Ograniczanie wyników
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 20

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  dose
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W opracowaniu przedstawiono wnioski z analizy skutków awarii w elektrowni jądrowej Fukushima Daiichi oraz powstałe zagrożenie radiacyjne w jej wyniku.
EN
Analysis of cosequences of Fukushima Daiichi Power plant incydent with respect to resulting radioactivity threat is prsented.
PL
Celem pracy jest porównanie dawek otrzymywanych przez pacjentów dorosłych poddanych badaniom tomografii komputerowej głowy z poziomami dawek referencyjnych zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia. Do retrospektywnej analizy włączono 62 pacjentów, u których wykonano badanie tomografii komputerowej głowy techniką spiralną. Wszystkie badania wykonano przy użyciu tego samego protokołu. Uzyskano wyniki z pomiarów dawek w postaci parametrów: ważony tomograficzny indeks dawki (CTDIw) oraz iloczyn dawka-długość (DLP). Analizowane parametry dotyczyły tylko części diagnostycznej badania z wyłączeniem tzw. topogramu. Następnie porównano wyniki z poziomami dawek referencyjnych. Stwierdzono, iż dawki otrzymywane przez pacjentów poddanych badaniom tomografii komputerowej głowy nie przekraczają poziomów dawek referencyjnych, a protokół, przy użyciu którego wykonane zostały badania, zapewnia pacjentom w pełni akceptowalny poziom narażenia na promieniowanie jonizujące.
EN
The aim of this study is to compare radiation doses received by adult patients undergoing computerised tomography (CT) of the head with references to dose levels included under the regulations of the Minister of Health. For the retrospective analysis, 62 patients were enrolled in whom cranial CT had been performed using the spiral technique. All examinations were performed using the same protocol. Results from dose measurements were obtained in the form of Computed Tomography Dose Index weighted (CTDIw) and Dose Lenght Product (DLP) parameters. The analysed parameters concerned only the diagnostic part of the study, excluding the so-called “topogram”. The results were subsequently compared with the reference dose levels. It was found that the doses received by patients undergoing cranial CT do not exceed the maximum recommended levels, and the protocol by which the examinations were performed provides patients with a fully acceptable level of exposure to ionizing radiation.
EN
A combination of long term passive, and short term active radon-222, radon-220 and respective progeny measurements were conducted in both traverse and longitudinal axes of a historical metalliferous underground mine in North Queensland, Australia. While the passive monitor results provided average radon and thoron air concentrations over periods of 70-90 days, active measurements over a four day period provided significantly more detail into the dynamics of radon and progeny concentrations in the naturally ventilated mine environment. Passive monitor concentrations for radon and thoron ranged between 60 and 390 Bq m-3 (mean: 140 ±55 Bq m-3) and 140 and 2600 Bq m-3 (mean: 1070 ±510 Bq m-3) respectively, with passive thoron progeny monitors providing a mean concentration of 9 ±5 Bq m-3EEC. Active measurement mean concentrations for radon, thoron, radon progeny and thoron progeny in the centre of the mine drive were 130 ±90 Bq m-3, 300 ±100 Bq m-3, 20 ±20 Bq m-3EEC and 10 ±10 Bq m-3EEC respectively. It was identified that thoron passive detector placement is critical in establishing reliable monitoring data, and is the reason for the discrepancy between the active and passive thoron results in this study. Site specific progeny measurements are required for the accurate estimation of dose to persons entering the mine. Based on short term active measurements and passive thoron progeny monitor results, the dose contribution from thoron and progeny in the mine was observed to contribute up to 80% of the total radon/thoron inhalation dose, and therefore should not be underestimated in monitoring programs under similar conditions.
PL
Wprowadzenie nowoczesnych technik i technologii w radioterapii znacznie poprawiło zdolność do dostarczania wysoce konformalnej dawki do obszarów targetów przy jednoczesnym zminimalizowaniu dawki dla narządów krytycznych i tkanek zdrowych. Pomimo wprowadzenia metod i technik, zapewniających wysoką precyzję realizacji procedur radioterapeutycznych, zaistniała obawa dotycząca dawek w prawidłowych tkankach, niebędących celem procesu terapeutycznego. Każdy obszar, niebędący obszarem wyznaczonym do napromieniania, powinien mieć zminimalizowane, jak jest to tylko praktycznie możliwe, wielkości dostarczanych dawek, gdyż nie przynosi to korzyści terapeutycznych, a może wnosić ryzyko niepożądanych efektów. Dawki pochodzące z procedur obrazowania, wykonywanych na rzecz radioterapii, nie są ogólnie uważane za część dawki wynikającej z realizacji procedur radioterapeutycznych. Niemniej przy współczesnej eskalacji obrazowania, jako wspierającego precyzyjną radioterapię, uwzględnienie obecności tych dawek, zwłaszcza dla obszarów poza obszarem terapeutycznym, jest bardzo istotna.
EN
The development of modern techniques and technologies in RT significantly improved the ability to deliver a very conformal dose to targets while minimizing the dose for critical organs and normal tissues. Despite the development of those methods and techniques to ensure a high precision RT, there was a concern raised about doses in normal tissues and non-target regions. The value of the dose for those places should be minimized, as it is practically possible, because it does not bring therapeutic benefits, and may cause the risk of undesirable/ side effects. The dose from imaging procedures performed for IGRT are not generally considered to be a part of the therapeutic dose delivered during RT. However, with currently escalated a number of imaging sessions/modalities, to support high conformal radiotherapy, taking into account those doses, especially for regions outside of targets, is very important.
EN
Over the last few decades, the study of radioactive radon gas has gained huge momentum due to its possible role in health related hazards. In the present work, pin-hole twin chamber single entrance dosimeters have been used for track measurements of radon and thoron. The annual average radon concentration varies from 50.3 to 204 Bq/m3 at all locations. Almost all the values are below the safe range provided by ICRP. Radon concentration is found to be higher in winter as compared to other seasons. Variation of radon with quality of dwellings is also discussed. The values of annual effective dose due to radon and thoron are also well within the range provided by ICRP and WHO. Radon and thoron exhalation rates are measured using SMART RnDuo monitor. The radon mass exhalation rates ranged from 11 to 71 mBq/kg/h while the thoron surface values ranged from 36 to 2048 Bq/m2/h. All the values are on the lower side. A weak correlation is found between radon and thoron concentrations and their exhalation rates. When compared with the values of other parts of northern India, the values of present investigation are on higher side.
PL
Ricin extracted from the seeds of the castrol-oil plant (Ricinus communis L.) is one of the most toxic poisons. The highest concentration of this substance is present in seeds. The clinical symptoms of ricin poisoning depend on the route of passing this substance into the body. Its toxicodynamic properties mean that it can be used as a biological weapon applied to contaminate water or food.
EN
The article presents analysis of the mathematical model for determination of a momentary dose of spray applied by the field sprayer nozzles which move on the curve with the forward speed the value of which may differ from the speed accepted for regulation. Regulation speed and regulation dose, real forward speed of a sprayer, angular velocity during the curve movement, and the coefficient of the nozzle location towards the axis of the sprayer turn are independent variables in the suggested model. Based on the mathematical model, plots were drawn and analyses of relation of the spray dose to particular variables were carried out including inter alia, a repeated field spray, application of a dose which considerably differs from the regulation dose and diversity of the dose on the working width of the sprayer.
PL
W artykule przedstawiono analizę modelu matematycznego do wyznaczania chwilowej dawki oprysku aplikowanego przez rozpylacze opryskiwacza polowego poruszającego się po łuku z prędkością postępową, której wartość może odbiegać od prędkości przyjętej do regulacji. W proponowanym modelu zmiennymi niezależnymi są prędkość regulacyjna i dawka regulacyjna, rzeczywista prędkość postępowa opryskiwacza, prędkość kątowa podczas ruchu po łuku i współrzędna położenia rozpylacza względem osi skrętu opryskiwacza. Na podstawie modelu matematycznego sporządzono wykresy i przeprowadzono analizy zależności dawki oprysku od poszczególnych zmiennych, z uwzględnieniem m.in. powtórnego oprysku pola, aplikowania dawki znacznie odbiegającej od dawki regulacyjnej oraz zróżnicowania dawki na szerokości roboczej opryskiwacza.
EN
The radioactivity of some structural building materials, rows, binders, and final construction products, originating from Serbia or imported from other countries, was investigated in the current study by using the standard HPGe gamma spectrometry. The absorbed dose in the air was computed by the method of buildup factors for models of the room with the walls of concrete, gas-concrete, brick and stone. Using the conversion coefficients obtained by interpolation of the International Commission on Radiobiological Protection (ICRP) equivalent doses for isotropic irradiation, the corresponding average indoor effective dose from the radiation of building materials of 0.24 mSv·y−1 was determined. The outdoor dose of 0.047 mSv·y−1 was estimated on the basis of values of the specific absorbed dose rates calculated for the radiation of the series of 238U, 232Th and 40K from the ground and covering materials. The literature values of the effective dose conversion coefficients for ground geometry were applied as well as the published data for content of the radionuclides in the soil.
EN
The objective of the research was to determine and compare values of forces necessary to separate a rachis of four selected varieties of spelt at the use of two levels of potassium fertilization. The tests were carried out with a testing machine MTS Insight 2. Measurements were carried out separately for upper, central and bottom zone of a rachis. Based on the obtained results, it was stated that the researched varieties of spelt show a considerable variability on account of rachis strength in particular rachis zones. In the upper zone, the level of the applied potassium fertilization did not influence the rachis strength. It was related to all the researched varieties and the force values, at which separation of the rachis segment occurred, were within 1.09 to 1.67 N in relation to the variety. In the lower zone of rachis, its strength in all varieties was the biggest regardless the applied potassium dose.
PL
Celem podjętych badań było określenie i porównanie wartości sił potrzebnych do oddzielenia segmentu osadki kłosa czterech wybranych odmian orkiszu pszennego, przy zastosowanych dwóch poziomach nawożenia potasowego. Badania wykonano za pomocą maszyny wytrzymałościowej MTS Insight 2. Pomiary wykonywano oddzielnie dla górnej, środkowej i dolnej strefy kłosa. Na podstawie otrzymanych wyników stwierdzono że badane odmiany orkiszu wykazują znaczną zmienność pod względem wytrzymałości osadki w poszczególnych strefach kłosa. W strefie górnej poziom zastosowanego nawożenia potasowego nie miał wpływu na wytrzymałość osadki. Dotyczyło to wszystkich badanych odmian a wartości sił przy których następowało oddzielenie segmentu osadki kształtowały się w zależności od odmiany w zakresie od 1,09 do 1,67 N. W dolnej strefie kłosa wytrzymałość osadki wszystkich odmian była największa niezależnie od zastosowanej dawki potasu.
EN
Equipment being used in medical or industrial institutions is often a source of ionizing radiation with different energies and types, which complicates the detection and assessment of doses. Up until now, for dosimetric measurements of ionizing radiation, Gamma-31 dosimeters have been used in the Central Mining Institute for many years. Now, this system will be expanded by a Panasonic system, for which measurement procedures were developed and comparisons with other dosimeters were held. The method is based on a four-element dosimeters UD-802 Panasonic equipped with CaSO and LiBO detectors additionally sheltered by filters of different surface mass. The use of UD-802 dosimeters, in contrast to Gamma-31 dosimeters, permits measuring radiation doses in a different range of photon energy. Consequently, it is possible to obtain a more accurate analysis of the hazards caused by gamma radiation in underground mines. The publication includes a description of the dosimetry system and presents the results of measurements conducted by means of both types of dosimeters. In order to verify the correctness of the indications of the new dosimetry system a series of measurements were carried out, which allowed examining the behaviour of the dosimeters under different environmental conditions. As a place of exposure, the selected laboratories in the Silesian Centre for Environmental Radiometry were chosen, where the work is connected with (TE)NORM and equipment producing ionizing radiation or containing sources of this type of radiation. Moreover, to observe the dosimeters behaviour in difficult environmental conditions, they were exposed in water treatment plants and an underground potassium salt mine.
11
Content available remote Rozważania o dawce pierwotnej
PL
Z punktu widzenia dydaktycznego model wiązek fotonowych opisywany w kategoriach dawki pierwotnej i rozproszonej jest szczególnie użyteczny. Model ten można stosunkowo łatwo zastosować do obszarów, w których panuje równowaga elektronowa. Tam, gdzie nie jest spełniony warunek równowagi, opis znacząco się komplikuje. Z brakiem równowagi elektronowej mamy do czynienia np. w obszarze narastania dawki – to zagadnienie jest stosunkowo dobrze poznane. W niniejszym artykule przybliżę wiedzę dotyczącą obszarów, w których istnieje brak tzw. bocznej równowagi elektronowej.
PL
W pracy przedstawiono czynniki wpływające na skuteczność działania promieniowania UVC w eliminacji skażeń bakteriologicznych z powierzchni skorup jaj spożywczych. Związane są one z charakterystyką fal elektromagnetycznych, do jakich zalicza się promieniowanie UVC, jak również z właściwościami oraz parametrami technicznymi promienników. Tylko odpowiednia wzajemna relacja tych czynników może zapewnić wymagany poziom skuteczności rozpatrywanej metody dezynfekcji. Praca obejmuje opis przebiegu badań prototypowego urządzenia do naświetlania skorup jaj promieniowaniem UVC, ocenę jego skuteczności w zależności od zmieniających się parametrów fizycznych, tj. czasu naświetlania, natężenia promieniowania oraz dostarczonej dawki. Na podstawie badań określono optymalne parametry czynników decydujących o skuteczności promieniowania UVC w dezynfekcji skorup jaj spożywczych.
EN
Paper considered some factors affecting the efficiency of UVC radiation to elimination of bacterial contamination from the surface of edible egg shells. Factors are connected with the characteristics of electromagnetic waves, the UVC radiation inclusive, as well as with technical properties and parameters of the radiators. Only adequate interrelations among these factors may assure required efficiency level of considered disinfection method. Paper described investigation course of a prototype installation for exposure of the egg-shells to UVC radiation, evaluated its efficiency depending on variable physical parameters, such as the time of exposure, radiation intensity and supplied radiation dose. On the basis of investigation results the optimum parameters were determined for the factors decisive on effectiveness of UVC radiation applied to disinfecting the shells of edible eggs.
EN
The unattached fraction of radon decay product clusters fp and equilibrium factor F are dose relevant parameters in all dosimetric approaches to dose calculation. In the past, three year continuous weekly measurements of unattached and attached activity of radon daughter product and air exchange rate were carried out during heating season in 30 occupied typical Czech family houses. The results indicated significantly different weekly averages of equilibrium factor F and fp for houses located in towns compared those in villages. Due to this fact, approximately a 10 per cent average increase of equivalent lung dose rate was estimated in the detriment in towns. Average values of equilibrium factor F and fp were 0.40 and 8.6 per cent in urban houses and 0.32 and 10.7 per cent, respectively in rural houses. Based on the measurements of mean values of fp, average effective dose conversion factors (DFC) in units of mSv per working level month (WLM) were estimated to be 15.0 mSv/WLM in urban houses and 15.9 mSv/WLM in rural houses, respectively.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań testujących wpływ zróżnicowanych dawek efektywnych mikroorganizmów (preparat EM-A) na podstawowe właściwości fizyczne i wodne poziomów orno-próchnicznych gleb mineralnych o różnym uziarnieniu. Wykorzystany w doświadczeniu materiał glebowy pochodził z dwóch gleb uprawnych (gleby płowej i czarnej ziemi). Obok próbek zerowych zastosowano dodatek do gleb preparatu EM-A w trzech różnych dawkach. Po 10 tygodniowej inkubacji pobrano próbki o strukturze naruszonej i nienaruszonej, w których oznaczono m.in. skład granulometryczny, gęstość gleby oraz gęstość fazy stałej, porowatość całkowitą i drenażową, współczynnik filtracji, potencjał wiązania wody przez glebę oraz potencjalną i efektywną retencję użyteczną. Stwierdzono, iż zastosowane dawki efektywnych mikroorganizmów zmieniły większość analizowanych właściwości. Zazwyczaj był to wpływ korzystny, zróżnicowany w zależności od zastosowanych dawek. Przy wzrastających dawkach EM-A obniżała się gęstość gleby przy jednoczesnym wzroście porowatości całkowitej. W nieznacznym stopniu korzystnym zmianom uległy pojemności wodne oznaczone przy górnych granicach dostępności wody dla roślin.
EN
The paper presents results of investigations testing the influence of different doses of effective microorganisms (EM-A preparation) on basic physical and aqueous properties of the topsoil-humus horizons of mineral soils of various texture. The soil material used in the described experiment derived from two arable soils (Luvisols and Phaeozems). Apart from samples, three different doses of the EM-A preparation were added. After 10 weeks of incubation, samples of impaired and intact structure were taken in which, among others, the following parameters were determined: texture, soil density as well as the density of solid phase, total and drainage porosity, filtration coefficient, soil water binding potential as well as potential and effective useful retention. It was found that the applied doses of effective microorganisms altered a majority of the analyzed soil properties. Most frequently, the observed impact was favourable and varied depending on the applied doses. With increasing EM-A doses, soil density was found to decrease at a simultaneous increase of total porosity. Also slight advantageous changes were observed in water capacities determined at upper boundaries of water availability for plants.
PL
W Instytucie Ochrony Roślin - Państwowym Instytucie Badawczym w latach 2004-2008 prowadzono doświadczenia polowe w celu określenie przydatności stosowania małych dawek herbicydów aplikowanych w 4-5 zabiegach w odchwaszczaniu uprawy buraka cukrowego. Mieszaniny małych dawek preparatów stosowano w zabiegach dolistnych lub systemowo stosując preparaty doglebowo i dolistnie. Zastosowane herbicydów w dawkach standardowych oraz w niektórych latach w mikrodawkach były wysoce efektywne w odchwaszczaniu upraw buraka cukrowego. W warunkach niekorzystnego przebiegu warunków pogodowych aplikacja bardzo małych dawek herbicydów bardzo dobrze zwalczała chwasty, ale w słabszym stopniu zabezpieczyła plantację przed wtórnym zachwaszczeniem w stosunku do obiektów odchwaszczanych standardowymi dawkami herbicydu.
EN
Field experiments were carried out at the Institute of Plant Protection, Winna Góra Experimental Station, within 2004-2008. The aim of experiments was to determine the usefulness of small herbicide doses applied by 4-5 treatments to weed control in sugar beet crops. The mixtures of small herbicide doses were applied in foliar treatment only or as the system's foliar and in-soil treatments. Applications of herbicides at standard doses as well as - in some years - at micro-doses, were highly efficient fo weed control in sugar beet crops. Under unfavourable weather conditions the application of very small herbicide rates was quite effective in weeding, however, it protected the crop against secondary weed infestation much less then the standard herbicide doses.
PL
Znaczenie podejmowanych badań wynika z możliwości wykorzystania gatunku Pinus, do którego należą: sosna żółta, sosna czarna, kosodrzewina, w architekturze krajobrazu, a także sosna zwykła przy zalesieniach w lasach i na gruntach porolnych. Przeprowadzono badania nad zastosowaniem grzybni ektomikoryzowej wegetatywnej i nawożenia nawozami o spowolnionym działaniu na różnych poziomach nawożenia, tj. 2, 4 i 6 gram na kontener 3-litrowy, w celu optymalizacji dawki nawozu. Bardzo istotny jest moment załamania się przyrostu rośliny, spowodowany wysokością zastosowanej dawki nawozu.
EN
The importance of undertaken research results from potential of using the Pinus species, to which the following belong: western yellow pine, Austrian pine, and dwarf mountain pine, in landscape architecture, and Scotch pine for afforestation in forests and former farmlands. The research covered the issue of using vegetative ectomycorrhizal mycelium and fertilization with slow-release fertilizers at different fertilizing levels, that is 2, 4 and 6 grams per 3-litre container, in order to optimize the dose being applied. The moment of plant growth breakdown due to the applied fertilizer dose size is very important.
17
Content available remote Carbon-14 in tree rings in the vicinity of Ignalina Nuclear Power Plant, Lithuania
EN
The results of 14C measurements in the annual tree rings from the Ignalina Nuclear Power Plant (INPP) vicinity, Lithuania, for the period of its operation from 1984 to 2002 are presented. The terrestrial samples, mainly moss and related topsoil, are studied in places as well. The tree rings have shown the slightly enhanced 14C activity due to operation of the nuclear power plant. The maximal calculated normalized 14C release of 11 TBq/GWe/year and the maximal effective dose of 2.0×10-3 mSv/year resulting from the 14C were estimated for 1999. The excess of 14C specific activity measured in the moss and soil samples from moss-covered sites near the nuclear power plant (up to 0.5 km) showed highly elevated 14C contents (up to 813 pMC), probably indicating releases of the particulate material.
EN
In a small-plot trial seven fertilisation treatments were used to explore the effect of alternative organic fertilisers on the content of Fe and Zn in soil growing cabbage (Brassica oleracea L.) - variety `Trvalo' F1. In the experiment five organic fertilisers were applied: farmyard manure, garden compost, "Agro", "Agormin T" and "Dvorecky Agroferm", which were incorporated into the soil in spring in the following recommended doses: farmyard manure - 55 Mg - ha-', garden compost - 30 Mg - ha-', "Agro" - 1 Mg o ha-', "Agormin T" - 2.5 Mg o ha-', "Dvorecky Agroferm" - 1 Mg - ha-'. The trial also included a control unfertilised variant and a variant where mineral fertilisers in the form of ammonium sulphate, potassium sulphate and kieserite were applied. Before establishment of the trial soil showed the average content of Fe - 1514 mg o kg-'. After harvesting a statistically significant increase Fe content was discovered in the soil of all variants, which ranges between 2042 and 2435 mg Fe o kg-' (control and "Agro" fertiliser, respectively). The Zn content in the soil before establishment of the experiment was much below the limit, ie 9.87 mg o kg-'. Alternative organic fertilisers had no effect on the content of Zn in the soil. Compared with the other variants the Zn content increased statistically significantly only in the variant fertilised with mineral fertilisers and reached a value of 20.77 mg - kg-'. All mineral and organic fertilisers affected content of Fe extracted with 2 mol o dm-3 HNO3 solution in the soil and caused increase its level, while the content of Zn boosted only in combination with the application of mineral fertilisers.
PL
W doświadczeniach mikropoletkowych stosowano siedem kombinacji nawozowych do zbadania wpływu alternatywnych nawozów organicznych na zawartość niektórych metali ciężkich (Fe, Zn) w glebie po uprawie kapusty (Brassica oleracea L.), odm. `Trvalo' F l. W doświadczeniu stosowano pięć nawozów organicznych: obornik, kompost ogrodniczy oraz "Agro", "Agormin T" i"Dvorecky Agroferm", które wymieszano z glebą wiosną w następujących zalecanych dawkach: obornik - 55 Mg - ha-', kompost ogrodniczy - 30 Mg, ha', "Agro" - 1 Mg o ha-', "Agormin T" - 2,5 Mg - ha-', "Dvorecky Agroferm" - 1 Mg - ha-'. Doświadczenie obejmowało też wariant kontrolny nienawożony oraz wariant, w którym stosowano nawożenie mineralne w formie siarczanu amonu, siarczanu potasu i kizerytu. Gleba przed nawożeniem wykazywała średnią zawartość Fe - 1514 mg - kg-'. Stwierdzono statystycznie istotny wzrost zawartości żelaza w glebie ze wszystkich wariantów, która wahała się między 2042 mg - kg-' (kontrola) a 2435 mg o kg-' (nawóz "Agro"). Zawartość Zn w glebie przed założeniem doświadczenia mieściła się poniżej zawartości granicznych, tj. 9,87 mg o kg-'. Alternatywne nawozy organiczne nie miały wpływu na zawartość Zn w glebie. W porównaniu z innymi wariantami, zawartość Zn wzrosła statystycznie istotnie tylko w wariancie z nawożeniem mineralnym i osiągnęła wartość 20,77 mg - kg-1. Wszystkie nawozy mineralne i organiczne oddziaływały na zawartość Fe ekstrahowanego roztworem 2 mol HNO3 o dm-3 w glebie, powodując wzrost jego poziomu, podczas gdy zawartość Zn w glebie zwiększyła się tylko w kombinacji, w której stosowano nawozy mineralne.
EN
There are two approaches to the estimation of radon dose. One of them based on the ICRP 65 using a single dose conversion factor, called conversion convention, is derived from the results of the epidemiological studies of uranium miners. The second approach (ICRP 66) recommends the usage of dosimetric models for inhalation of airborne radionuc1ides. This method requires the full radon progeny size distribution (1-1000 nm) beside the alpha potential energy concentration. By means of our Radon Progeny Particle Size Spectrometer both of these quantities were estimated at 4 workplaces and at 4 homes. The measurements were conducted in natural and high level of the aerosol conditions. Ratios of doses estimated by the dosimetric model and with the use ofthe conversion coefficient range from 0.6 to 1.9 at workplaces and from 0.6 to 2.6 at homes.
PL
W ochronie radiologicznej stosuje się dwie metody oceny efektywnej dawki wynikającej z inhalacji krótkożyciowych produktów rozpadu radonu. Pierwsza z nich (ICRP 65) polega na zastosowaniu stałego współczynnika konwersji stężenia energii potencjalnej alfa (PAEC) na dawkę, oszacowanego na podstawie badań epidemiologicznych górników uranowych. Druga metoda, zalecana w ICRP 66, wykorzystuje dozymetryczne modele inhalacji radionuklidów. Według niej do oceny dawki niezbędna jest znajomość nie tylko PAEC, ale również rozkładu średnic cząstek (1-1000 nm) - nośników produktów rozpadu radonu. Za pomocą Spektrometru Średnic Pochodnych Radonu wykonano pomiary obu tych wielkości w 4 miejscach pracy oraz w 4 domach mieszkalnych. Pomiary były wykonywane w warunkach naturalnego oraz dużego stężenia aerozoli. Stosunki dawek otrzymanych metodą modelu dozymetrycznego do dawek obliczonych za pomocą stałego współczynnika konwersji mieszczą się w zakresie od 0,6 do 1,9 dla miejsc pracy oraz od 0,6 do 2,6 dla domów mieszkalnych.
EN
Electron beam treatment is a promising technology for removing of volatile organic compounds (VOCs) from vast quantities off-gases containing a law VOCs concentration. The laboratory plant for irradiation of gag mixtures containing VOC in flow system by high-energy electron beam was built in the Institute of Nuclear Chemistry and Technology in Warsaw. The study of removal efficiencies of selected VOC and the influence of different parameters on the obtained efficiencies will be performed.
PL
Napromieniowanie gazów odlotowych wiązką elektronów z akceleratora jest perspektywiczną technologią usuwania lotnych związków organicznych (LZO - VOCs - Volatile Organic Compounds). W Instytucie Chemii i Techniki Jądrowej w Warszawie uruchomiono instalację laboratoryjną do badania procesu usuwania VOCs z mieszanin gazowych. W tej pracy przedstawiono wyniki badań usuwania par benzenu.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.