Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 165

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  China
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
PL
Celem artykułu jest przestawienie obecnych relacji w handlu produktami rolno-spożywczymi między Polską a Chinami oraz ocena perspektyw rozwoju polskiego eksportu rolno-spożywczego do Chin. Wielkość gospodarki Chin sprawia, że o wejście na rynek Państwa Środka konkurują najwięksi producenci i eksporterzy produktów rolno-spożywczych na świecie. Również polscy przedsiębiorcy postrzegają Chiny jako jeden z najbardziej perspektywicznych rynków zbytu i prowadzą intensywne działania mające na celu zwiększenie sprzedaży. Mimo podejmowanych starań, eksport produktów rolno-spożywczych z Polski do Chin jest wciąż niewielki. Wprawdzie w 2019 r. osiągnął on rekordową wartość 207 mln euro, ale nadal stanowiło to zaledwie 0,7% eksportu rolno-spożywczego ogółem. Wybuch pandemii COVID-19 w Chinach pod koniec 2019 r. spowodował dodatkowe niespotykane dotąd perturbacje w handlu zagranicznym.
EN
The aim of the article is to present the current trade relations between Poland and China and to assess the prospects of development of Polish agri-food exports to China. The size of the Chinese economy is the main reason why the largest producers and exporters of agri-food products in the world are competing to enter its market. Polish entrepreneurs also perceive China as one of the most promising sales markets and carry out intensive activities aimed at increasing sales. Despite the efforts made, the exports of agri-food products from Poland to China is still small. Although it reached a record value of EUR 207 million in 2019, it was still only 0.7% of total agri-food export. The outbreak of the COVID-19 pandemic at the end of 2019 caused additional unprecedented perturbations in foreign trade.
EN
Miao embroidery of the southeast area of Guizhou province in China is a kind of precious intangible cultural heritage, as well as national costume handcrafts and textiles, with delicate patterns that require exquisite workmanship. There are various skills to make Miao embroidery; therefore, it is difficult to distinguish the categories of Miao embroidery if there is a lack of sufficient knowledge about it. Furthermore, the identification of Miao embroidery based on existing manual methods is relatively low and inefficient. Thus, in this work, a novel method is proposed to identify different categories of Miao embroidery by using deep convolutional neural networks (CNNs). Firstly, we established a Miao embroidery image database and manually assigned an accurate category label of Miao embroidery to each image. Then, a pre-trained deep CNN model is fine-tuned based on the established database to learning a more robust deep model to identify the types of Miao embroidery. To evaluate the performance of the proposed deep model for the application of Miao embroidery categories recognition, three traditional non-deep methods, that is, bag-of-words (BoW), Fisher vector (FV), and vector of locally aggregated descriptors (VLAD) are employed and compared in the experiment. The experimental results demonstrate that the proposed deep CNN model outperforms the compared three non-deep methods and achieved a recognition accuracy of 98.88%. To our best knowledge, this is the first one to apply CNNs on the application of Miao embroidery categories recognition. Moreover, the effectiveness of our proposed method illustrates that the CNN-based approach might be a promising strategy for the discrimination and identification of different other embroidery and national costume patterns.
PL
W czerwcowym wydaniu Zieleni Miejskiej zabraliśmy czytelników do Suzhou - miasta ogrodów. Kontynuując spacer po tym wyjątkowym, położonym w południowo-wschodniej części Chin mieście, odwiedzimy kolejne ogrody z Listy Światowego Dziedzictwa UNESCO.
PL
Miasto Suzhou położone jest w południowo-wschodniej części Chin, w prowincji Jiangsu, niedaleko Szanghaju. Jest to jedno z wielu miast chińskich z tradycyjnym ośrodkiem handlowym i rzemieślicznym, jednak na tle innych wyróżnia się historią i niezwykle dynamicznym rozwojem.
EN
The influence of external and internal factors on the formation of the figurative language of the burial murals of the Han period has been analyzed. The ancient Chinese burial murals in the tombs of the Han era are known much less than traditional Chinese painting and architecture. Therefore, using the methods of historical analysis, comparative analysis, the analytical method and graph-analytical method, the influence of the worldview and religious ideas of the Han period on the figurative language of the murals of tombs was determined, and the main plot compositions and descriptions of typical performance techniques were listed. The specificity of the frescoes of the Han period was that they were composed of individual details—hollow bricks or stone slabs painted outward on a white base. They were numbered and installed in the appropriate places. It is believed that it was the funeral frescoes of the Han era that became an innovative breakthrough in painting towards a realistic, rather than fantastic and mystical, depiction of the world.
PL
W artykule przeanalizowano wpływ czynników zewnętrznych i wewnętrznych na kształtowanie się języka figuratywnego malowideł funeralnych z okresu dynastii Han. Starożytne chińskie ścienne malowidła funeralne w grobowcach z epoki Han są znacznie mniej znane niż tradycyjne chińskie malarstwo i architektura. W związku z powyższym za pomocą metod analizy historycznej, analizy porównawczej, metody analitycznej i metody analityczno- graficznej określono wpływ światopoglądu i idei religijnych okresu dynastii na język figuratywny malowideł grobowców, tematykę głównych kompozycji i opisy. Wymieniono także typowe techniki wykonawcze. Specyfika fresków z okresu dynastii Han polegała na tym, że składały się z pojedynczych elementów – cegły drążonej lub kamiennych płyt pomalowanych na zewnątrz, na białej podstawie. Zostały one ponumerowane, a następnie zainstalowane we właściwych miejscach. Uważa się, że właśnie freski pogrzebowe z epoki Han stały się przełomem w malarstwie w kierunku realistycznego, a nie fantastycznie mistycznego odzwierciedlenia świata.
PL
Dynamiczny rozwój gospodarki Chin, generujący stale rosnące zapotrzebowanie na energię spowodował dynamiczny rozwój komunikacji kolejowej z północnym sąsiadem – Rosją. Duże zapotrzebowanie na węgiel kamienny, ropę naftową, czy drewno w Chinach, z drugiej strony możliwość eksportu podobnych towarów z rosyjskiej Syberii spowodowała dynamiczny rozwój stosunków handlowych pomiędzy oboma krajami, co pozwoliło skupić się na rozwoju gospodarek obu krajów i odsunąć na bok trudną przeszłość. Ponieważ przewóz podobnych ładunków to wręcz idealne zastosowanie kolei, zatem zarówno w Rosji, jak i Chinach transport szynowy otrzymał silny impuls do rozwoju. Nowym pomysłem powstałym w Chinach jest inicjatywa Jedwabnego Szlaku, czy kolejowych przewozów kontenerów z Chin do Europy, z wykorzystaniem Magistrali Transsyberyjskiej. Zachęcone pomysłem RŻD rozwijają powyższą koncepcję, zapraszając do współpracy także inne duże gospodarki Dalekiego Wschodu – Japonii i Korei Płd.
EN
The dynamic development of the Chinese economy, generating a suc- cessively growing demand for energy, resulting in a dynamic develop- ment of railway communication with its northern neighbor - Russia. High demand for hard coal, oil, and wood in China, on the other hand, the possibility of exporting similar goods from Russian Siberia has resulted in a dynamic development of trade relations between the two countries, which has allowed to focus on the development of the economies of both countries and put aside the difficult past. Since the transport of simi- lar loads is an ideal application of railways, rail transport has received a strong impetus for development in both Russia and China. A new idea emerging in China is the Silk Road initiative, or rail transport of contain- ers from China to Europe, using the Trans-Siberian Railway. Encouraged by the idea, RŻD develops the above concept, inviting to cooperation also other large economies of the Far East - Japan and South Korea.
PL
Wirus to mały czynnik zakaźny, który replikuje się tylko w żywych komórkach organizmu. Wirusy nie mają własnego metabolizmu i wymagają komórki gospodarza do wytwarzania nowych produktów. Dlatego nie mogą naturalnie rozmnażać się poza komórką gospodarza. Kompletna cząstka wirusa, zwana wirionem, składa się z kwasu nukleinowego (DNA lub RNA) otoczonego ochronną warstwą białka zwaną kapsydem. W grudniu 2019 roku nowatorski koronawirus (2019-nCoV) został rozpoznany w Wuhan w Chinach i spowodował ciężką chorobę i śmierć. Koronawirusy (CoV) to duża rodzina wirusów, które powodują choroby, od zwykłego przeziębienia do poważniejszych chorób, takich jak Bliskowschodni Zespół Niewydolności Oddechowej (MERS-CoV) i Zespół Ciężkiej Ostrej Niewydolności Oddechowej (SARS-CoV). Nowy koronawirus (nCoV) to nowy szczep, który nie został wcześniej zidentyfikowany u ludzi. Koronawirusy to wirusy RNA, które można podzielić na 4 rodzaje: alfa, beta, gamma i delta, z których wiadomo, że CoV alfa i beta zakażają ludzi. Objawy obejmują gorączkę, złe samopoczucie, suchy kaszel, duszność i zaburzenia oddechowe. Uważa się, że rozprzestrzenianie się osoby na człowieka występuje głównie poprzez kropelki oddechowe wytwarzane, gdy zarażona osoba kaszle lub kicha, podobnie jak rozprzestrzenianie się grypy i innych patogenów oddechowych. Od 31 grudnia 2019 r. do 9 lutego 2020 r. zgłoszono 37 609 potwierdzonych laboratoryjnie przypadków zakażenia nowym koronawirusem (2019-nCoV) i 815 zgonów. Liczba zakażonych na całym świecie rośnie z dnia na dzień.
EN
A virus is a small infectious agent that replicates only inside the living cells of an organism. Viruses do not have their own metabolism, and require a host cell to make new products. They therefore cannot naturally reproduce outside a host cell. A complete virus particle, known as a virion, consists of nucleic acid (DNA or an RNA) surrounded by a protective coat of protein called a capsid. In December 2019 pathogenic novel coronavirus (2019-nCoV), was recognised with’s in Wuhan, China, and has caused serious illness and death. Coronaviruses (CoV) are a large family of viruses that cause illness ranging from the common cold to more severe diseases such as Middle East Respiratory Syndrome (MERS-CoV) and Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS-CoV). A novel coronavirus (nCoV) is a new strain that has not been previously identified in humans. Coronaviruses are RNA viruses that can be divided into 4 genera: alpha, beta, gamma and delta, of which alpha and beta CoVs are known to infect humans. Symptoms include fever, malaise, dry cough, shortness of breath and respiratory distress. Person-to-person spread is thought to occur mainly via respiratory droplets produced when an infected person coughs or sneezes, similar to how influenza and other respiratory pathogens spread. Since 31 December 2019 and as of 9 February 2020, 37609 laboratory-confirmed cases of novel coronavirus (2019-nCoV) infection have been reported and 815 deaths. The number of infected worldwide is increasing day by daily.
EN
The main aim of the article is to considers whether China may poses non-military threat to Balitc states in terms of Belt and Road Initiative. In the face of growing presence of China in Europe, special services have recently noted that huge array of investment, being a part of Belt and Road Initiatve may leverage on national security of Baltic states.
EN
China is now a second biggest economy in the world. In the last decade the Middle Kingdom’s international presence was very intensive. In 2013, President of China, Xi Jinping, announced new Chinese global initiative called One Belt and Road (New Silk Road). It is an opportunity for China for further development, expanding its sphere of influence and strengthening its position in the international arena. The article presents issues concerning cooperation between the PRC and the countries of the African continent as well as the PRC and the Middle East. The article deals with the topic of Chinese energy security related to the import of crude oil to this country. The topic of the New Silk Road was presented, which aims to strengthen economic cooperation between countries on its route. The Chinese concept is based on two types of transport: sea and rail. It is a long-term and relatively new project, which is why it is constantly evolving and its scale is growing. This initiative may lead to a change in contemporary international economic order. China is the biggest importer of crude oil. The markets exporting oil to China such as Saudi Arabia, Iran and Angola are planned to be part of the New Silk Road. The Beijing’s new tool of diplomacy can serve as a prominent engine to maintain China’s energy security in importing this raw material.
PL
Chiny są teraz drugą co do wielkości gospodarką na świecie. W ostatniej dekadzie międzynarodowa obecność Państwa Środka była bardzo intensywna. W 2013 r. Prezydent Chin Xi Jinping ogłosił nową chińską globalną inicjatywę One Belt and Road (Nowy Jedwabny Szlak). Jest to szansa dla Chin na dalszy rozwój, poszerzenie strefy wpływów i umocnienie pozycji na arenie międzynarodowej. W artykule zostały przedstawione zagadnienia dotyczące współpracy pomiędzy ChRL i krajami kontynentu afrykańskiego oraz ChRL i krajami bliskiego wschodu. Artykuł porusza temat chińskiego bezpieczeństwa energetycznego związanego z importem do tego kraju ropy naftowej. Przedstawiony został temat Nowego Jedwabnego Szlaku, który ma na celu zacieśnienie współpracy gospodarczej między krajami na swojej trasie. Chińska koncepcja opiera się na dwóch rodzajach transportu: morskim i kolejowym. Projekt Nowego Jedwabnego Szlaku jest relatywnie nowy oraz długoterminowy dlatego ciągle się rozwija, a jego skala będzie rosnąć. Ta inicjatywa może doprowadzić do zmiany współczesnego międzynarodowego ładu gospodarczego. Chiny są największym importerem ropy naftowej. Rynki eksportujące ropę do Chin, takie jak Arabia Saudyjska, Iran i Angola, mają być częścią Nowego Jedwabnego Szlaku. Nowe narzędzie dyplomacji w Pekinie może być ważnym motorem utrzymania bezpieczeństwa energetycznego Chin w imporcie tego surowca.
11
Content available remote Nauka : czy Chiny wyprzedzą Amerykę?
EN
Under a particular context of China’ eco-civilization construction in the New Era after the 18th national congress of CPC, an interesting question is that the discourse of socialist eco-civilization and its practice can to what an extent reshape or change the relationship among eco-capital, green technology and public participation in achieving a better environmental governance. A field-study in Fuzhou City, Jiangxi Province, shows clearly that there are both great hope for a radical reconstruction and multitudinous difficulties and challenges in front of the pioneering Green enterprises and the pilot areas of eco-civilization construction.
PL
W szczególnym momencie budowy eko-cywilizacji Chin w Nowej Erze po 18. kongresie narodowym KPCh interesującym jest, że koncepcja socjalistycznej eko-cywilizacji w praktyce może do pewnego stopnia przekształcić lub wręcz zmienić relacje pomiędzy eko-kapitałem, zieloną technologią i udziałem społeczeństwa w celu osiągnięcia lepszego zarządzania środowiskiem. Badanie przeprowadzone w mieście Fuzhou, w prowincji Jiangxi, wykazały, że wśród mieszkańców istnieje wielka nadzieja na radykalną przebudowę, zarazem jednak występuje mnogość trudności i wyzwań stojących przed pionierskimi zielonymi przedsiębiorstwami i pilotażowymi obszarami budowy eko-cywilizacji.
EN
The coronavirus Covid-19 pandemic has disrupted social stability in many countries around the world. This has consequences for sustainable development. In a situation of stability, two competing pillars of sustainable development: the economic and the environmental one, are in the lead – as long as the basic needs of most people are satisfied. In the conditions of instability, the social pillar begins to dominate, pushing the economic and environmental pillars to the background. The fight against the pandemic is or has been carried out in different countries in different ways. We can talk about the Chinese, Taiwanese, or European models, among others. In the United Kingdom, the laissez-faire model was used for a short time. This was an interesting strategy (though a very risky one) that attempted to reconcile different pillars of sustainable development in the face of crisis, seeking a compromise between health considerations, social situation, and the requirements of the economy. However, this approach was quickly rejected under the influence of public opinion, the media and scientific authorities. In the situation of impending crisis, the social pillar began to dominate. The dilemma economy vs. security was resolved according to the hierarchy of needs (with security being a more basic need). This is a tip for the future – for social policy and planning in times of stability. In a situation of deep biological crisis (as opposed to economic crises), the social factor comes to the fore in the end, at the expense of all others. Within the social factor, the hierarchy of goals will be established according to the hierarchy of needs.
PL
Pandemia koronawirusa zaburzyła stabilizację społeczną w wielu krajach świata. Ma to konsekwencje dla zrównoważonego rozwoju. W warunkach stabilizacji prym wiodą konkurujące ze sobą filary rozwoju zrównoważonego: ekonomiczny i środowiskowy – o ile zaspokojone są podstawowe potrzeby większości społeczeństwa. W warunkach braku stabilizacji zaczyna dominować filar społeczny spychając filar ekonomiczny i w jeszcze większym stopniu środowiskowy na plan dalszy. Walka z pandemią przebiega lub przebiegła w różnych krajach w różny sposób. Można mówić o modelu chińskim, tajwańskim, europejskim, itp. W Wielkiej Brytanii przez krótki czas postawiono na model liberalny. Był ciekawą propozycją (choć bardzo ryzykowną), pogodzenia filarów zrównoważonego rozwoju w obliczu kryzysu, szukania kompromisu między względami zdrowotnymi, sytuacja społeczną i wymogami gospodarki. Został on jednak dość szybko odrzucony pod wpływem opinii publicznej, mediów i autorytetów naukowych. W sytuacji nadciągającego kryzysu dominować zaczął filar społeczny. Dylemat ekonomia vs. bezpieczeństwo został rozwiązany zgodnie z hierarchią potrzeb (potrzebą bardziej podstawową jest bezpieczeństwo). To wskazówka na przyszłość – dla polityki społecznej i planowania w czasach stabilizacji. W sytuacji głębokiego kryzysu o źródłach biologicznych (w odróżnieniu od kryzysów ekonomicznych) w ostatecznym rachunku dochodzi do głosu przede wszystkim czynnik społeczny, kosztem wszystkich innych. Zaś w obrębie czynnika społecznego hierarchia celów zostanie ustanowiona zgodnie z hierarchią potrzeb.
EN
As China started its transition from centrally planned to the market economy, entrepreneurship has become one of the major forces for its economic development. However, there is still a significant research gap in the area of female entrepreneurship in China and its correlation with gender inequalities. The shift to the neo-liberalism and promotion of the self-reliance of the individual led to the reinforcement of the traditional gender norms, which affected not only female entrepreneurs, but women in general. Such a context deserves a more in-depth analysis and attention. Applying the method of the semistructured in-depth interviews, this study, conducted with female business leaders of the Greater Bay Area (GBA), focuses on the ways in which the dominant discourses of both entrepreneurial ‘ideal’ and gender roles are internalised and reinforced, shaping women’s experience and opportunities as entrepreneurs and managers of their businesses. It’s findings suggest that despite the fact that economic growth of China continues, the situation for female entrepreneurs is likely not to improve as they are still constrained by their role of primary carer and the traditional gender norms which contradict with their leadership and management positions.
PL
Kiedy Chiny rozpoczęły przechodzenie od gospodarki planowanej centralnie do gospodarki rynkowej, przedsiębiorczość stała się jedną z głównych sił napędowych ich rozwoju gospodarczego. Jednak nadal istnieje znaczna luka badawcza w obszarze przedsiębiorczości kobiet w Chinach i jej korelacji z nierównościami płci. Przejście do neoliberalizmu i promowanie samodzielności jednostki doprowadziło do wzmocnienia tradycyjnych norm dotyczących płci, co dotknęło nie tylko kobiety przedsiębiorcze, ale ogólnie kobiety. Taki kontekst zasługuje na głębszą analizę i uwagę. Wykorzystując metodę częściowo ustrukturyzowanych wywiadów pogłębionych, badanie to, przeprowadzone z kobietami liderami biznesu z obszaru Greater Bay Area (GBA), koncentruje się na sposobach internalizacji dominujących dyskursów zarówno ról przedsiębiorczych, jak i ról płciowych. oraz wzmocnione, kształtowanie doświadczenia i możliwości kobiet jako przedsiębiorców i kierowników swoich przedsiębiorstw. Wyniki sugerują, że pomimo utrzymującego się wzrostu gospodarczego w Chinach, sytuacja kobiet-przedsiębiorców prawdopodobnie nie ulegnie poprawie, ponieważ nadal ogranicza je pełniona przez nie rola głównej opiekunki oraz tradycyjne normy dotyczące płci, które są sprzeczne z ich kierownictwem i stanowiskami kierowniczymi.
15
Content available remote Badania palnych ETICS z barierami ogniowymi
EN
The article provides a comparative analysis of the flora and endemism of the western and eastern part of the KetpenTemerlik range in Kazakhstan and China, which is the eastern tip of the Northern Tian Shan. The flora of the entire Ketpen-Temerlik range includes 1890 species of vascular plants belonging to 593 genera and 120 families. In the western part of the ridge (in Kazakhstan), 1747 species were identified, belonging to 585 genera and 111 families and in the eastern part (in China), 1673 species belonging to 577 genera and 117 families. Angiosperms make up 98.4% of the ridge flora, 80.0% of which are dicotyledonous and 18.5% are monocotyledonous. The analysis of the largest flora families of the entire Ketpen-Temerlik range allowed us to identify 28 of the largest families by the largest number of species. The families with the largest number of species are Asteraceae (308 species), Poaceae (166), Fabaceae (133), Brassicaceae (105), Caryophyllaceae (93), Rosaceae (90), Lamiaceae (81), Chenopodiaceae (75), Ranunculaceae (74) and Scrophulariaceae (57). The major genera are Astragalus (43 species), Artemisia (38), Taraxacum (34), Carex (33), Allium (33), Potentilla (31), Ranunculus (22), Oxytropis (21), Veronica (20), Poa (18), and Saussurea (18).
EN
Emerging technologies represent the direction of the new industrial revolution of promoting sustainable economic and social development, and strategic emerging industries have developed rapidly in China. The development of these emerging technology industries requires more mineral resources as raw materials, especially the need for specific minerals, has increased. The unsatisfied growing demand for minerals used in emerging technologies or an unexpected supply disruption in major producing countries could have an impact on economic development. There are only several studies on the supply of mineral resources from the perspective of mineral resources needed by the development of China’s emerging industries. To assess the criticality of the minerals needed by the strategic emerging industries in China, this paper adopts three indicators: import concentration, the volatility of prices and the application requirements by the Chinese 13th five-year plan dedicated to strategic emerging industries in 2016. Furthermore, 34 types of nonfuel minerals and mineral raw materials are separated into three categories. Finally, this paper indicates that the three indexes are all high for 8 minerals with supply risks, application in emerging technologies, and substantial market fluctuations which need the support of special policies. Two indexes of three Level-II indicators are high for 14 minerals which need different policy combination measures, and one index is high for 12 minerals which also needs attention, all of which were analyzed.
PL
Nowo powstające technologie stanowią kierunek nowej rewolucji przemysłowej promującej zrównoważony rozwój gospodarczy i społeczny, a strategiczne wschodzące branże przemysłu szybko rozwinęły się w Chinach. Rozwój tych nowo powstających branż technologicznych wymaga wykorzystania znacznej ilości zasobów surowców mineralnych, a zwłaszcza ściśle określonych surowców mineralnych. Niezaspokojony rosnący popyt na surowce mineralne (pierwiastki, minerały, surowce mineralne metaliczne) wykorzystywane w nowo powstających technologiach lub nieoczekiwane zakłócenie dostaw z produkujących je krajów może mieć wpływ na rozwój gospodarczy. Występują nieliczne badania dotyczące podaży zasobów surowców mineralnych z punktu widzenia zasobów surowców mineralnych potrzebnych do rozwoju wschodzących branż przemysłu w Chinach. Aby ocenić krytyczność surowców mineralnych potrzebnych strategicznym wschodzącym branżom przemysłu w Chinach, w artykule przyjęto trzy wskaźniki: koncentrację importu, zmienność cen i wymogi dotyczące zastosowania zawarte w trzynastym chińskim planie pięcioletnim poświęconym strategicznym wschodzącym przemysłom w 2016 roku. Ponadto 34 rodzaje surowców mineralnych (pierwiastki, metale, surowce mineralne niepaliwowe) podzielono na trzy kategorie. Ostatecznie, w artykule pokazano, że wszystkie trzy indeksy są wysokie dla 8 surowców mineralnych z ryzykiem ich dostaw, zastosowaniem w nowych technologiach i znacznymi wahaniami rynku, które wymagają specjalnej polityki wsparcia. Dwa wskaźniki z trzech wskaźników poziomu II są wysokie dla 14 surowców mineralnych, które wymagają kombinacji różnej polityki wsparcia, a jeden wskaźnik jest wysoki dla 12 surowców mineralnych, które również wymagają uwagi spośród wszystkich, które zostały przeanalizowane.
PL
Miasta chińskie kojarzą nam się z wielkimi aglomeracjami, które borykają się z ogromnym przeludnieniem, smogiem, zabudowanymi czy wręcz zabetonowanymi terenami, w których nie ma skrawka zieleni i kawałka nieba nad nimi. Ale są to tylko nasze wyobrażenia, które kreujemy, będąc daleko od chińskiej ulicy.
EN
This paper presents trade between China and Europe along the historical Silk Road, based on the materials from the Warsaw press published in the second half of the 19th century. The 19th century was a period of intense military actions led by the European empires in the Far East. The defeat of the Qing Dynasty during the Opium Wars marked the so-called cutting of the “Chinese cake” and the gradual fall of the empire. The events of this period caused an increased interest in the subject of the Middle Kingdom among Europeans and also in the Polish press.
20
Content available Education along the Belt and Road
EN
The Belt and Road Initiative (BRI) is focused on extending the cooperation between China and the countries of Central Asia, the Middle East, Africa, and Europe. The five goals laid out by the Chinese government, along with unimpeded trade and financial integration, include people-to-people bonds. This last goal is to be achieved by education and international academic cooperation. In 2016, China’s Ministry of Education provided a detailed framework that stated which educational projects may be implemented within the BRI. The aim of this research is to analyze, based on the official documents proposed by Chinese ministries, the variety of educational programs offered by the Chinese government to the BRI countries. Furthermore, their strengths and weaknesses will be shown, and the article will also focus on the opportunities available for Polish higher education institutions that may profit from well-led projects.
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.