Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 11

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  napięcia wałowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Artykuł opisuje przyczyny, skutki oraz propozycje minimalizacji skutków występowania napięć wałowych i prądów łożyskowych w dużych silnikach prądu stałego zasilanych z przekształtników tyrystorowych, stosowanych w maszynach wyciągowych.W pierwszej części przedstawiono podstawowe przyczyny występowania napięć wałowych oraz prądów łożyskowych w silnikach prądu stałego zasilanych z przekształtników tyrystorowych, stosowanych w maszynach wyciągowych. W dalszej części opisano sposoby pomiaru napięć wałowych oraz prądów łożyskowych wykorzystywanych przez autora artykułu, przedstawiono wady i zalety ww. metody. W artykule opisano przykład nieprawidłowego działania układu sterowania maszyny wyciągowej, spowodowanego występowaniem napięć wałowych. Przedstawiono jedną z metod minimalizacji skutków występowania napięć wałowych i prądów łożyskowych w łożyskach głównych maszyn wyciągowych, zapewniającą zwiększenie bezpieczeństwa i niezawodność ww. układu. W artykule przedstawiono wyniki pomiarów układów napędowych wykorzystujących kilka typów silników prądu stałego.
EN
This short document describes the causes, effects and proposals for minimizing the effects of shaft and bearing currents in large DC motors powered by thyristor converters used in hoisting machines. The article describes an incorrect operation of the winding machine control system caused by the occurrence of shaft voltages generated by the common mode (asymmetric). It presents one of the ways to minimize the effects of the occurrence of shaft voltages and bearing currents in the main bearings hoisting machines, providing increased safety and reliability of the system.
PL
Artykuł opisuje przyczyny, skutki oraz propozycje minimalizacji skutków występowania napięć wałowych i prądów łożyskowych w dużych silnikach prądu stałego zasilanych z przekształtników tyrystorowych stosowanych w maszynach wyciągowych. W pierwszej części przedstawiono podstawowe przyczyny występowania napięć wałowych oraz prądów łożyskowych w silnikach prądu stałego zasilanych z przekształtników tyrystorowych stosowanych w maszynach wyciągowych. W dalszej części opisano sposoby pomiaru napięć wałowych oraz prądów łożyskowych wykorzystywanych przez autora artykułu, przedstawiono wady i zalety ww. metody. W artykule opisano przykład nieprawidłowego działania układu sterowania maszyny wyciągowej spowodowanej występowaniem napięć wałowych. Przedstawiono jedną z metod minimalizacji skutków występowania napięć wałowych i prądów łożyskowych w łożyskach głównych maszyn wyciągowych, zapewniającą zwiększenie bezpieczeństwa i niezawodność ww. układu. W artykule przedstawiono wyniki pomiarów układów napędowych wykorzystujących kilka typów silników prądu stałego.
EN
This short document describes the causes, effects and proposals for minimizing the effects of shaft and bearing currents in large DC motors powered by thyristor converters used in hoisting machines. The article describes an incorrect operation of the winding machine control system caused by the occurrence of shaft voltages generated by the common mode (asymmetric). It presents one of the ways to minimize the effects of the occurrence of shaft voltages and bearing currents in the main bearings hoisting machines, providing increased safety and reliability of the system.
3
Content available Sposób tłumienia prądów wałowych
PL
Pasożytnicze zjawisko występowania napięć i prądów wałowych w maszynach elektrycznych nierzadko jest przyczyną uszkodzeń elementów składowych układów napędowych, takich jak sprzęgła, łożyska, wały. Jednym z powodów ich występowania jest asymetria obwodu elektromagnetycznego maszyny elektrycznej wywołana np. przez asymetrię uzwojeń stojana lub wirnika, asymetrię szczeliny powietrznej lub poprzez właściwości materiałowe. W artykule została przedstawiona nowatorska metoda eliminowania prądów i napięć wałowych w maszynach elektrycznych poprzez kompensację zmiennego w czasie strumienia magnetycznego w jarzmie stojana lub wirnika. Kompensacja ta oparta jest na toroidalnym uzwojeniu dodatkowym umieszczonym w stojanie lub wirniku maszyny.
EN
The parasitic phenomenom of occurrence of shaft currents and shaft voltages in electrical machines often causes damages of drive system components such as: couplings, bearings and shafts. One of the reasons for their occurrence is the asymmetry of the electromagnetic circuit caused by, for example, the asymmetry of a stator or rotor winding, air gap asymmetry or material properties. The article presents an innovative method of eliminating shaft currents and shaft voltages in electric machines by compensating variable magnetic flux in a stator or rotor yoke. This compensation is based on a toroidal additional winding located in the stator or rotor of the machine.
PL
Zaprezentowano główne przyczyny występowania napięć wałowych w turbogeneratorach. Wzrost wartości napięć na wale i będących ich rezultatem prądów może uszkodzić łożyska i w konsekwencji prowadzić do niesprawności turbozespołu. Jedną z metod minimalizowania skutków napięć wałowych jest izolacja jednego lub obu łożysk turbogeneratora. W artykule opisano jak sprawdzać jakość tej izolacji wykorzystując Zabezpieczenie Izolacji Łożysk opracowane przez Instytut Energetyki Oddział Gdańsk.
EN
Presented are main sources of shaft voltages occurring on TG sets. The build-up of voltage on a shaft and further on the resulting currents may damage bearings with the consequent malfunction of a unit. One of the methods to minimize the impact of shaft voltages is insulation of one or both of generator bearings. The article describes how to check quality of the insulation with the use of Bearing Insulation Protective Relay designed in the Institute of Power Engineering, Gdańsk Division.
PL
W artykule zaprezentowano przyczyny powstawania prądu łożyskowego w silnikach zasilanych bezpośrednio z sieci. Na rysunku 1 przedstawiono przebiegi napięcia wałowego i prądu łożyskowego. Przedstawiono przykłady uszkodzeń bieżni łożysk i elementów tocznych łożyska. Omówiono metody eliminacji prądów łożyskowych w organach urabiających kombajnów górniczych. Wnioski przedstawiono w rozdziale 4.
EN
Reasons for generation of bearing currents in motors supplied directly from the network are presented in the paper. Waveforms of shaft voltage and bearing current are shown in Fig.1. Examples of bearing races' damages and cooperating rolling bearing elements are presented. The paper describes the methods for elimination of bearing currents in cutting drums of heading machine. The conclusions are presented in chapter 4.
PL
W artykule przedstawiono wstępne pomiary napięć wałowych w silniku indukcyjnym dużej mocy z izolowaną klatką uzwojenia wirnika. W rozdziale 1 na rysunkach 3, 4 i 5 przedstawiono rożne rodzaje uszkodzeń łożysk badanego silnika. Rozdział 2 zawiera opis stanowiska laboratoryjnego i modernizacji wirnika badanego silnika. Na rysunkach od 8 do 15 przedstawiono zmodernizowany wirnik silnika. Wyniki badań laboratoryjnych zawarto w rozdziale 3. Na rysunku 16 przedstawiono schemat układu pomiarowego. Przebiegi czasowe napięć i prądów i ich transformaty Fouriera przedstawiono na rysunkach 17 i 18. Wnioski z badań laboratoryjnych zawarto w rozdziale 4.
EN
Initial results of shaft voltage tests in high power induction motor with insulated rotor cage are presented in the paper. Different types of bearing faults occurring in tested motor are shown in Figs. 3,4 and 5 in section 1. Descriptions of lab test stand and rotor modernization of tested motor are given in section 2. Figs. 8 to 15 show the modernized rotor. The results of lab tests are given in section 3. The test measurement scheme is shown in Fig.16. The wavecourses and their Fourier transforms are presented in Figs. 17 and 18. Conclusions drawn from lab tests are stated in section 4.
7
Content available remote Prądy łożyskowe w organach urabiających kombajnów górniczych
PL
W artykule przedstawiono przyczyny powstawania prądu łożyskowego w silnikach zasilanych bezpośrednio z sieci. Na rysunkach 1 i 2 przedstawiono przebiegi napięcia wałowego i prądu łożyskowego. Przedstawiono przykłady uszkodzeń bieżni łożysk i elementów tocznych łożyska. Omówiono metody eliminacji prądów łożyskowych w organach urabiających kombajnów górniczych. Wnioski przedstawiono w rozdziale 3.
EN
The paper are presented the causes of bearing currents forming during motor direct startup. On the figures 1 and 2 are shown waveforms of shaft voltage and bearing current. Examples of bearing races dama ges of cooperating rolling bearing elements are presented. The paper describes the methods for bearing currents elimination in cutting drums of heading machine. Conclusions drawn are presented in chapter 3.
PL
W artykule zaprezentowano przyczyny powstawania prądu łożyskowego w silnikach zasilanych bezpośrednio z sieci. Na rysunku 1 przedstawiono przebiegi napięcia wałowego i prądu łożyskowego. Przedstawiono przykłady uszkodzeń bieżni łożysk i elementów tocznych łożyska. Omówiono metody eliminacji prądów łożyskowych w organach urabiających kombajnów górniczych. Wnioski przedstawiono w rozdziale 4.
EN
The paper are presented the causes of bearing currents forming during motor direct startup. On the figure 1 are shown waveforms of shaft voltage and bearing current. Examples of bearing races damages of cooperating rolling bearing elements are presented. The paper describes the methods for bearing currents elimination in cutting drums of heading machine. Conclusions drawn are presented in chapter 4.
PL
W artykule przedstawiono przyczyny występowania prądów łożyskowych w silnikach indukcyjnych zasilanych napięciem sieciowym. Omówiono mechanizm powstawania napięcia wałowego i prądów łożyskowych na podstawie przebiegów z badań laboratoryjnych. W artykule przedstawiono także podstawowe rodzaje uszkodzeń łożysk tocznych spowodowane występowaniem prądów łożyskowych. Na podstawie organu urabiającego kombajnu górniczego omówiono metody eliminacji prądów łożyskowych.
EN
Bearing currents are very widespread phenomenon in electric machines. In most cases their value is small; due to this fact they do not produce visible effects and they are out of sight for technical service. However, when, due to various reasons, bearing currents reach significant values, they cause very serious damages of bearings. Intensity of damages of bearings depends on bearing current intensity and its duration, rotational speed and on type of used grease. The paper also describes the methods for bearing currents elimination in high power drives.
PL
Zadaniem każdego czasopisma branżowego jest m.in. docieranie do faktów i zjawisk ogólnie znanych w szeroko pojętym kręgu czytelników, ale swym znaczeniem częstokroć wykraczającym poza kategorie czysto poznawcze. Przykładem mogą być tutaj generowane napięcia w wałach maszyn wirujących będące przedmiotem wieloletnich zainteresowań badaczy amerykańskich. Jednym z najnowszych rozwiązań w zakresie opanowania tych zagrożeń jest urządzenie, które można nazwać 'monitorem napięciowo-prądowym" firmy Magnetic Products and Services, służącym do pomiarów wymienionych parametrów, a w ich konsekwencji wykrycia nieprawidłowości i uszkodzeń turbogeneratorów.
PL
Zasilanie napięciem odkształconym powoduje pogorszenie parametrów eksploatacyjnych silników indukcyjnych i powstawanie w ich elementach konstrukcyjnych zjawisk pasożytniczych. Znaczna część tych zjawisk podczas zasilania napięciem sinusoidalnym nie występuje lub występuje tylko w stanach przejściowych np. podczas rozruchu, hamowania. Dodatkowymi zjawiskami pasożytniczymi zaobserwowanymi w silnikach indukcyjnych zasilanych z przemienników częstotliwości PWM są: prądy łożyskowe, napięcia wałowe, prądy doziemne silników galwanicznie połączonych z uziomem, napięcia na korpusie silników izolowanych. Źródłem wymienionych zjawisk pasożytniczych jest przede wszystkim asymetryczny charakter przebiegów napięcia odkształconego i wysoki udział wyższych harmonicznych w przebiegach prądu i napięcia podczas zasilania silników indukcyjnych z przekształtników energoelektronicznych.
EN
Supply with deformed voltage mahing exploitational parameters of induction motors worse and creating in their constructional elements parasitical effects. While supplying with sinusoidal voltage amount of these effects don't appear or appear only in transient state, for example: during starting or braking etc. Additional parasitical effects observed in induction motors supplied from freqvensy converter PWM are: bearing currents, shaft voltages, earth currents of motors joined to earth (elektrode) and voltages on the frame of isolated motors. The source of mentioned parasitical effects mainly is asymmetrical character of waveform of deformed voltage and high participation of higher harmonic in waveform of current and voltage during supplying of induction motors from the converters.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.