doświadczalnie.
12
Content available remote TDR-based examination of DSL transmission line
EN
The paper presents results of TDR-based DSL line characterization. Measurement and computer analysis results are included for two distinct modes of TDR system: step and pulse. Measurement results emphasize the influence of a skin effect, which significantly limits measurement system resolution and accuracy. Results of numerous simulations allow for estimation of the dependence of reflected signal parameters on testing pulse width and/or length of line being examined.
EN
This article deals with another exhibition of possible using numerical method of elementary conductors. It is applied in the course of analyze impedance relations of one and three phases supply lines to low-ohmic furnaces, in configurations of single and bundled lines. Results of analysis can be used for cross section form optimalisation and spatial configuration of objective supply lines. Optimalisation of particular conductors leads to reduction of electric loss and to improvement of some process properties of electrical furnaces working in low ohmic mode.
PL
W artykule przedstawiono kolejny przypadek możliwego wykorzystania numerycznej metody przewodników elementarnych. Zastosowano ją w trakcie analizy zależności impedancyjnych jedno- i trójfazowych przewodów zasilających piece o niskiej impedancji, w układzie przewodów pojedynczych i przewodów wiązkowych. Wyniki analizy mogą być wykorzystane do optymalizacji przekrojów i konfiguracji przestrzennej omawianych przewodów zasilających. Optymalizacja poszczególnych przewodników prowadzi do zmniejszenia strat elektrycznych i do poprawy niektórych własności technologicznych pieców elektrycznych pracujących w stanie niskiej impedancji.
PL
W pracy wyznaczone są parametry stanu termosprężystego powłok walcowych - przewodników elektrycznych przy oddziaływaniu zewnętrznych quasi-ustalonych prądów współśrodkowych, które powodują silne zjawisko naskórkowości. Stosuje się znane metody rozwiązywania odpowiednich zagadnień o nagrzewaniu indukcyjnym. Jako przykład rozważany jest przypadek równomiernego rozkładu prądów zewnętrznych.
EN
Following known approaches the parameters of termostressed state of cylindrical electroconductive shell subjected to external quasisteady coaxial currents stimulating strong skin-effect. As for example uniformly distributed external currents are considered.
PL
W pracy stosuje się znaną metodę rozwiązywania zagadnień magnetoter-momechaniki powłok walcowych przewodzących, przy silnym zjawisku naskórkowości, do wyznaczania parametrów stanu termosprężystego, spowodowanego oddziaływaniem quasi-ustalonych prądów elektrycznych skierowanych równolegle do tworzącej.
EN
Well-known methods of getting solutions of magnetotennoniechanics of electroconductive cylindric shells with a strong skin-effect arę used in this paper for determination of thermoelastic state parameters of cylindric shells. This state is caused by electromagnetic fieid produced by quasi-steady electric
PL
W pracy wyznaczone są parametry charakteryzujące pole elektromagnetyczne, pole temperatur i quasi-statyczne pola mechaniczne w liniowej, magnetycznej warstwie przewodzącej, przy oddziaływaniu zewnętrznego, quasi - ustalonego pola elektromagnetycznego.
EN
It is defined the parameters for electromagnetic, thermal and quasistatic mechanical fields in linear magnetic electroconductive layer in quasisteady electromagnetic field.
PL
W pracy stosuje się znany schemat obliczania charakterystyk pola elektromagnetycznego, pola temperatury i pól mechanicznych w powłokach - przewodnikach elektrycznych przy powierzchniowym oddziaływaniu elektromagnetycznym do wyznaczania parametrów stanu termosprężystego powłok walcowych.
EN
In the paper the known method of solution of the parameters of electromagnetic, thermal and mechanical fields in electroconductive shells under surface electromagnetic action is exhibited for determining the parameters of the thermopressed state of a cylindrical shell in external quasisteady electromagnetic fields.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.