Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 71

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  inwestor
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
PL
Kluczową sprawą, o jakiej należy pamiętać przy ubieganiu się o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, jest kwalifikacja przedsięwzięcia. To inwestor składa wniosek o wydanie decyzji i to on określa w nim rodzaj przedsięwzięcia, przy czym wniosek może być weryfikowany i doprecyzowany następnie przez organy uczestniczące w procesie wydawania decyzji.
3
Content available remote Przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę
4
Content available remote Uczestnicy procesu budowlanego i ich nowe obowiązki
5
Content available remote Bezpieczny plac budowy
PL
W artykule poruszono kwestię projektowania dróg niskich klas, takich jak drogi gminne. Omówiono zagadnienie drogowych inwestycji gminnych oraz trudną i odpowiedzialną rolę inwestora.
8
Content available Szczęściarze?
PL
W tekście opisane są losy czterech domów jednorodzinnych zaprojektowanych i zbudowanych dla rodzin Muellerów (Praga), Lemke (Berlin), Tugendhatów (Brno) i Wittgensteinów (Wiedeń). Są to domy – dzieła sztuki architektonicznej, ale losy ich były równie dramatyczne jak losy ich właścicieli, taka to była epoka. Czy wobec tego wspaniałe budynki i ich dumni właściciele byli szczęściarzami? Lepiej na to pytanie nie próbować odpowiadać, pozostawiając czytelnika z opisem zdarzeń i jego własną refleksją.
EN
The text describes the fate of four houses designed and constructed for the Muellers (Prague), the Lemkes (Berlin), the Tugendhats (Brno) and the Wittgensteins (Vienna). Each of these houses is an architectural work of art, but their fates were as dramatic as the fate of their owners, as was the epoch. Does this mean that the great buildings and their proud owners were lucky? It is best that we do not try to answer this question, leaving the reader with a description of the events and their own thoughts.
9
Content available remote Odwilż na rynku bezwykopowym
PL
Ostatnie dwa lata nie były łatwym okresem dla firm funkcjonujących na rynku bezwykopowym. Obserwowaliśmy znaczące spowolnienie w zakresie inwestycyjnym, a co za tym idzie, firmy wykonawcze miały znacznie mniej okazji do pozyskania kontraktów w ramach przetargów. Przyczyną stagnacji w dużej mierze było skonsumowanie środków z poprzedniej perspektywy unijnej oraz opóźnienia w uruchomieniu kolejnych inwestycji w ramach budżetu unijnego na lata 2014–2020. Jeszcze w ubiegłym roku zapowiadano, że znaczące przetargi w oparciu o nowe środki pojawią się pod koniec 2016 r. Ostatecznie trzeba było na nie czekać blisko rok dłużej.
EN
The last two years were not easy for the trenchless industry. We had observed a signifi cant economic downturn, therefore the contractors were not offered too many tenders to participate in. The reason behind the stagnation was the utilization of the whole share of the European Union’s budget for years 2014-2020. Last year it was announced that some major tenders would appear at the end of the year, but it took a whole another year for this to finally happen.
10
PL
Parki przemysłowe są jednymi z najbardziej popularnych typów rozwiązań organizacyjnych, stworzonych zarówno w krajach rozwiniętych, jak i rozwijających się. Z doświadczenia wynika, że stają się one bardzo istotnym czynnikiem przyciągającym inwestorów do regionów przez napływ zaawansowanych technologii, co jednocześnie pozwala na tworzenie nowych miejsc pracy i zwiększenie dochodów.
EN
Industrial parks are among the most common types of organizational solutions, created both in developed countries and in developing countries. Experience shows that they are becoming a very important factor in attracting investors to the regions by the influx of high technology, which simultaneously allows you to create new jobs and increase income.
PL
Umowa o podwykonawstwo – to umowa w formie pisemnej o charakterze odpłatnym, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane stanowiące część zamówienia publicznego, zawarta między wybranym przez zamawiającego wykonawcą a innym podmiotem (podwykonawcą), a w przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane także między podwykonawcą a dalszym podwykonawcą lub między dalszymi podwykonawcami. Umowa o podwykonawstwo jest umową odrębną. Odrębność tej umowy przejawia się przede wszystkim w tym, że posiada formę, treści zobowiązania oraz skutki niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania pomiędzy wykonawcą a podwykonawcą. Umowa o podwykonawstwo jest umową, którą reguluje przede wszystkim prawo zamówień publicznych. Następstwem zgody inwestora na zawarcie umowy między wykonawcą a podwykonawcą jest powstanie po jego stronie ustawowej, solidarnej odpowiedzialności za cudzy (tj. wykonawcy) dług.
PL
Na jaką umowę się zdecydować –buduj czy projektuj i buduj? Jak regulować wynagrodzenie – kosztorysowo czy ryczałtowo? I wreszcie – czy stosować FIDIC? Przed podmiotem publicznym, który planuje zlecić inwestycję w drodze zamówienia publicznego, stoi wiele istotnych pytań.
PL
Planując wykonanie określonego rodzaju robót budowlanych, takich jak postawienie budynku czy przeprowadzenie remontu, wielokrotnie okazuje się, iż bez wejścia na teren sąsiedniej nieruchomości postawienie rusztowań, wykonania wykopów czy dokonanie transportu materiałów budowlanych nie jest możliwe. I zdarza się, że inwestor nie jest w stanie samodzielnie uzyskać zgody właściciela sąsiedniej nieruchomości na czasowe jej zajęcia celem wykonania planowanych prac. Ustawodawca przewidział możliwość wystąpienia takiego problemu i stworzył alternatywę w postaci „przymusowego” wejścia na teren sąsiedniej nieruchomości w celu wykonania tych robót. Celem niniejszego artykułu jest wskazanie kto i do jakiego organu oraz w jakich okolicznościach może o wydanie takiej decyzji wystąpić.
EN
In planning the execution of certain types of construction works, such as the erection of a building or carrying out of renovation, it often transpires that it would not be possible to install scaffolding or deliver building materials without gaining access to a neighbouring property. It may also be the case that the investor is not able to obtain, voluntarily, the consent of the neighbouring property’s owner for temporary occupation of that property for the purpose of the works. With regard to such situations, the law provides for the alternative possibility of compulsory access to a neighbouring property for the purpose of carrying out such works. This article provides information about who may apply for such a decision and in what circumstances, and to which authority the application should be made.
16
PL
Rozmowa z mgr inż. Grażyną Czopek z Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie, przewodniczącą małopolskiego oddziału Związku Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej.
EN
Mariusz Karpiński-Rzepa talks to Grażyna Czopek from Krakow Province Roads Authority, chairwoman of the Lesser Poland chapter of the Polish Society of Bridge Engineers. These days, the pressure of time and lowest price produce an increasing number of defective documentations.
PL
Roboty dodatkowe pojawiające się na etapie wykonawstwa robót są często występującym elementem w realizacji inwestycji budowlanych. Można je zdefiniować jako te roboty, których nie przewidziano na etapie sporządzania dokumentacji projektowej. Przyczyną ich wystąpienia mogą być: konieczność ich wykonania, gdy stają się niezbędne do realizacji zamówienia podstawowego, lub życzenie inwestora, który zdecydował się na wprowadzenie pewnych dodaktowych prac (np. rozszerzenie zakresu robót).
EN
Additional works occurring at the completion stage of a construction process are a frequent element of construction investments. They can be defined as those works that have not been planned at the project documentation stage. The causes of their occurrence may be: the necessity of their completion when they are indispensable for the completion of the basic order or the demand of an investor who decided to introduce some additional works (e.g. the expansion of the work scope).
20
Content available remote Brak zapłaty za wykonanie prac
EN
During the performance of building work contracts it often happens that the investor refuses to pay remuneration for works completed by the contractor. One of the most frequent reasons of such non-payment is the investor's claim that works are defective or were not performed in accordance with good building practices. In such case, the investor usually does not question the fact of conclusion of the contract, performance of building works or its obligation to pay remuneration to the contractor, but refrains from such payment, referring to the fact that building works were performed in a faulty manner, which means that the provisions of the contract were violated.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.