Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 12

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  social innovation
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The paper raises the problem of structural, cultural and agency barriers that limit the development of social innovations in the selected Silesian senior non-governmental organizations. The morphogenetic scheme is presented in terms of explaining the roots of the emergence of ressentimental mechanisms and effects determining the course of social innovations. On this basis and using qualitative analysis of data obtained during focus group interviews (FGI) with the leaders and members of NGO’s, a diagnosis and explanation is conducted concerning the occurrence of ressentimental tensions in the processes of initiating, testing and implementing innovation.
PL
Celem artykułu jest analiza zagadnienia innowacji społecznych oraz znaczenia innowacji społecznych dla przedsiębiorstwa. Opracowanie przedstawia również, czym jest inteligentny rozwój i inteligentna organizacja. Niniejsze rozważania mają charakter teoretyczny i stanowią przegląd literatury dotyczącej tego zagadnienia.
EN
This article aims to analyze the issue of social innovations and the meaning of them for enterprise. The study also shows what is smart growth and intelligent organization. These reflections are theoretical and provide the review of the literature of this issue.
PL
W europejskich programach rozwojowych coraz częściej zwraca się uwagę na znaczenie tzw. inteligentnych specjalizacji, których wyodrębnienie pozwala na efektywniejsze, skoncentrowane finansowanie wybranych dziedzin nauki wspierających lokalną przedsiębiorczość. Jednym z ważnych aspektów skuteczności działań opartych na inteligentnych specjalizacjach są innowacje społeczne pozwalające projektować przyjazne dla nie środowisko. Projektowanie takiego środowiska wymaga przeanalizowania różnych, składających się na nie uwarunkowań. Celem niniejszego artykułu jest zwrócenie uwagi na określone aspekty organizacyjne istotne z punktu widzenia innowacyjności społecznej. Artykuł ma charakter koncepcyjny.
EN
In the European development programs more and more attention is paid to the importance of the so-called smart specialization, focus on which allows more efficient funding of selected areas of science to support local entrepreneurship. One important aspect of the effectiveness of actions based on smart specialization is social innovation which allows to design environment friendly to it. Designing such an environment requires analyzing different conditions influencing it. The purpose of this article is to draw attention to specific organizational aspects relevant from the point of view of the social innovation. The article has a conceptual nature.
PL
Problematyka prowadzonych tu rozważań skupia się wokół komunikacyjnych podstaw innowacji społecznych i ich roli w tworzeniu środowiska sprzyjającego inteligentnym specjalizacjom, które obecnie uznaje się za istotne narzędzie wspierające rozwój i warunkujące wypracowywanie potencjału konkurencyjności przedsiębiorstw, regionu, kraju. W artykule przyjęto, że w procesach innowacyjnych, obok rozwiązań o charakterze technicznym, równie istotny jest klimat społeczny otwarty na te rozwiązania, a tworzenie takiego klimatu jest możliwe dzięki zastosowaniu określonych instrumentów komunikacyjnych.
EN
The main subject of this considerations focus on the communications instruments of social innovation and their role in creating the social environment conducive to intelligent specializations, which are now regarded as a significant tool to support the development and competitiveness of the enterprises, regions and countries. The article assumes that in innovation processes important is not only technical solution, but also the social climate open to these solutions, and creating such a climate it is possible through the use of specific instruments of communication.
PL
Celem opracowania jest przedyskutowanie możliwości wykorzystania potencjału kognitywno-kulturowego dzielnicy w procesach rehabilitacji przestrzeni publicznej w zdegradowanych obszarach miejskich. Istotne jest aby omówić, co oznacza pojęcie innowacyjności we współczesnych strategiach rehabilitacyjnych, w jaki sposób zmienia się dynamika między państwem a społeczeństwem obywatelskim oraz gdzie jest miejsce kultury i tożsamości w innowacyjnych procesach rehabilitacji struktur miejskich. Celowe jest również przeanalizowanie, w jaki sposób trend społecznej indywidualizacji może wpływać na zmiany w przestrzeni publicznej oraz w jaki sposób można go wykorzystać do poprawy jakości tej przestrzeni. Teoria Złożoności Miast (CTC – complexity theories of cities) Petera Alena [Allen, Sanglier 1981] opisuje miasto jako otwarty, złożony system bottom-up, który jest w stanie funkcjonować w chaosie, a późniejsze stwierdzenie Portugaliego dodaje, że miasto to system podwójnie złożony (dual compex system), składający się z elementów, z których każdy jest systemem złożonym, indywidualnym i nieprzewidywalnym. Bazując na powyższej teorii, w opracowaniu sygnalizowana jest potrzeba uznania indywidualności, różnorodności i nieprzewidywalności, jako niezbędnych elementów składowych współczesnych strategii rehabilitacyjnych. W pracy zostanie przeanalizowane studium przypadku strategii rehabilitacyjnej w kulturowo zróżnicowanej dzielnicy i postawione zostaną pytania dotyczące wymagań wobec tworzenia innowacyjnych strategii rehabilitacyjnych w świetle potencjału kognitywno-kulturowego zindywidualizowanego społeczeństwa. Zastosowana metodologia polegała na dogłębnej analizie literatury przedmiotu, analizie oficjalnych dokumentów dotyczących planu rehabilitacji QREN MOURARIA, przeprowadzeniu wywiadu pogłębionego z koordynatorem dzielnicy Mouraria, analizie danych statystycznych INE (Instituto Nacional de Estatistica), przeprowadzeniu ankiety środowiskowej na grupie 49 mieszkańców dzielnicy oraz zgromadzeniu dokumentacji fotograficznej.
EN
This paper deals with the issue of sustainable urban rehabilitation interventions in city cores focused on value creation through culture-led development as a tool for building a cognitive city. The objective is to analyze cases of rehabilitation of public space by culture-led interventions implemented in co-operation with communities and social organizations, indicating a new citizenship model where communities are a part of a creative urban governance. In the current socioeconomic situation cities face the challenge of adaptation to changing demands on the space quality and services provision in connection to cultural trends influencing the expectations of society. It is vital to acknowledge that community constitutes the cognitive network which fuels the innovative transformation of urban space adapted to their particular needs. Therefore it is particularly important to identify and describe culturally and socially innovative models of urban rehabilitation processes which will modify the face of the future city and to analyze them in light of the mass individualization paradigm. Case study analysis presented in the paper, neighborhood of Mouraria in Lisbon, Portugal, constitutes a part of an ongoing research and is an example of a culture-led urban rehabilitation strategy. Study describes the culture-led public space rehabilitation along with community identity strengthening applied in the process of urban rehabilitation of the neighborhood. The analysis serves the goal of investigating creative possibilities existing within active citizen networks which may serve as ‘open source’ databases, facilitating innovative change in the urban environment. The main aim is to analyze the place image enhancement and engagement of community networks as well as their influence on the shape and functioning of public space.
PL
Pomorski Ośrodek Kompetencji (POK) działa w ramach struktur Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku jako innowacyjny ośrodek testujący. Jednym z obszarów działalności POK są zadania związane z ergonomią, polegające na określaniu możliwości klientów POK przez badanie funkcjonalne (Functional Capacity Evaluation - FCE), określanie wymagań fizycznych związanych z pracą klientów POK oraz doradztwo ergonomiczne. Działania te są realizowane przez terapeutów zawodowych - osoby wykonujące nowy w Polsce, a popularny na świecie zawód, którego celem jest poprawa jakości życia klientów. W artykule przedstawiono działalność Ośrodka w obszarze badania możliwości funkcjonalnych oraz działań ergonomicznych, stwierdzając innowacyjność społeczną usług świadczonych w POK.
EN
The Pomeranian Competence Center (Pomorski Ośrodek Kompetencji – POK) operates within the framework of the Voivodeship Labour Office in Gdansk as an innovative test center. One of the activity areas of POK are tasks related to ergonomics, consisting in evaluation of the functional capacity of customers, determining the physical work demands and giving the adequate ergonomic advice. These activities are carried out by occupational therapists. Occupational therapist (OT) is a new profession in Poland, though popular in the world. The main goal of OT is to improve the quality of life of clients. The article presents the basic premises of the Pomeranian Competence Center and describes its functioning on scope of Functional Capacity Evaluation (FCE) and ergonomic consulting. According to the model proposed by TEPSIE, the Pomeranian Competence Center fulfils the definition of social innovation.
PL
Innowacje społeczne są coraz częściej tematem dyskusji na poziomie zarówno polityki, jak i prowadzenia badań naukowych. Nie jest nowością, że ludzie starają się znaleźć nowe rozwiązania dla pilnych potrzeb społecznych. Współpraca różnego rodzaju podmiotów w ostatnim czasie pobudziła ich rozwój. Spowodowało to zwrócenie uwagi na znaczenie sieci współpracy w tworzeniu innowacji społecznych, a zwłaszcza modelu poczwórnej helisy.
EN
Social innovations are increasingly being discussed at the policy level, as well as research. It is not new that people are trying to find new solutions to pressing social needs. Cooperation different types of entities stimulated their development in recent times. This resulted in drawing attention to the importance of networks in the creation of social innovation, and especially quadruple helix model.
EN
In the paper the author will present the concept of social innovation and social entrepreneurship. The author will explain how these concepts are linked with quality of life and how social innovation can improve enterprise management.
PL
W niniejszym artykule zostaną przedstawione kwestie innowacji społecznych i społecznej przedsiębiorczości. Autorka wytłumaczy, w jaki sposób te koncepcje są powiązane z jakością życia i w jaki sposób mogą ulepszyć proces zarządzania przedsiębiorstwem.
9
EN
The article constitutes a description of literature survey concerning innovation, in particular the social innovations. The aim of the analysis is to pay attention to the phenomenon of social innovation, as it has recently become an indispensable element of social life. The article contains definitions of innovations, a presentation of innovations in both economic and sociological context, as well as a description of innovation types. Next, the social innovation is elaborated on, the analysis of what social innovation is, as well as the essence of the innovation is presented.
PL
Niniejszy artykuł stanowi omówienie przeglądu literatury dotyczącej zagadnienia innowacji, a w szczególności innowacji społecznych. Celem opracowania jest zwrócenie uwagi na innowacje społeczne, które w ostatnim czasie stały się nieodzownym elementem życia społecznego. W artykule omówione są definicje innowacji, przedstawiono proces innowacji w ujęciu ekonomicznym oraz na gruncie socjologii, opisano również rodzaje innowacji. Następnie rozważania skupiły się na innowacjach społecznych, dokonano analizy, czym są innowacje społeczne oraz jaka jest ich istota.
PL
Innowacje społeczne są istotnym elementem polityki innowacyjnej odnoszącym się do rozwiązywania problemów społecznych oraz tworzenia wartości w obszarach niekomercyjnych, służących społeczeństwu. Podobną rolę odgrywają sektory kreatywne i kultury, które tworzą wartość dla mieszkańców regionów. Artykuł przedstawia istotę innowacji społecznych oraz ich związek z kreatywnością stanowiącą fundament cywilizacyjnego rozwoju Europy. W szczególności scharakteryzowano rolę innowacji społecznych w przemysłach kreatywnych, które z definicji wykorzystują produkty indywidualnej i grupowej kreatywności. Ze względu na ogromny, spodziewany potencjał wdrażania innowacji społecznych w sektorach kreatywnych obszar ten wymaga dalszych badań naukowych i rozwojowych, których kierunki zostały przedstawione w artykule.
EN
Social innovation are important part of the regional policy, regarding the challenge of resolving social problems and creating value in non-profit areas but useful for the society. Similar role play the cultural and creative industries, which create the value for the citizens of regions. The paper presents the essence of social innovation and their relations with creativity – the basis of civilizational development of Europe. Especially, the role of social innovation in the crea-tive and cultural sectors have been presented. Because of the huge expected potential of implementing social innovation in creative sectors, this area should be the subject of future research. The research directions are also presented in the paper.
EN
The issue of work-life balance (WLB) refers to the inability to reconcile duties at work with family obligations as both environments put evident pressure on a person. This leads to imbalance which is a source of personal stress and low productivity. Hence, one cannot hide the fact that the effects of this imbalance can be very burdensome in financial and strictly organizational terms and for workers themselves. The aim of this paper is to propose a systemic solution in the organization so that employees can reconcile work and private life favourably.
PL
Problematyka work-life balance (WLB), dotyczy niemożności pogodzenia wymagań związanych z funkcjonowaniem w pracy i w rodzinie (presja obu środowisk), która prowadzi do nierównowagi, będącej źródłem stresu osobistego i niskiej wydajności w obydwu środowiskach. Nie da się więc ukryć, że skutki tej nierównowagi mogą być bardzo uciążliwe pod względem finansowym i stricte organizacyjnym dla przedsiębiorstwa, jak i dla samych pracowników. Celem niniejszej pracy jest przedstawienie propozycji rozwiązania systemowego na rzecz godzenia życia zawodowego i prywatnego przez pracowników.
EN
Social innovation refers to new strategies, concepts, ideas and organizations that meet social needs and expectations. Most of social innovations are developed in education, healthcare, welfare and related sectors. The development of the knowledge-based economy requires a continuous stream of ideas which improve not only technical but also social standards of living. There are over 100 thousand non-government organizations around the world which are the main sources of social innovation. Contrary to technological innovations, social innovations are 'public goods' which means that they should be financed by taxpayers.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.