Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 106

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  spatial analysis
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
PL
W pracy opisano przebieg nieniszczących badań konstrukcji podziemnego zbiornika na wodę oraz przeprowadzono analizę statyczno-wytrzymałościową. W zakres wykonanych prac wchodziła pełna inwentaryzacja obiektu, badania nieniszczące ścian i stropu zbiornika oraz analiza numeryczna pracy całego obiektu z wykorzystaniem programu opartego na MES. Określono możliwość dalszego użytkowania zbiornika.
EN
The paper describes the course of non-destructive testing of the structure of the underground water tank and the static and strength analysis performed. The scope of work included a full inventory of the facility, non-destructive testing of the walls and ceiling of the tank, and numerical analysis of the operation of the entire facility using a program based on MES. The possibility of further use of the tank was determined.
EN
Ensuring the high accessibility of railway stops and stations is essential to effective transport systems in urban areas. There are different ways to analyze accessibility at the station level. In this paper, it has been assumed that railway stops and stations should be located in places with significant demand for passenger rail transport characterized by a highly dense and diversity-rich land use structure. Therefore, the presented classification uses data on the built environment in the surroundings of these elements of the railway infrastructure, with particular attention to the type of each building. The analysis was performed for the Metropolis GZM area. Based on the gathered spatial data, railway stops and stations in the aspect of the density and diversity of the built environment in their vicinity were classified. This classification can be applied to the assessment of accessibility.
3
Content available Equity of transit need in Baghdad City
EN
Public transportation plays a significant role in urban areas, transporting a large percentage of people. There is no existing study dealing with the balance between transportation demand and supply in Baghdad city; thus, there is a need to assess service equity before implementing any major services. The aim of the present research is to study the equity of transit need. The methodology uses geographic information systems (GISs) and spatial multi-criteria analysis to determine equity. Nine criteria were used in this study (land use, population density, commercial activities, medical locations, bus stops walkability, educational activities, bus terminal, and income) to determine a transit need map. Expert opinion surveys are conducted to determine pairwise comparisons between these criteria to estimate the weight of each criterion. Spatial analysis in ArcGIS 10.8 is utilized to apply methodology. The transit need map is obtained, and the need for transit service is represented by a value for each cell. In addition, the map output is important to public transit planning, as it maximizes the optimal transit route selection depending on the transit need. The output of this study (a transit need map) represents a powerful tool for the decision-makers to prioritize transportation programs and ranking alternatives. Gap analysis is used to measure equity between various zones. The results show that the transit supply provides higher service coverages in the Central Business District (CBD) and decreases as the distance to CBD increases.
EN
Aim: The aim of the article is to analyse the recording of false alarm cases using the Decision Support System of the State Fire Service (SWD PSP) in terms of certain requirements for a firefighter creating information from an incident. The cases under consideration belong to one of the types of incidents involving fire protection units. Introduction: Since 1993, when PSP began recording incidents using a database system, the scope of information on false alarms has not changed. To this day, in the incident sheet constituting Annex No. 5 to the regulation on the detailed organization of the national rescue and firefighting system, there is no false alarm as a separate type of incident apart from fire and local emergency. A detailed analysis of the data on false alarms was created in connection with the need to prepare a speech by representatives of KG PSP during a scientific conference organized by CNBOP-PIB entitled “False alarms generated by fire alarm systems”. The authors did not limit themselves to the analysis of alarms from detection installations, and the material was expanded to include a spatial analysis of the occurrence of such events. Methodology: The results of the authors’ own analyses performed on the basis of data collected in SWD PSP and software from the geographic information systems (GIS) were used. In their deliberations, the authors also relied on years of experience in creating and revising the rules for recording incidents in SWD PSP and building a new information system for fire protection units. Conclusions: The scope of data collected by PSP on false alarms is insufficient to carry out accurate and thorough analyses, particularly with regard to the causes of occurrence, detailed information about the facility (site of the incident) and the equipment of buildings with fire alarm systems and others that facilitate or hinder the activities of fire protection units. There is an urgent need to expand the minimum scope of data needed to be recorded in PSP databases. The presented analytical results also indicate that there is insufficient distinction between a local emergency and a false alarm. The upcoming revision of the rules for recording events is expected to include provisions that should improve the quality of data. However, a more detailed analysis will be possible only after the implementation of the newly built SWD PSP, including, among other things, an operational module of the object catalogue.
PL
Cel: Celem artykułu jest analiza ewidencjonowania przypadków alarmów fałszywych za pomocą Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej (SWD PSP) pod kątem określonych wymagań wobec strażaka tworzącego informację ze zdarzenia. Rozpatrywane przypadki należą do jednego z rodzajów zdarzeń, w których uczestniczą jednostki ochrony przeciwpożarowej. Wprowadzenie: Od 1993 roku, kiedy rozpoczęto w PSP ewidencjonowanie zdarzeń za pomocą systemu bazodanowego, zakres informacji dotyczących alarmów fałszywych nie uległ zmianie. Do dzisiaj w formatce ze zdarzenia stanowiącej załącznik nr 5 do rozporządzenia w sprawie szczegółowej organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego brak jest alarmu fałszywego jako odrębnego rodzaju zdarzenia poza pożarem i miejscowym zagrożeniem. Szczegółowa analiza danych dotyczących alarmów fałszywych powstała w związku z potrzebą przygotowania wystąpienia przedstawicieli KG PSP podczas konferencji naukowej organizowanej przez CNBOP-PIB pt. „Fałszywe alarmy generowane przez systemu sygnalizacji pożarowej”. Autorzy nie ograniczyli się tylko do analizy alarmów z instalacji wykrywania, a materiał został rozszerzony o analizę przestrzenną występowania tego rodzaju zdarzeń. Metodologia: Wykorzystano wyniki własnych analiz autorów wykonanych na podstawie danych zgromadzonych w SWD PSP oraz oprogramowanie z zakresu systemów informacji geograficznej (GIS). W swoich rozważaniach autorzy opierali się również na wieloletnim doświadczeniu przy tworzeniu i nowelizowaniu zasad ewidencjonowania zdarzeń w SWD PSP oraz budowie nowego systemu informatycznego dla jednostek ochrony przeciwpożarowej. Wnioski: Zakres danych gromadzonych przez PSP w zakresie alarmów fałszywych jest niewystarczający do przeprowadzenia dokładnych i wnikliwych analiz, w szczególności w zakresie przyczyn wystąpienia, szczegółowych informacji o obiekcie (miejscu zdarzenia) oraz wyposażeniu budynków w systemy sygnalizacji pożarowej oraz inne ułatwiające lub utrudniające prowadzenie działań jednostkom ochrony przeciwpożarowej. Istnieje pilna potrzeba rozbudowania minimalnego zakresu danych niezbędnych do ewidencjonowania w bazach danych PSP. Przedstawione wyniki analiz wskazują również na niedostateczne rozgraniczenie pomiędzy miejscowym zagrożeniem a alarmem fałszywym. Najbliższa nowelizacja zasad ewidencjonowania zdarzeń ma zawierać zapisy, które powinny poprawić jakość danych. Dokładniejsza analiza będzie jednak możliwa dopiero po wdrożeniu nowobudowanego SWD PSP, uwzględniającego między innymi moduł operacyjnego katalogu obiektów.
EN
The paper presents the results of research on the landslide distribution according to the administrativ subdivision of the Sudetes (SW Poland). It is the first comprehensive analysis of this problem for the Polish part of the Sudetes, which is based on the published data, cartographic materials and spatial databases. The index of landslide occurrence for each county has been calculated, and the number and types of buildings and roads located on landslides have been distinguished. The results were used for preliminary identification of hazards, which, in turn, provide information for the county governments, on various levels, useful for spatial planning and practical risk management.
EN
The development of the real estate market necessitates a continuous need for analyses regarding the distribution of the number of transactions and level of transaction prices of real estate. This information is important for many market participants, such as investors, property owners, creditors, developers, as well as state and local government administration (for fiscal reasons). Transaction price data are systematically collected by administration units and are generally available to citizens. However, prices themselves do not provide sufficient information for the average user. Only when combined with geospatial data, they constitute complete and userexpected information. This publication analyses the distribution of unit transaction prices and the number of housing real estate transactions in the city of Katowice. A publicly available QGIS programme was used for the analysis. The results of the research proved the usefulness of the methodology used. Using the Voronoi diagram, the spatial distribution of the number of transactions in the studied area was presented. Using the methods of graphical data visualisation, the distribution of transaction prices in individual plats and the change in the distribution of transaction prices depending on the distance from the city centre were presented. In the case of the number of concluded transactions, plat 2 dominates, both on the primary and secondary market. In addition, in both cases, 2019 was the year with the most activity. Whereas, the highest transaction prices were recorded in 2020. In secondary trading, it was plat 14, and in primary trading – plat 3. The last year of the analysis is the period in which there was a large jump in prices, with a decrease in the number of transactions.
PL
Rozwój rynku nieruchomości wymusza ciągłą potrzebę prowadzenia analiz dotyczących rozkładu liczby transakcji i poziomu cen transakcyjnych nieruchomości. Informacje te są istotne dla wielu uczestników rynku jakimi są np. inwestorzy, właściciele nieruchomości, kredytodawcy, deweloperzy, a także administracja państwowa i samorządowa (ze względów fiskalnych). Dane dotyczące cen transakcyjnych są systematycznie gromadzone przez jednostki administracji i powszechnie dostępne dla obywateli. Jednak, ceny same w sobie, nie stanowią wystarczającej informacji dla przeciętnego użytkownika. Dopiero po ich połączeniu z danymi geoprzestrzennymi, stanowią pełną i oczekiwaną przez użytkownika informację. W niniejszej publikacji przeprowadzono analizę rozkładu jednostkowych cen transakcyjnych oraz liczby transakcji nieruchomości lokalowych o charakterze mieszkalnym, na obszarze miasta Katowice. Do analizy wykorzystano ogólnodostępny program QGIS. Wyniki badań dowiodły użyteczności zastosowanej metodyki. Wykorzystując poligony Woronoja przedstawiono przestrzenny rozkład liczby transakcji na badanym obszarze. Wykorzystując metody graficznej wizualizacji danych przestawiono rozkład cen transakcyjnych w poszczególnych obrębach ewidencyjnych oraz zmianę rozkładu cen transakcyjnych w zależności od odległości od centrum miasta. W przypadku liczby zawartych transakcji dominuje obręb 2, zarówno na rynku pierwotnym jak i wtórnym. Ponadto w obydwu przypadkach najbardziej aktywny był rok 2019. Natomiast najwyższe ceny transakcyjne zanotowano w 2020 roku. W obrocie wtórnym był to obręb 14, a w obrocie pierwotnym obręb 3. Ostatni rok analizy jest okresem w którym nastąpił duży skokowy wzrost cen, przy spadku liczby transakcji.
PL
Od 2019 roku Główny Urząd Geodezji i Kartografii (GUGiK) nieodpłatnie udostępnia online zbiory uzyskane z lotniczego skaningu laserowego i ich produkty pochodne. Dane te umożliwiły przekształcenie (transformację) istniejącego zasobu map geodezyjnych (zbioru danych zgromadzonych w przestrzeni 2D) do obiektów przestrzennych oraz ich wizualizacji 3D. Celem niniejszej pracy było przedstawienie wykonanej transformacji danych i ocena jakości zrealizowanego procesu. Dodatkowo sprawdzono, czy zgromadzone dane mogą być bezpośrednio wykorzystane do budowy bazy danych trójwymiarowych (3D) - stanowiącej produkt atrakcyjny dla specjalistów z dziedziny inżynierii lądowej. Jest to istotne ustalenie, wiedząc, że służba geodezyjna wykonuje pomiary w nawiązaniu do osnowy poziomej i wysokościowej, czyli współcześnie wyznaczane są trzy współrzędne mierzonych obiektów W pracy wykorzystano zbiory udostępnione przez GUGiK, a także zbiory wektorowe zgromadzone na Wydziale Geoinżynierii UWM w Olsztynie. Ze zbiorów pozyskanych metodą pomiarów bezpośrednich w ramach studenckich praktyk pomiarowych opracowano bazy danych z obiektami zapisanymi za pomocą dwóch i trzech współrzędnych. Uzyskane w niniejszej pracy rezultaty wskazują, że można przekształcić istniejący zasób danych pomiarowych oraz map geodezyjnych do nowej formy prezentacji - prezentacji przestrzennej (3D) - bardziej czytelnej dla profesjonalistów wykorzystujących technologię BIM (ang. Building Information Modelling), jak również przyjaźniejszej obywatelom zainteresowanym użytkowaniem tych danych.
EN
Since 2019 in Poland, the Head Office of Geodesy and Cartography (abbrev. in Polish, GUGiK) has made available on-line free of charge collections obtained from airborne laser scanning and their derivatives. These data enabled the conversation (transformation) of the existing resource of geodetic maps (a set of data collected in 2D space) into spatial objects and their 3D visualization. The purpose of this paper is to present the data transformation performed and to assess the quality of the implemented process. In addition, it was checked whether the collected data can be directly used to build a three-dimensional (3D) database - constituting a product attractive to specialists in the field of civil engineering. This is an important finding, knowing that the geodetic service performs measurements in relation to the horizontal and altitude network, i.e. nowadays, three coordinates of the measured objects are determined. The work uses the sets provided by GUGiK, as well as vector sets collected at the Faculty of Geoengineering at UWM in Olsztyn. The sets were obtained from direct measurements carried out as part of measurement's student practices, from which databases with recorded objects using two and three coordinates were developed. The results obtained in this study indicate that it is possible to transform the existing resource of measurement data and geodetic maps into a new form of presentation - spatial (3D) presentation - more readable for professionals using BIM technology (Building Information Modelling), as well as more friendly to citizens interested in using these data.
EN
As a step toward probabilistic seismic hazard assessment in the Ibero–Maghreb region, this study focuses on the estimation and the analysis of main seismic hazard parameters, namely the magnitude of completeness mc, the occurrence rate λ, the Gutenberg–Richter b value, and the maximum expected magnitude Mmax. The most recent earthquake catalog database has been compiled using different earthquake sources, including historical and instrumental earthquake records covering the time period 1045−2019. International Seismological Centre catalog database has been used to get the preliminary instrumental catalog covering the study region. Then, a magnitude inter-scale conversion analysis has been carried out to obtain magnitude conversion empirical laws. These later have been used to compile a homogenized catalog with all magnitudes unified to the moment magnitude Mw scale, which is quite reliably linked to fault physical parameters. The completeness magnitude has been estimated for different time periods using the maximum curvature and the entire magnitude range methods. Subsequently, the spatio-temporal variation of the completeness magnitude has been studied to better appreciate regional data quality. This analysis resulted in three complete sub-catalogs corresponding to different magnitude of completeness, namely mc=3.5, 4.5, and 5.5, starting from 1997, 1967 and 1959. The remaining seismic hazard parameters (λ, b and Mmax) were analyzed taking into account former magnitudes of completeness. Indeed, the use of incomplete data may add significant bias to seismic hazard parameters estimates. Main results are presented as spatial maps showing variation of seismic hazard parameters for different mc values. In particular, for the first time, a combined maximum magnitude–intensity map is elaborated and analyzed. The region corresponding to the largest maximum possible magnitude Mmax has been delimited as including Chelif basin and its surrounding areas west of the capital city Algiers. Mmax hotspots with values exceeding 7 have been delimitated close to Lakhdaria and Boumerdes cities east of the capital Algiers. The corresponding hotspots include the epicenter of the 1910 Mw7 and the 2003 Mw6.8 Aumale and Zemmouri earthquakes, respectively. The magnitude of completeness mc has been found to decrease significantly during the last two decades, especially in the western part. The results obtained in this study can serve as a road map for future seismic hazard studies performed on the Ibero–Maghreb region.
EN
Transport activity may lead to multiple problems that decrease the quality of life of commuters. Among the many methods used to cope with these problems, considerable attention has been paid to the development of transit. Effective transit systems may encourage inhabitants to move away from the use of private cars to mass transport. It is therefore essential to identify the factors that contribute to high levels of ridership. Among such factors, land use mixture is often mentioned. However, it is unclear how it affects ridership. Therefore, to encourage further studies, it is important to develop methods of classification of spatial units in terms of land use mixture. Such analyses should be conducted for similar levels of transit supply. Hence, the aim of this paper was to develop a method of classification of spatial units in terms of land use mixture and transit supply. The method uses different characteristics of land use and transit supply as factors in the process of classification. The proposed method was used for an area in the city of Katowice to demonstrate its application.
PL
Artykuł porusza temat analiz przestrzennych i technologii GIS oraz możliwości ich wykorzystania w projektowaniu optymalnej lokalizacji przystanków komunikacji miejskiej. Część projektowa badań skupia się na wyznaczeniu liczby ludności poszczególnych budynków mieszkalnych miasta z wykorzystaniem danych BDOT10k, ustaleniu lokalizacji najważniejszych generatorów ruchu i stworzeniu warstwy sieciowej z drogami i ciągami pieszymi. Na kolejnym etapie wykonano przestrzenne analizy sieciowe (analizy alokacji) w celu wyznaczenia optymalnych lokalizacji przystanków, badając ich pieszą dostępność komunikacyjną. Wykonane analizy dowiodły, że technologia GIS może być perspektywicznym narzędziem przy projektowaniu optymalnej lokalizacji przystanków.
EN
Article refers to the topic of spatial analyses in GIS technology and possibility of their use in designing optimised locations of bus stops and routes of urban public transport lines. The design part of the thesis focuses on the initial part on determining population of individual residential buildings in the city using BDOT10k data, defining locations of the most important traffic generators and creating a network layer with bus-suitable roads and pedestrian routes. Later, spatial network analyses (location-allocation analyses) were carried out in order to determine the optimal locations of bus stops by analysing their pedestrian accessibility. The conducted analyses proved that GIS technology is a promising tool to design optimal routes of public transport lines.
PL
W niniejszym artykule przedstawiono metodykę analizy możliwości rozwoju rolnictwa miejskiego na przykładzie Warszawy. Jako obszary badawcze wybrano dwie dzielnice Ursynów oraz Wilanów. Pierwsza z nich odznaczała się dużą różnorodnością zabudowy, zarówno spotkamy tam starsze budynki mieszkalne, jak również nowopowstałą obwodnicę Warszawy. Wilanów natomiast to obszar charakteryzujący się nowym budownictwem wielorodzinnym i jednorodzinnym o niskiej zabudowie. Badania przeprowadzono z wykorzystaniem trzech źródeł danych przestrzennych: zdjęcia satelitarnego WorldView 2 z września 2018 roku, Bazy Danych Obiektów Topograficznych w skali 1:10 000 (BDOT10k), danych LIDAR w postaci chmury punktów. Zbiory danych posłużyły do analizy i wyznaczenia obszarów możliwych do wykorzystania pod rolnictwo miejskie. Opracowano spójny model analityczny do wytworzenia i wizualizacji warstwy informacyjnej reprezentującej potencjalne obszary pod rolnictwo miejskie. Opracowana i przetestowana metodyka pozwala ona wyznaczenie i obliczenie obszarów potencjalnie nadających się pod rolnictwo miejskie.
EN
This article presents the methodology of analyzing the possibilities of urban agriculture development on the example of Warsaw. Two districts of Ursynów and Wilanów were selected as research areas. The first of them was characterized by a great variety of buildings, both older residential buildings and the newly built Warsaw bypass. Wilanów, on the other hand, is an area characterized by new multi-family and single-family low-rise buildings. The research was carried out with the use of three spatial data sources: WorldView 2 satellite images, Databases of Topographic Objects (BDOT10k), and LIDAR data as a point cloud. All data sets were used to designate the areas that could potentially be used for urban agriculture. The input data required a lot of pre-processing and editing. Subsequently, a coherent analytical model was developed to generate and visualize the information layer representing potential areas for urban agriculture.
EN
The health care system should offer and provide a variety of services without undue delay. Due to numerous technical, financial and human resource constraints, not all services can be offered both without restrictions and in equal measure in places of different sizes of residence. As a result of qualitative and quantitative research, a map of accessibility to social and health services was drawn up, taking into consideration the division of the country into voivodeships with different population. Spatial analysis showed great diversity in terms of service availability. Voivodships with the highest accessibility of health and social services are Dolnośląskie, Opolskie and Świętokrzyskie, while the worst situation is in Wielkopolskie. Moreover, the article identifies the main problems that people with limited functionality encounter when using health and social services.
EN
Research conducted for many years in Poland and around the world has demonstrated that defects in the spatial structure of agricultural land resulting from the common phenomenon of land fragmentation constitute one of important factors that contribute to the lack of rational land management. Reconstruction of the spatial structure of rural areas is essential for sustainable development of these areas. The process of land consolidation and exchange is a tool that can arrange space and lead to the desired structural changes, however, it has to be performed systematically and primarily in those areas where it is most urgently needed. With limited budget resources, it is reasonable to select objects for land consolidation in such a way as to obtain the best possible effect. In case of a selected group of neighbouring villages, a joint land consolidation procedure will enable better consolidation effects, inter alia by eliminating the external patchwork of land ownership. This article describes the modification and improvement in the methodology of designating areas with concentration of the external patchwork of land ownership. It is based on Czekanowski’s diagram and was originally presented in 2017. The applied classification of numerical data enables the elimination of undesirable numerical effects of calculations and simplifies the interpretation of the final results.
EN
Numerous examples of physically unjustified neural networks, despite satisfactory performance, generate contradictions with logic and lead to many inaccuracies in the final applications. One of the methods to justify the typical black-box model already at the training stage involves extending its cost function by a relationship directly inspired by the physical formula. This publication explains the concept of Physics-guided neural networks (PGNN), makes an overview of already proposed solutions in the field and describes possibilities of implementing physics-based loss functions for spatial analysis. Our approach shows that the model predictions are not only optimal but also scientifically consistent with domain specific equations. Furthermore, we present two applications of PGNNs and illustrate their advantages in theory by solving Poisson’s and Burger’s partial differential equations. The proposed formulas describe various real-world processes and have numerous applications in the area of applied mathematics. Eventually, the usage of scientific knowledge contained in the tailored cost functions shows that our methods guarantee physics-consistent results as well as better generalizability of the model compared to classical, artificial neural networks.
EN
This study used a spatial distribution analysis to identify the risky areas in the Çanakkale Strait – one of the narrowest waterways with high marine traffic – in terms of ship accidents. To accomplish this, a point density analysis, as part of the geographic information systems (GIS) methodology, was used to create accident density distributions and thematic maps. A total of 162 marine accidents in the Çanakkale Strait between 2007 and 2018 were taken into account. Detailed technical data of accidents were obtained from accident reports provided by the Turkish Maritime Search and Rescue Coordination Center (TMSRCC). The results showed that, among the 162 cases, bulk carriers have the highest accident rate, and most accidents at the Nara Turn were caused by engine failure. In addition, accidents due to navigational failure occurred in every region of the strait. Remarkably, factors directly and indirectly related to human error were still the determining factors in marine accidents. As a result, the risk of marine accidents was higher in the narrow portions of the waterway, and navigation was difficult, especially in areas such as the Nara Turn Point. In future research, it is recommended to consider a wider period of activities using different methods to provide more comprehensive results.
PL
Głównym celem niniejszej publikacji było zbadanie potencjału technologii GIS w zakresie analizy wybranych elementów zielonej i błękitnej infrastruktury. W ramach prac badawczych opracowano strukturę bazy danych przestrzennych, metodę jej zasilania oraz opracowano narzędzia analityczne do zastosowania w terenach miejskich o intensywnej zabudowie oraz podmiejskich o charakterze rolniczym. Obszarami badawczymi były: dzielnica Śródmieście w Łodzi oraz gmina Brwinów.W artykule zaprezentowano koncepcję bazy danych w modelu UML, a następnie proces jej realizacji z wykorzystaniem geobazy w oprogramowaniu ArcGIS, zasilając ją danymi z BDOT10k. Istotnym elementem eksperymentalnym było przeprowadzenie analiz przestrzennych dotyczących funkcji pełnionych przez zieloną i błękitną infrastrukturę oraz rozmieszczenia przestrzennego jej elementów, w celu usprawnienia oceny ZBI. W rozważaniach przedstawiono dobór kryteriów do oceny funkcji społecznych, rekreacyjnych, zdrowotnych, ekonomicznych, gospodarczych, a także zachowania bioróżnorodności. Narzędzia GIS wykorzystano do automatyzacji procesu analitycznego i zaimplementowano je w aplikacji ModelBuilder programu ArcMap.
EN
The main purpose of this research was to examine the possibilities of green and blue infrastructure analysis using GIS technology. As part of the research there were developed: the structure of universal spatial database, the method of supplying it with the new data and GIS analytical tools applicable in the urban areas characterized by high-density building development as well as in the suburban agricultural areas. As the research areas: Śródmieście district of Łódź city and Brwinów commune were used. The concept of above-mentioned database with the use of UML class diagram was presented and its implementation in the ArcGIS geodatabase, supplied with the BDOT10k (Polish Topographic Database) data was more thoroughly described. The vital experimental research part was conducting spatial analyses concerning the functions of green and blue infrastructure and spatial distribution of its elements in order to improve the evaluation of the whole infrastructure. The choice of criteria used to evaluate social, recreational, healthcare, economical and economic functions as well as biodiversity conservation were presented. GIS tools were used for analytical process automation and implemented in ArcGIS ModelBuilder application.
PL
W języku polskim wstępuje wiele synonimów określających „złe duchy”, które w języku potocznym i wielu przypowieściach straszą pod różnymi postaciami. Są wśród nich między innymi: diabeł, czart, strzyga, wampir czy wilkołak. Interesujące może być poszukiwanie odpowiedzi na pytania: Gdzie występują takie nazwy w Polsce? Jakie obiekty geograficzne wskazują? Czy można zauważyć prawidłowości występowania nazw w stosunku do takich klas obiektów jak: miejscowość, obiekt ukształtowania terenu, płynący obiekt wodny, stojący obiekt wodny, inny obiekt fizjograficzny a także ich podklas. Czy istnieje regionalizacja tych nazw w Polsce ? Źródłem informacji o toponimach mogą być mapy i plany analogowe a także współczesne bazy danych i informacje, które można uzyskać na różnego typu portalach internetowych. Do poszukiwania odpowiedzi na postawione pytania wykorzystano bazę danych pozyskaną z Państwowego Rejestru Nazw Geograficznych, którą z wykorzystaniem języka SQL przeszukano pod kątem nazw zawierających wyrazy będące synonimami „złego ducha”. W wyniku badań zostały opracowane mapy: rozmieszczenia toponimów określających „złe duchy” w Polsce oraz mapy gęstości z podziałem na klasy obiektów takie jak: obiekty ukształtowania terenu, inne obiekty fizjograficzne, obiekty wodne i nazwy miejscowości. Wizualizacja przestrzenna danych i analiza statystyczna pozwoliła na uzyskanie odpowiedzi na postawione na wstępie pytania.
EN
In Polish, there are many synonyms describing “evil spirits”, which in common language and many parables are haunting in various forms. They include such names as: diabeł, czart, strzyga, wampir or wilkołak. It may be interesting to look for answers to questions: Where do such names exist in Poland? What geographical objects do they describe? Is it possible to notice any regularity in the occurrence of names in relation to such classes of objects as: town, terrain, flowing water, standing water, other physiographic objects and their subclasses? Is there a regionalisation of these names in Poland? Toponyms can be obtained from maps and analogue plans, as well as from contemporary databases and information available on various types of web portals. In order to find answers to the these questions, a database obtained from the State Register of Geographical Names was used, which was searched using SQL language for names containing words that are synonymous with “evil spirit”. As a result of the research, maps were prepared for: the distribution of toponyms defining “evil spirits” in Poland, as well as density maps with division into classes of objects such as: terrain, other physiographic objects, water objects and place names. Spatial visualisation of data and statistical analysis made it possible to obtain answers to the initial questions.
EN
The fractured groundwater aquifers, predominantly found in South Africa, show varying groundwater chemical characteristics in various locations. The hydrochemistry of groundwater is affected by the weathering of rock formations in contact and anthropogenic activities. Determination of groundwater chemistry is important for aquifer protection and overall groundwater management. A hydrochemical analysis is a useful tool for identification of water types, chemical composition, its suitability for specified purposes, and an important requirement for water use licensing applications. The hydrochemical data of groundwater from 79 boreholes near Leliefontein, Kamiesberg local municipality of South Africa, were analysed, using integrated statistical, geostatistics and spatial interpolation methods. The result shows Na+ and Cl− to be the abundant cation and anion. The mean concentration of Na at Leliefontein was 267.39 mg/l, and that of Cl was 574.81 mg/l. The ionic concentrations in groundwater was in sequence of Cl− > Na+ > HCO3− > SO42− > Ca2+ > Mg2+ > NO3− > Si > K+ > F-. The analysis indicated that the cation exchanges in groundwater are influenced by limited silicate weathering, with calcite and dolomite dissolution. Geostatistical and spatial analysis interpolation for the major cation (Na) and major anion (Cl), Sodium Adsorption Ratio (SAR), Electrical Conductivity (EC) and Water Quality Index (WQI) was performed using Inverse Distance Weighing method. The hydrochemical data for the Leliefontein groundwater were analysed to classify water for domestic use (drinking) and agriculture (irrigation) purposes, based on the recommended guidelines of the South African National Standard (SANS). The study area was characterised by high salinity of three water types, viz, Na-Cl seawater type, Ca-Cl reverse ion-exchange water type, and Na-HCO3 base ion-exchange water types. About 70–80% of the boreholes in Leliefontein met the requirement for irrigation application for Sodium Adsorption Ratio (SAR) and salinity hazard analysis, while the groundwater generally required further treatment before domestic use.
19
Content available Ecological Considerations in Real Estate Valuation
EN
This paper discusses the use of quantitative cartographic methods in the analysis of the undeveloped land properties located in the territory of the municipality of Zakopane. The municipality of Zakopane is a territory with specific ecological, climatic, natural and environmental characteristics. Approximately 60% of the county is covered by the Tatrzański National Park. It comprises many ecological landscape features such as parks, green spaces, and vantage points. The presence of these features increases the value of the property, but at the same time in many cases it creates barriers to the property management arising from the environmental protection. This area is frequently visited by tourists. The market analysis is the first stage of the real estate valuation process. It aims at the identification of the factors influencing the value of real property. The market analysis consists in determining the characteristics of the area where the real property is located and finding the features that have a significant influence on the value of the property. The results of market analysis, the availability and the amount of data may affect the selection of a valuation method. These data refer to the sale and purchase transactions of undeveloped land properties between January 2011 and December 2015. Quantitative cartographic methods were applied in order to demonstrate the importance of the reliable selection of representative real properties and its impact on the acquisition of the information about the real estate market under examination. These methods were also used to investigate the spatial distribution of the transactions and the unit prices of undeveloped land properties. The cartographic analysis was conducted using the ArcGIS software and maps available on the Tatrzański Municipal Geoportal.
EN
The article presents the results of a study on spatial distribution of water runoff in the Pripyat basin rivers in Ukraine. The authors analysed long-term observational data from 28 hydrological stations in the territory of Ukraine and 30 stations outside its borders. The data obtained from these stations comprised a period from the beginning of their operation up to and including 2017. The authors employed GIS technology to automate the process, and made use of different types of interpolation to ensure more accurate calculations. The study resulted in the creation of an updated modern map of water runoff for the territory of the Pripyat basin rivers in Ukraine, with isolines every 0.2 l·s-1·km-2. This can be used to determine the values of specific water runoff rates for rivers not subject to constant observations, in particular with regard to rivers featuring small water catchment for more convenient and faster use.
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.