Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 525

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 27 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  energia słoneczna
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 27 next fast forward last
PL
Na polskim rynku energii fotowoltaika staje się w ostatnich latach coraz bardziej popularna, wzbudzając rosnące zainteresowanie społeczeństwa. W niniejszym artykule zawarto podstawowe informacje na temat fotowoltaiki, a więc innowacyjnej technologii konwersji światła słonecznego na energię elektryczną. Ukazano oraz opisano główne elementy składowe instalacji fotowoltaicznej, a także jej wady i zalety.
EN
In the Polish energy market, photovoltaics has become increasingly popular in recent years, arousing growing interest among the public. This article contains basic information about photovoltaics, i.e. an innovative technology for the conversion of sunlight into electricity. The main components of a photovoltaic installation are shown and described as well as its advantages and disadvantages.
PL
W artykule omówiono podstawowe rozwiązania techniczne instalacji solarnych i fotowoltaicznych stosowane w wolnostojących budynkach mieszkalnych. Przedstawiono projekt koncepcyjny instalacji solarnej i fotowoltaicznej oraz przeprowadzono analizę techniczno-ekonomiczną zaproponowanych rozwiązań. Zbadano możliwości ich finansowania z funduszy proekologicznych.
EN
The article discusses the basic technical solutions of solar and photovoltaic installations used in detached residential buildings. A conceptual design of a solar and photovoltaic installation are presented, and a technical and economic analysis of the proposed solutions are carried out. The possibilities of financing them from ecological funds were examined.
PL
Na korzystne warunki rozwoju OZE składa się wiele czynników. Jednym z nich są różne instrumenty finansowe, takie jak kredyty, dotacje, pożyczki. Do tej pory najważniejszym źródłem finansowania małoskalowych inwestycji OZE w Polsce są fundusze strukturalne UE zarządzane z poziomu poszczególnych regionów.
EN
Sewage sludge is considered as a biomass due to its biodegradability. Legal conditions in the European Union prohibit sewage sludge storage. Therefore, there is a need to develop thermal methods for sewage sludge treatment. The most common way to date has been combustion. However, this process has a lot of disadvantages associated primarily with environmental harmfulness and the immediate need to use the heat produced. Pyrolysis and gasification are considered the most promising methods of sludge management. They have many advantages over combustion. However, it is difficult to tell which method is more likely to be widely used. Therefore, the paper presents a critical comparison of the solar pyrolysis process and gasification in the fixed bed of municipal sewage sludge. The analysis of the process parameters and combustible properties of the gaseous fuels obtained was analysed.
PL
Osady ściekowe są uważane za biomasę ze względu na swą biodegradowalność. Warunki prawne w Unii Europejskiej zabraniają składowania osadów ściekowych, dlatego istnieje potrzeba rozwoju termicznych metod wykorzystania osadów ściekowych. Dotychczas najczęstszym sposobem jest spalanie. Proces ten ma jednak wiele wad związanych przede wszystkim ze szkodliwością dla środowiska i natychmiastową potrzebą wykorzystania wytworzonego ciepła. Piroliza i zgazowanie są uważane za najbardziej obiecujące metody zagospodarowania osadów. Mają wiele zalet w porównaniu do spalania. Trudno jednak stwierdzić, która metoda będzie częściej stosowana, dlatego w artykule przedstawiono porównanie procesu pirolizy słonecznej i zgazowania w złożu nieruchomym komunalnego osadu ściekowego. Przeanalizowano wpływ parametrów procesu na właściwości palne otrzymanych gazów procesowych.
PL
Dokładna analiza pracy słonecznego kolektora płaskiego oraz zaprojektowanie instalacji solarnej nie są - wbrew pozorom - prostym zadaniem. Wymagają znajomości zjawisk cieplnych zachodzących podczas działania tego urządzenia oraz wielu kluczowych parametrów techniczno-technologicznych wpływających na jego wydajność cieplną. W opracowaniu podjęto zatem próbę przedstawienia budowy i zasady działania oraz sposobu obliczania instalacji pracujących w oparciu o płaskie cieczowe kolektory słoneczne z podaniem informacji na temat wytycznych ich projektowania oraz doboru podzespołów takich instalacji.
EN
The analysis of a solar installation operation was conducted on the example of a detached house in the Lesser Poland province in Poland. A gas boiler and three flat-plate collectors are located inside the house, which are used for heating water in the hot water tank with a volume of 220 dm3. The installation was established in 2012. The heat measured system (for solar gains) was added in 2014. In 2015–2019 solar heat gains measured per area of absorber were higher than 340 kWh/m2. During a two-week period in June 2015, the insolation on the horizontal plane and the temperature were measured in 4 different points of the hot water tank. On this basis, heat losses from the storage tank were determined, i.e. a decrease in temperature during periods with and without the consumption of hot water by the residents. During this period, a temperature higher than 80°C was observed several times in the hot water tank. In two parts of the hot water tank, rhe determined temperature decreases were used to obtain the heat loss amount. In the analyzed period (2 weeks), 9 days were observed with solar heat gains higher than 9 kWh/day. For these days, the value of heat loss from the solar hot water tank was estimated at over 6 kWh/day. This data corresponds to the actual heat demand for hot water preparation in the building at 7.3 kWh/day. The correlation between daily solar heat gains and solar hot water tank heat losses were also determined. In addition, based on the amount of heat losses, the value of the tank loss coefficient was estimated. The obtained value was compared with the manufacturer’s data and reference data.
PL
Analiza aspektów pracy instalacji solarnej została przeprowadzona na przykładzie domu jednorodzinnego w województwie małopolskim w Polsce. W analizowanym budynku jednorodzinnym znajduje się kocioł gazowy i instalacja solarna złożona z trzech płaskich kolektorów słonecznych. Urządzenia te odpowiadają za przygotowanie ciepłej wody użytkowej magazynowanej w zasobniku o pojemności 210 dm3. Instalacja powstała w 2012 roku, w 2014 roku została opomiarowana pod kątem uzysków solarnych. W latach 2015–2019 mierzono uzyski solarne, były one wyższe niż 340 kWh/m2 powierzchni absorbera. Podczas dwutygodniowego okresu w czerwcu 2015 roku mierzono także natężenie promieniowania słonecznego na płaszczyźnie poziomej i temperaturę w 4 różnych punktach zasobnika ciepłej wody. Na tej podstawie określono straty ciepła z zasobnika, tj. spadek temperatury w zasobniku w okresach z i bez poboru ciepłej wody użytkowej przez mieszkańców. W tym okresie zanotowano temperaturę wyższą niż 80°C w zasobniku tylko przez kilka stosunkowo krótkich okresów. Wyznaczone spadki temperatury w dwóch częściach zasobnika ciepłej wody użytkowej użyto do określenia ilościowych strat ciepła. W analizowanym okresie (2 tygodnie) zaobserwowano 9 dni z uzyskami solarnymi wyższymi niż 9 kWh/dzień. Dla tych dni oszacowano wartości strat ciepła z zasobnika na poziomie powyżej 6 kWh/dzień. Dane te korespondują z rzeczywistym zapotrzebowaniem na ciepło do przygotowania ciepłej wody użytkowej w budynku na poziomie 7,3 kWh/dzień. Określono także zależności między dziennymi uzyskami solarnymi a stratami ciepła z zasobnika (korelacja). Ponadto bazując na wielkościowych stratach ciepła, oszacowano wielkość współczynnika strat ciepła z zasobnika. Uzyskaną wartość porównano z danymi producenta i danymi referencyjnymi.
EN
The article examines the trends in the development of renewable energy in Ukraine in accordance with the long-term strategy of the energy sector of the state in the context of the transformation of employment in the energy sector of the country. It is emphasized that investments in renewable energy technologies create more jobs compared to traditional electricity generation technologies. It is defined that in Ukraine there is a significant untapped potential for energy efficiency, which requires accelerating the pace of modernization and development of renewable energy sources and raises the issue of labor supply to the industry. It was emphasized that there are a number of opportunities for the development of the energy sector of Ukraine related to the development of renew- able energy sources. It is underlined that the formation of territorial-industrial clusters in Ukraine for the production of equipment for solar and wind energy with a closed production cycle forms long-term prerequisites for socio-economic stability in the country and stimulates employment. It is substantiated that an important reserve for increasing employment in Ukraine is to ensure the energy efficiency of buildings. At the same time, it was noted that in the field of renewable energy and energy efficiency in Ukraine there is a significant shortage of qualified technicians and specialists in the field of innovative technologies, which confirms the importance of studying the problem of labor support in the industry. It is determined that today the solution of the issue of labor supply of the industry takes place mainly at the level of enterprises that invest in the development of their own staff.
PL
Artykuł analizuje trendy rozwoju energetyki odnawialnej na Ukrainie zgodnie z długoterminową strategią sektora energetycznego państwa w kontekście transformacji zatrudnienia w sektorze energetycznym kraju. Podkreśla się, że inwestycje w technologie energii odnawialnej tworzą więcej miejsc pracy w porównaniu z tradycyjnymi technologiami wytwarzania energii elektrycznej. Na Ukrainie istnieje znaczny, niewykorzystany potencjał efektywności energetycznej, co wymaga przyspieszenia tempa modernizacji i rozwoju odnawialnych źródeł energii. To powoduje, że pojawia się kwestia możliwości zapewnienia dostępności pracowników w przemyśle. Podkreśla się, że możliwości rozwoju sektora energetycznego Ukrainy są związane z rozwojem odnawialnych źródeł energii. Powstanie na Ukrainie klastrów terytorialno-przemysłowych do produkcji urządzeń do energetyki słonecznej i wiatrowej o zamkniętym cyklu produkcyjnym stanowi długoterminową przesłankę stabilności społeczno-gospodarczej kraju i stymuluje zatrudnienie. Wskazano, że ważnym elementem zwiększenia zatrudnienia jest zapewnienie efektywności energetycznej budynków. Jednocześnie zauważono, że w obszarze energetyki odnawialnej i efektywności energetycznej na Ukrainie występuje znaczny niedobór wykwalifikowanych techników i specjalistów z zakresu innowacyjnych technologii, co potwierdza istotność badań związanych z problematyką wsparcia rynku pracy w przemyśle. Oceniono, że dziś rozwiązanie problemu podaży pracy w przemyśle następuje głównie na poziomie przedsiębiorstw inwestujących w rozwój własnej kadry.
EN
In Poland an increase in the of number solar thermal collectors is observed in household applications. For economic and ecological profitability the creation of a solar thermal installation design in a proper manner is essential. In order to determine solar installations size, software calculating future solar heat gains is used. SHW software is an examples of such software. The aim of this work was to compare the simulation results with the real results of the solar installation operation. The comparison was performed by an example of a single-family house with flat plate collector installations located in south-east Poland. This installation supports domestic hot water preparation in a house occupied by four people (in two-year period of analyses). The additional heat source in this building is a gas boiler. Solar fraction parameter values were chosen for this comparison. Solar fraction is calculated as a ratio of solar heat gains used in the domestic hot water preparation process to the heat desired for domestic hot water preparation. The real results of Solar Fraction turned out to be higher than the simulation results from May to August (there were many days with Solar Fraction = 1). A difference of 20–50 percentage points was observed (Solar Fraction). Apart from this period no special differences were observed. Additionally analyses of differences between solar heat gains calculated by Get Solar simulation software with real values (for analyzed building) was performed. This simulation analysis was done before process of building installations.
PL
W Polsce obserwuje się wzrost liczby kolektorów słonecznych w zastosowaniach domowych. Dla opłacalności ekonomicznej i ekologicznej ważne jest właściwe zaprojektowanie instalacji solarnej. W celu ustalenia wielkości instalacji słonecznych stosuje się oprogramowanie do obliczania przyszłych zysków ciepła słonecznego. Program SHW jest jednym z przykładów takiego oprogramowania.Celem pracy było porównanie wyników symulacji z rzeczywistymi wynikami pracy instalacji solarnej. Porównanie przeprowadzono na przykładzie domu jednorodzinnego (z instalacją płaskich kolektorów słonecznych) położonego w południowo-wschodniej Polsce. Instalacja solarna obsługuje przygotowywanie ciepłej wody użytkowej w domu zamieszkanym przez cztery osoby (w dwuletnim okresie analizy). Dodatkowym źródłem ciepła w tym budynku jest kocioł gazowy. Do porównania wybrano wartości parametru Solar Fraction. Solar Fraction jest obliczany jako stosunek zysków ciepła słonecznego wykorzystywanych w procesie przygotowania ciepłej wody użytkowej do ciepła pożądanego do przygotowania ciepłej wody użytkowej. Rzeczywiste wyniki frakcji słonecznej (w skali miesięcznej) okazały się wyższe od wyników symulacji w okresie od maja do sierpnia (było wiele dni z Solar Fraction = 1). Maksymalna różnica wyniosła 20–50 punktów procentowych (Solar Fraction). Oprócz tego okresu nie zaobserwowano żadnych szczególnych różnic. Dodatkowo przeprowadzono analizę osiągniętych różnic między zyskami ciepła słonecznego obliczonymi przez oprogramowanie symulacyjne Get Solar a wartościami rzeczywistymi (dla analizowanego budynku). Symulacja ta została wykonana przed procesem budowy instalacji.
10
Content available remote Przegląd wybranych koncepcji konstrukcji energoaktywnych
PL
Artykuł stanowi przegląd wybranych koncepcji konstrukcji energoaktywnych, przystosowanych do czynnego pozyskiwania, transportu i akumulacji energii cieplnej z promieniowania słonecznego. Z uwagi na efekt cieplarniany, a także kończące się złoża energii nieodnawialnej oraz związany z tym wzrost cen energii elektrycznej temat konstrukcji energoaktywnych jest ważny i stanowi podstawę nowoczesnego i świadomego budownictwa.
EN
The paper is a review on selected concepts of energy-active structures, adapted to the active acquisition, transport and accumulation of heat and electricity from solar radiation. An increase in electricity prices is related to the greenhouse effect and close end of deposits of non-renewable energy. The topic of energy-efficient constructions is important and forms the basis of modern and conscious constructing.
11
Content available Pozyskiwanie i przetwarzanie energii odnawialnej
PL
Wyczerpywanie paliw kopalnych i degradacja środowiska prowadzą do zwiększenia udziału źródeł odnawialnych w pokryciu zużycia energii, przynajmniej do czasu opanowania innych możliwości zaspokojenia potrzeb energetycznych. Istnieje bowiem powszechne przekonanie, że wykorzystanie odnawialnych źródeł energii nie narusza ekosystemu planety, a wielkość zasobów wydaje się uzasadniać nadzieję na zaspokojenie większości potrzeb energetycznych. Według [97] znane są jednak liczne ograniczenia tych możliwości, ponieważ wykorzystanie energii odnawialnych wiążę się również z wieloma problemami ekologicznymi, innymi niż występujące przy zagospodarowaniu tradycyjnych paliw kopalnych, powodujące jednak istotne ograniczenia możliwości ich wykorzystania.
EN
Depleting conventional energy resources are forcing the world to search for new and renewable energy resources. Solar energy is one of the potent and abundant energy resource .To use the solar energy to its fullest along with conventional technology has specific limitations. These limitations can be eliminated by use of Dye Sensitized Solar Cell (DSSC). DSSC can be seen as promising future technology. It is advantageous over Silicon (Si) based Photovoltaic (PV) cell in terms cost, easy manufacturing, stability at higher temperature, aesthetics, etc. Also it works in indoor conditions i.e. diffused sunlight which nearly not feasible with conventional PV cells. Now Research and Development Departments of many countries like Japan, Germany, USA, Switzerland, India, China and many firms like G-Cell, Oxford PV, Sony, TATA-Dyesol are working on DSSC to improve its various aspects so as to make it more applicable in various conditions. The paper will discuss the concept, construction, working of DSSC. Also it will illustrate current applications of DSSC.
14
Content available Use of Solar Energy in Power Equipment
EN
A clean environment is essential for people's health and quality of life. Developing sectors that help to meet the needs and comfort, have a negative impact on the quality of the environment we live in. The use of natural resources without care to meet the needs of humans leads to the destruction of the environment. Climate change, erosion, increasing the amount of carbon dioxide in the air we breathe, are the result of meeting other needs such as food, heat, transport, comfort in our own home, etc.
PL
Czyste środowisko jest niezbędne dla zdrowia ludzi i jakości życia. Rozwijające się sektory, które pomagają zaspokoić potrzeby i komfort, mają negatywny wpływ na jakość środowiska, w którym żyjemy. Wykorzystywanie zasobów naturalnych bez troski o potrzeby ludzi prowadzi do niszczenia środowiska. Zmiany klimatu, erozja, zwiększenie ilości dwutlenku węgla w powietrzu, którym oddychamy, są wynikiem zaspokojenia innych potrzeb, takich jak jedzenie, ciepło, transport, komfort w naszym domu.
EN
In this present paper we will study an assembly of two systems for collecting solar energy at the unit of SME (Salins Merouane El Meghaier) located in southeastern Algeria, by the development of a black grid floating in the brine and a reflection mirror of the solar radiation directed towards the evaporating surface in the test pan P4 and also a witness pan P0 which helps us to illustrate the influence of these two systems, results will be obtained suggest an increase in the evaporation-crystallization rate of P4 compared to that of P0 which is due to the improvement of the annual production of SME unit.
PL
W niniejszym artykule przeanalizowano zastosowanie dwóch systemów do wykorzystania energii słonecznej w jednostce SME (Salins Merouane El Meghaier) zlokalizowanej w południowo-wschodniej Algierii, poprzez wdrożenie czarnej siatki unoszącej się w solance i lustrzanego odbicia światła słonecznego. Promieniowanie skierowano na powierzchnię lustrzaną P4, i na powierzchnię doskonale czarną P0, co pozwoliło porównać oba rozwiązania. Uzyskane wyniki sugerują wzrost szybkości parowania i krystalizacji P4 w porównaniu z P0, który ocenioną analizując wyniki rocznej produkcji jednostek MŚP.
PL
Artykuł prezentuje zakres parametrów powietrza zewnętrznego, które odpowiadają warunkom komfortu cieplnego w okresie letnich upałów na potrzeby projektowania systemów chłodzenia stref zewnętrznych przebywania człowieka. Fale upałów to jedno z zagrożeń, które będzie nasilać się wraz z postępowaniem kryzysu klimatycznego. Stworzenie warunków komfortu cieplnego na otwartej przestrzeni w strefach dłuższego pobytu człowieka przy ekstremalnie wysokich temperaturach powietrza, szczególnie na obszarach miejskich, zaczyna stanowić istotny problem, który nie był brany pod uwagę z punktu widzenia zdrowia człowieka. W przeprowadzonej analizie uwzględniono wskaźnik temperatury efektywnej pozwalający na zmniejszenie zużycia energii na proces chłodzenia powietrza. Otrzymane wyniki zaprezentowano na wykresie Moliera, który dobrze obrazuje zmiany parametrów powietrza, również w przypadku stref zewnętrznych. Do ochładzania przestrzeni poza budynkiem, konieczne jest opracowanie nowych instalacji, innych niż standardowe systemy chłodzenia przeznaczone dla pomieszczeń zamkniętych. Ich kluczowym elementem może być wykorzystanie alternatywnych źródeł energii do produkcji chłodu, np. energii promieniowania słonecznego, czy ciepła odpadowego z miejskich sieci ciepłowniczych.
EN
The aim of the article was to define the scope of parameters of the outside air, which will create conditions of thermal comfort during the summer heatwaves for the purpose of designing cooling systems for external zones of human presence. Heatwaves are one of the threats that will get worse as the climate crisis progresses. The creation of thermal comfort conditions in an open space at extremely high air temperatures, especially in urban areas, is a significant problem that has not yet been developed in scientific materials. The analysis considers the effective temperature (TE) indicator, which will allow to reduce energy consumption for the air-cooling process. The obtained results are presented in the Molière diagram, which illustrates well the changes in air parameters also in the case of external zones. To cool the space outside the building, it is necessary to develop systems other than standard indoor cooling systems. Their key element may be the use of alternative energy sources for the production of cold, e.g. solar radiation energy or waste heat from municipal heat networks.
17
Content available remote Analiza pracy domowej mikro instalacji fotowoltaicznej po 2 latach eksploatacji
PL
W pracy przedstawiono doświadczenia po 2 latach pracy mikro instalacji fotowoltaicznej przyłączonej do sieci energetycznej. Rok temu ukazał się artykuł na ten temat [1], po roku eksploatacji. Stwierdzono, że instalacja została dobrana prawidłowo, spełnia oczekiwania a w drugim roku także pokrywa w 79% zapotrzebowanie na energię elektryczną w budynku. Wskazano na pewne możliwości poprawy parametrów ekonomicznych, poprzez właściwe użytkowanie instalacji i dokonanie zmiany przyzwyczajeń użytkownika.
EN
The paper presents experience after 2 years of operation of a micro photovoltaic system connected to the grid. A year ago an article on this subject was published [1], after a year of operation. It was found that the installation has been selected correctly, meets the expectations, and in the second year also covers 79% of the demand for the electricity in the building. Some possibilities to improve the economic parameters were pointed out, by proper use of the installation and changing the user’s habits.
EN
The presented article relates to aspects of PV module testing using natural sunlight in outdoor conditions. It is a continuation of the article Part III: parameters of atmospheric transparency - determining and correlations. This article discusses the practical application of the indexes: atmosphere purity - kTm, diffused component content - ks/o, beam clear sky index - Kb - in testing various modules in outdoor conditions. Their influence on the conversion of modules made from various absorbers and various technologies is demonstrated. Their practical application in module testing in outdoor conditions is described and it - has been demonstrated that the results of the analyses carried out using the indexes conform to the results obtained using spectral parameters of solar radiation (i.e. APE and UF). These are the measurements that require the use of very expensive equipment.
PL
Inwestorzy zainteresowani produkcją własnej energii elektrycznej z instalacji fotowoltaicznej dążą do jak największej samodzielności. Wyzwaniem dla świadomego inwestora jest zasilanie swoją energią urządzeń grzewczych, takich jak pompy ciepła czy elektryczne ogrzewanie podłogowe, podgrzewacze ciepłej wody lub kotły elektryczne. Jak to zrobić, skoro najwyższa produkcja energii elektrycznej z instalacji PV ma miejsce wtedy, kiedy ogrzewanie zupełnie nie jest potrzebne?
EN
The use of renewable energy sources worldwide will increase, leading to a more sustainable energy mix, reduced greenhouse gas emissions and reduced dependence on oil. Therefore, the integration of renewable energy systems into the grid is very important. Wind and solar energy are one of the renewable means of electricity production that is part of the global debate on the future of energy production and use and their effects on the environment. The main purpose of this study was to present a technique on how to optimize integrating a wind and solar energy in Algeria. A case study (Naama site). In this study, a scenario will be taken for analyzing the impact of the integration of this renewable energy (wind/solar), on the economic dispatch problems where it has been resolved with a new naturally inspired algorithm called a Gray Wolf Optimizer algorithm (GWO), the results obtained show that the grey wolf optimizer used in this paper either matches or outperforms the other methods in terms of solution of economic dispatch problems.
PL
W artykule optymlizację zintegrowania żródeł energii wiatroej i słonecznej z uwzględnieniem aspektów ekonomicznych na przykładzie Algerii. Do optymalizacji wykorzystano algorytm nazwany Gray Wolf Optimizer algorithm (GWO).
first rewind previous Strona / 27 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.