Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 315

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 16 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  viscosity
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 16 next fast forward last
EN
The mineralogy and thermal properties of two kaolin clay samples from Agua Blanca (Hidalgo-México) were determined by XRD, SEM-EDS, TGA-DSC techniques. Kaolin clay A contains a higher Al2O3 and lower impurities (K2O, TiO2, Fe2O3) amount than kaolin clay B, while the SiO2 amount is similar for both kaolin clays. A theoretical approach was carried out by a thermodynamic analysis considering the chemical composition of both kaolin clay samples with the FactSage 7.3 software. Stability phase diagrams were obtained to different K2O content from 0.1 to 3 wt % and temperatures in the range from 600 to 1600°C based on the chemical composition of the kaolin clay samples. The main mineralogical compounds predicted are andalusite (Al2O3•SiO2), K-Potash feldspar (K2O•Al2O3•6SiO2), and the SiO2 polymorphs (quartz, tridymite, and cristobalite) with small amounts of ferric-pseudobrookite (Fe2O5Ti), and rutile (TiO2). As K2O content is increased, the amounts of mullite and tridymite decrease meanwhile the potash feldspar is increased at high temperatures. A liquid phase is formed at around 1350 and 1400°C for the kaolin clay samples A and B, respectively. The viscosity of the melt is increased for the evaluated K2O additions to 1400, 1500, and 1600°C.
2
PL
W artykule omówiono wpływ modyfikacji płynnej żywicy epoksydowej odpadową mączką wapienną na jej lepkość kinematyczną. Badania przeprowadzono na dwóch seriach próbek żywicy epoksydowej zawierającej oraz pozbawionej utwardzacza. Jako dodatek zastosowano odpadową mączkę wapienną w trzech frakcjach. Do badań przygotowano dwie mieszaniny referencyjne. W przypadku każdego dodatku wykonano po pięć mieszanin o rożnej zawartości odpadowej mączki wapiennej. Badano lepkość kinematyczną za pomocą kubka wypływowego. Wykazano, że wraz ze wzrostem ilości odpadowej mączki wapiennej zwiększa się lepkość kinematyczna płynnej żywicy epoksydowej zarówno bez, jak i z utwardzaczem. Dodatkowo udowodniono, że lepkość kinematyczna żywicy epoksydowej z dodatkiem odpadowej mączki wapiennej zależy głownie od ilości tego dodatku, a w pomijalnie małym stopniu od wielkości jego ziaren i składu.
EN
The main aim of the article is to describe the influence of modification of liquid epoxy resin with waste limestone powders on its kinematic viscosity. The tests were carried out for two series of samples: epoxy resin with and without a hardener. As an additive, waste limestone powders were used in three fractions. Two reference mixtures were prepared for the tests, one for each series. For each additive, five mixtures were made with different contents of the waste limestone powder. The kinematic viscosity of the prepared mixtures was tested using a flow cup. On the basis of the research, it was shown that with the increase in the amount of waste limestone powder, the kinematic viscosity of the liquid epoxy resin increases, both with and without the hardener. Additionally, it has been proved that the kinematic viscosity of epoxy resin with the addition of waste lime powder mainly depends on the amount of this additive, and to a negligible extent on the grain size and composition of this additive.
EN
This paper deals with the subject of high temperature analysis of refining slags originating from a ladle from an actual/industrial secondary refining process. The objective of the conducted research was to learn about the rheological behaviour of the complex industrial slag systems analysed in conditions of variable rheological parameters and temperature, also analyses with a high-temperature microscope. The analysed system seems to be a Newtonian body (with viscosity between 0.1 and 0.8 Pa·s, depend on temperature value, and chemical composition).
EN
Purpose: The paper shows that in order to increase the efficiency of hydraulic transport systems in mining a transition to the transportation of slurries with a high concentration of solids in the slurry flow is necessary. Design/methodology/approach: The aim of the research is to determine the optimal concentrations to ensure effectiveness of thickened tailings hydrotransport using the example of the Verninskaya processing factory, taking into account the maximum possible concentration of the solid phase and the rheological properties of the pulp. Findings: Experimental studies have shown that slurry tailings of gold-containing ore with mass concentrations of more than 55% are viscoplastic fluids. Experiments on a rotational viscometer allowed us to establish the main rheological characteristics of the studied slurries — shear stress and the dynamic effective viscosity. It has been established that over the entire range of concentrations from 55 to 65%, the flow of slurries is described by the Bingham rheological equation. Experimental studies of hydraulic transport performed on a laboratory setup with a pipeline diameter of 50 mm confirmed the results obtained on a rotational viscometer. Curves of mixture stream are inclined straight lines that cut off on the axis of head of the sections, which determine the initial hydraulic slope corresponding to the yield shear stress on the rheological curves. Originality/value: According to the results of the experiments, a method has been developed for calculating the hydraulic transport of high concentrated slurries of tailings of gold-bearing ore. Calculations showed that in a given range of performance of hydrotransport system and the mass concentration of the solid phase pressure losses vary from 11 to 84 m water column/m. Head loss values grow with increasing concentration. A sharp increase in head loss occurs in the concentration range from 60 to 65% and above.
PL
Korozja jest przyczyną niszczenia wielu metali pod wpływem oddziaływania czynników środowiskowych. Zachodzące na powierzchni metalu procesy chemiczne lub elektrochemiczne powodują nieodwracalne zmiany w strukturze metalu. Aby temu zapobiec, powierzchnie elementów metalowych muszą być zabezpieczane w czasie przechowywania lub transportu przed czynnikami środowiskowymi, do których zalicza się: dużą wilgotność powietrza, kwaśne opady i zmienną temperaturę. Te czynniki przyspieszają proces korozji, którego nie można wyeliminować, ale można go ograniczyć poprzez zabezpieczanie elementów metalowych, np. olejami ochronnymi. Niektóre metale mają zdolność pasywacji, będącej naturalnym środkiem ochronnym zapobiegającym korozji. Polega ona na wytworzeniu na powierzchni metalu tlenku tego metalu. Tam, gdzie nie ma naturalnej ochrony przed korozją, trzeba stosować środki ochronne. W artykule przedstawiono technologię produkcji oleju ochronnego do czasowej ochrony elementów metalowych przed korozją. Innowacją jest to, że olej na powierzchni metalu tworzy cienką, dobrze przylegającą warstwę ochronną, którą można łatwo usunąć. Charakteryzuje się niską lepkością i krótkim czasem ociekania. Jest to możliwe do osiągnięcia dzięki zastosowaniu właściwego oleju podstawowego i odpowiednio dobranych dodatków antykorozyjnych. Na podstawie normy PN-75/C-04154 Przetwory naftowe. Badanie własności przeciwkorozyjnych ciekłych środków ochrony czasowej metali w wilgotnej atmosferze wykonano badania korozyjne. Przedstawiono wyniki badań w komorze wilgotnościowej dla mieszanki olejowej opartej na oleju bazowym głęboko rafinowanym oraz odpowiednio dobranych dodatkach uszlachetniających. Wyniki badań potwierdziły bardzo dobre właściwości przeciwkorozyjne opracowanego oleju, uzyskane dzięki zastosowaniu inhibitora korozji oraz inhibitora utleniania. Na podstawie wzoru matematycznego obliczono grubość warstwy ochronnej wytworzonej na powierzchni metalu. Warstwa ta tworzy cienki film olejowy, łatwy do usunięcia i zabezpieczający powierzchnię metalu przed korozją.
EN
Corrosion of metals is the gradual destruction of metal under the impact of environmental factors. Chemical or electrochemical processes on the surface of the metal cause irreversible changes in the structure of the metal. To prevent this, during storage or transport, the surfaces of metal elements must be protected against environmental factors, which include: high air humidity, acid rain and variable temperature. These factors accelerate the corrosion process, which cannot be eliminated, but can be reduced by protecting metal elements with e.g. protective oils. Some metals have the ability to passivate, which is a natural protective agent that prevents corrosion. It consists in the formation of an oxide of this metal on the metal surface. Where there is no natural protection against corrosion, protective measures must be used. This paper presents the technology for the production of protective oil for temporary protection against corrosion. The innovation of this project is that the oil will form a thin, well adhering protective layer on the metal surface, which can be easily removed. It is characterised by very low viscosity and low dripping time. It is possible to achieve by using proper base oil with carefully selected anti-corrosion additives. Based on the standard PN-75/C-04154 Petroleum products. Rust protection by metal preservatives the humidity cabinet test method, corrosion tests were carried out. The paper presents the results of a humidity cabinet test for an oil mixture based on deeply refined base oil and properly selected refining additives. The test results confirmed very good anti-corrosive properties of the developed oil due to the use of a corrosion inhibitor and an oxidation inhibitor. The thickness of the protective layer formed on the metal surface was calculated based on a mathematical formula. The resulting layer forms a thin oil film, easy to remove and protecting the metal surface from corrosion.
EN
In the past, the density-gradient term of second-order macroscopic models was replaced with a speed-gradient term to rectify the rearward movement of traffic waves. Hither, a classical speed-gradient macroscopic model is extended to account for the lateral flow dynamics on a multi-lane road. The anisotropic model is modified to capture some inherent vehicular multi-lane traffic features; lateral viscosity and velocity differentials. These variables are quantized within the scope of a two-dimensional spatial domain as opposed to the existing one-dimensional model. A detailed exemplification of acceleration and deceleration waves, stop-and-go waves, and cluster effects are presented to explain the path of information flow. All these non-linear flow properties are evident throughout the simulation.
EN
A Stokes viscometer made and launched by the authors in the Physical Laboratory of the State Higher Vocational School in Tarnów was presented. The construction of the viscometer is discussed and the theoretical description of the physical phenomena occurring there is given. The results of measurements on the device, statistical analysis of the measurement uncertainties and confrontation with the literature value are presented - the obtained results correspond very well to the literature values. A possible further development in the accuracy of theoretical description and experimental measurements related to the ellipsoid analysis of the shape of water droplets was suggested. The didactic aspects of the new experiment in the context of the understanding of molecular physics, especially by students of material engineering, were discussed.
PL
Celem pracy była ocena właściwości fizykochemicznych sosów serowych otrzymanych na bazie kazeiny kwasowej i rafinowanego oleju rzepakowego z dodatkiem koncentratu białek serwatkowych (WPC80) w ilości 2-8%. Zastosowanie różnej ilości dodatku koncentratu białek serwatkowych (WPC80) miało wpływ na właściwości fizykochemiczne otrzymanych sosów serowych. Wraz ze zwiększaniem zawartości białka serwatkowego WPC80 obserwowano wzrost twardości i przylegalności badanych sosów. Najwyższą spójność zauważono w sosie z dodatkiem 6% WPC80, sprężystości zaś w sosie z dodatkiem 4% WPC80. Wraz ze wzrostem ilości dodatku białka serwatkowego do produktu zwiększeniu ulegała lepkość sosów serowych. Ponadto wszystkie sosy charakteryzowały się wysoką sprężystością. Intensywność kolorów ocenianych produktów była istotnie różna (p<0,05), natomiast barwę określono jako kremową. Gęstość otrzymanych sosów nie charakteryzowała się równomiernym wzrostem względem ilości dodawanego białka serwatkowego. Aktywność wody utrzymywała się na podobnym poziomie.
EN
The purpose of this study was to evaluate the physico-chemical properties cheese sauces obtained on basis of acid casein and rapeseed oil with addition of whey protein concentrate (WPC80) in an amount between 2-8%. The use of various concentrations of whey protein concentrate (WPC80) had an impact on the physicochemical properties of obtained cheese sauces. As the WPC80 whey protein content was increased, there was also observed an increase in hardness and adhesiveness of tested sauces. The highest increase in cohesiveness was noticed in the sauce with the addition of 6% WPC80, and the springiness in sauce with the addition of 4% WPC80. With the increasing amount of whey protein added to the product, apparent viscosity of cheese sauces increased. In addition, all cheese sauces were characterized by high springiness. The color intensity of the evaluated sauces was significantly different (p<0.05) and it could be described as creamy. The density of the tested product was not characterized by even increase in the amount of added whey protein, while the water activity remained at a similar level.
EN
The article has presented comparative tests of the rheological characteristics of lowdensity polyethylene (LDPE) with an addition of calcium carbonate (CaCO3), containing 7, 14, 21 and 28 wt % of filler, respectively. The measurements were carried out by an off -line measuring technique (using a modified dead-weight plastometer), an on-line measuring technique (with a gear pump capillary rheometer) and an in-line measuring technique (with an extruder rheometer). The rheological parameters of the polymeric materials were determined based on the Ostwald de Waele powerlaw model at a temperature of 170 °C. The effect of calcium carbonate addition on the characteristic of operation of each of the employed instruments, the flow curves, the viscosity curves, and the values of power-law index (n) and consistency factor (K) have been determined.
PL
Przedstawiono badania porównawcze charakterystyk reologicznych kompozytów polietylenu małej gęstości (LDPE) z dodatkiem 7, 14, 21 i 28 % mas. węglanu wapnia (CaCO3). Zastosowano techniki pomiarowe typu off-line (zmodyfikowany plastometr obciążnikowy), on-line (reometr kapilarny z pompą zębatą) oraz in-line (reometr wytłaczarkowy). Parametry reologiczne materiałów polimerowych wyznaczano w temperaturze170 °C na podstawie modelu potęgowego Ostwalda-de-Waele. Określano wpływ dodatku węglanu wapnia na charakterystykę pracy każdego z zastosowanych urządzeń, przebieg krzywych płynięcia, przebieg krzywych lepkości oraz wartości wykładnika płynięcia (n) i współczynnika konsystencji (K).
PL
Fotoutwardzalne polimery na bazie żywic akrylowych stanowią szeroką grupę materiałów o złożonej budowie chemicznej. Z zastosowaniem spektroskopii w podczerwieni (IR) schara­kteryzowano żywice pochodzące od trzech czołowych producentów materiałów polimerowych stosowanych w przemyśle drzewnym: AkzoNobel, Klumpp oraz Kneho-Lacke. W otrzymanych widmach stwierdzono obecność pasm charakterystycznych zarówno dla struktury akrylanów, jak i epoksydów. Analiza mikrostruktury pozwoliła na stwierdzenie obecności w strukturze badanych żywic znacznej ilości napełniaczy. Wykazano, że żywica firmy AkzoNobel, charakteryzująca się najmniejszą lepkością, stabilnością termiczną oraz najsłabszymi właściwościami adhezyjnymi i twardością, zawiera najwięcej cząstek napełniaczy. Natomiast żywica firmy Klumpp wykazywała najmniejszą podatność na zmienne warunki sieciowania, co przejawiało się jej najlepszymi właściwościami adhezyjnymi. Stwierdzono też, że na właściwości termiczne i mechaniczne żywic w większym stopniu wpływa budowa chemiczna niż ilość zastosowanych napełniaczy.
EN
The UV light cured polymeric materials, based on acrylic monomers, constitute a wide group of products with a complex chemical structure. The resins obtained from three leading manufacturers of polymeric materials used in wood industry: AkzoNobel, Klumpp and Kneho-Lacke were investigated. The chemical structure of the resins was characterized by infrared spectroscopy (IR). The obtained spectra revealed the presence of absorption bands which are characteristic for the structure of acrylates as well as epoxides. The analysis of microstructure indicated the presence of significant amounts of fillers in the structure of tested resins. Our study showed that the AkzoNobel resin, characterized by the lowest viscosity, thermal stability, adhesion properties and hardness, contained the most amount of filler particles. The Klumpp resin was least susceptible to changes in the crosslinking conditions and showed the best adhesive properties. It was found, that the chemical structure influences the thermal and mechanical properties of the resins to a larger extent than the filler content.
EN
The rheological properties of the composites of polypropylene (PP) with a new natural powder hybrid filler – carbonate-silicate rock called opoka – were investigated. Opoka rock is industrial waste originating (as a subsieve fraction) from the production of sorbents used in water treatment processes. The effect of opoka addition (1, 5 and 10 wt %) on the processability of PP was determined during the extrusion process using an in-line measuring stand. The testing instrument was an extruder rheometer equipped with a rheological measuring head with exchangeable dies. Cylindrical measuring dies with a radius of 1.5 mm and a length of L = 20, 30, 40 and 50 mm, respectively, were used in the measurements. The rheological parameters of the composites were determined based on the Ostwald-de-Waele power--law model at a temperature of 230 °C. The effect of the addition of opoka on the extruder operating characteristic, flow curves, viscosity curves, and the values of power law index (n), consistency factor (K), mass flow rate (MFR) and volume flow rate (MVR) have been determined.
PL
Badano właściwości reologicznych kompozytów polipropylenu (PP) z nowym, naturalnym, proszkowym napełniaczem hybrydowym – skałą węglanowo-krzemionkową zwaną opoką, stanowiącą odpad przemysłowy powstający podczas produkcji sorbentów (frakcja podsitowa), stosowanych w procesach oczyszczania wody. Wpływ dodatku opoki (1, 5 i 10 % mas.) na przetwarzalność PP określano na stanowisku pomiarowym typu in-line w procesie wytłaczania. Urządzenie badawcze stanowił reometr wytłaczarkowy z reologiczną głowicą pomiarową z wymiennymi dyszami. W pomiarach zastosowano cylindryczne dysze pomiarowe o promieniu R = 1,5 mm i długości L = 20, 30, 40 i 50 mm. Parametry reologiczne kompozytów wyznaczano na podstawie modelu potęgowego Ostwalda-de-Waele w temp. 230 °C. Określano wpływ dodatku opoki na charakterystykę pracy wytłaczarki, przebieg krzywej płynięcia oraz krzywej lepkości, a także wartości wykładnika płynięcia (n), współczynnika konsystencji (K), masowego wskaźnika szybkości płynięcia (MFR) oraz objętościowego wskaźnika szybkości płynięcia (MVR).
EN
In this study, the instability of Walters’ (model B’) viscoelastic fluid in a Darcy-Brinkman-Boussinesq system heated from below saturating a porous medium in electrohydrodynamics is considered. By applying the linear stability analysis and normal modes, the dispersion relations accounting for the effect of Prandtl number, electric Rayleigh number, Darcy number, Brinkman-Darcy number, Taylor number and kinematic viscoelasticity parameter is derived. The effects of electric Rayleigh number, Darcy number, Brinkman-Darcy number and Taylor number on the onset of stationary convection have been investigated both analytically and graphically.
13
Content available remote Wyznaczanie krzywej lepkości szkła na podstawie pomiarów dylatometrycznych
PL
Lepkość szkła jest głównym parametrem technologicznym, który decyduje o możliwości przechłodzenia stopu i otrzymania materiału w postaci amorficznej. Wpływa również na sam proces produkcji wyrobów szklanych, który musi być dostosowany do krzywej lepkości. Zmiana lepkości odbywa się w szerokim zakresie, dla szkła krzemianowego od ok. 1020 dPa•s w temperaturze pokojowej do ok. 102 dPa•s w temperaturze topienia i klarowania, tj. ok. 1550 °C. Dla każdego zakresu temperatur stosuje się inną metodę pomiaru lepkości. Szczególnie trudno wyznaczyć lepkość w zakresie odprężania, transformacji i mięknięcia, gdyż stosuje się w tym przypadku metody izotermiczne wymagające osiągnięcia stanu równowagi. W niniejszej pracy zaproponowano nieizotermiczną (dynamiczną) metodę szacowania lepkości z pomiaru dylatometrycznego, opartą o analizę przebiegu zmian krzywej pomiarowej w zakresie powyżej punktu dylatometrycznego mięknięcia. Dokonano porównania wyników uzyskanych tą metodą, przy użyciu analizatora termomechanicznego (TMA), z wyznaczonymi krzywymi lepkości za pomocą wiskozymetru VIS 402 firmy Bahr.
EN
The viscosity of glass is the main technological parameter that determines the possibility of undercooling the melt and obtaining the material in amorphous form. It has also the significant effect on the glass production process, which must be adapted to the viscosity curve. The viscosity change takes place in a wide range for silicate glass from about 1020 dPa•s at room temperature to about 102 dPa•s at melting and clarifying temperature, i.e. about 1550 °C. A different method of measuring viscosity have to be involved for each temperature range. It is particularly difficult to determine the viscosity in the range of annealing, transformation and softening, because in this case isothermal methods requiring equilibrium are used. In this paper, a non-isothermal (dynamic) method of estimating viscosity from dilatometric measurement is proposed, based on the analysis of the course of changes in measuring curve in the range above the dilatometric softening point. The results obtained by this method, using a thermomechanical analyzer (TMA), were compared with the viscosity curves determined using a Bahr VIS 402 viscometer.
EN
CaO-BaO-Al2O3-B2O3-SiO2 (CBABS) glasses are the promising commercialized sealing materials for intermediate temperature solid oxide fuel cells (IT-SOFCs). Nevertheless, during the high-temperature operation, the behaviour of hexagonal BaAl2Si2O8 phase easily transformed into the monoclinic BaAl2Si2O8 phase would obviously decrease the thermal expansion coefficient of CBABS glasses, and then to form the serious cracks along the interface of bonded materials. Herein, in terms of the viscosity of CBABS glasses at the operating temperature, we studied the effect of Al2O3 on the transformation of BaAl2Si2O8 crystal form. The results showed that the CBABS glass with higher Al2O3 content presented the higher viscosity and crystallization activation energy, which could effectively prevent the excessive silica precipitation to inhibit the transformation of the BaAl2Si2O8 crystal from hexagonal phase to monocline phase. The inhibition effect of BaAl2Si2O8 crystal transformation effectively suppressed the decrease of the expansion coefficient of the glasses during the heat treatment at 973 K for 100 h, and thus to remarkably enhance the thermal stability of CBABS glasses, which would be very beneficial for IT-SOFCs in the future practical applications.
PL
Szkła CaO-BaO-Al2O3-B2O3-SiO2 (CBABS) to obiecujące, komercyjnie dostępne materiały uszczelniające do średniotemperaturowych stałotlenkowych ogniw paliwowych (IT-SOFC). Niemniej jednak podczas działania w wysokiej temperaturze zachowanie heksagonalnej fazy BaAl2Si2O8, łatwo przemieniającej się w jednoskośną fazę BaAl2Si2O8, spowodowałoby oczywiście zmniejszenie współczynnika rozszerzalności cieplnej szkieł CBABS i w efekcie utworzenie poważnych pęknięć na granicy międzyfazowej łączonych materiałów. Tutaj, w kategoriach lepkości szkieł CBABS w temperaturze roboczej, badaliśmy wpływ Al2O3 na przemianę krystalicznej postaci BaAl2Si2O8. Wyniki pokazały, że szkło CBABS o wyższej zawartości Al2O3 wykazywało wyższą lepkość i energię aktywacji krystalizacji, co mogło skutecznie zapobiegać nadmiernemu wytrącaniu krzemionki, hamując przemianę kryształu BaAl2Si2O8 z fazy heksagonalnej do fazy jednoskośnej. Efekt hamowania przemiany kryształów BaAl2Si2O8 skutecznie tłumił spadek współczynnika rozszerzalności szkieł podczas obróbki cieplnej w temperaturze 973 K przez 100 godzin, a tym samym znacznie poprawiał stabilność termiczną szkieł CBABS, co byłoby bardzo korzystne dla IT-SOFC w przyszłych praktycznych zastosowaniach.
EN
Dispersion curves employed for designing Love wave based liquid sensing devices may provide more accurate information if due consideration is given to parameters describing microstructural behavior of the substrate. The present study involves mathematical modelling of Love waves propagating in a hybrid structure consisting of an elastic layer in the middle overlying a size dependent substrate, loaded with a viscous liquid (Newtonian) half space. Numerical computations are carried out to graphically demonstrate the effects of various parameters: characteristic length of the substrate, thickness of the elastic layer, viscosity and density of the overlying viscous liquid (Newtonian) on dispersion characteristics.
16
Content available remote On one simulation method of turbulent flows
EN
The article deals with the method of turbulent flows modeling with the help of turbulence models, which have the form of algebraic expressions. In well-known numerical simulation systems such models were not used to simulate the flowing of viscous liquid. The proposed models of turbulence make it possible to simplify the software implementation of the equations describing the turbulent behavior of fluid flowing and increase the speed of computation. The developed system of the computer modelling using the specified models, has the simple and clear interface, takes a little space on a disk, is undemanding to system resources, can be supplemented with new problems at plug-in level. The obtained results of computer simulation of liquid flowing around solids of different shapes confirm the adequacy of the turbulence models used. It allows to apply them for modeling turbulent flows at the solution of practical problems.
EN
The bio-oils are considered to sustainable, alternative and environmentally friendly source of lubricants compared to commercial engine oils, on the base a mineral, synthetic or semi-synthetic. They are obtained from natural raw material (vegetable or animal oils), which are renewable and non-toxic to humans, living organisms and environment. The vegetable oils called green oils, natural oils, bio-oils or natural esters. They can be obtained from plant seeds, that may be consumed – edible oils (for instance: rapeseed oil) or which cannot be consumed – inedible (for example: linseed oil). The conducted research into linseed oil and its different quantity additives (25% and 50%) to commercial marine mineral oil intended for a medium-speed 4-stroke, trunk marine engine (i.e. Marinol RG 1240). The flash point and dependence of viscosity and temperature were compared and assess. It has been proven that vegetable oils have a high ignition temperature and very small viscosity change in the range of temperatures presented, i.e. high viscosity index. According to the results, it can be recommended the addition of 25% linseed oil in the base lubricant is the relevant for lubricating a medium speed 4-stroke marine engine. The vegetable additives can improve a viscosity index a lube oil, and they will be positively affected environmental protection
EN
The aim of this work is to investigate, how in the adopted model of hydrodynamic lubrication of a conical slide bearing, the change of the heat flux value at the bearing shaft, affects bearing operating parameters. In this research, the authors use, the known from the literature, Reynolds type equation, describing the stationary hydrodynamic lubrication process of a conical slide bearing. The analytical, solutions, that determine the components of the lubricating oil velocity vector and the equation (analytical solution of energy equation) determining the threedimensional temperature distribution in the lubrication gap, was also adopted from previous works. In order to obtain numerical solutions, the Newton’s method was used, and the derivatives in the Reynolds type equation were approximated by the finite differences. An application of the method of subsequent approximations allowed considering the influence of temperature, pressure and shearing rate on the viscosity of lubricating oil. The considerations were performed by adopting the Reynolds condition of the hydrodynamic oil film. It was tested, how the assumed value of the heat flux on the bearing shaft surface affects the values of the obtained operating parameters, i.e. the transverse and longitudinal component of the load carrying capacity, friction force and coefficient of friction.
EN
This work aims to find the influence of the liquid viscosity on the shape of an air Taylor bubble, rising up in a pipe column which contains the liquid under conditions that the liquid is stagnant and the Froude number is approximately equal to 0.35. Five liquid viscosities (from 0.001 to 0.01 Pa · s) were selected for being computationally investigated. An appropriate shape of a Taylor bubble, corresponding to each selected viscosity, was obtained by considering a pressure distribution of the air inside the bubble. Simulation results showed that the Taylor bubble shape would be thicker if the liquid viscosity was decreased. This could be explained by using the theory of the log-law velocity profile.
EN
Purpose: of this paper is to prepare a nano magnetic fluids with nano additives to have the combined characteristics of high yield stress and better magnetic properties for smart vehicles. This study focuses on increasing the sedimentation time of the fluid using suitable nano additive nickel along with graphene as fillers. Design/methodology/approach: Magnetic nano sized nickel particle based electromagneto-rheological fluid was prepared and graphene nanoparticle with thickness less than 10nm was introduced as an additive to reduce its sedimentation. This added plate like graphene acts as filler which seals the interfaces of nickel particles and thereby it improves the resistance to sedimentation. Triton X 100 was added as the surfactant for the fluid to reduce the agglomeration of the particles. Findings: Morphology of pure nickel and graphene were examined using scanning electron microscopy (SEM) images. Research limitations/implications: The important limitations is that freely dispersed micron sized iron particles could settle over a period of time, in the form of cakes at the bottommost, and it is tedious to recuperate as dispersed phase. In this investigation, nano sized nickel particles were used as additive to reduce the sedimentation of micron sized iron particles so that, the mixture is homogeneous for extended period of time. In future, addition of different types composite additives in the magnetorheological fluid could be made for the better sedimentation control. Practical implications: The sedimentation problem is one of the major drawback in the smart fluids, which can be eliminated by adding nano particles. For conventional fluid, the complete sedimentation will occur in 2 hours while the improved nano magnetic fluid with additive has good resistance to settle the micron sized iron particle up to 10 hours. Originality/value: To prepare a low cost magnetorheological fluid with nano additives like nickel particles along with fillers as graphene nano particles. With this addition of nickel and inclusion of graphene, the sedimentation problem in magnetorheological fluids is significantly reduced. This magnetorheological fluids can be used in brakes and dampers of automobiles.
first rewind previous Strona / 16 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.