Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 34

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  metoda elementu skończonego
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
W artykule rozpatrzono zjawiska przewodzenia ciepła w układzie o strukturze periodycznej, złożonej z elementów prostokątnych, z warstwą przewodzącą umieszczoną na podłożu z elastycznego laminatu. Przy zastosowaniu sformułowania bazującego na rezystancjach termicznych Beuken’a oraz sformułowania polowego, rozpatrzono konstrukcję modelu elementu. Przy zastosowaniu modelu polowego określono wpływ parametrów geometrycznych elementu konstrukcyjnego na wartości zastępczej przewodności cieplnej. Rozpatrzono rozkład temperatury w układzie złożonym, przy uwzględnieniu konfiguracji pionowej i poziomej.
EN
The paper demonstrates the problem of heat conduction in periodic structure, combined of the rectangular elements with a conductive layer embedded on a substrate of a flexible laminate. We have discussed the model of the elements, having regard to Beuken’s heat circuit formalism as well as the formulation based on the field phenomena. Using the field approach we identified the influence of geometrical parameters of element on obtained values of thermal conductivity and temperature. The temperature distribution has been considered in vertically and horizontally oriented structure.
PL
Nanorurki węglowe są materiałem o doskonałych właściwościach, przez co możliwości zastosowania są bardzo szerokie, na przykład w procesie termoablacji komórek nowotworowych po wypełnieniu materiałem ferromagnetycznym. W opisywanym artykule przedstawiona została metoda syntezy nanorurek umożliwiająca uzyskanie jednorodnych nanozasobników Fe-MWCNTs o wysokiej czystości, wypełnionych żelazem. Jednym z najważniejszych parametrów syntezy jest temperatura, która została wybrana do oceny opisywanego procesu. W artykule przedstawiono również wyniki badań materiału pochodzącego z syntezy.
EN
Carbon nanotubes has tremendous properties, therefore possible application range is very wide, e.g. in hyperthermia process (after ferromagnetic material filling). This article presents iron filled multi-walled carbon nanotubes (Fe-MWCNTs) synthesis technique leading to production of high purity, high iron content nanocontainers. One of the most important synthesis parameters is temperature and it has been chosen as a main estimation of process efficiency. Also characterization of obtained material is presented.
PL
W artykule przedstawiono problematykę modelowania i analizy numerycznej nieliniowych zjawisk fizycznych występujących w procesach technologicznych wytwarzania części samochodowych. Procesy te rozpatrzono jako geometrycznie, fizycznie i cieplnie nieliniowe zagadnienie brzegowo-początkowe, z nieznanymi warunkami brzegowymi w obszarze kontaktu. Do opisu zjawisk nieliniowych, na typowym kroku przyrostowym, wykorzystano uaktualniony opis Lagrange'a, traktując narzędzie jako ciało sztywne lub termo-sprężyste natomiast przedmiot jako ciało sprężysto/termo-lepko-plastyczne. Równanie ruchu obiektu wyprowadzono wykorzystując rachunek wariacyjny. Otrzymane równanie wariacyjne dyskretyzowano stosując aproksymację właściwą metodzie elementu skończonego. Dyskretne równanie rozwiązano stosując jawne metody całkowania. Opracowana aplikacja w systemie ANSYS/LS-Dyna, pozwala nakompleksową analizę stanów przemieszczeń, odkształceń, naprężeń w dowolnym miejscu ciała i w dowolnej chwilirealizacji różnych procesu obróbki nagniatania gładkościowego. Przedstawiono przykładowe wyniki obliczeń numerycznych stanów przemieszczeń, naprężeń i odkształceń materiału części w procesie nagniatania gładkościwego.
EN
Paper presents the problem of modelling and analysis of metalworking processes. Technological processes were considered as a geometrical, physical and thermal boundary and initial value problem, with unknown boundary conditions in the contact zone. An incremental model of the contact problem between movable rigid or thermo-elastic body (tool) and elastic/thermo-visco-plastic body (object) in updated Lagrange formulation, for spatial states (3D) was considered. The incremental functionalof the total energy and variational, non-linear equation of motion of object on the typical step time were derived. This equation has been discretized by finite element method, and the system of discrete equations of motion and heat transfer of objects were received. For solution of these equations the explicit or implicit methods was used. The applications were developed in the ANSYS/LS-Dyna system, which makes possible a complex time analysis of the states of displacements, strains and stresses, in the workpieces in fabrication processes. Application of this method was showed for examples the modelling and the analysis of burnishing rolling.
4
Content available remote Modelling and analysis of the technological processes using finite element method
EN
Paper presents the problem of modelling and analysis of metalworking processes. Technological processes were considered as a geometrical, physical and thermal boundary and initial value problem, with unknown boundary conditions in the contact zone. An incremental model of the contact problem between movable rigid or thermo-elastic body (tool) and thermo-elastic/thermo-visco-plastic-phases body (object) in updated Lagrange formulation, for spatial states (3D) was considered. The incremental functional of the total energy and variational, non-linear equation of motion of object and heat transfer on the typical step time were derived. This equation has been discretized by finite element method, and the system of discrete equations of motion and heat transfer of objects were received. For solution of these equations the explicit or implicit methods was used. The applications were developed in the ANSYS/LS-Dyna system, which makes possible a complex time analysis of the states of displacements, strains and stresses, in the workpieces in fabrication processes. Application of this method was showed for examples the modelling and the analysis of burnishing rolling, thread rolling and turning processes. The numerical result were verified experimentally.
PL
W artykule przedstawiono problematykę modelowania i analizy numerycznej procesów technologicznych obróbki metali. Proces te rozpatrzono jako geometrycznie, fizycznie i cieplnie nieliniowe zagadnienie brzegowopoczątkowe, z nieznanymi warunkami brzegowymi w obszarze kontaktu. Do opisu zjawisk nieliniowych, na typowym kroku przyrostowym, wykorzystano uaktualniony opis Lagrange'a, traktując narzędzie jako ciało sztywne lub termo-sprężyste natomiast przedmiot jako ciało termo-sprężyste/termo-lepko-plastyczne-fazowe. Równania ruchu obiektu i ciepła wyprowadzono wykorzystując rachunek wariacyjny. Otrzymane równania wariacyjne dyskretyzowano stosując aproksymację właściwą metodzie elementu skończonego. Dyskretne równania rozwiązano stosując jawne metody całkowania. Opracowano aplikacje w systemie ANSYS/LS-Dyna, które pozwalają na kompleksową analizę stanów przemieszczeń, odkształceń, naprężeń w dowolnym miejscu ciała i w dowolnej chwili realizacji procesu obróbki. Przedstawiono przykładowe wyniki obliczeń numerycznych stanów naprężeń i odkształceń wybranych procesów technologicznych: nagniatania, walcowania gwintów i toczenia. Wyniki obliczeń numerycznych weryfikowano eksperymentalnie.
Logistyka
|
2014
|
nr 6
8437--8444
PL
W pracy przedstawiono przykład zastosowania Metody Elementu Skończonego do analiz procesu zmęczenia części na przykładzie wysięgnika podnośnika stosowanego w Straży Pożarnej. W ramach pracy pokrótce omówiono podstawę Metody Elementu Skończonego oraz zjawisko zużycia zmęczeniowego. Najważniejszą częścią pracy jest przedstawienie sposobu opracowywania modelu (fizycznego, matematycznego i komputerowego) oraz jego symulacja (tzn. rozwiązanie równania ruchu). Przedstawiono algorytm postępowania podczas rozwiązywania opracowanego modelu matematycznego za pomocą metody całkowania jawnego (explicit). Efektem pracy jest sprawdzenie poprawności konstrukcji ramienia wysięgnika podnośnika stosowanego w Straży Pożarnej. Konstrukcję sprawdzano w zakresie normy EN 1777:2010 w zakresie pkt. 5.2.5.3.3, gdzie według niego odporności na uszkodzenia spowodowane naprężeniami zmiennymi powinna wynosić 58 000 cykli. Po przeprowadzonych obliczeniach komputerowych stwierdzono, że analizowana konstrukcja spełnia wymagania normy.
EN
The paper presents an example of application of Finite Element Methods for the analysis of fatigue process on the basis of the lift boom used in the Fire Service. As part of the work briefly discussed Finite Element Methods basis and the phenomenon of fatigue wear. The most important part of the work is presentation the way of model(physical, mathematical and computer) developing and its simulation (i.e. the solution of the equation of motion). The paper presents the algorithm for solving a mathematical model using explicit integration method (explicit). The effect of this work is to check the correctness of the construction of boom lift arm used in the Fire Service. The construction was checked in terms of the standard EN 1777: 2010 in range of point 5.2.5.3.3, according to it immune damage caused by variable stresses should be 58 000 cycles. After conducting computer calculations, it was found that the analyzed construction meets the requirements of the standard.
6
Content available remote Modelling of textile composite reinforcements on the micro-scale
EN
Numerical simulation tools are increasingly used for developing novel composites and composite reinforcements. The aim of this paper is the application of digital elements for the simulation of the mechanical behaviour of textile reinforcement structures by means of a finite element analysis. The beneficial computational cost of these elements makes them applicable for the use in large models with a solution on near micro-scale. The representation of multifilament yarn models by a large number of element-chains is highly suitable for the analysis of structural and geometrical effects. In this paper, a unit cell generating method for technical reinforcement textiles, using digital elements for the discretization, is introduced.
EN
This paper presents an analytical approach to calculate the magnetic field distribution in surface-mounted permanent magnet motors. The technique is based on 2D solution of the Maxwell’s equations using the separation of variable method. The magnetic field expressions are developed in slots regions, magnetic air gap region and permanent magnet region leading to an exact calculation of the slot effects on the air gap magnetic quantities. Magnetic field and cogging torque computed with the proposed analytical method are validated through finite-element analysis.
PL
W artykule zaprezentowano analityczną metodę obliczania rozkładu pola magnetycznego w powierzchniowo montowanym silniku z magnesami trwałymi. Pola magnetyczne było liczone w przestrzeni między szczelinami oraz rejonie nabiegunników.
EN
In this study, an electromagnetic design of double sided linear switched reluctance motor (LSRM) is presented. It has been designed for driving an elevator door. The motor has tree phase and 6/4 poles. The motor's magnetic analysis was done as a 3 dimensional model. The parameters like magnetic forces, magnetic flux regarding to rotor positions and motor excitation currents were obtained statically with help of the finite element methods and Ansoft Maxwell 13.0 software. The motor's physical sizes were obtained as mathematically.
PL
Przedstawiono projekt dwustronnego liniowego silnika reluktancyjnego przystosowanego do obsługi drzwi windy. Wykorzystując metodę elementu skończonego i program Ansoft Maxwell obliczono siłę magnetyczną, strumień magnetyczny dla różnych położeń wirnika oraz prąd zasilający.
EN
This paper reports a study of coil inductance in every plunger positions in tubular linear reluctance motors (TLRMs) with open type magnetic circuits. In this paper, all inductance (minimum and maximum inductance) calculation methods in winding of tubular linear reluctance motors are described. Furthermore, a new approach in maximum inductance calculation based on energy method is proposed. Electromagnetic finite-element analysis is used for motor simulation and coil inductance calculation. Moreover, inductance of a prototype TLRM was measured with experimental methods. Simulation results of coil inductance calculation using 3-D FEM with coil current excitation is compared to theoretical and experimental results. The comparison yields a good agreement.
PL
Przedstawiono analizę indukcyjności cewki stosowanej w rurowym reluktancyjnym silniku liniowym z otwartym obwodem magnetycznym. Zastosowano metodę elementu skończonego do symulacji silnika i obliczania indukcyjności cewki.
10
EN
Goal of the project was to create set of methods that can be easily adapted to any finite element method software providing alternative way of conductor definition. Main idea was to let user create conductor’s geometry using same tools that are used for rest of model geometry. In many cases it is much easier to develop complicated shapes using tools prepared especially for 3D modeling like graphic software. It means that models created in other CAD tools, sometimes not even for any electromagnetic field simulation, could be imported easily and successfully.
PL
Celem projektu było stworzenie narzędzi, łatwych do zaadaptowania w dowolnym pakiecie metody elementu skończonego, pozwalających na alternatywne definiowanie geometrii przewodów. Głównym zadaniem było umożliwienie użytkownikowi wykorzystanie tych samych narzędzi, poprzez które definiowana jest reszta modelu. Aplikacje do grafiki 3D pozwalają na łatwe i szybkie tworzenie skomplikowanych kształtów. Narzędzie pozwoliłoby na import modeli, które nie były tworzone z myślą o symulacji pola elektromagnetycznego, w łatwy i szybki sposób.
11
Content available remote Multicriterial optimisation of diagnostic equipment using CAE software
EN
Development of new diagnostic methods and tools is necessary to ensure the required safety levels in machine operation. Application of Computer-aided Engineering software and FEM modelling approach to the design and prototyping makes the fabrication NDT (Non-Destructive Testing) devices an easier and cheaper task, improving their efficiency and performance. Furthermore, computer methods allow the multi-criteria optimization of diagnostic devices in the context of the specified objective functions.
PL
Nieustanny rozwój metod i środków diagnostyki technicznej jest niezbędnym krokiem dla zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa eksploatacji maszyn, urządzeń i obiektów technicznych. Zastosowanie w prototypowaniu i działaniach projektowych komputerowego wspomagania prac inżynierskich, modelowania MES itp. narzędzi wpływa znacznie na czas i koszty wytwarzania urządzeń dedykowanych dla Nieniszczącej Diagnostyki Technicznej, ale również na skuteczność i efektywność ich działania, a przy tym umożliwia wykonywanie szeroko rozumianej wielokryterialnej optymalizacji urządzeń pod kątem danych funkcji celu.
EN
Calculation of maximum short circuit electromagnetic forces is one of the most important factors in the mechanical design and optimization of isolated phase buses which is required by the manufacturing companies. In this paper, these forces as well as associated eddy currents and magnetic fields are calculated using finite element method. A software program is developed to find the worst conditions at which a maximum short circuit electromagnetic force occurs. It is shown that the maximum force strongly depends on the initial phase current angle at the instance the short circuit occurs. Two common enclosure material i.e. aluminum and steel are also compared regarding short circuit forces.
PL
Maksymalne siły elektromagnetyczne zwarciowe to jeden z najważniejszych parametrów mechanicznych przy projektowaniu i optymalizacji izolowanych szynoprzewodów z izolowanymi fazami. W artykule obliczono te siły metodą elementu skończonego przy uwzględnieniu prądów wirowych i i pola magnetycznego. Oprogramowanie obliczeniowe udoskonalono aby można było znaleźć krytyczne warunki występujące w stanach zwarcia. Wykazano że maksymalna siła zależy od początkowej fazy prądu w momencie zwarcia. Dwa typowe materiały osłony - aluminium i stal zostały porównane.
13
Content available remote Analiza dyspersji fal elektromagnetycznych w dielektrykach wieloskładnikowych
PL
W artykule przedstawiono metodę numeryczną umożliwiającą analizę propagacji fal elektromagnetycznych w materiałach dyspersyjnych z włóknami przewodzącymi. Właściwości badanej struktury materiałowej są odwzorowane metodą mieszaną. Opracowany algorytm zastosowano do analizy właściwości elementu pracującego w zakresie mikrofal i pokrytego dielektrykiem wąsko- lub szerokopasmowym.
EN
The paper demonstrates a way to compute a time domain evolution of electromagnetic wave in a dispersive media with some buried conducting fibres. The hybrid formulation is developed and implemented to a broadband analysis of a microwave component coated in either wideband or narrowband dielectric structure.
14
EN
A numerical grid model based on the finite element method, which enables a computer simulation of air mass flow and pollutant propagation over Krakow was presented. To construct a calculation domain the information from a digital map was used, which allowed us to include an active surface layout into the model. A method for implementation of velocity fields from a mesoscale meteorological pre-processor as a boundary condition for the urban scale model was developed. Air velocity profiles over Krakow, calculated from the MM5 meteorological model data are presented. Additionally, the evolution of a concentration field for a hypothetical tracer release in the city was simulated.
PL
Przedstawiono siatkowy model numeryczny, korzystający z metody elementu skończonego, pozwalający na komputerową symulację przepływu mas powietrza oraz rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń nad Krakowem. Do budowy dziedziny obliczeniowej wykorzystano informacje z mapy cyfrowej, co pozwoliło na uwzględnienie ukształtowania powierzchni czynnej w modelu. Opracowano metodykę pozwalającą na zaimplementowanie pól prędkości z mezoskalowego preprocesora meteorologicznego jako warunku brzegowego dla modelu w skali miasta. Zaprezentowano profile prędkości powietrza nad Krakowem, utworzone na podstawie danych z modelu meteorologicznego MM5. Dodatkowo, przedstawiono symulację ewolucji pola stężeń dla hipotetycznego uwolnienia substancji znacznikowej na terenie miasta.
EN
A literature survey has been done on the modelling of the ammonia oxidation process on catalyst gauzes used in technology of nitric production. On the basis of the analysis a new mathematical model of this process including the main reactions kinetics, has been derived and implemented in an original numerical algorithm based on the finite element method. The model is capable of showing of reaction components concentrations. Gas and gauzes temperatures throughout the catalyst bed as well as determination of influence of gauzes number and their configuration on the ammonia oxidation efficiency. The influence of inlet gas mixture conditions on the outlet temperature has been investigated and compared with the measurements obtained from a production plant.
PL
Dokonano krytycznego przeglądu literatury na temat modelowania procesu utleniania amoniaku na siatkach katalitycznych wykorzystywanego w technologii produkcji kwasu azotowego. Na podstawie tej analizy opracowano nowy model matematyczny tego procesu, który zaimplementowano w oryginalnym algorytmie numerycznym opartym na metodzie elementu skończonego. Umożliwia on śledzenie stężeń składników reakcji, temperatury gazów i katalizatora wzdłuż złoża katalicznego oraz pozwala na określenie wpływu liczby siatek katalitycznych na sprawność utleniania amoniaku. Model został zweryfikowany na podstawie danych doświadczalnych otrzymanych z instalacji produkcyjnej kwasu azotowego.
PL
Dokonano krytycznego przeglądu literatury na temat modelowania procesu utleniania amoniaku na siatkach katalitycznych wykorzystywanego w technologii produkcji kwasu azotowego. Na podstawie tej analizy opracowano nowy model matematyczny tego procesu, który zaimplementowano w oryginalnym algorytmie numerycznym opartym na metodzie elementu skończonego. Umożliwia on śledzenie stężeń składników reakcji, temperatury gazów i katalizatora wzdłuż złoża katalicznego oraz pozwala na określenie wpływu liczby siatek katalitycznych na sprawność utleniania amoniaku. Model został zweryfikowany na podstawie danych doświadczalnych otrzymanych z instalacji produkcyjnej kwasu azotowego.
EN
A literature survey has been done on the modelling of the ammonia oxidation process on catalyst gauzes used in technology of nitric production. On the basis of the analysis a new mathematical model of this process including the main reactions kinetics, has been derived and implemented in an original numerical algorithm based on the finite element method. The model is capable of showing of reaction components concentrations. Gas and gauzes temperatures throughout the catalyst bed as well as determination of influence of gauzes number and their configuration on the ammonia oxidation efficiency. The influence of inlet gas mixture conditions on the outlet temperature has been investigated and compared with the measurements obtained from a production plant.
EN
This paper proposes an analytical method for static thrust and normal force calculation in a slotless-type permanent magnet linear synchronous motor (PMLSM). In this paper, the comparison between analytical and numerical (finite element method (FEM)) solution of magnetic field, static thrust, normal force, flux linkages and electromotive force (EMF) in PMLSM is presented. Both, analytical and FEM solutions are obtained by 2D analysis via magnetic vector potential. Static thrust and normal force are calculated using Maxwell’s stress tensor method, while the Faraday law is applied to the calculation of the induced voltage (EMF).
PL
Artykuł przedstawia analityczna metodę obliczania statycznego ciągu i siły normalnej w bezszczelinowym silniku synchronicznym o magnesach trwałych. Porównano wyniki analizy z obliczeniami numerycznymi (metoda elementu skończonego). Parametry analizowano w przestrzeni dwuwymiarowej (dwuwymiarowy potencjał wektorowy). Ciąg statyczny i siłę normalną liczono wykorzystując metodę tensora naprężeń, podczas gdy prawo Faradaya wykorzystywano do obliczania indukowanego napięcia.
EN
The study is dedicated to the numerical method of calculating with good accuracy of space and time distribution of magnetic field (both B and H), in ferritic steel plates of various geometries. Indirect methods of experimental verification of simulations are presented, including the Hall effect measurements along the surface of the plates. Simulations are made at frequencies from 0.1 Hz (quasi-static) up to 25 Hz, and the measurements at frequencies from 0.1 to 5 Hz.
PL
Badania dotyczyły numerycznego ilościowego modelowania czasoprzestrzennego rozkładu pola magnetycznego (B, H, jak również gęstości prądów wirowych) w ferrytycznych stalowych płytach o różnych geometriach. Zaprezentowano pośrednią procedurę weryfikacji wyników modelowania za pomocą pomiarów pola rozproszonego. Symulacje przeprowadzone są dla częstotliwości zawartych między 0.1 (przypadek quasi-statyczny) oraz 25 Hz, natomiast pomiary przeprowadzone są w zakresie 0.1 – 5 Hz. Uzyskano dobrą zgodność jakościową; pewne rozbieżności ilościowe tłumaczone są niemodelowaniem procesu histerezy oraz zgrubnym doborem własności materiałowych użytych w modelu.
19
EN
In this paper, the additional iron loss due to the stator teeth punching is evaluated for a high speed permanent magnets machine. First, thanks to an original Grid structure, the B(H) curve and losses of the stator teeth are characterized from 50 Hz to 800 Hz and up to 1.7T. The results highlight the simultaneous influence of frequency and punching. The B(H) is particularly affected especially near the saturation knee but the degradation is quite independent of frequency. The punching effect on magnetic losses is also important. It decreases slowly with frequency and reaches a constant limit at 500Hz. Secondly, these results are considered into an iron loss estimation method which associates a finite element simulation using Flux? software and the Loss Surface dynamic hysteresis model. Applied to the studied machine, this method shows that the teeth punching generates 15 to 30 % of additional iron loss in the stator. Experimental tests of the machine validate this approach, the total iron loss being predicted with better than 20%.
PL
W artykule zbadano dodatkowe straty spowodowane procesem tłoczenia kształtu stojana stosowanego wysokoobrotowych maszynach elektrycznych o magnesach trwałych. Najpierw zbadano oryginalną strukturę ziarnistą, krzywą magnesowania i straty w paśmie częstotliwości 50 – 800 Hz przy indukcji do 1.7 T. Oceniono wpływ częstotliwości i naprężeń wynikających w procesu tłoczenia. Krzywa magnesowania znacznie zmienia się w pobliżu kolana nasycenia i efekt ten jest prawie niezależny od częstotliwości. Proces tłoczenia znacząco wpływa na straty. Maleją one z częstotliwością i osiągają stała wartość przy częstotliwości około 500 Hz. Następnie rezultaty badań przeanalizowano teoretycznie wykorzystując symulację zaimplementowaną w programie FluxTM i dynamicznym modelu histerezy. Wyniki analizy wykazały że proces tłoczenia powoduje 15 – 30% dodatkowe straty w stojanie. Eksperyment potwierdził wyniki analizy.
PL
Przedstawiono model rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń powietrza nad obszarem Łodzi, wykorzystujący metodę elementu skończonego. W precyzyjnie zdefiniowanej dziedzinie obliczeniowej uwzględniono dostępne dane topograficzne i urbanistyczne oraz zlokalizowano sieć arterii komunikacyjnych stanowiących kanały przewietrzające miasto. W pierwszym etapie procesu obliczeniowego całkowano równania Naviera-Stokesa i zachowania masy, co pozwoliło na wyznaczenie pola prędkości. W drugim etapie rozwiązywano równanie transportu zanieczyszczeń. W pracy przedstawiono pola wiatru otrzymane dla różnych kierunków i prędkości napływających mas powietrza. Ponadto pokazano symulację hipotetycznego uwolnienia niebezpiecznej substancji na terenie miasta. Zaproponowany model matematyczny jest uniwersalnym narzędziem modelowania pól stężeń zanieczyszczeń, które nie ulegają reakcjom chemicznym w atmosferze dla różnych warunków obejmujących temperaturę powietrza oraz prędkość i kierunek wiatru.
EN
The prediction model of air pollution dispersion over the Łódź area is presented. The finite dement method was applied. The model reflects the topography, average height of buildings and roads which are the ventilation passages for the urban area. At the beginning of computational process the Navier-Stokes and mass balance equations were integrated. On the basis of these results wind velocity fields were determined. In the second step the solution of pollution transport equation, was achieved. Results of the simulation for different wind directions and velocities are discussed. Additionally, accidental release of a hazardous substance to the atmosphere in the city is presented. The model is a universal tool for modelling the non-reactive air pollution fields for different conditions including atmosphere temperature, wind velocity and direction.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.