Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 37

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  sortowanie
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Firma Comex wprowadziła na rynek nowy typ separatora CXR, który pozwala na jednoczesne określenie wielu parametrów separowanego materiału. W rezultacie możliwa jest separacja materiałów w oparciu analizę koloru, geometrii cząstek, struktury powierzchni, wewnętrznej struktury cząstek oraz gęstości materiału w tym samym urządzeniu. Jest to pierwszy na rynku separator wykorzystujący tak szeroką gamę jednocześnie analizowanych parametrów, przy użyciu wielu czujników. Nowe separatory mogą znaleźć szerokie zastosowanie głównie w przemyśle mineralnym, jak również w recyklingu.
PL
Przedstawiono wyniki analizy zawartości białka i składników mineralnych (P, K, Ca, Mg, Cu, Fe, Zn i Mn) w ziarnie pszenicy różnych frakcji rozmiarowych. Klasyfikacja ziarna pszenicy z zastosowaniem sit pozwoliła na wyodrębnienie strumieni ziarnowych o różnej zawartości Mn, Zn, P, Fe i białka w obrębie jednej odmiany przy dużej rozpiętości rozmiarów ziarna (>3,25 i 2,2–2,5 mm). Sortowanie ziarna nieznacznie wpłynęło na zmianę zawartości Ca i P i nie miało wpływu na zawartość K i Mg we frakcjonowanym ziarnie pszenicy. Największą zawartość białka wykazywało ziarno zatrzymywane na sicie 3,25 mm. Najmniejsze ziarniaki pszenicy Bamberka (frakcja 2,2–2,5 mm) były najbardziej zasobne w Cu, Fe i Zn.
EN
Wheat grain variety Bamberka and SHM 200 line differing in the content of microelements (Cu, Fe, Zn, Mn) and macroelements (P, K, Mg, Ca) were divided into 5 and 4 size fractions, resp. The largest grain showed the highest protein content. The classification of wheat grain by sieving allowed to distinguish grain streams with different contents of Mn, Zn, P, Fe and protein within one variety for a large grain size range above 3.25 and 2.2–2.5 mm.
PL
W artykule przedstawiono projekt zrobotyzowanego stanowiska typu pick and place z robotem typu SCARA serii RH-3FHR-Q z wykorzystaniem funkcji śledzenia transportera. Integracja wszystkich urządzeń na stanowisku została zrealizowana z zastosowaniem platformy iQ firmy Mitsubishi. Autorzy skupili się na opracowaniu programu dla systemu wizyjnego oraz aplikacji umożliwiającej pobieranie nieuporządkowanych detali z podajnika bez jego zatrzymywania oraz odkładanie ich zgodnie z przyjętym wzorem.
EN
The article presents the project of a robotic pick and place cell with the SCARA robot series RH-3FHR-Q using the transporter tracking function. The integration of all devices in the station was carried out based on the Mitsubishi iQ platform. The authors focused on developing a program for the vision system and an application enabling the retrieval of unstructured details from the feeder without stopping it, and laying them down in accordance with the accepted pattern.
PL
W artykule przedstawiono projekt zrobotyzowanego stanowiska do pakowania konwerterów LM2596 za pomocą robota IRB 360. W pierwszym etapie pracy opracowano wirtualne stanowisko w środowisku RobotStudio. Zaproponowane stanowisko zostało przetestowane pod względem wydajności i jakości. Przetestowana w środowisku wirtualnym aplikacja została zaimplementowana na rzeczywistej stacji, gdzie potwierdzono przyjęte założenia.
EN
The article presents the project of robotic cell for packaging step-down LM2596 converters with the use of IRB 360 robot. In the first stage of work was to develope a virtual cell in the RobotStudio environment. The proposed cell has been tested in terms of performance and quality. The application tested in a virtual environment was implemented in a real position where the assumptions were confirmed.
EN
A Travelling Salesman Problem (TSP) is an NP-hard combinatorial problem that is very important for many real-world applications. In this paper, it is shown, that proposed approach solves multi-objective TSP (mTSP) more effectively than other investigated methods, i.e. Non-dominated Sorting Genetic Algorithm II (NSGA-II). The proposed methods use rank and crowding distance (well-known from NSGA-II), combining those mechanisms in a novel, unique way: competing and co-evolving in the evolution process. The proposed modifications are investigated and verified by the benchmark mTSP instances, and results are compared to other methods.
6
Content available remote A Specialized evolutionary approach to the bi-objective travelling thief problem
EN
In the recent years, it has been shown that real world-problems are often comprised of two, interdependent subproblems. Often, solving them independently does not lead to the solution to the entire problem. In this article, a Travelling Thief Problem is considered, which combines a Travelling Salesman Problem with a Knapsack Problem. A Non-Dominated Sorting Genetic Algorithm II (NSGA-II) is investigated, along with its recent modification - a Non-Dominated Tournament Genetic Algorithm (NTGA). Each method is investigated in two configurations. One, with generic representation, and genetic operators. The other, specialized to the given problem, to show how the specialization of genetic operators leads to better results. The impact of the modifications introduced by NTGA is verified. A set of Quality Measures is used to verify the convergence, and diversity of the resulting PF approximations, and efficiency of the method. A set of experiments is carried out. It is shown that both methods work almost the same when generic representation is used. However, NTGA outperforms classical NSGA-II in the specialized results.
PL
Przedstawiono algorytm tworzenia aplikacji sortowania i pakowania z wykorzystaniem aplikacji PickMaster 3 dla robotów firmy ABB. Artykuł jest dopełnieniem materiałów firmowych firmy ABB. Tworzenie aplikacji zostało podzielone na trzy etapy (tworzenie linii, przygotowanie robota oraz tworzenie projektu).
EN
Presented is the algorithm for creating sorting and packaging applications using the PickMaster 3 application for ABB robots. The article complements ABB company materials. The creation of the application has been divided into three parts (creating lines, preparing the robot and creating the project).
EN
Implementation of modern handling facilities contributes to the quality performance of each business subject. Nowadays, mechanization and automation of processes associated with the handling of shipments finds an important place especially under the conditions of the postal and logistics sector, which is growing due to ecommerce. The method of allocating large mechanization and automation, the performance and other characteristics significantly influence the realization of processing shipments in relation to the quality of service but also labour intensity and human performance. The paper deals with the issue of the appropriate location of the conveyor within the space available depot, as well as calculation of performance and technical parameters and multi-criteria evaluation for an appropriate choice of the conveyor. Such factors as energy performance, noise, safety at work, location and so on, were considered.
PL
W artykule zaprezentowano analizę cech strukturalnych i geometrycznych podczas sortowania wytrzymałościowego tarcicy konstrukcyjnej metodą wizualną. Skoncentrowano się na zagadnieniach dotyczących zasad klasyfikacji tarcicy konstrukcyjnej iglastej. Ponadto omówiono wymagania wilgotnościowe, wymiarowe, jakościowe tarcicy i sposoby jej oznakowania. Znacząco przytoczono metody badania niektórych wad strukturalnych i wad obróbki drewna.
EN
The article presents the analysis of structural and geometrical features while visual sorting of structural sawn timber. Significant emphasis was placed on classification rules for coniferous timber. In addition, moisture, dimension, quality and marking requirements were discussed. Defect testing methods were also thoroughly described in this article.
11
Content available remote Wykorzystanie robotów przemysłowych w przemyśle spożywczym
PL
Artykuł przedstawia możliwości wykorzystania robotów przemysłowych w przemyśle spożywczym. Omówiono możliwości środowisk do programowania robotów offline wspierających projektowanie komór produkcyjnych. Ich wykorzystanie upraszcza tworzenie systemu oraz umożliwia wstępną optymalizację. Do pełnej optymalizacji procesu konieczne jest uruchomienie projektu na stanowisku rzeczywistym.
EN
The article presents the possibilities of using industrial robots in the food industry. Discussed the possibility of using offline programming environments as a support in development of production chambers. Their use simplifies the creation of the system, and allows pre-optimization. To fully optimize the process, it is necessary to launch a project on the real station.
12
Content available remote Wybrane algorytmy grafowe w analizie czasowej przedsięwzięć budowlanych
PL
W artykule przedstawiono istotę i sposób wykorzystania opracowanego modelu realizacji przedsięwzięcia budowlanego oraz algorytmu przeszukiwania w głąb i algorytmu sortowania topologicznego w analizie czasowej przedsięwzięć budowlanych. Prezentowane algorytmy zapisano w pseudokodzie oraz zilustrowano przykładem obliczeniowym w Microsoft Excel i VBA.
EN
The paper presents the essence and the use of elaborated model of construction projects, depth first search algorithm and topological sorting algorithm in the time analysis of constructions projects realization. Presented algorithms written in pseudo-code and illustrated with examples in Microsoft Excel and VBA.
13
Content available An n-ary λ-averaging based similarity classifier
EN
We introduce a new n-ary λ similarity classifier that is based on a new n-ary λ-averaging operator in the aggregation of similarities. This work is a natural extension of earlier research on similarity based classification in which aggregation is commonly performed by using the OWA-operator. So far λ -averaging has been used only in binary aggregation. Here the λ-averaging operator is extended to the n-ary aggregation case by using t-norms and t-conorms. We examine four different n-ary norms and test the new similarity classifier with five medical data sets. The new method seems to perform well when compared with the similarity classifier
PL
W pracy przedstawiono zasady konstrukcji i działania sortowników oraz omówiono postęp, jaki dokonał się w tej dziedzinie w ostatnich latach. Wykorzystując próbki rudy z O/ZWR rejon Lubin, przeprowadzono wstępne badania i symulacje nad możliwością sortowania rudy lubińskiej. Uzyskano zachęcające wyniki: sortując wybrane klasy ziarnowe rudy miedzi (12,5-35 mm), stwierdzono możliwość wydzielenia odpadów końcowych, z wychodem 20 lub 30% i ze stratami Cu odpowiednio 2,8% lub 4,7%. Na podstawie dostępnych danych oszacowano celowość implementacji układu sortowania do ZWR Lubin. Po uwzględnieniu rzeczywistych wychodów klas ziarnowych nadających się do wstępnego wzbogacania, sumaryczny wychód odpadów końcowych w operacji sortowania oszacowano jako nieprzekraczający 8%. Jednocześnie stwierdzono, że wychód odpadów sortowania na II ciągu technologicznym jest około 3-krotnie mniejszy niż na ciągu I. Z uwagi na uwarunkowania ZG Lubin, możliwość wstępnego odrzucenia odpadów, przy minimalnych stratach Cu, może być wykorzystana jedynie do zmniejszenia kosztów operacyjnych zakładów wzbogacania, dzięki produkcji tej samej ilości koncentratu, przy mniejszej ilości mielonej i flotowanej rudy. Podano zakres badań, jakie powinny zostać wykonane dla uzyskania danych, niezbędnych do opracowania wariantowych koncepcji projektowych układów sortowania i przeprowadzenia analizy efektywności inwestycji.
EN
Sorter construction and operations rules have been presented, as well as, the sorter development which took place during the last years in this area has been discussed in the paper. Using ore samples from Lubin concentrator, the preliminary tests and simulations have been carried in order to determine possibilities for Lubin ore sorting. The promising results have been achieved: sorting the selected particle fractions (12.5 mm to 35 mm), the possibility for production of final tailings with yield of 20 or 30% and with copper losses amounting 2.8 or 4.7%, respectively, have been found. Using available data, usefulness of implementation of a sorting system to Lubin concentrator has been evaluated. Considering the real particle fraction yields, appropriate to preliminary concentration, the total final tailing yield in sorting operation has been evaluated as a not bigger than 8 %. Simultaneously, one has concluded that the sorting tailing yield on the IInd technological line is approx 3 times lower than on the Ist line. Because of Lubin mine conditions, the possibility of preliminary tailing rejection with minimal copper losses can be utilized only to diminishing concentrator operation costs, thanks to production of the same mass of concentrate, however, with less mass of ore directed to milling and flotation. Additionally, range of research, which should be carried out for achieving data, necessary for elaboration of variant designing concepts of sorting system implementation and for carrying out a prefeasibility study, has been given.
PL
W referacie dokonano przeglądu nowoczesnych technik sortowania (sensor based sorting), koncentrując się na sortowaniu z wykorzystaniem promieniowania rentgenowskiego. Istota sortowania w urządzeniach wykorzystujących promieniowanie Roentgena polega na pozyskiwaniu frakcji surowca o określonej strukturze wewnętrznej i gęstości na podstawie współczynnika absorpcji promieniowania. Zaprezentowano konstrukcję separatora rentgenowskiego serii CXR (Comex X-ray sorting) firmy Comex, wykorzystującego technologię XRT (X-Ray Transmission). Postawiono tezę, że sortowanie z wykorzystaniem technologii XRT może stanowić alternatywę dla wstępnego wzbogacania rud Zn-Pb realizowanego we wzbogacalnikach cieczy ciężkiej zawiesinowej. Badaniom poddano rudę cynkowo-ołowiową z kopalni Olkusz Pomorzany o uziarnieniu 60-20 mm, stanowiącą nadawę do wzbogacalnika bębnowego oraz produkty rozdziału (frakcję pływającą i frakcję tonącą), będące efektem wstępnego wzbogacania. Produkty te poddano także sortowaniu w separatorze serii CXR-1000 firmy Comex. Wszystkie produkty poddano badaniom densymetrycznym w cieczy ciężkiej jednorodnej oraz analizie chemicznej w zakresie metali głównych (Zn, Pb). Wyniki badań wykazały, że stosując sortowanie w separatorze rentgenowskim, z rudy zawierającej: 1,8% Zn oraz 0,8% Pb, można uzyskać 13-24% materiału o zawartości: Zn od 10,96% do 5,86% z uzyskiem w granicach 79-81%, Pb od 5,42% do 2,89% z uzyskiem na poziomie 87-90%, jako odpowiednik frakcji tonącej wzbogacalnika z cieczą ciężką zawiesinową. Wyniki badań wykazały, że zastosowanie technologii sortowania rentgenowskiego pozwala na osiągnięcie zbliżonych wyników do tych, które uzyskiwane są metodą wzbogacania w cieczy zawiesinowej. Uproszczenie wstępnego wzbogacania poprzez stosowanie technologii suchych pozwoli na istotne obniżenie kosztów tych operacji. Optymalizacja warunków separacji winna wpłynąć na wysoką sprawność proponowanej technologii. Badania będą kontynuowane.
EN
The article presents the review of modern sensor-based sorting techniques, focusing on the X-ray sorting. The principle of the sorting process which uses X-ray technology is separation of a fraction of the raw material with a specific internal structure and density, based on radiation absorption coefficient. The construction of the X-ray separator CXR series (Comex X-ray sorting) produced by Comex AS that uses XRT technology (X-Ray Transmission) is described. There is a thesis that the sorting process using the XRT technology may be an alternative for pre-concentration of Zn-Pb ore which takes place in the heavy media drum separator. For this research the zinc-lead ore from the Olkusz Pomorzany mine of grain size 60-20 mm was prepared. The tests were carried out on the feed for the heavy media drum separator and products of separation (floating fraction and sinking fraction) being the effect of pre-concentration. These products were also separated in the Comex CXR-1000 series sorter. All products have been submitted to densimetric analysis in heavy homogenous liquid and chemical analysis of Zn and Pb content. The results showed that by using sorting in the X-ray separator for the Zn-Pb ore containing 1.8% Zn and 0.8% Pb, it can be achieved 13--24% of material with a content of Zn from 10.96% to 5.86% with a recovery 79-81%, a content of Pb from 5.42% to 2.89% with a recovery 87-90%, as an equivalent of sinking fraction of heavy medium separator. The tests data have proved that the use of X-ray sorting technology allows achieving similar results to those which are obtained by enrichment in a heavy media separator. Simplifying the pre-concentration through the use of dry technology will significantly reduce the cost of these operations. Optimization of separation conditions should affect the high efficiency of the proposed technology. The research will be continued.
PL
Dzięki wykorzystaniu sprężystości materiału udało się zaprojektować i zbudować urządzenie, którego celem jest identyfikacja odpadów opakowaniowych. W Skandynawii i Europie Zachodniej automaty do skupu opakowań wspomagają selektywną zbiórkę u źródła. Budowa tego typu maszyn oparta jest na informacji o kodzie kreskowym, jak również o kształcie skanowanego obiektu. Zasada działania takich urządzeń jest prosta – w pierwszej kolejności użytkownik deponuje odpad wewnątrz specjalnie przystosowanego w tym celu wsypu, w którym to znajdują się dwa równolegle napędzane wałki, mające za zadanie obrót obiektu wokół własnej osi w celu zeskanowania kodu kreskowego oraz kształtu. Jeżeli kod kreskowy oraz kształt się zgadzają, to odpad jest przyjmowany, a użytkownik otrzymuje zwrot kaucji. Problem pojawia się w momencie, gdy struktura obiektu zostanie zmieniona. Za przykład może posłużyć butelka z tworzywa sztucznego. Wspomniane urządzenia nie są w stanie rozpoznawać, a w następstwie przyjmować obiektów zgniecionych lub zmiażdżonych. W takim przypadku niemożliwe staje się zlokalizowanie na obiekcie kodu kreskowego, jak również zeskanowanie kształtu opakowania. Co więcej, zmiana przez producenta np. formy butelki, jak również symboliki na kodzie kreskowym, wymusza aktualizację baz danych w urządzeniach, co w większości przypadków stanowi czasochłonny, a co za tym idzie kosztowny proces. Niektóre z dostępnych na rynku automatów za pomocą dodatkowych czujników identyfikują również rodzaj tworzywa sztucznego lub metalu oraz uwzględniają masę rozpoznawanego opakowania. Pytanie tylko, czy istnieje alternatywa dla tego typu maszyn?
EN
Landfill in Wola Suchożebrska accepts waste from the area of Siedlce and few neighbouring municipalities. A strict monitoring has been carried out on the landfill since 2007. The objective of the research was to analyse the amount and the morphological composition of municipal waste in the landfill in Wola Suchożebrska and on this basis to assess the efficiency of actions related to limitation of waste. Segregation of waste in the landfill caused that despite the increase of the total weight of waste a storage weight has not increased and even it decreased. Efficiency of undertaken activities was often limited due to the reasons not depending on the persons who manage the landfill. Changes in the structure of waste do not allow careful planning of future use, however, an increasing participation of plant waste makes a composting process more popular.
PL
Składowisko odpadów w Woli Suchożebrskiej przyjmuje odpady z terenu miasta Siedlce oraz kilku gmin ościennych. Od roku 2007 prowadzony jest na składowisku ścisły monitoring. Celem prezentowanych badań była analiza ilości i składu morfologicznego odpadów komunalnych na składowisku w Woli Suchożebrskiej oraz na tej podstawie ocena skuteczności działań związanych z ich ograniczeniem. Segregacja odpadów na składowisku sprawiła, że pomimo wzrostu ogólnej masy odpadów przywożonych nie wzrosła a nawet zmalała masa składowana. Skuteczność podejmowanych działań była często ograniczana ze względów niezależnych od prowadzących składowisko Zmiany w strukturze odpadów nie pozwalają na dokładne zaplanowanie przyszłego wykorzystania jednak wzrastający udział odpadów pochodzenia roślinnego stwarza możliwość powszechniejszego procesu kompostowania.
18
Content available remote Metody sortowania odpadów tworzyw polimerowych
PL
Rozwój przemysłu chemicznego przyczynił się do wzrostu światowej produkcji tworzyw polimerowych. Tworzywa te, w krótkim czasie, stały się alternatywą dla wielu innych materiałów, często pochodzenia naturalnego, ze względu na lepsze właściwości użytkowe i łatwość obróbki oraz formowania. Efektem rosnącej produkcji tworzyw, stała się coraz to większa masa odpadów poużytkowych o długim czasie rozkładu. Najlepszym sposobem zmniejszenia ilości zalegających odpadów jest ponowne ich wykorzystanie. Przed ponownym zagospodarowaniem, mieszaninę odpadów polimerowych należy jednak rozdzielić na poszczególne frakcje. Do tego celu wykorzystuje się różne metody sortowania (ręczne, automatyczne - optyczne, na podstawie różnicy gęstości, przez flotację, elektrostatyczne, na podstawie selektywnej rozpuszczalności oraz na podstawie różnicy temperatury topnienia składników mieszaniny), scharakteryzowane w niniejszym artykule.
EN
The development of the chemical industry causes the increase of world production of plastics. These materials, in a short time, have become an alternative to many other materials, often natural, due to better performance, ease to process and the possibility of forming. A side effect of rapid growth is a production of large mass of plastics wastes with a long decay period. The best method to reduce amount of plastic waste is to reuse them. Before reusing these wastes, a polymer mixture should be separated into different fractions. For this purpose, different separation methods such as: manual separation, automatic - optical separation, separation on the basis of density difference, flotation, electrostatic separation as well as separation based on selective solubility and differences in melting points of the individual components of the mixture, are presented in this article.
EN
A theoretical, three-layer model of non-uniform sediment transport has been applied in our analysis of the sedimentation of navigable waterways tested under laboratory conditions. This model distinguishes three layers of moving sediment and, additionally, includes an assumption that sediment is not sorted out in the bedload layer but vertical grading occurs only when grains are lifted up in the contact layer. Above that layer, in the outer flow region, the grain size distribution of sediment remains unchanged. Moreover, it has been assumed that during the wave crest phase, sediment is transported in the bedload and contact layers as well as in the outer flow layer under the influence of a resultant current directed, as described in the present article, in the same direction as the propagating surface wave. During the wave trough phase, sediment transport occurs in the bedload and contact layers. The mathematical description of changes in the bed level (bathymetry), contained in this paper, divides sediment transport into the one in the positive direction, during the wave crest phase, in the wave propagation direction, and the one in the negative direction, during the wave trough phase, reverse to the wave propagation direction. The results obtained from modelling changes in bathymetry compared with the results from a laboratory experiment conducted in a wave flume under the wave and current conditions yielded satisfactory coincidence. The effect of including changes in the grain size distribution into the calculations proved to be highly significant. The calculations demonstrated that the applied model could be a useful tool for both predicting changes in the bathymetry in approach waterways to harbours and determining grain size distribution of sediment which fills up a waterway or the rate of sedimentation of a waterway.
PL
Do analizy zapiaszczania torów wodnych w warunkach laboratoryjnych wykorzystano trójwarstwowy model teoretyczny transportu osadów niejednorodnych granulometrycznie. Model ten wyszczególnia trzy warstwy ruchu rumowiska, przy czym założono, że w warstwie wleczenia osady nie są sortowane, a pionowe sortowanie odbywa się tylko w procesie podrywania ziaren w warstwie kontaktowej. Ponad tą warstwą - w zewnętrznym obszarze, rozkład granulometryczny osadu pozostaje niezmienny. Ponadto założono, że w fazie grzbietu fali osady są transportowane w warstwach wleczenia i kontaktowej oraz zewnętrznej - pod wpływem wypadkowego prądu, skierowanego w tę samą stronę, co propagująca fala powierzchniowa. W fazie doliny fali transport rumowiska odbywa się tylko w warstwach wleczenia i kontaktowej. W opisie matematycznym zmian poziomu dna (batymetrii) podzielono transport osadów na transport w kierunku dodatnim, odbywający się w czasie trwania grzbietu fali, w kierunku propagacji fali i kierunku ujemnym, odbywający się w kierunku przeciwnym w czasie trwania doliny fali. Wyniki modelowania zmian batymetrii w porównaniu z wynikami pochodzącymi z eksperymentu laboratoryjnego przeprowadzonego w kanale falowym w warunkach falowo-prądowych dały zadowalającą zgodność. Wpływ uwzględniania w obliczeniach zmian rozkładów uziarnienia osadów okazał się niezwykle istotny. Przeprowadzone obliczenia pokazały, że zastosowany model obliczeniowy może być użytecznym narzędziem służącym do prognozowania zarówno zmian batymetrii w obrębie torów podejściowych do portów, jak i w określaniu rozkładów granulometrycznych osadów wypełniających tor wodny, a także tempa zapiaszczania torów wodnych.
EN
Critical transport velocity, the thickness, width, length and the angle of sliding friction of Scots pine seeds harvested from three seed banks (conservation seed stand, commercial seed stand and seed plantation) were determined. The investigated attributes were compared by single classification analysis of variance, correlation, single-variable and multivariate regression analysis. The analyzed seed traits differed significantly between the specimens from the examined seed banks. The equations describing the correlations between the studied attributes were characterized by relatively low percentages of explained variation, which renders them unfit for designing seed and separation models.
PL
Wyznaczono prędkość krytyczną unoszenia, grubość, szerokość, długość i kąt tarcia ślizgowego nasion sosny zwyczajnej, zebranych z trzech odmiennych baz nasiennych (wyłączony drzewostan nasienny, gospodarczy drzewostan nasienny i plantacja nasienna). Porównywano te cechy, wykorzystując analizę wariancji z klasyfikacją pojedynczą, korelację oraz regresję jednej zmiennej i wielu zmiennych. Stwierdzono, że w większości przypadków analizowane cechy nasion z odmiennych baz nasiennych różnią się statystycznie. Równania współzależności między określanymi cechami charakteryzują się stosunkowo niskim procentem wyjaśnionej zmienności, co właściwie wyklucza ich zastosowanie do budowania modeli nasion i procesów rozdzielczych.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.