Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 271

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 14 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  podłoże gruntowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 14 next fast forward last
PL
W artykule zaprezentowano wyniki analiz numerycznych osiadań hiperboloidalnej chłodni kominowej bloku energetycznego o mocy 910 MW w Elektrowni Jaworzno III – Elektrownia II. Obliczenia osiadań bazowały na wynikach sondowań statycznych CPTU i testów DMT. Grunty w symulacjach numerycznych opisano modelem Coulomba-Mohra.
EN
The paper presents the results of numerical analysis settlements of hyperbolic cooling tower of the 910 MW power unit in the Power plant Jaworzno III – Power plant II. The calculation of the settlements based on results of CPTU and DMT tests. The grounds in the numerical simulations were described using the Coulomb-Mohr model.
EN
Prediction of soft soil sub-grades settlement has been a big challenge for geotechnical engineers that are responsible for the design of roadbed embankment. The characteristics of low strength, poor permeability, high water contents, and high compressibility are dominant in soft soils, which result in a huge settlement in the case of long-term loading. The settlement prediction in soft soil subgrades of Jiehui Expressway A1, Guangdong, China, is the focus of this study. For this purpose, the necessary data of settlement is collected throughout the project execution. The numerical analysis is conducted by using the Richards model based on Linear Least Squares Iteration (LLS-I) method to calculate and predict the expected settlement. The traditional settlement prediction methods, including the hyperbolic method, exponential curve method, and pearl curve method, are applied on field settlement data of soft soil subgrades of Jiehui Expressway A1. The results show that the Richards model based on Linear Least Squares Iteration (LLS-I) method has high precision, and it has proven to be a better option for settlement prediction of soft soil sub-grades. The model analysis indicates that the mean absolute percentage error (MAPE) can be minimized as compared to other soft soil sub-grades settlement prediction methods. Hence, Richards's model-based LLS-I method has a capability for simulation and settlement prediction of soft soil subgrades.
4
Content available remote Błędy w rozpoznaniu podłoża gruntowego
5
Content available remote Przebudowa Nabrzeża Helskiego (I) w Porcie Gdynia
PL
Przebudowa ze zwiększeniem głębokości wody przy nabrzeżu przeładunkowym kontenerów, z uwzględnieniem występowania wód artezyjskich w podłożu gruntowym.
EN
Reconstruction and increased water depth at the container loading berth, taking into account the occurrence of artesian waters in the subsoil.
PL
Przedstawiono numeryczne obliczenia przykładowego prostopadłościennego żelbetowego zbiornika na wodę, wykonane przy wariantowym założeniu współczynnika sztywności podłoża. Przykład ma na celu zwrócenie uwagi na znaczący wpływ wartości tego współczynnika na wyniki obliczeń sił wewnętrznych. Różnice te są większe w przypadku zbiornika pełnego odkopanego niż pustego zasypanego. Największe różnice, także różnice znaków, dotyczą momentów utwierdzenia ścian w dnie oraz poziomych sił podłużnych na górnych krawędziach zbiornika.
EN
In the paper the numerical calculations of rectangular concrete water tank, performed with optional use of the ground rigidity coefficient values, are presented. The aim of the presented example is to call the designer attention to the influence of the coefficient value on the obtained values of internal forces. The differences are bigger in the case of full unearthed tank than the empty buried one. The largest differences, including differences in signs, concern bending moments between wall and foundation slab and lateral horizontal forces in the upper edge of tank.
PL
Nawierzchnie lotniskowe mają swoją specyfikę, przez co proces ich projektowania i oceny stanu technicznego jest znacznie bardziej skomplikowany w porównaniu z nawierzchniami drogowymi. W przypadku projektowania dróg przeważnie są stosowane typowe rozwiązania katalogowe, podczas gdy nawierzchnie lotniskowe są zawsze projektowane jako rozwiązania indywidualne. Na stan konstrukcji nawierzchni lotniskowej bardzo istotny wpływ ma nośność podłoża gruntowego. Nie zawsze jest ona wystarczająca i wymagane jest wtedy wzmocnienie podłoża. W niniejszym artykule przedstawiono przykłady konstrukcji nawierzchni lotniskowych (płyty postojowe PPS) posadowionych na wzmocnionym podłożu z zastosowaniem różnych technik: stabilizacja gruntów spoiwami hydraulicznymi, konstrukcja podparta betonowymi kolumnami przemieszczeniowymi, konstrukcja na warstwie pianobetonu. W wyniku badań wykonanych konstrukcji i obliczeń uzyskano wartości liczby PCN, które potwierdziły spełnienie wymagań projektowych.
EN
Airport pavements have their own specifics, which makes the process of their design and assessment of the technical condition much more complicated compared to road pavements. In case of road design, typical catalog solutions are used in many situations, while airport pavements are always designed as individual solutions. The condition of the subsoil has a very significant impact on the condition of the airport pavement structure. Bearing capacity of the subsoil is not always sufficient and its improvement is required. This article presents examples of the structure of an airport pavement founded on a reinforced ground using various techniques: soil stabilization with hydraulic binders, pavement supported on concrete displacement columns, geosynthetic geogrid, structure on a foam concrete layer. As a result of tests of the constructions carried out and calculations, the values of the number of PCN were obtained, which confirmed the fulfillment of design requirements.
PL
Praca stanowi studium przypadku posadowienia obiektu użyteczności publicznej (zespołu szkół) w bezpośrednim kontakcie z wysoką skarpą, zbudowaną z opok kredowych i ich zwietrzelin w udokumentowanym stanie równowagi chwiejnej, niezgodnie z wymaganiami PN-EN-1997-1. Opinię geotechniczną na potrzeby odbudowy budynku zespołu szkół wykonano w październiku 2012 r. Dokumentację geologiczno-inżynierską wykonano w czerwcu 2013 r. Aneks do dokumentacji prac geologicznych wykonano w marcu 2014 r. Projekt budowlany wykonano w lipcu 2013 r. Projekt budowlano-wykonawczy wykonano w grudniu 2013 r. Pozwolenie na budowę uzyskano w październiku 2013 r. Pozwolenie na projekt zamienny uzyskano w lutym 2017 r.
EN
The article is a case study of the foundation of a public facility (school complex) in direct contact with a high escarpment made of chalky rocks and their waste mantles, in a documented state of unstable equilibrium, contrary to the requirements of PN-EN-1997-1. Geotechnical opinion for the needs of reconstruction of the school complex building was completed in October 2012. The geological engineering documentation was prepared in June 2013. Annex to the documentation of geological works was created in March 2014. The construction design was completed in July 2013. The construction and executive design was prepared in December 2013. The building permit was obtained in October 2013. The permit for the replacement project was obtained in February 2017.
PL
Każda konstrukcja powinna być tak zaprojektowana i wykonana, aby zapewniała trwałość przez cały zamierzony okres użytkowania. Wymóg uznaje się za spełniony, jeśli konstrukcja przez zamierzony okres użytkowania spełnia swoje role w zakresie nośności, użytkowalności i stabilności bez znacznego zmniejszenia swojej roli i bez nadmiernych, nieoczekiwanych kosztów. Wiąże się to z koniecznością przewidywania odpowiedzi obiektu budowlanego w danych warunkach obciążenia w całym okresie jej użytkowania, co jest także zgodne z planowanym podejściem BIM. W tym celu coraz częściej wykorzystuje się analizy numeryczne przy użyciu metod elementów skończonych MES. Jednak numeryczny model obliczeniowy MES może być zbudowany w różny sposób. W pracy przedstawiono wpływ geometrii modelu, doboru wielkości siatki dyskretyzującej oraz doboru odpowiedniego modelu (3D) lub (2D) na odpowiedź modelu obliczeniowego układu nawierzchnia-podłoże gruntowe. Przez pojęcie modelowania przestrzennego (3D) rozumie się modelowanie rzeczywistych zagadnień inżynierskich w pełnej przestrzeni (3D) oraz jako modelowanie uproszczone z wykorzystaniem osiowej symetrii (OS).
EN
Each structure should in turn be designed and built to show sufficient durability for the intended period of use. This requirement is met if, throughout its intended lifetime, the structure fulfils its roles regarding load-bearing capacity, serviceability limits and stability without a significant decrease in its role and without excessive, unexpected costs. This is associated with the need to predict the response of an engineering structure to given loads throughout its life. This is consistent with the approach BIM. Thus it becomes increasingly common to employ numerical analyses using the finite elements method (FEM). However, a numerical calculation model FEM may be constructed in different ways. This paper presents the impact of the model’s geometry, the choice of a discretization mesh and the choice of 3D or 2D model on the response of a road pavement-subsoil system calculation model. 3-dimensional modelling was carried out in this paper as full modelling of actual engineering problems in 3-dimensional space, and in the form of simplified modelling using axial symmetry.
10
Content available remote Wzmacnianie podłoża za pomocą cementogruntu
PL
W artykule opisano budowę obwodnicy Rzepina w ciągu dróg wojewódzkich DW134 i DW139 jako przykład wykorzystania optymalizacji nawierzchni w celu zwiększenia jej trwałości, bez zmiany grubości poszczególnych warstw.
PL
Nowe wytyczne wykonywania badań podłoża gruntowego na potrzeby budownictwa drogowego zostały opracowane przez konsorcjum naukowe w składzie: Państwowy Instytut Geologiczny – PIB (lider), Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie (partner), Politechnika Warszawska (partner), w ramach projektu „Nowoczesne metody rozpoznania podłoża gruntowego w drogownictwie”. Projekt został sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia Rozwój Innowacji Drogowych (RID).
EN
New guidelines for conducting soil substrate tests for road construction have been developed by a scientific consortium including the Polish Geological Institute – National Research Institute (leader), the AGH University of Science and Technology in Cracow (partner) and the Warsaw University of Technology (partner) as part of the project „Modern methods of ground recognition in road engineering”. The project has been financed by the National Centre for Research and Development and the General Directorate for National Roads and Motorways as part of the Road Innovation Development (RID) joint undertaking.
PL
Badania nad odkształcalnością gruntów spoistych poddanych obciążeniom cyklicznym. Badania wykonane na próbkach gruntu zagęszczonych w wilgotności zbliżonej do wilgotności optymalnej zgodnie z metodą Proctora i skonsolidowanych izotropowo i anizotropowo. Zjawisko spadku wartości odkształcenia plastycznego wraz z wzrostem liczby cykli obserwowane zarówno w przypadku gruntu skonsolidowanego izotropowo, jak i anizotropowo.
EN
Research on the deformability of cohesive soils subjected to cyclic loading. Tests carried out on soil samples concentrated in humidity close to optimal humidity by the Proctor method and consolidated isotropically and anisotropically. A phenomenon of a decrease in the value of plastic deformation with an increase in the number of cycles observed both in the case of isotropically and anisotropically consolidated soil.
PL
Przedstawiono charakterystykę kriogenicznych zbiorników do przechowywania ciekłego LNG. Zwrócono uwagę na aspekty geotechniczne posadowienia oraz wpływ konstrukcji zbiorników, ich wymiarów i przekazywanych obciążeń na rozwiązania konstrukcyjne fundamentów. Zaprezentowano nowy podział fundamentów, stosowany w tego rodzaju zbiornikach. Przedstawiono najczęściej stosowane technologie, ograniczające osiadania podłoża pod fundamentami. Omówiono przykłady posadowienia zbiorników LNG wykonanych w Australii, Indiach i Japonii oraz opisano dwa zbiorniki zrealizowane na terenie terminalu w Świnoujściu.
EN
The article shows the characteristic of cryogenic tanks for LNG storage. The geotechnical foundation aspects of the tanks and influence of the construction of the tanks along with their dimensions and loads transmitted into the foundations design solutions were noted. The new division of the foundations was presented, which is applied for this type of tanks. The most frequently used technologies, that are limiting the size of ground settlement beneath the foundations, were demonstrated. Examples of the foundation of the LNG tanks which were made in Australia, India and Japan were discussed and two tanks executed in Poland on the terminal in Świnoujście were described.
PL
Przedstawiono historię powstania Eurokodu 7 oraz jego wdrażania w Polsce. Scharakteryzowano tę normę oraz EN i EN-ISO klasyfikacji, badań gruntów i konstrukcji geotechnicznych. Podano informacje o przebiegu wdrażania Eurokodu 7 w Polsce oraz o trwających pracach nad nową generacją eurokodów EN 202x.
EN
The history of creating of Eurocode 7 and of implementing it in Poland are presented. The EC7, ENs and EN-ISO for classification, ground testing and testing of geotechnical structures are characterized. An information on course of implementing the EC7 in Poland and on the drafting of the new generation of Eurocodes EN 202x is given.
PL
Artykuł poświęcono zagadnieniu wzmocnienia podłoża gruntowego oraz podbudów nawierzchni drogowych przy pomocy iniekcji geopolimerowych. Omówiono charakterystykę technologii, jak również podstawowe parametry materiałów geopolimerowych. Zwrócono uwagę na mocne strony rozwiązania takie jak: mała uciążliwość robót, ich skuteczność oraz wysoka efektywność ekonomiczna.
EN
The article is devoted to the issue of reinforcement of soil and road pavements using geopolymer injections. The technology characteristics as well as the basic parameters of geopolymer materials are discussed. Attention is paid to the pros of solutions such as: low workload, effectiveness and high economic efficiency.
PL
Grunty ekspansywne występują powszechnie na terenie całej Polski. Ich specyficzne właściwości fizyczne, a w szczególności ekspansywne, niejednokrotnie stanowią wyzwanie dla współczesnego budownictwa. Zachodzi więc potrzeba dokładnego rozpoznania budowy geologicznej podłoża gruntowego i panujących w nim warunków hydrogeologicznych. Próba ustalenia zależności pomiędzy poszczególnymi parametrami oraz analiza porównawcza pozyskanych wyników badań gruntów ekspansywnych z różnych rejonów Polski stanie się przyczynkiem dalszych rozważań o znaczeniu aplikacyjnym.
EN
Expansive soils are common in Poland. Their specific physical properties, and in particular expansive, are often a challenge for modern construction. Therefore, there is a need to thoroughly recognize the geological structure of the soil substrate and the hydrogeological conditions. An attempt to establish connections between individual parameters and a comparative analysis of the results of studies on expansive soils from various regions of Poland will be a cause to further considerations. This will have application meaning.
19
Content available remote Wykorzystanie georadaru w ocenie podłoża gruntowego
PL
Metoda GPR jest bezinwazyjną techniką dostarczającą informacji o obecności, sposobie i głębokości zalegania obiektów podziemnych oraz o budowie geologicznej badanego terenu. W badaniu wykorzystywane są różnice pomiędzy stałymi dielektrycznymi, odmiennymi dla każdego z analizowanych ośrodków, a wśród czynników niezbędnych do zarejestrowania użytecznego sygnału (informacji) jest wyraźny kontrast pomiędzy stałą dielektryczną poszukiwanego obiektu a jego otoczenia. W artykule pokazano, że technika georadarowa pozwala ustalić nie tylko głębokość zalegania zwierciadła wód gruntowych, ale też zobrazować granice poszukiwanych utworów. Może więc stanowić uzupełnienie tradycyjnych metod in situ, ułepszając tym samym ocenę podłoża gruntowego. Sprawdza się także w lokalizowaniu wszelkiego rodzaju rur, kabli i innych anomalii występujących w podłożu gruntowym.
EN
GPR method is a non-invasive technique for ground exploration which detects subsurface objects and assesses their presence, as well as provides information about the geological structure of investigation site. GPR method takes advantage of the differences between the dielectric constants, specific for the material under analysis. One of the factors that are essential to record reliable data is a clear contrast between the dielectric constant of investigated object and of its surroundings. The paper shows that GPR technique is able to detect not only level of the groundwater table, but also the boundaries of soil layers. Therefore, it may successfully complement traditional in situ methods which considerably improves ground assessment. Moreover, it serves well to identify various kinds of pipes, wires and other anomalies that may be found underground.
20
Content available remote Lekka płyta dynamiczna – fakty o module Evd podłoża
PL
W artykule omówiono czynniki związane z konstrukcją lekkich płyt dynamicznych i przyjmowanymi założeniami teoretycznymi, które wpływają na wartość modułu sztywności podłoża Eνd uzyskiwanego podczas badania. Wykazano, że problemy przy interpretacji wyników badania są konsekwencją przyjęcia założenia sprężystości ośrodka gruntowego i różnego podejścia producentów płyt dynamicznych do przyjmowanych parametrów modelu.
EN
The paper discusses the factors related to the construction of Light Falling Weight Deflectometers (LFWD) and the adopted theoretical assumptions that affect the value of the Eνd stiffness module obtained during soil test. It has been shown that the problems of interpretation are a consequence of the assumption of the elasticity of the soil medium and the varied approach of LFWD manufacturers in the scope of the adopted model parameters.
first rewind previous Strona / 14 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.