Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 62

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
EN
The most important feature of bells is their sound. Their clarity and beauty depend, first of all, on the bell’s geometry - particularly the shape of its profile and the mechanical properties of alloy. Bells are the castings that work by emitting sound in as-cast state. Therefore all features that are created during melting, pouring, solidification and cooling processes will influence the bell's sound. The mechanical properties of bronze depend on the quality of alloy and microstructure which is created during solidification and depend on its kinetics. Hence, if the solidification parameters influence the alloy’s properties, how could they influence the frequencies of bell`s tone? Taking into account alterable thickness of bell's wall and differences in microstructure, the alloy's properties in bell could be important. In the article authors present the investigations conducted to determine the influence of cooling kinetics on microstructure of bronze with 20 weight % tin contents.
EN
The aim of paper was determination of influence of the casting velocity in horizontal continuous casting process on solidification phenomenon and next primary structure of aluminum ingots. In the range of studies was conducted the experiment concerning continuous casting of Al ingots with diameter 30 mm at velocity from 30 to 80 mm/min. Moreover was developed adequate to the real the virtual model of cooled water continuous casting mould, which was used in simulation of solidification process of Al continuous ingot, made in ANSYS Fluent software. In result was determined the influence of casting velocity and temperature of cooling water on position of crystallization front inside the continuous casting mould. While the shape and size of grains in primary structure of Al continuous ingots were determined on the basis of metallographic macroscopic studies. On the basis of the results analysis was affirmed that increase of casting velocity strongly influences on position of crystallization front and causes increase of temperature of ingot leaving the continuous casting mould. In result the increase of casting velocity supposedly leads to decrease of temperature gradient on crystallization front what creates coarse grains in primary structure of aluminum continuous ingots and caused low usable properties i.e. suitability to plastic deformation.
EN
The paper presents the research results of horizontal continuous casting of ingots of aluminium alloy containing 2% wt. silicon (AlSi2). Together with the casting velocity (velocity of ingot movement) we considered the influence of electromagnetic stirring in the area of the continuous casting mould on refinement of the ingot’s primary structure and their selected mechanical properties, i.e. tensile strength, yield strength, hardness and elongation. The effect of primary structure refinement and mechanical properties obtained by electromagnetic stirring was compared with refinement obtained by using traditional inoculation, which consists in introducing additives, i.e. Ti, B and Sr, to the metal bath. On the basis of the obtained results we confirmed that inoculation done by electromagnetic stirring in the range of the continuous casting mould guarantees improved mechanical properties and also decreases the negative influence of casting velocity, thus increasing the structure of AlSi2 continuous ingots.
PL
W pracy przedstawiono wyniki dotyczące modyfikacji metodą mieszania elektromagnetycznego wybranych podeutektycznych stopów aluminium z krzemem gatunku AlSi2 i AlSi7. Celem realizacji procesu modyfikacji zastosowano mieszadło zasilane prądem o podwyższonej częstotliwości, wytwarzające wirujące pole elektromagnetyczne. Skuteczność modyfikacji oceniono na podstawie wyników badań metalograficznych makro- i mikroskopowych. Ponadto przedstawiono możliwość aplikacji uzyskanych wyników badań w procesie poziomego odlewania ciągłego stopów Al-Si.
EN
In this research paper results concerning the inoculation method based on electromagnetic stirring of hypoeutectic aluminum with silicon alloys AlSi2 and AlSi7 grade are presented. The inoculation process used a stirrer supplied by current with a high frequency, generating a rotating electromagnetic field. The efficiency of inoculation was estimated in the results of the metallographic macro- and microscopic research. Moreover, the possibility of using the obtained results in horizontal continuous casting process of Al-Si alloys was presented.
EN
The most important feature of bells is their sound. Its clarity and beauty depend, first of all, on the bell’s geometry - particularly the shape of its profile, but also on the quality of alloy used to its cast. Hence, if the melting and pouring parameters could influence the alloy’s properties, what influence they would have on the frequencies of bell’s tone. In the article authors present their own approaches to find answers on that and more questions.
EN
In the article there are presented methods and results of investigation which main aim were determination of influence of melting technology (gas extraction, vacuum refining, slag refining and extraction, deoxidation and degassing) and type of used modifiers on the type and shape of non-metallic inclusions and the primary structure refining. Low alloy cast steel melted in laboratory conditions, in an inductive furnace was investigated. Additions of FeNb, FeV, FeTi and FeZr modifiers were applied. The contents of oxygen and nitrogen in obtained cast steel were determined. The most advantageous impact on refining of the primary structure of has been found for the modifiers FeTi+FeZr. In cast steel with the addition of Zr the conglomerates from a different non -metallic inclusions have been observed. Zirconium probably plays role of the nucleus - creating for other inclusions present in the conglomerates. Clusters of inclusions due to their size affect the crystallization and grain growth processes reducing grain size of the primary structure.
PL
W pracy przedstawiono założenia, metodykę i wyniki badań, których celem było określenie wpływu technologii wytopu (ekstrakcji gazowej, rafinacji próżniowej, rafinacji i ekstrakcji żużlowej, odtleniania i odgazowania) i rodzajów zastosowanych modyfikatorów na postać i rodzaj wtrąceń niemetalicznych oraz rozdrobnienie struktury pierwotnej. Analizie poddano nisko-stopowe staliwo wytopione w warunkach laboratoryjnych w piecu indukcyjnym. Zastosowano dodatek modyfikatorów FeNb, FeV, FeTi i FeZr. W uzyskanym staliwie określono zawartość O i N oraz jego skład chemiczny. Stwierdzono najkorzystniejsze, ze względu na rozdrobnienie struktury pierwotnej, oddziaływanie modyfikatora FeTi+FeZr. Zaobserwowano występowanie konglomeratów różnych wtrąceń niemetalicznych w staliwach z dodatkiem Zr, który prawdopodobnie działa zarodkotwórczo na pozostałe wtrącenia wchodzące w skład konglomeratów. Skupiska wtrąceń ze względu na swoje rozmiary wpływały na krystalizację i wzrost ziaren staliwa rozdrabniając jego strukturę pierwotną.
EN
In paper is presented results of studies concerning ingot of Al with a purity of 99.5% cast with use of stand of horizontal continuous casting. Mainly together with casting velocity was considered influence of electromagnetic stirrer, which was placed in continuous casting mould on refinement of ingots structure and theirs usability to plastic deformation. Effect of structure refinement and usability to plastic deformation obtained by influence of electromagnetic stirring was compared with refinement obtained by use of traditional inoculation, which consists in introducing of additives i.e. Ti and B to metal bath. On the basis of obtained results was affirmed that inoculation realized by electromagnetic stirring in range of continuous casting mould guarantees improvement in structure refinement and usability to rolling of pure Al continuous ingots.
8
PL
Artykuł poświęcono zagadnieniu technologiczności tradycyjnego sposobu odlewania dzwonów. Pomimo złamania podstawowych zasad poprawnego projektowania technologii odlewania, tradycyjna technologia wykonywania dzwonów sprawdza się od setek lat. Autorzy analizując wyniki badań brązu CuSn20-C oraz tradycyjnej masy formierskiej używanej do wykonywania form na dzwony, próbują wykazać na czym polega tajemnica fenomenu najstarszej z aktualnie stosowanych technologii odlewania.
EN
The article are devoted to the issue of manufacturability of the traditional way of casting bells. Despite breaking the fundamental principles of proper casting technology design, traditional technology of casting bells has works for hundreds of years. The authors have analyzing the investigations results of a bronze CuSn20-C and traditional molding sand is used to produce molds for bells and they have been trying to demonstrate what is the secret of the marvel of the oldest currently used casting technology.
EN
In the paper the results and analysis of abrasive wear studies were shown for two grades of cast steels: low-alloyed cast steel applied for heavy machinery parts such as housing, covers etc. and chromium cast steels applied for kinetic nodes of pin-sleeve type. Studies were performed using the modified in Department of Foundry pin-on-disc method.
10
PL
Pęknięcia występują częściej w staliwie o określonej przeszłości metalurgicznej. O ile okoliczności wystąpienia pęknięć są oczywiste, o tyle przyczyny ich powstawania wymagają analizy. Niemniej jednak należy poszukiwać ich w zjawiskach zachodzących podczas krystalizacji odlewu.
11
PL
Jak identyfikować i jak zapobiegać pęknięciom występującym w staliwie? Analizę należy rozpocząć od odpowiedzi na dwa ważne pytania: gdzie i kiedy one występują. Ustalenie tych dwóch kwestii pozwala na profilaktykę w omawianym zakresie.
12
Content available Wytop staliwa dwufazowego sposobem odzyskowym
PL
W pracy przedstawiono wyniki próbnych wytopów staliwa GX2CrNiMoCuN25-6-3-3 przeprowadzonych w otwartym laboratoryjnym piecu indukcyjnym sposobem odzyskowym. Wytopy polegały na przetopieniu złomu staliwa duplex, a zabiegi ograniczono tylko do końcowego odtlenienia. W ramach każdego wytopu wykonane zostały odlewy próbne schodkowe. Przedstawiono wyniki badań składu chemicznego i określono jego zmiany w różnym stadium wytopu. Na podstawie badań mikrostruktury i symulacji krzepnięcia odlewów próbnych określono wpływ szybkości stygnięcia na strukturę badanego staliwa.
EN
In the article the results of trial melts of cast steel grade GX2CrNiMoCuN25-6-3-3 conducted in an open laboratory inductive furnace with regenerative method are presented. Melts consisted on remelting scrap of duplex cast steel, and metallurgical treatment is limited only to the final deoxidation. Within each melts step-test castings are made. The results of chemical composition analysis are presented and it changes in the various stages of melting have been determined. On the basis of microstructure analysis and simulation of casting solidification, the effect of cooling rate on the structure of the tested cast steel has been estimated.
PL
W artykule przedstawiono próbę określenia zależności między stopniem rozdrobnienia struktury pierwotnej staliwa, który jest wynikiem modyfikacji, i prędkością propagacji fali ultradźwiękowej w materiale. Znalezienie takiej zależności umożliwiałoby oszacowanie wielkości ziarna pierwotnej struktury wybranych fragmentów odlewów staliwnych metodą nieniszczącą. Co w efekcie może doprowadzić do opracowania metod szacowania wartości właściwości mechanicznych przez pomiar prędkości rozchodzenia się fal ultradźwiękowych w odlewaniu. W pracy przedstawiono wyniki pomiarów prędkości fal ultradźwiękowych w próbkach pobranych z niskostopowego staliwa konstrukcyjnego. Stopień rozdrobnienia struktury porównywano z pomiarów prędkości fal ultradźwiękowych, a wyniki zostały przeanalizowane i omówione.
EN
The work presents an attempt to determine the relationship between the refinement of the cast steel primary structure which is a result of modifying and the parameter of ultrasonic wave propagation in the material. Finding such a relationship would allow to on estimation of the grain size of the primary structure of selected fragments of cast steel castings with non-destructive methods. What in the long term can lead to the development of methods for estimating the value of the mechanical properties by measuring the velocity of ultrasonic wave propagation in the casting. This paper presents the results of ultrasonic wave velocity measurements in samples taken from low-alloy structural cast steel. Cast steel was modified using different modifiers to obtain diversity refinement of the primary structure. The degree of refinement of the structure was compared with the ultrasonic wave velocity measurements and the results have been analyzed and discussed.
EN
In paper is presented idea of construction and influence of selected parts of stand of horizontal continuous casting on quality of pure Al and AlSi2 alloy ingots. The main parts of the made stand belong to induction furnace, which is also tundish, water cooled continuous casting mould, system of recooling, system of continuous ingot drawing and cutting. Mainly was considered influence of electromagnetic stirrer, which was placed in continuous casting mould on refinement of ingots structure. Effect of structure refinement obtained by influence of electromagnetic stirring was compared with refinement obtained by use of traditional inoculation, which consists in introducing of additives i.e. Ti and B to metal bath. The results of studies show possibility of effective refinement of Al and AlSi2 alloy primary structure, only with use of horizontal electromagnetic field and without necessity of application of inoculants. This method of inoculation is important, because inoculants decrease the degree of purity and electrical conductivity of pure aluminum and moreover are reason of point cracks formation during rolling of ingots.
15
Content available Odlewanie Al99,5 sposobem ciągłym
PL
W pracy przedstawiono technologię poziomego odlewania ciągłego aluminium o czystości 99,5%. Proces odlewania ciągłego prowadzono przy użyciu stanowiska znajdującego się w Katedrze Odlewnictwa Politechniki Śląskiej i składającego się przede wszystkim z pieca elektrycznego indukcyjnego, pełniącego również rolę kadzi pośredniej, chłodzonego wodą krystalizatora, układu chłodzenia wtórnego oraz systemu wciągania i cięcia wlewka. W ramach badań określono wpływ wybranych parametrów poziomego odlewania ciągłego na strukturę pierwotną wlewka z czystego Al o średnicy 30mm oraz przedstawiono możliwość jej rozdrobnienia w wyniku zastosowania modyfikacji przy użyciu pola elektromagnetycznego.
EN
In paper is presented the technology of horizontal continuous casting of aluminum with a purity 99,5%. Process of continuous casting was made with use of stand placed in Foundry Department of Silesian University of Technology containing induction furnace, which is also tundish, water cooled continuous casting mould, system of recooling, system of continuous ingot drawing and cutting. In the range of studies was determined influence of selected parameters of horizontal continuous casting on primary structure of pure Al ingot with diameter 30mm. Moreover is presented inoculation of primary structure in result of using of electromagnetic field.
16
PL
Przedstawione w artykule zagadnienia w sposób pośredni, ale bardzo znaczący dotykają problematyki ochrony środowiska. Obejmują one tematykę wytwarzania żeliwa szarego i sferoidalnego wyłącznie na bazie złomu stalowego. Eliminacja lub ograniczenie surówki we wsadzie to korzyści zarówno ekonomiczne jak i ekologiczne. W artykule omówiono podstawowe zagadnienia związane z metodą prowadzenia procesu nawęglania w piecach elektrycznych. Przedstawiono jak wpływa rodzaj materiału nawęglającego na skład chemiczny, strukturę i własności wytopionego żeliwa. Wskazano również czynniki ograniczające produkcję żeliwa sferoidalnego na bazie złomu stalowego.
EN
The problems presented in the article relate to the environmental protection issue in indirect but very significant way. They cover the issue of grey and ductile cast iron production exclusively on the steel scrap base. The pig iron limitation or even complete elimination from solid charge results both in economic and ecological benefits. The main topics related to carburization process in electric furnaces were presented in the article. The influence of the carburizer type on the chemical composition, microstructure and the properties of the produced cast iron were described. The limitations in ductile iron production on the steel scrap were indicated, too.
PL
Własności mechaniczne staliwa są funkcją przede wszystkim składu chemicznego i procesu krzepnięcia na który można wpływać poprzez zastosowanie zabiegu modyfikacji. Wpływ ten uzależniony jest od zastosowanego modyfikatora. W artykule przedstawiono wyniki badań, których celem była ocena efektów modyfikacji niskostopowego staliwa konstrukcyjnego wybranymi dodatkami modyfikującymi. Kluczowym elementem jest także obróbka cieplna o odpowiednich parametrach. W ramach badań wykonano dziewięć odlewów modelowych z zastosowaniem różnych modyfikatorów, ocenę skutków zabiegu oszacowano na podstawie otrzymanych wyników badań własności mechanicznych.
EN
Mechanical properties of steel are primarily a function of chemical composition and the solidification process which can be influenced by the application of the inoculation treatment. This effect depends on the modifier used. The article presents the results of studies designed to assess the effects of structural low alloy steel inoculation by selected modifying additives. A key element is the heat treatment with the appropriate parameters.The study was performed on nine casts modeled with different inoculants, assessment of the procedure impact was based on the mechanical properties of made castings.
EN
Structure, and thus the mechanical properties of steel are primarily a function of chemical composition and the solidification process which can be influenced by the application of the inoculation treatment. This effect depends on the modifier used. The article presents the results of studies designed to assess the effects of structural low alloy steel inoculation by selected modifying additives. The study was performed on nine casts modeled with different inoculants, assessment of the procedure impact was based on the macrostructure of made castings. The ratio of surface area equivalent to the axial zone of the crystals and columnar crystals zone was adopted as a measure of the inoculation effect.
PL
Własności mechaniczne staliwa są funkcją przede wszystkim składu chemicznego i warunków krzepnięcia, czyli struktury pierwotnej, można jednak je zmieniać, w ograniczonym zakresie, poprzez obróbkę cieplną. W artykule przedstawiono wyniki badań wpływu parametrów ulepszania cieplnego na własności mechaniczne niskostopowego staliwa konstrukcyjnego wzorowanego, pod względem składu chemicznego, na staliwie L20HGSNM. Podjęto próbę ilościowego określenia tej zależności.
EN
The mechanical properties of cast steel are primarily a function of chemical composition and solidification conditions i.e. primary structure, however, them can be change in a limited extent, by heat treatment. In the article the influence parameters of quenching on mechanical properties of low-alloy structural cast steel, modeled in terms of chemical composition, on the cast steel L20HGSNM, are presented. An attempt to quantify this relationship was made.
PL
Własności mechaniczne staliwa są funkcją przede wszystkim składu chemicznego i warunków krzepnięcia czyli struktury pierwotnej, jednak znaczącą rolę odgrywa także jego jakość rozumiana jako czystość metalurgiczna czyli jak najmniejsza zawartość szkodliwych składników struktury. W artykule przedstawiono wyniki analizy ilościowej porowatości i wtrąceń niemetalicznych w strukturze staliwa. Do histogramów rozkładu zanieczyszczeń dopasowano statystycznie funkcję, której współczynniki można traktować jako parametry niepożądanych składników struktury. Przeanalizowano wpływ zawartości O, N, P i S na wartości współczynników funkcji aproksymującej.
EN
The mechanical properties of cast steel are primarily a function of chemical composition and solidification conditions i.e. primary structure, however, a significant role also plays its quality understood as purity metallurgical i.e. as small as possible content of harmful components of the structure. In work the results of porosity and non-metallic inclusions in steel cast structure quantity analysis are presented. A function which coefficient can be treated as parameters of unwonted structure component was statistically fitted to histograms of impurities distribution. The influence of O, N, P and S content on approximation function coefficients was analyzed.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.