Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 23

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  gaseous fuels
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
1
Content available DME as a fuel for SI engines cars
EN
The article presents an analysis of the possibility of using DME fuel to power internal combustion engines. The possibilities of using DME as an engine fuel in relation to world and European achievements have been widely discussed. Moreover, the preliminary results of the tests determining the possibility of using the DME-LPG mixture to power the diesel engine are presented. The research consisted in determining the influence of the DME-LPG mixture on the power and torque of the engine at various loads. The changes in the temperature of the exhaust gases were also determined in relation to the different proportions of DME in the mixture.
PL
W artykule przedstawiono analizę możliwości zastosowania paliwa DME do zasilania silników spalinowych. Przeprowadzono szerokie omówienie możliwości zastosowania DME jako paliwa silnikowego w odniesieniu do osiągnięć światowych i europejskich. Ponadto przedstawiono wstępne wyniki badań określających możliwość zastosowania mieszaniny DME - LPG do zasilania silnika ZI. Badania polegały na określeniu wpływu mieszaniny DME - LPG na moc i moment obrotowy silnika przy różnych jego obciążeniach. Określono także zmiany temperatury gazów wylotowych w odniesieniu do różnych udziałów DME w mieszaninie.
PL
W artykule omówiono powody stosowania kogeneracji opartej na paliwach gazowych. Przedstawiono zasadę działania i korzyści płynące z tego rozwiązania. Omówiono konkretny przypadek zastosowania kogeneracji. Przedstawiono obliczenia opłacalności wybudowania instalacji kogeneracyjnej i wskazano sposoby finansowego wsparcia inwestycji.
EN
Discussed are the reasons to use cogeneration based on gaseous fuels. Presented is the principle of operation and advantages of this solution. Discussed is an individual case of the cogeneration application. Shown are calculations concerning profitability of a cogeneration installation construction and indicated are methods of the investment financial support.
3
Content available remote Wykorzystanie osadu ściekowego do produkcji paliw gazowych
PL
Przeanalizowano zagadnienia związane z termicznym przekształcaniem osadów ściekowych. W ramach badań własnych przeprowadzono modelowanie zgazowania osadów ściekowych, charakteryzujących się wysoką zawartością frakcji organicznej. Uzyskane wyniki zestawiono z rzeczywistymi parametrami biogazu celem wskazania optymalnych kierunków zagospodarowania osadów.
EN
Sewage sludge samples from sewage treatment plant were dewatered by centryfuging, and analyzed for chem. compn. and phys. properties. The gasification conducted in presence of 3 gazyfying agents (O₂, air and steam) was math. modeled. Compn. of the syngas was calcd. by using the stoichiometric equil. model of the gasification process. Combustion of the syngas and biogas showed much lower CO₂ emission than of sewage sludge.
PL
W artykule przedstawiono ocenę przydatności różnego typu algorytmów służących do obliczania liczby metanowej paliw gazowych. Ocenę przydatności poszczególnych metod obliczeniowych przeprowadzono na podstawie uzyskanych wartości wskaźnika z-score. Podczas obliczeń uwzględniono zróżnicowany skład gazów palnych. Z tego względu obliczenia prowadzono dla gazu ziemnego, biogazu oraz gazów odpadowych. Uzyskane wyniki badań pozwoliły wskazać najbardziej uniwersalną metodę obliczania liczby metanowej oraz określić minimalną zawartość metanu, dla której prowadzenie obliczeń jest możliwe.
EN
The paper evaluates the suitability of various types of algorithms for calculating the methane number of gaseous fuels. The assessment of the suitability of individual calculation methods was based on the obtained z-score values. During calculations, the differentiated composition of flammable gases was taken into account. For this reason, calculations were made for natural gas, biogas and technological gas. The obtained results of the research allowed to indicate the most universal method for calculating the methane number and to determine the minimum methane content for which calculation is possible.
5
Content available Biophotonics for biofuel upgradation
EN
Experimental studies have been made to find out Cyanobacterias’ biophotonical response in gaseousfuelation and car-bon dioxide fixation during photo-anaerobic digestion. A new horizontal type photo-bioreactor has been designed by using environment hazard plastic bottles and it works ideally for anoxygenic cyanobacterial growth. Through ‘V3-metagenomics’ of 16S rRNA gene sequencing by paired-end Illumina MiSeq and downstream analysis by QIIME program, we have identified anaerobic cyanobacteria, represent the orders YS2 and Streptophyta. OTUs have been identified by aligning against Greengenes and Silva databases, separately. The flame temperature of the fuel gas is 860°C and the percentcontent of carbon dioxide (CO2) is 17.6%.
PL
Badania doświadczalne przeprowadzono w celu określenia biofotonicznej zdolnośći cyjanobakterii do przeprowadzania reakcji uwalniania gazów do paliw oraz wiązania dwutlenku węgla podczas fotofermentacji beztlenowej. Nowy bioreaktor typu horyzontalnego został zaprojektowany przy użyciu zagrażających środowisku plastikowych butelek i działa/nadaje się idealnie dla beztlenowego wzrostu cyjanobakterii. Poprzez metagenomikę regionu V3 genu kodującego 16 S rRNA sekwencjonowanego poprzez sparowanie odczyty przy użyciu Illumina MiSeq oraz analizy downstream za pomocą programu QIIME zidentyfikowaliśmy beztlenowe cyjanobakterie, reprezentowane przez YS2 i Streptophyta. OTU (ang. Operational Taxonomic Unit) zostały zidentyfikowane przez wyrównywanie względem baz danych Greengenes i Silva oddzielnie. Temperatura płomienia w paliwie wynosi 860°C, a procentowa zawartość dwutlenku węgla (CO2) wynosi 17,6%.
6
Content available remote Zastosowanie gazowych układów mikrokogeneracyjnych w budownictwie komunalnym
PL
W pracy przedstawiono podstawowe uwarunkowania budowy gazowych układów mikrokogeneracyjnych μCHP o mocach do 1 MWel w budynkach. Skupiono się na układach opartych o silniki tłokowe i mikroturbiny gazowe. Omówiono specyfikę zapotrzebowania na nośniki energii w różnych rodzajach budynków. Przedstawiono eksploatacyjne uwarunkowania doboru układu μCHP pod kątem optymalizacji efektu energetycznego, tzn. przede wszystkim i ekonomicznego. Wskazano na te parametry techniczne, eksploatacyjne i cenowe, które mają największy wpływ na uzyskiwane wskaźniki opłacalności.
EN
Paper presents basic circumstances of instalation gas supplied microcogeneration systems μCHP in buildings. Microcogeneration system based on IC engines and microturbines of nominal electric power up to 1 MWel are considered. Specific features of heat and electricity demand in buildings are discussed. Exploitation aspects of μCHP sizing to obtain optimal technical indices (primary energy savings PES, total efficiency EUF, minimalization of emissions) are then presented. Basic technical, operational and financial parameters which influence economical effects are pointed out and discussed.
PL
Generalnie możemy wyróżnić kilka typów systemów grzewczych, są to: kotły na paliwo stałe, kotły olejowe, kotły gazowe, pompy ciepła sprężarkowe zasilane energią z sieci elektroenergetycznej, pompy ciepła absorpcyjne zasilane gazem lub olejem opałowym, pompy ciepła gazowe (sprężarkowe zasilane silnikiem spalinowym z obiegiem Otta), oraz źródła zasilane bezpośrednio energią elektryczną. Analiza powyższych źródeł energii do celów grzewczych wskazuje na różnorodność powodowanych przez nie emisji zanieczyszczeń powietrza, tak pod względem ilościowym, jak i jakościowym. Najmniejszą sprawnością charakteryzują się kotły z załadunkiem ręcznym na paliwo stałe, a poprawę parametrów uzyskać można poprzez zastosowanie automatyzacji procesu spalania i podawania paliwa do kotła. W następnej grupie znajdują się kotły gazowe i olejowe, które ze względu na wysokie sprawności pozwalają na zużywanie relatywnie małej ilości paliwa na wytworzenie jednostki ciepła przy stosunkowo niskiej emisji. Za znacznie bardziej ekologiczne uznaje się pompy ciepła. Różnią się one sposobem realizacji procesu wytwarzania ciepła dla ogrzewanego obiektu. Jednakże wspomniane różnice w technologicznej realizacji pompy i sposobu jej zasilania powodują, że w realiach polskiego rynku energetycznego jedne z nich są bardzo ekologicznymi źródłami ciepła, natomiast inne swoim poziomem emisji nie odbiegają od lepszej jakości kotła zasilanego węglem.
EN
We can distinguish several types of heating systems, they are: solid fuel boilers, oil boilers, gas boilers, compressor heat pumps powered by the power grid, absorption heat pumps powered by gas or oil, gas heat pumps (compressor powered by an internal combustion engine - Otto cycle), and the heaters powered directly by electricity. Analysis of the sources of thermal energy indicates their great variety from the point of view of the emissions, both in terms of quantity and quality. The manually loaded boilers for solid fuel have the lowest efficiency, and improvement can be obtained by applying the automation of the combustion process and the fuel supply to the boiler. The next group includes gas and oil boilers, which due to the high efficiency allow consuming relatively small amounts of fuel to produce heat with relatively low emissions. For a much more environmentally friendly it is considered a heat pump. They differ in the process of producing heat for the heated object. However, these differences in technological implementation of the pump and the method of its supply lead to the fact that in the realities of the Polish energy sector some of them are very environmentally friendly, while emissions of others do not differ from the good quality boilers powered by coal.
8
Content available Klasyfikacja paliw gazowych
PL
W artykule przedstawiony został podział paliw gazowych. Podano klasyfikację, charakterystykę i sposób oznaczania gazów palnych wykorzystywanych przez odbiorców komunalnych i przemysłowych. Dla poszczególnych rodzin i grup gazów podano sposoby ich pozyskiwania i zastosowania. Przedstawiono główne składniki paliw gazowych i wymagania stawiane poszczególnym grupom gazów.
EN
In the article the distribution of gaseous fuels has been presented. The classification, characteristics and method for determining the flammable gas used by industrial and municipal customers have been described. For individual groups of gases were showed the ways of their acquisition and use. The major components of gaseous fuels and the operational requirements were introduced for each group of gases.
PL
W pracy przedstawiono założenia normy PN-EN ISO 6976:2008, dotyczącej obliczania parametrów fizykochemicznych na podstawie składu gazu. Dokonano przeglądu składu różnych paliw gazowych pod kątem założeń normy oraz oceniono wpływ prowadzenia obliczeń ciepła spalania poza zakresem stosowania normy na poprawność otrzymywanych wyników. Dla wybranych gazów palnych, których skład nie spełnia założeń normy PN-EN ISO 6976:2008, wykonano obliczenia współczynnika ściśliwości oraz ciepła spalania. Na podstawie przeprowadzonych obliczeń stwierdzono, że istnieje możliwość stosowania algorytmu obliczeniowego przedstawionego w normie bez negatywnego wpływu na poprawność uzyskiwanych wyników, o ile gaz w swoim składzie nie zawiera znacznych ilości węglowodorów ciężkich.
EN
The paper presents the assumptions of the PN-EN ISO 6976:2008 concerning the calculation of physicochemical parameters. Composition of the various gaseous fuels for the standard assumptions was reviewed and the impact of carrying out the calculations of heat of combustion outside the scope of the standards on the trueness of the results obtained was assessed. For selected combustible gases the composition of which does not meet the PN-EN ISO 6976:2008, compressibility factor and the heat of combustion was calculated. On the basis of calculations, it was found that it is possible to use the calculation algorithm shown in the standard, without compromising the correctness of the results, if the gas in its composition does not contain substantial amounts of heavy hydrocarbons.
EN
This paper constitutes a performance comparison of an engine fed with various mixture of gases which can be expected as a product of biomass gasification – i.e. hydrogen, carbon dioxide, carbon monoxide, and methane. The share of those components is dependent mainly upon the gasification process, and the gasified fuel type. For this reason the test station was designed for easy change of the gas mixture composition. Here, a set of various 12 gas mixtures was taken into account for the evaluation of the engine power, cylinder temperature and fuel consumption. Statistically elaborated influence of the gas fuel composition on the parameters of engine performance constitutes the basis for the selection of the best engine, optimization of engine’s adjustments as well as development of the control algorithm for a gasification unit.
PL
Artykuł stanowi porównanie parametrów pracy silnika o zapłonie iskrowym zasilanego mieszaniną gazów powstałych, jako produkty procesów zgazowania biomasy – tj. wodór, tlenek i dwutlenek węgla oraz metan. Udział poszczególnych gazów jest zależny w głównej mierze od procesu zgazowania oraz od rodzaju paliwa, które podlega zgazowaniu. Stanowisko pomiarowe umożliwia dowolną kompozycję składu paliwa gazowego. Badano wpływ 12 mieszanin gazowych na parametry użytkowe silnika spalinowego, m.in. na temperaturę gazów wylotowych i zużycie paliwa. Opracowany statystycznie wpływ składu mieszaniny gazowej na parametry pracy silnika stanowić będzie podstawę do doboru optymalnych nastaw i opracowanie algorytmu sterującego jednostką ECU.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań i dokonano analizy zmian wskaźników ekologicznych silnika badawczego o zapłonie samoczynnym zasilanego dwupaliwowo (olejem napędowym z dodatkiem wodoru). Zasilanie dwupaliwowe polegało na dostarczeniu paliwa alternatywnego do kanału dolotowego i wykorzystaniu samozapłonu dawki oleju napędowego, określanej każdorazowo dla danego obciążenia i prędkości obrotowej. Badania przeprowadzono na jednocylindrowym, stacjonarnym silniku o zapłonie samoczynnym wyposażonym w układ zasilania typu Common Rail, którym dostarczano dawkę oleju napędowego inicjującą zapłon przy zasilaniu standardowym. Paliwo alternatywne (wodór) dostarczane było do kolektora dolotowego. Na tej podstawie sporządzono charakterystyki obciążeniowe obejmujące te same parametry pracy jednostki przy zasilaniu standardowo olejem napędowym oraz dwupaliwowo, olejem napędowym i paliwem alternatywnym. Pierwszy etap obejmowały badania wstępne przeprowadzone na stanowisku silnikowym, zasilanym olejem napędowym. Kolejną fazę badawczą rozszerzono o współspalanie oleju napędowego z wodorem. Przedstawione w pracy rezultaty badań zaprzeczyły możliwość skutecznej poprawy wskaźników emisyjnych powstałych przy współzasilaniu wodorem silnika o zapłonie samoczynnym, wskazano zależności pomiędzy rozpatrywanymi wielkościami.
EN
The article presents the results of the research and the analysis of changes of ecological indicators test engine ignition dually fueled (diesel with the addition of hydrogen). Dual power was to provide an alternative fuel into the intake manifold and the use of auto-ignition diesel dose, determined in each case for a given load and speed. The study was conducted on jednocylindrowym, stationary diesel engine and equipped with a Common Rail, which delivered a dose of initiating ignition of diesel fuel with a standard power supply. Alternative fuel (hydrogen) was supplied to the intake manifold. On this basis, including load characteristics, the same parameters of the power supply unit with standard diesel and dual-fuel, diesel and alternative fuels. The first stage included a preliminary study carried out on a bench motor, powered by diesel. The next phase of the research was extended to co-diesel and hydrogen. The results of the research work effectively denied the opportunity to improve the emission rates of hydrogen współzasilaniu resulting from the diesel engine, the relationship between the indicated values under consideration.
PL
Paliwa stosowane do zasilania tłokowych silników spalinowych są przedmiotem licznych badań. Dąży się do poprawy jakości i efektywności wykorzystania paliw konwencjonalnych oraz poszukuje się paliw alternatywnych do zasilania silników. Paliwami, które w coraz większym stopniu stosowane są do zasilania silników trakcyjnych są paliwa gazowe. W artykule przedstawiono wybrane wyniki badań silnika o zapłonie iskrowym zasilanego metanem i mieszaninami metanu z wodorem. Wykazano, że wzrost zawartości wodoru w mieszaninie z metanem powodował zmianę przebiegu procesu spalania. Wpływ dodatku wodoru do metanu na przebieg procesu spalania zobrazowano w artykule rzeczywistymi wykresami indykatorowymi sporządzonymi dla silnika ZI, zasilanego wymienionymi wyżej paliwami gazowymi oraz benzyną bezołowiową.
EN
Fuels for piston IC engines are thoroughly investigated. Research focuses on improving the quality and efficiency of conventional fuels and on search for alternative fuels. Gaseous fuels are increasingly more widely used for traction engines. The paper presents selected experimental results of tests on SI engine, fuelled by methane and methane-hydrogen blends. It was shown that increase in the content of hydrogen in the methane-hydrogen blend resulted in a change in the combustion pattern. The impact of hydrogen additive to methane on the combustion process was illustrated with real indicator diagrams determined for SI engine running on gaseous fuel or unleaded petrol.
PL
W pracy przedstawiono podstawowe uwarunkowania budowy gazowych układów mikrokogeneracyjnych (tzw. CHP) o mocach elektrycznych od około 20 kW do 1 MW w budynkach. Skupiono się na układach opartych o silniki tłokowe i mikroturbiny gazowe zasilanych gazem ziemnym. Omówiono specyfikę zapotrzebowania na nośniki energii w różnych rodzajach budynków. Przedstawiono eksploatacyjne uwarunkowania doboru układu CHP pod kątem optymalizacji efektu energetycznego (maksymalizacja wskaźnika PES i sprawności ogólnej EUF) oraz efektu ekonomicznego (np. maksymalizacja wskaźnika NPV). Wskazano parametry techniczne, eksploatacyjne i cenowe które mają największy wpływ na wskaźniki energetyczne i wskaźniki opłacalności.
EN
The paper presents basic circumstances of installation gas supplied microcogeneration systems CHP in buildings. Microcogeneration system based on IC engines and microturbines of nominal electric power from 20 kW up to 1 MW are considered. Specific features of heat and electricity demand in buildings are discussed. Exploitation aspects of CHP sizing to obtain optimal technical indices (primary energy savings PES, total efficiency EUF) or to maximize economic effects (e.g. maximization of NPV value) are then presented. Basic technical, operational and financial parameters which influence energy and economic effects are pointed out and discussed.
EN
The results of research conducted on a supercharged spark ignition gaseous engine are exposed in the paper. The engine was modified to work as an engine with the Miller cycle. Modification of the engine, that allowed it to work in the Miller cycle, dealt particularly with the camshaft. This modification allows changing both intake and exhaust timings independently with limitations of ±20 deg. During the research, the engine was fuelled with compressed natural gas or hydrogen optionally. It was for making comparison between selected engine parameters, while the engine was working on two significantly different fuels. Both fuels were delivered to intake manifold close to intake valve through a fuel mixer. During the research, pressure data was collected with various both spark ignition timings and equivalence ratios, and boost pressures. On the basis of obtained data the parameters as follows: indicated mean effective pressure, coefficient of variance from the indicated mean effective pressure, Normalized Mass Fraction Burn and Heat Release Rate were calculated and discussed. As observed optimal ignition, timing is advanced for the engine working on hydrogen or natural gas as fuel with the Miller cycle when compared to the classic Otto cycle applied to this engine. In all tests of the engine with the Miller cycle coefficient of variance from the indicated mean effective pressure indicates good stability of engine work. Finally, the engine working on hydrogen is characterized by shorter combustion period that resulted from higher laminar flame speed compared to the natural gas fuelled engine.
15
PL
Pomiary zawartości środka nawaniającego w gazie przy użyciu metod analizy instrumentalnej są nie tylko nieodłącznym elementem kontroli stopnia nawonienia paliw gazowych, ale stanowią również podstawę rozliczenia usługi nawaniania. Pomiary te można prowadzić bezpośrednio na obiekcie bądź w specjalistycznym laboratorium pomiarowym oraz zdalnie, z wykorzystaniem analizatorów pracujących w trybie on-line. Wobec przemian zachodzących w procedurach pomiaru i zasadach rozliczania pomiarów stężenia środków nawaniających w paliwach gazowych oraz rosnących wymogów dotyczących kontroli jakości nawonienia paliw rośnie znaczenie pomiarów wykonywanych w sposób ciągły z użyciem urządzeń pracujących w trybie on-line. W świetle obowiązujących przepisów prawnych pomiary stężenia środka nawaniającego w gazie wykonywane w trybie on-line mogą stanowić podstawę rozliczania usługi nawaniania w ramach zawartych umów.
EN
Instrumental measurements ofodorant concentration in natural gas are not only an integral part of the odorization gaseous fuels control, but also form the basis for accounting odorizing services. These measurements can be carried out directly on-site or in a specialized laboratory and remote sensing, using analyzers operating in on-line mode. Because of the changes taking place in the procedures for measuring and accounting principles of odorant concentration in gaseous fuels and the growing requirements for quality control of odorization levels, the importance of continuous measurements performed by on-line devices is growing. In the light of existing legislation on-line measurements ofodorant concentration in gas can be the basis for the accounting of odorizing services under the relevant agreements.
PL
W niniejszej pracy przedstawiono możliwości zastosowania pakietu FLUENT, pod kątem prac realizowanych w Zakładzie Użytkowania Paliw Instytutu Nafty i Gazu. Przedstawiono symulację pracy palnika niskociśnieniowego, model symulacyjny do wyznaczania współczynnika oporów miejscowych dla trójnika, model pracy przerywacza ciągu oraz model przedstawiający wypływ gazu przez uszkodzony fragment gazociągu. Wszystkie wymienione symulacje zostały opatrzone wizualizacjami oraz przykładowymi wynikami. Dla modelu palnika niskociśnieniowego (zassanie powietrza) i trójnika (spadek ciśnienia) uzyskano dużą zbieżność wyników symulacyjnych oraz doświadczalnych (modeli przerywacza ciągu i rozszczelnienia gazociągu nie weryfikowano doświadczalnie). Przedstawiono również korzyści płynące ze stosowania oprogramowania FLUENT przy planowaniu i budowie stanowisk pomiarowych.
EN
The article presents the possibility of using FLUENT program for research which are carried out at Oil and Gas Institute. Numerical model of domestic burner, model of pressure drop in T - pipe, model of working draught diverter and model of representing outflow of gas by damaged fragment of gas pipe are shown. All numerical simulation was described by visualization and example result. For domestic burner (air injection) and T - pipe (pressure drop) there is a good agreement between the measured and computed from FLUENT program values (the result from model of working draught diverter and model of gas pipe don.t compare with experimental test). The advantage of using FLUENT program to prepare and build experimental apparatus also has been presented.
17
Content available remote Rury z materiałów kompozytowych do przesyłania paliw gazowych
PL
Celem artykułu jest ocena aktualnego i potencjalnego zastosowania rur kompozytowych w rurociągach naftowych i gazociągach. Kompozyty na bazie włókien szklanych do przesyłania gazu są stosowane za granicą już od wielu lat, jednak dotąd nie były one wykorzystywane na znaczącą skalę do przesyłania dużych ilości gazu ziemnego pod wysokim ciśnieniem. W niniejszej pracy opisano najbardziej powszechnie stosowane żywice i typy materiałów wzmocnienia. Stosowanie rur kompozytowych w przemyśle gazowniczym jest regulowane wymaganiami technicznymi oraz przepisami prawnymi. W artykule zestawiono bieżące prace badawcze związane ze stosowaniem rur kompozytowych do przesyłania gazu. Wskazano także perspektywy poszerzenia zakresu stosowania rur tego typu w Polsce.
EN
The objective of this paper is to evaluate current and potential use of composite pipes for gas and petroleum pipeline applications. Fiberglas composites have been used abroad for gas transportation for a long time. However, they have not been used in high volume high pressure natural gas transmission in any significant way. The most prevalent resins and reinforced material types are described below. The application of composite pipes in gas industry is governed by both technical and regulatory requirements. Current research works related to application of composite pipes for gas transmission are summarized. Perspectives for expanding the range of application of composite pipes in Poland are indicated.
PL
W opracowaniu przedstawiono wyniki badania wpływu rodzaju paliwa na przebieg spalania w silniku ZI. Wyselekcjonowana grupa paliw obejmowała alternatywne paliwa gazowe: LPG, CNG oraz mieszanki metanu z wodorem i benzynę bezołowiową 95 jako paliwo bazowe. Obiektem badań był silnik ZI, oznaczony kodem X16SZR w samochodzie Opel Astra I. Przeprowadzone badania obejmują pomiary ciśnienia indykowanego na stanowisku hamownianym oraz szczegółową analizę przemian termodynamicznych, zachodzących w zamkniętej komorze spalania. Analizy składników bilansu energii dokonano wykorzystując program o nazwie "EnComTwo", który realizuje założenia matematycznego modelu dwustrefowego. Analizie poddano poszczególne fazy procesu spalania ze szczególnym zwróceniem uwagi na takie aspekty, jak: zmiany ciśnienia indykowanego, przebieg wydzielania energii w trakcie spalania, długość procesu spalania i czas spalania ładunku.
EN
The results of research an influence of fuel kind on combustion process in SI engine are presented in this paper. Selected fuels group include alternative gas fuels: LPG, CNG, hydrogen - CNG blends and unleaded gasoline 95 as a base fuel. SI engine X16SZR in Opel Astra I was investigated. The leaded tests include measurement results of dynamometer chassis test, as well as the detailed analysis of thermodynamic processes inside closed chamber. The aplication "EnComTwo", which resolves assumptions of mathematical model, was used in analysing of engine thermal balance. Combustion process was investigated in each of individual phases: initiation, dynamical combustion and flame extinguish. The most important parameters were: indicated pressure, heat released, combustion duration and time of combustion.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań wpływu rodzaju paliwa na przebieg spalania w silniku ZI. Wyselekcjonowana grupa paliw obejmowała alternatywne paliwa gazowe: LPG, CNG oraz mieszanki metanu z wodorem oraz benzynę jako paliwo bazowe. Obiektem badań był czterocylindrowy silnik ZI o pojemności skokowej 1,6 dm3 wykorzystywany w układzie napędowym popularnego samochodu Opel Astra. Badania obejmowały pomiary i rejestrację ciśnienia wewnątrz cylindra oraz szczegółową analizę przemian termodynamicznych, zachodzących w zamkniętej komorze spalania. Analizę składników bilansu energii przeprowadzono z zastosowaniem programu, "EnComTwo", który realizuje założenia matematycznego modelu dwustrefowego. Analizie poddano poszczególne fazy procesu spalania ze szczególnym zwróceniem uwagi na takie aspekty, jak: zmiany ciśnienia indukowanego, przebieg wydzielania energii w trakcie spalania, długość procesu spalania i czas spalania ładunku.
EN
The results of investigation of selected gaseous fuels on combustion process in SI engine are presented in this paper. The tests leaded are included measurement results of dynamometer chassis test, as well as the detailed analysis of thermodynamic processes inside closed chamber. The application "EnComTwo", which resolves assumptions of mathematical model, was used in analysing of engine thermal balance. An object of research was 4-cylinder 1,6 l Opel Astra SI engine. Changes of in-cylinder pressure, heat release ratio and combustion duration were observes and compared in all combustion phases.
EN
Modern, effective and ecological combustion technologies have been taken into consideration for environmental reason. High Temperature Air Combustion (HTAC) is an example of modem combustion technology. It has achieved 30% reduction in energy (and hence also CO2 and NOx emission). HTAC is applied in many commercial aspects, especially both in the ceramics and steel industry; however this technique is still a subject of scientist's research all over the world. The paper presents the results of study on the new aspects (concerning the spontaneous ignition) of methane and propane in various volumetric composition high-temperature oxidizer in a combustion chamber with a constant volume. It was discovered that in order to achieve the minimum ignition delay time Tau' and the maximum of increment of temperature Delta T, the various type of oxidizers have to be preheated to a temperature equal to 800-850oC (in the case of methane) and 630-675oC (in the case of propane).
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.