Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 12

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  passenger transportation
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule omówione zostały wybrane elementy infrastruktury transportu lotniczego. Charakterystyce poddano podstawowe strefy portów lotniczych oraz terminale. W artykule wyjaśniono również dlaczego ważna jest identyfikacja portów lotniczych i jak tego typu obiekty można klasyfikować. Opracowano analizę zrealizowanych w latach 2016-2017 usług transportowych w polskich portach lotniczych, wymieniono najważniejsze ze względu na liczbę obsłużonych pasażerów lotniska funkcjonujące w naszym kraju oraz przedstawiono najpopularniejszych przewoźników realizujących przewozy osób za pomocą samolotów.
EN
Selected elements of the air transport infrastructure have been discussed in the article. Basic zones of airports and terminals have been characterised. The article also explains why identification of airports is important and how these types of structures can be classified. An analysis of transport services delivered in 2016-2017 at Polish airports was conducted, the most important airports, as for the number of passengers served in our country, were mentioned as well as the most popular carriers providing the transport of people by means of airplanes were presented.
PL
Na treść artykułu składają się informacje na temat transportu kolejowego wykorzystywanego do przemieszczania pasażerów oraz różnorodnych ładunków. Wymieniono i opisano rodzaje pasażerskich przewozów kolejowych oraz scharakteryzowano pracowników odpowiedzialnych za zorganizowanie i wykonanie procesu transportowego, którego celem jest dostarczenie ładunku do jego finalnego odbiorcy. Opracowano także analizę zrealizowanych usług przez transportowych kolejowych przewoźników funkcjonujących w Polsce w latach 2016-2018. Przedstawiono wyniki dotyczące liczby przetransportowanych koleją osób i ładunków oraz zaprezentowano dane na temat wykonanej pracy przewozowej. Treścią niniejszego artykułu były także informacje o asortymencie najczęściej przemieszczanym środkami transportu kolejowego.
EN
The content of the article consists of information on the rail transport used for passenger relocation and various loads. Types of passenger rail transport have been listed and described and the personnel in charge of organizing and executing the transport process, meant to deliver the cargo to the final recipient, have been characterised. An analysis of the completed services by railway transport carriers in Poland in the years 2016-2018 has also been presented. Results pertaining to the number of passengers and cargo transported by rail and data on the performed transport work have been presented. The content of this article has also included information about the assortment most often transported by rail means of transport.
PL
Zapewnienie bezpieczeństwa w ruchu drogowym jest jednym z podstawowych zdań ustawowych postawionych przed Policją. W trosce o bezpieczeństwo najmłodszych uczestników ruchu drogowego dowożonych do placówek oświatowych, policjanci garnizonu mazowieckiego od października 2017 r. do końca czerwca 2018 r. przeprowadzili działania pod nazwa "GIMBUS". Działania te polegały w głównej mierze na skontrolowaniu stanu technicznego pojazdów oraz trzeźwości i czasu pracy kierowców. Są one istotnym instrumentem działań zmierzających do poprawy stanu bezpieczeństwa drogowego w Polsce, zmniejszenia kosztów wypadków drogowych oraz urzeczywistnienia celów europejskiej polityki transportowej. W niniejszym artykule przedstawione zostały wyniki przeprowadzonych działań kontrolnych.
EN
Ensuring road safety is one of the basic saturatory tasks set against the Police. Out of concern for the safety of the youngest road users, brought to educational institutions, the policemenn of the Masovian Police from October 2017 to the end of June 2018 carried out activities under the name „GIMBUS”. These activities consisted nainly of checking the technical condition of vehicles and the sobriety and working time of drives. They are an important instrument of actions aimed at improving the state of road safety in Poland, reducing the costs of road accidents and achieving the objectives of European transport policy. This article presents the results of the control activities carried out.
PL
W artykule przedstawiono podstawowe zagadnienia logistyki występujące w procesie eksploatacji samochodów oraz rolę jaką spełniają działania logistyczne w zabezpieczeniu prawidłowego użytkowania pojazdów.
EN
The article presents basic logistical issues occurring in the process of operation of cars and the role fulfilled by logistical actions in ensuring correct car usage.
Logistyka
|
2016
|
nr 3
226--232, CD1
PL
Transport drogowy realizowany pojazdami samochodowymi jest niewątpliwie częścią gałęzi, która ostatnia została dopuszczona do świadczenia usług publicznych w zakresie przemieszczania osób. Rola jego w ostatnim okresie, co dokumentują przywoływane liczby prowadzonych statystyk ulega obniżeniu. Ujawnia się sprzeczność w zakresie przedstawianych rozwiązań i kreowania zasadności dokonywanych wyborów gospodarczych. Prezentowane w opracowaniu dane liczbowe i przeprowadzone rozliczenia pozwalają na wyciągniecie stosownych wniosków.
EN
Road transport carried out by motor vehicles is certainly part of the branch, which as the last one been allowed to provide public services for the shipment of people. Its role in the recent period is reduced, which was showed by cited statistics. They show inconsistency between concerned solutions and creating the legitimacy of the economic choices which were made. Presented in the publications figures and calculations allow to draw the appropriate conclusions.
PL
W transporcie podobnie jak w innych działach gospodarki występuje zagadnienie popytu i podaży. Oba z nich obejmują zarówno infrastrukturę jak i środki transportu. Niewątpliwie uzasadniona jest w tym zakresie równowaga, a przynajmniej jej znamiona. Decyzje dotyczące zmian w infrastrukturze przenoszą się w skutkach na wiele lat i w licznych przypadkach pozostają nieodwracalne także w odniesieniu do środowiska naturalnego. Uzasadnionym jest uzyskiwanie rzetelnych informacji o preferencjach mieszkańców względem formy i sposobu przemieszczania. Odnotowywany spadek w podróżach transportem zbiorowym mieszkańców w poszczególnych gałęziach powinien wywoływać u decydentów refleksję. Sygnałem wysyłanym przez społeczeństwo pozostaje wzrost wskaźnika zmotoryzowania, a tym samym i ujawniane preferencje przemieszczających się. Preferencje te obejmują w szczególności indywidualność podróży, bezpośrednie dotarcie do celu, szybkość i komfort przemieszczania. Istotny jest także wizerunek osoby (osób) przemieszczających się z wykorzystaniem środków transportu indywidualnego. Instytucjonalny rozwój gałęzi transportu z przeznaczeniem ich do zaspakajania potrzeb mieszkańców doprowadza do coraz to głębszych sprzeczności. Podmioty zarządzające infrastrukturą w niedalekiej przyszłości dotknie zapewne brak płynności finansowej z coraz częściej występującym w rożnych formach subsydiowaniem nie tylko poszczególnych inwestycji, ale również działań utrzymaniowych stanu bieżącego. Łączyć się to będzie również z zanikiem unijnego współfinansowania inwestycji infrastrukturalnych w transporcie. W działaniach administracji państwowej od lat widoczny jest element preferencji komunikacyjnej oraz oddziaływania restrykcyjnego na indywidualnie podróżujących z wykorzystaniem własnego środka transportu. Artykuł jest sygnałem wywołującym potrzebę pochylenia się nad problemem.
EN
In transport as in other sectors of the economy is the issue of supply and demand. These include both the infrastructure and means of transport. Decisions on changes in the infrastructure have implications for many years and often remain irreversible also in relation to the natural environment. Therefore it is necessary to obtain reliable information about the inhabitants preferences about the form and the way of Logistyka 3/2016 transportation. The observed decrease in travel using public transport should cause reflection of decision-makers. The signal sent by the society remains the growth rate of motorization, and thus disclosed preferences. These preferences include, in particular individuality, a direct road to the target, speed and comfort of movement. Important is also the image of the person, who uses means of personal transport. The activities of state administration over the years include restrictions covering individual travelers, who use their own means of transport. The article is a signal that causes the need to resolve the issue.
PL
Artykuł omawia regulacje prawa kolejowego odnoszące się do dostępu do infrastruktury. W obecnym modelu funkcjonowania tej branży zarządzający infrastrukturą (w przeważającej jej części są to Polskie Linie Kolejowe) udostępnia infrastrukturę przewoźnikom spełniającym ustawowe wymogi. Dopóki przewoźnicy nie konkurują o możliwość jazdy w tych samych terminach i na tych samych trasach, nie ma większych problemów.
EN
Implementation of the objectives defined in the White Paper should prompt us to consider the available opportunities for unlocking the lower Vistula’s potential for transportation, as the river could play an essential role in the context of the burgeoning Gdańsk and Gdynia seaports. In addition, on the basis of European experience, it could help reduce communication problems in the region and serve as an important tourist attraction. This article is an attempt at estimation of the demand for shipping along the lower Vistula, within the framework of which the minimum target is to restore the capacity of the 1980s: 3.5 to 4 million tons a year. With this end in mind, we should improve navigability and apply instruments for the support of inland navigation, in conformity with the transportation policy of the European Union. In respect of passenger services, the minimum target is to restore the capacity of the period between 1965 and 1985: 2 million passengers a year. A comprehensive and attractive range of services and extension of the tourist season are bound to increase this capacity. Current investments on the initiative of local self-governments – including marinas and tourist amenities – lead to improvement in navigation; they also stimulate the development of other modes of passenger transportation (urban transit and regional transit).
PL
Realizacja celów zawartych w Białej Księdze powinna skłaniać do rozważenia możliwości szerszego wykorzystania transportowego dolnej Wisły, która mogłaby odgrywać istotną rolę w obsłudze dynamicznie rozwijających się portów morskich w Gdańsku i Gdyni. Ponadto, jak wykazują doświadczenia europejskie, ta droga wodna mogłaby łagodzić problemy komunikacyjne regionu i stanowić ważną atrakcję turystyczną. W artykule podjęto próbę oszacowania potrzeb przewozowych dolnej Wisły. W zakresie przewozu ładunków jako cel minimum przyjęto przywrócenie poziomu przewozów realizowanych na tej drodze wodnej w latach 80. ubiegłego wieku: 3,5–4 mln ton rocznie. Realizacja tego celu wymaga poprawy warunków nawigacyjnych i zastosowania instrumentów wspierania żeglugi śródlądowej, zgodnych z europejską polityką transportową. W odniesieniu do przewozów pasażerskich celem minimum jest przywrócenie przewozów z okresu 1965–1985: 2 mln pasażerów rocznie. Atrakcyjna, kompleksowa oferta turystyczna i wydłużenie sezonu turystycznego spowodowałyby wzrost przewozów na tej drodze wodnej. Realizowane obecnie na dolnej Wiśle inwestycje samorządowe – m.in. mariny, przystanie, zaplecze turystyczne – stymulują rozwój żeglugi turystycznej i innych form przewozów pasażerskich (komunikacji miejskiej i przewozów regionalnych).
PL
Przedmiotem artykułu jest analiza wpływu konkurencji na działalność usług transportowych realizowanych przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Bydgoszczy Spółka z o.o. w latach 2007 - 2010. Szczególną uwagę zwrócono na zmiany zachodzące w otoczeniu przedsiębiorstwa, dzięki którym będzie ona mogła realizować nową rzeczywistość ekonomiczną. W znacznym stopniu, działanie przedsiębiorstwa opiera się na rywalizacji z innymi podmiotami transportowymi i budowaniu strategii w celu uzyskania przewagi konkurencyjnej na rynku transportowym. Syntetycznej analizie poddano wielkość przychodów, zysk netto oraz strukturę wiekową i ilość zakupionych autobusów wraz z ilością przewiezionych pasażerów przez badane przedsiębiorstwo. Ukazano również strategię rozwoju spółki na lata 2012 - 2015.
EN
The subject of the article is an analysis of the influence of competition on the activity of Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Bydgoszczy Spółka z o.o. in the area of transportation services in the years 2007-2010. Particular attention is devoted to the changes occurring in the surroundings of the company enabling it to realize its goals in the new economic reality. The activity of the company is largely based on rivalry with other entities from the transportation industry and development of strategies of gaining advantage over the competition on the transportation market. Synthetic analysis includes the revenue amount, net profit, and age structure and number of buses purchased, as well as the number of passengers transported by the surveyed company. In addition, the paper presents a strategy for development of the company in the years 2012-2015.
EN
In this paper, the authors’ research work is focused on uncertainty analysis implementation in the developed DSS for transportation means’ maintenance processes performance. Thus, in the Introduction section, the transportation means’ maintenance processes issues and the uncertainty problem are described. Later, there is briefly literature overview in the research area discussed. In the next Section, the expert system for means of transport maintenance processes performance is also investigated. Following this, the uncertainty analysis is developed and the examples of expert system implementation are given. The work ends up with summary and directions for further research.
PL
W artykule autorzy skupili się na analizie niepewności danych w opracowanym systemie wsparcia decyzyjnego procesów utrzymania w stanie zdatności środków transportu. We wprowadzeniu problem niepewności oraz zagadnienia utrzymania w stanie zdatności środków transportu zostały omówione. Następnie, przedstawiono krótki przegląd literatury z badanego obszaru. W kolejnym kroku, przedstawiono system ekspertowy wspierający proces decyzyjny w badanym obszarze. Pozwoliło to na opracowanie analizy niepewności oraz jej implementację w systemie ekspertowym. Pracę kończy podsumowanie i wskazanie kierunków dalszych prac badawczych.
11
Content available remote Way forward for urban passenger transportation in Zimbabwe
EN
This paper presents the urban passenger transportation system in Zimbabwe, against a background of the overall transportation system in the country. The paper looks at the history of the urban passenger transportation from Rhodesia era to present day Zimbabwe, after the economic meltdown. The urban passenger transportation sector of the economy has gone through a number have reforms that have changed the quality and capacity of its service. This paper looks at those reforms and the possible way forward.
PL
Scharakteryzowano istniejący system transportowy w Zimbabwe, a na jego tle sektor transportu miejskiego, który jest przedmiotem doskonalenia w kierunku podniesienia jakości obsługi i wydajności. Omówiono podejmowane przedmiotowe reformy i kierunki wymaganych zmian systemowych.
EN
The article provides an overview of passenger transportation on local and international routes by the Lithuanian railways. It identifies the reasons due to which passenger transportation has become increasingly loss-making. Also, factors that may encourage a greater number of people to travel by train are disclosed. The development of this sector up to 2030 is reviewed, i.e. a forecast for increasing the number of passengers, a perspective for the development of electric, diesel trains, passenger wagon fleet, and the levels of estimated investments are provided. It was established that after implementation of the measures envisaged, losses in the passenger transportation field could be cut by 2–3 times.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.