Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 106

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  poliamid
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
EN
Innovative textile materials with insecticidal and repellent properties can be used in many areas of the textile industry (sportswear, children’s thermoactive clothing, combat uniforms, tents, sleeping bags, mosquito nets, protective clothing for foresters and hunters etc.). In this study, the chemical treatment of polyamide (PA) and polyamide-polypropylene (PA/PP) knitwear with permethrin, a third generation insecticide from influenza synthetic pyrethroids, which is toxic to insects but harmless to humans, was undertaken (Sanitized AM®23-24 preparation was used). In addition to the active substance, the bath contained a cross-linking agent (Appretan®N92111) and softening agent (Solusoft®FE). The content of active substance in the textile product after the application process was examined in dependence on the concentration of the preparation in the bath. When using the right concentration of permethrin and auxiliaries, the fabrics after washing 20 times still showed an effective concentration of insecticide.
PL
Innowacyjne materiały włókiennicze o właściwościach insektycydowych i repelentnych mogą znaleźć zastosowanie w wielu dziedzinach przemysłu włókienniczego (odzież sportowa, dziecięca, termoaktywna, umundurowania bojowe, namioty, śpiwory, moskitiery, odzież ochronna dla leśników i myśliwych). Przeprowadzono chemiczną obróbkę dzianin poliamidowych (PA) i poliamidowo-polipropylenowych (PA/PP) permetryną, insektycydem trzeciej generacji z grypy syntetycznych pyretroidów, toksycznym dla owadów i nieszkodliwym dla człowieka (zastosowano preparat Sanitized®AM 23-24). Kąpiel oprócz substancji czynnej zawierała środek sieciujący (Appretan®N92111) oraz środek zmiękczający (Solusoft®FE). Zbadano zawartość substancji czynnej w wyrobie włókienniczym po procesie aplikacji w zależności od stężenia preparatu w kąpieli. Przy zastosowaniu odpowiedniego stężenia permetryny i środków pomocniczych badane tkaniny, po 20-sto krotnym praniu nadal wykazywały pożądane ilości środka insektycydowego.
EN
This work deals with the development of a method for obtaining polyamide and montmorillonite based nanocomposite, which was modified with polyvinylpyrrolidone by mixing in a formic acid solution. The structure and thermophysical properties of the obtained nanocomposites were investigated by means of the X-ray, differentialthermal, thermogravimetric and IR spectroscopic analyses. It was found that nanomodified polycaproamide has a higher crystallinity and higher thermal stability than the original PA-6, and is characterized by considerably higher melt fluidity. The presence of polyvinylpyrrolidone and exfoliated montmorillonite in the nanocomposite structure was confirmed experimentally.
EN
In this paper, the thermophysiological characteristics of low weight knitted polyamide and polyamide/elastane fabrics for pantyhose differing in terms of filament count were studied. Alambeta and Permetest devices were used to measure the thermal conductivity, thermal resistance, thermal absorptivity, evaporative resistance and relative water vapour permeability. The results indicated that fabrics made of finer filaments have lower thermal conductivity, thermal resistance, thermal absorptivity and evaporative resistance values.
PL
W pracy zbadano właściwości komfortu termofizjologicznego rajstop poliamidowych, a także wpływ dodatku elstanu do struktury wyrobu. Przebadano 42 rodzaje rajstop. Przy zastosowaniu urządzeń Alambeta i Permetest dokonano pomiarów przewodności cieplnej, oporu cieplnego, absorpcji termicznej, odporności na parowanie i względnej przepuszczalności pary wodnej. Stwierdzono, że dodatek elastanu nieznacznie zmniejsza przewodność cieplną. Wszystkie badane wyroby wykazywały bardzo wysoką względną przepuszczalność pary wodnej i miały niską odporność na parowanie. Wysokie wartości względnej przepuszczalności pary wodnej są wskaźnikiem dobrego komfortu termofizjologicznego. Rajstopy są podstawą garderoby, jednak niska cena tych artykułów odzieżowych często oznacza, że ich właściwości są rzadko optymalizowane. Ponieważ komfort termofizjologiczny jest tylko jednym z czynników przyczyniających się do ogólnego komfortu, dalsze badania właściwości komfortu i estetyki mogą w przyszłości pomóc ulepszyć ten produkt.
4
Content available remote Advances in carbon fiber reinforced polyamide-based composite materials
EN
Carbon fiber has been used to reinforce both aliphatic and aromatic polyamides. Aliphatic polyamide is known as nylon and aromatic polyamide is often referred to as aramid. Among aliphatic polyamides, polyamide 6, polyamide 6,6, polyamide 11, polyamide 12, and polyamide 1010 have been used as matrices for carbon fiber. Factors affecting the properties of polyamide/carbon fiber composites are: fiber amount, fiber length, fiber orientation, matrix viscosity, matrix-fiber interactions, matrix-fiber adhesion, and conditions encountered during manufacturing processes. This article presents a state-of-the-art review on polyamide/carbon fiber composites. Polyamide/carbon fiber composites are lightweight and exhibit high strength, modulus, fatigue resistance, wear resistance, corrosion resistance, gear, electrical conductivity, thermal conductivity, chemical inertness, and thermal stability. Incorporation of oxidized or modified carbon fiber and nanoparticle modified carbon fiber into polyamide matrices have been found to further enhance their physical properties. Applications of polyamide/carbon fiber composites in aerospace, automobile, construction, and other industries have been stated in this review. To fully exploit potential of polyamide/carbon fiber composites, concentrated future attempts are needed in this field.
PL
Badano próbki poliamidu 6.10. Tworzywo do badań wybrano ze względu na to, że jest ono stosowane na elementy konstrukcyjne często poddawane obciążeniom cyklicznym podczas użytkowania. Przedstawiono wyniki badań charakterystyk odkształceniowo-naprężeniowych uzyskanych w próbie cyklicznego rozciągania-ściskania przy założeniu całkowitego odkształcenia granicznego w przedziale od -0,3 do 0,3%. Rejestrowano zależność pomiędzy naprężeniem rozciągającym i wydłużeniem próbki po 1 i po 3000 cykli obciążenia z częstotliwością 1 Hz, uzyskując pętle histerezy. Przeprowadzono badania DMTA w celu oceny zmian dynamicznych właściwości mechanicznych. Dodatkowo zbadano właściwości termiczne metodą DSC.
EN
The samples of polyamide 6.10 were subjected to strains by stretching-compression and by bending at temps. in the range from -140°C to 140°C. The tests were conducted for single cycle and multiple cycles, for previously loaded as well as unloaded samples. Dynamic anal. method and differential scanning calorimetry were used to det. values of mech. lossiness factors and degrees of crystallinity, resp. Cyclic loads of polyamide samples resulted in a decrease in the value of its mech. lossiness factors and degree of crystallinity.
EN
The effect of small polyamide additives modified with polyvinylpyrrolidone and montmorillonite on polypropylene technological properties and heat resistance has been researched in the work. It has been determined that the melt flow index of the obtained composites increases by more than 2 times in comparing with pure PP. It has been shown that adding a small amount of polyamide modified by montmorillonite-polyvinylprolidone mixture to polypropylene significantly increases heat resistance of the material. The displacement of the beginning of thermal-oxidation destruction and burning samples into the range of higher temperatures on 114-123oC, dependently on the modified polyamide content has been observed.
EN
Textile materials with an electrospun nanofibrous web can be used fo ar wide range of applications, including medicine and health care. In this research, polyamide-6 and hyaluronic acid were used for the development of a nanofibrous web via electrospinning. Hyaluronic acid is one of the most interesting ingredients used in skin care. It is very important that the electrospun polyamide-6 nanofibrous structure binds nanoparticles of hyaluronic acid not covering the surface of these particles. The main goal of this work was to develop an electrospun nanofibrous polyamide-6 web with hyaluronic acid which can be used for health care and/or cosmetology A. polyamide-6 nanofibrous web with hyaluronic acid was successfully developed via electrospinning. The presence of hyaluronic acid in the nanoweb was confirmed after web treatment with hot (95%) water. Hyaluronic acid was transported from the spinning solution to the electrospun web, was not isolated from the environment by polyamide-6, and could interact with human skin.
PL
Materiały tekstylne z elektroprzędzionym runem znajdują szeroki zakres zastosowań w produkcji materiałów do zastosowań medycznych. W pracy wytworzono za pomocą elektroprzędzenia runo z poliamidu 6 i kwasu hialuronowego. Kwas hialuronowy jest jednym z najbardziej obiecujących składników stosowanych w pielęgnacji skóry. Istotne jest, aby struktura nanowłókna poliamidowego wiązała nanocząsteczki kwasu hialuronowego, nie pokrywając powierzchni tych cząstek. Głównym celem pracy było opracowanie runa poliamidowego z kwasem hialuronowym, które może być zastosowane w wyrobach medycznych i/lub kosmetologii.
EN
In this study, the effect of UV irradiation on mechanical properties of both natural and synthetic fabrics is investigated. Also the UV degradation of fabrics before and after TiO2 padding is studied. Cotton is used as natural fabric, and polyester, polypropylene, and polyamide were used as synthetic fabrics. After deposition with TiO2, prepared samples were irradiated by different dosage of UV light and the changes in fiber surface and the adhesion of nanoparticles is tested. The scanning electron microscopy, elemental analyses of Ti, and other methods were used. In some cases, the effect of stabilization of nanoparticles on fibers by UV light was realized. Reasons of this stabilization are the surface changes of polymer fibers-increase in surface roughness and oxidation of surface.
EN
Modification of polymer materials by various kinds of fillers is presently applied very often in massive production. This is due to the need for materials with better properties and lower prices for parts. One of the newest solutions is the filling of polymers with fly ash. This results in a change in products properties and reduction the amount of waste in the form of ashes. This article shows the results of investigations of thermomechanical properties of polyamide 6 modified by fly ash from the combustion of biomass. Comparative analysis of unfilled polyamide and polyamide composites with the addition of 5%, 10% and 15% of fly ash was performed. The specimens were obtained using injection moulding technology. The commercial name for the Polyamide 6 used in this study is TARNAMID T-27 and was manufactured by Zakłady Azotowe Tarnów. Fly ash manufactured by GDF Suez Energia Polska S.A. was applied as a filler. The investigations of mechanical properties were made using a harness by pressing ball method, impact strength by Charpy method and tensile strength. Differential scanning calorimetry (DSC), softening temperature by Vicat, and colour investigations were also performed. Pictures of microstructure were made.
10
Content available Wtryskiwanie mikroporujące poliamidu 6.6
PL
Celem niniejszej pracy była modyfikacja struktury niewzmocnionego oraz wzmocnionego włóknem szklanym poliamidu 6.6 z litej na komórkową, poprzez mikroporowanie fizyczne z użyciem azotu w stanie nadkrytycznym metodą MuCell®. Zbadano wpływ parametrów procesu wtryskiwania mikroporującego na właściwości fizyczne otrzymanych wyprasek. Dodatkowo, za pomocą czujników ciśnienia i temperatury umieszczonych w gnieździe formy wtryskowej, zarejestrowano zmiany ciśnienia w gnieździe formy wtryskowej, podczas realizacji poszczególnych faz cyklu wtryskiwania. Uzyskane wyniki odniesiono do właściwości wyprasek wykonanych z tych samych materiałów, w warunkach standardowego wtryskiwania.
EN
The aim of this research was to modify the solid structure of the non-reinforced and glass fiber reinforced polyamide 6.6 into the porous structure. It was obtained by physical microcellular foaming process with supercritical nitrogen in MuCell® technology. The effect of microcellular foam injection molding process parameters on the physical properties of the moulded pieces was investigated. Additionally, pressure changes inside the mould cavity were registered during each stage of the injection moulding process. Data registration was enabled by pressure and temperature sensors placed inside the mould cavity. The results were compared to the properties of moulded pieces made of the same material and obtained in the standard injection moulding process.
PL
W pracy przedstawiono wstępne wyniki badań nad opracowaniem nowego materiału kompozytowego z osnową poliamidową i proszkiem wolframu jako fazą dyspersyjną. Konsolidacja nowego materiału została poprzedzona doborem odpowiednich parametrów procesu przygotowania składników materiału kompozytowego. Zbadano wpływ wartości docisku płyt grzejnych (siły ściskającej i nacisku jednostkowego) oraz objętościowego udziału procentowego proszku wolframu WPC w nowym proszku kompozytowym o poliamidowej osnowie na średnią grubość próbki taśmy kompozytowej. Właściwości strukturalne nowego kompozytu w postaci taśm PA-W zostały poddane ocenie na poziomie mikrostrukturalnym z wykorzystaniem badań optycznych.
EN
The paper presents the preliminary results of research on the development of a new composite material with polyamide matrix and tungsten powder as the disperse phase. The consolidation of the new material was preceded by the selection of appropriate parameters of the preparation process of the composite material components. The influence of the pressure value of the heating panels (compression force and unit pressure) and of the volumetric percentage part of WPC tungsten powder in the new composite powder with polyamide matrix on the average thickness of the composite tape sample was examined. The structural properties of the new composite in the form of PA-W tapes were assessed at the level of the microstructure with the use of optical studies.
EN
Comparative analysis of thermomechanical properties of polyamide and polyamide composites with addition of 30% of glass balls was performed. The specimens were obtained using the injection moulding technology by means of KraussMaffei KM65-160C1 injection moulding machine. The non-filled polyamide and part of components were injected using the parameters recommended by the manufacturer. A reduced value of mould cooling temperature was used for the other non-filled specimens. The differential scanning calorimetry (DSC), hardness testing, impact strength testing, bending resistance and dynamic mechanical thermal analysis (DMTA) were also performed.
PL
Przedmiotem niniejszej pracy są połączenia klejowe polietylenu PE-HD 500 oraz poliamidu PA 6, wykonane przy użyciu różnych klejów cyjanoakrylowych typu: Monolith CE 40, Monolith CS 40 oraz Monolith CP 40, dzięki którym istnieje możliwość otrzymania odpowiednio spoin sztywnych, elastycznych oraz spoin o właściwościach pośrednich. Celem przeprowadzonych badań była analiza porównawcza wytrzymałości połączeń klejowych, których spoiny charakteryzują się różnymi właściwościami oraz określenie, który klej wykazuje, najbardziej korzystne cechy odpowiednie do łączenia wybranych tworzyw polimerowych. Na podstawie wyników eksperymentu zauważono, że klej elastyczny Monolith CP 40 jest skuteczniejszy pod względem wytrzymałości do wykonania połączeń klejowych poliamidu PA6, natomiast zastosowanie kleju uniwersalnego Monolith CS 40 jest korzystne dla połączeń klejowych polietylenu PE-HD 500.
EN
The subject of this paper is adhesive joints of PE-HD 500 and polyamide PA 6, made using a variety of cyanoacrylate adhesives such as: CE 40 Monolith, CS 40 Monolith and CP 40 Monolith. The use of these adhesives allows obtaining suitably rigid, flexible and intermediates properties of adhesive layer joints. The aim of this study was to analyze the comparative strength of adhesive joints, which the adhesive layer is characterized by different properties, and determines which adhesive are characteristics the most advantageous properties suitable joining selected polymeric materials. Based on the results of the experiment it was observed that the Monolith CP 40flexible adhesive is effective in respective of strength to make adhesive joints ofPA6 polyamide, while the use of Monolith CS 40 universal adhesive is suitable for adhesive joints PE-HD 500 adhesive joints.
PL
Modelowanie uplastycznionym tworzywem (FDM) jest jedną z technologii szybkiego prototypowania i wytwarzania pozwalającą na uzyskanie wyrobów bezpośrednio na podstawie jego trójwymiarowego modelu. Przy wykorzystaniu materiałów z tworzyw sztucznych o dużej wytrzymałości możliwe jest wykonywanie części zastępczych, prototypów funkcjonalnych lub gotowych wyrobów bez konieczności stosowania dodatkowego oprzyrządowania i obróbki wykańczającej. Do tworzyw termoplastycznych o dobrych właściwościach wytrzymałościowych zaliczyć można poliamidy. W artykule przedstawiono porównanie właściwości mechanicznych wyrobów wykonanych technologią FDM z 3 różnych poliamidów. Analizowano wpływ stopnia wypełnienia oraz grubości warstw zewnętrznych na badane właściwości.
EN
Fused deposition modeling (FDM) is one of rapid prototyping and manufacturing technique allowing to obtain a product directly from the three-dimensional model of the product. With the use of plastic materials with high tensile properties is possible to make replacement parts, functional prototypes or finished products without the use of additional equipment and finishing machines. The thermoplastic materials having good mechanical properties can include polyamides. The paper presents a comparison of the mechanical properties of articles produced by the FDM technique of 3 different polyamide. There was analyzed the influence of filling and the thickness of the outer layers on the tested properties.
PL
W przedstawionym artykule badano wpływ temperatury i promieniowania UV na strukturę poliamidu 6 oraz jego nanokompozytów z wielościennymi nanorurkami węglowymi. Kompozyty PA6 z MWNT otrzymano przez mieszanie w stopie nanorurek węglowych osadzonych na nośniku polimerowym w postaci masterbacza z bazowym PA6 a następnie badano ich krystalizacje i proces topnienia. Wyniki różnicowej kalorymetrii skaningowej (DSC), pokazują dwa piki egzotermiczne krystalizacji w przypadku nanokompozytów PA6/MWNT podczas gdy, dla matrycy PA6 obserwuje się pojedynczy, egzotermiczny pik. Próbki zawierające wielościenne nanorurki węglowe charakteryzowały się ponadto wyższym stopniem krystaliczności i brakiem widocznego na krzywych DSC przegięcia egzotermy topnienia, wskazującej na obecność mniej stabilnej termicznie fazy γ, wyraźnej na krzywych PA6.
EN
In the paper, the effect of UV radiation and temperature on the structure of nylon 6 and it's nanocomposites with multi-walled carbon nanotubes was shown. PA6 composites prepared by a simple melt-compounding of multi-walled carbon nanotubes in a polymer supported as the master batch with the base of PA6 and then their crystallization and melting behavior were studied. Differential scanning calorimetry (DSC), indicate the presence of two exothermic crystallization peaks in the case of PA6/MWNT nanocomposites while, in the case of the PA6 matrix, a single exothermic peak was observed. Samples containing multi-walled carbon nanotubes were also characterized by a higher degree of crystallinity and the lack of visible DSC curves inflection of the exotherm point, indicating the presence of the less thermally stable γ phase, which was clearly visible on PA6 curves.
PL
Stosowanie napełniaczy w produkcji wytworów z tworzyw polimerowych ma na celu poprawę ich właściwości, szersze zastosowanie oraz obniżenie ceny. Starzenie polimerów powoduje pogorszenie cech wytrzymałościowych materiału. Prognozowanie zmian wywołanych na skutek starzenia pozwala na określenie możliwości stosowania kompozytów w różnych warunkach eksploatacji. Przedstawiono wyniki badań właściwości poliamidu z włóknem szklanym oraz z piaskiem kwarcowym przed i po procesie starzenia elektrochemicznego. Proces przyspieszonego starzenia wykonano na stanowisku do badań, w roztworze wodnym NaCl o stężeniu 25%. Wykonano badania wytrzymałości na rozciąganie, twardości, barwy, połysku oraz właściwości termicznych metodą DSC. Stwierdzono istotne zmiany właściwości badanych materiałów po procesie starzenia elektrochemicznego.
EN
Polyamide 6 was filled with glass fibers or/and quartz sand, processed by injection moulding, electrochem. aged in NaCl solution at pH 7 and 20°C for 720 h (current 0.3 A) and studied for hardness, color, gloss, tensile strength and thermal properties. The ageing resulted in decreasing the hardness, gloss, tensile strength and crystallinity of the composites.
17
Content available remote Technologia rozpęczania rur poliamidowych
PL
Opracowana technologia rozpęczania pozwala na zmianę średnicy rur poliamidowych poprzez wciśnięcie do wewnątrz gorącego trzpienia (rozpęczaka) oraz montaż w rozpęczonym odcinku konektora, z zachowaniem trwałości połączenia i szczelności. Metoda ta została sprawdzona dla rurek o średnicach zewnętrznych w zakresie 6÷15 mm. W temacie opracowania mieści się dobór narzędzi kształtujących oraz narzędzi unieruchamiających rurki.
EN
The developed bulge forming technique allows to change the polyamide tube diameter by means of the hot pin (expander) pushed inside and carry out the joint assembly process in the expanded section of the connector, while maintaining durability and tightness of the connection. The method has been tested for tubes from 6 to 15 mm OD. The development scope also covers a range the bulge forming and tube immobilizing tools.
PL
W pracy przedstawiono numeryczne badanie wytrzymałości zapięcia z tworzyw sztucznych, przeznaczonego do stosowania w formie dodatkowego modułu zabezpieczającego transport towarów. Zapięcie nylonowe jest przykładem nowego rozwiązania mającego na celu zapewnienie dodatkowego wzrostu poziomu bezpieczeństwa transportowanych partii towarów. W ramach analizy numerycznej związanej z badaniem wytrzymałości zapinki, zaprojektowano mechanizm w oparciu o dane materiałowe poliamidu-6. Projekt i badanie wykonano w oprogramowaniu Abaqus. Analiza pozwoliła na dostarczenie niezbędnych informacji dotyczących stopnia wytężenia poszczególnych elementów badanego układu. Przedstawiono newralgiczne miejsca najbardziej narażone na naprężenia o symetrycznym rozkładzie. W pracy ukazano także miejsce maksymalnego naprężenia, które nie przekracza jednak granicy plastyczności założonego materiału. W ramach pracy ukazano także korzystne aspekty przemawiające za wprowadzeniem dodatkowego rozwiązania do codziennego użytku, celem zwiększenia bezpieczeństwa transportowanych produktów/ towarów.
EN
The paper presents a numerical study of the strength fasteners made of plastic, for use as an additional security module transport of goods. Clasp made of nylon is an example of a new technology that provides an additional increase in the level of security of transported consignments. For numerical analysis designed clasp mechanism based on the data material of polyamide-6. Design and testing was performed in Abaqus software. The analysis allowed us to provide the necessary information concerning the degree of effort each elements of the system under study. Presented each of the most exposed to a symmetrical stress distribution. The study also shows the place the maximum stress which does not exceed the yield point, however, the assumed material. As part of the work also shows the beneficial aspects of the case for the introduction of an additional solution for everyday use, in order to increase the security of transported products / goods.
19
Content available remote PA-G composite powder for innovative additive techniques
EN
The paper presents the results of research concerning the influence of the method and parameters of mixing polyamide powder (PA2200) and graphene flakes (G) on the formation of a composite powder intended to produce a new composite material - PA-G by Selective Laser Sintering. The mixing process was carried out in a rotary mixer for different mixing durations: 1, 2, 4 and 8 hours. The research results of the influence of mixing time on the structure and homogeneity of the PA-G composite powder are presented. The completed studies have shown that mixing time has an impact on the uniform distribution of the disperse phase (graphene flakes) in the volume of the PA-G composite powder particles. The 8-hour mixing time caused mechanical bonding of the powder particles, in the form of so-called neck, which is typical for selective laser sintering of powders (SLS).
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań wpływu metody i parametrów mieszania proszku poliamidu PA2200 i płatków grafenu (G) na formowanie się proszku kompozytowego przeznaczonego do wytworzenia metodą selektywnego spiekania laserowego nowego materiału kompozytowego PA-G. Mieszanie proszków realizowano w mieszalniku rotacyjnym o różnych czasach trwania mieszania: 1, 2, 4 i 8 godzin. Przedstawiono wyniki badań wpływu czasu mieszania na strukturę i jednorodność proszku kompozytowego PA-G. Zrealizowane badania wykazały, że czas mieszania ma wpływ na równomierne rozmieszczenie fazy dyspersyjnej w postaci płatków grafenu w objętości cząstek proszku kompozytowego PA-G. Czas mieszania wynoszący 8 h powoduje efekt mechanicznego spajania cząstek proszku kompozytowego PA-G w postaci tzw. szyjki, który jest typowy dla procesu selektywnego spajania proszków (SLS).
20
Content available remote Examinations of properties and structure of polymer composites with quartz filler
EN
The results of examinations of polyamide 6 with quartz sand and glass fiber composites are presented. A composite was made using an extrusion machine collaborating with a granulator. The samples for the examinations were made using a Krauss Maffei KM65-160C1 screw injection moulding machine. Samples from polyamide 6 were also made to compare the properties of the composites and unfilled polymer. Investigations of the mechanical properties: tensile strength and hardness were carried out, and also the structure was determined by means of scanning electron microscopy. The aim of the investigations is to determine the influence of the filler on the composite properties and to receive a new, cheaper constructional material. The properties of the composite were determined from samples produced by injection moulding. As a result of such a method of sample preparation, the properties were conditioned by the processing parameters. The investigations were performed in order to estimate the processing capability and usability of PA6 composites with quartz sand and glass fiber addition. The lowest value of tensile strength of the polyamide 6/quartz sand composite was obtained. An increase in the hardness value of PA6 filled with quartz sand and glass fiber was obtained. The character of the changes of tensile strength and hardness values for the examined materials was evaluated, which proves the essential influence of the filler addition on the mechanical properties change. The tensile strength of the composite increases, while the hardness increases as the content of quartz sand and glass fiber increases.
PL
W artykule omówiono wyniki badań właściwości mechanicznych oraz badań struktury kompozytu poliamidu 6 z piaskiem kwarcowym i włóknem szklanym. Celem badań materiałoznawczych było określenie wpływu rodzaju i zawartości zastosowanych napełniaczy ceramicznych na strukturę i właściwości wytworzonego trójskładnikowego kompozytu polimerowego. W tym celu przeprowadzono badania skaningowej mikroskopii elektronowej, wytrzymałości na rozciąganie i twardości kompozytu. Badania przeprowadzono na próbkach kompozytów wytworzonych metodą wtryskiwania przy parametrach przetwórstwa, dla których uzyskano najkorzystniejsze właściwości. Badania wykazały wzrost wartości wytrzymałości na rozciąganie w próbkach z dodatkiem włókna szklanego 15 i 30% z 42 MPa dla poliamidu 6 do odpowiednio 76 i 118 MPa. Zastąpienie 7,5 i 15% włókna szklanego piaskiem kwarcowym powoduje spadek wartości wytrzymałości na rozciąganie do odpowiednio 56 i 63 MPa. Stwierdzono słabą przydatność pomiaru twardości metodą Shore’a w określaniu charakterystyki badanych kompozytów. Wszystkie badane próbki kompozytów charakteryzowały się twardością na zbliżonym poziomie, wynoszącą 79÷80 stopni Shore’a. Zarejestrowano wzrost wartości twardości badanych kompozytów, zmierzoną metodą wciskania kulki w porównaniu do poliamidu 6. Dodatek włókna szklanego 15 i 30% powoduje wzrost twardości ze 102 MPa dla poliamidu 6 do odpowiednio 150 i 162 MPa. Zastąpienie 7,5 i 15% włókna szklanego piaskiem kwarcowym powoduje nieznaczny spadek twardości HB do odpowiednio 146 i 159 MPa. W badaniach mikroskopowych zarejestrowano zmiany strukturalne spowodowane zastosowaniem różnego typu napełniaczy. Stwierdzono pewne wady strukturalne związane z adhezją pomiędzy osnową a użytymi napełniaczami.
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.