Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 62

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  standardy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
PL
Standard urbanistyczny to narzędzie planistyczne służące określeniu i stosowaniu pożądanych ram techniczno-funkcjonalnych, charakteryzujących daną inwestycję pod względem rozwiązań przestrzennych i jakości życia.
PL
Stabilność biologiczna wody pitnej to w efekcie zapewnienie konsumentom wody pitnej o tej samej jakości, co produkowana w stacji uzdatniania. Możliwy jest tu jednak niekontrolowany wzrost bakterii podczas dystrybucji wody w wodociągach i instalacjach wodnych, co w efekcie wpływa na znaczne obniżenie standardów mikrobiologicznych, chemicznych oraz organoleptycznych.
PL
W artykule przedstawiono rozwój i przemiany przepisów w zakresie Prawa budowlanego od początków jego funkcjonowania, rozumianych jako baza normująca stosunki budowlane oraz podstawa rozwoju budownictwa mieszkaniowego w Polsce. W drugiej części tekstu opisano sposób kształtowania przepisów normujących standaryzację w budownictwie, w różnych okresach rozkwitu mieszkalnictwa po II wojnie światowej do chwili obecnej. Szczególnie pochylono się nad standardami i normatywami powierzchniowymi do projektowania mieszkań w zabudowie wielorodzinnej. Zwrócono szczególnie uwagę na ich bezpośredni związek z jakością kształtowania mieszkań i cechami masowego budownictwa mieszkaniowego.
EN
This article presents the development and changes of the regulations regarding the Construction Law since the beginnings of its functioning, understood as the foundation for regulating the building connections and the basis for development of housing construction in Poland. The second part of the article describes how the law which regulated standardisation in housing construction was shaped in various periods of housing boom after World War II until now. The standards and floor area norms of designing flats in multi-family residential developments have been analysed closely. Particular attention was paid to their direct connection with the quality of designing the flats and the features of large-scale housing construction.
PL
Na działania związane ze standaryzacją pracy w urzędzie należy spojrzeć w kontekście poprawy funkcjonowania administracji samorządowej. W celu osiągnięcia wyższych standardów w tym zakresie powstała norma PN-ISO 37120 "Zrównoważony rozwój społeczny - Wskaźniki usług miejskich i jakości życia".
EN
The article analyses the possibilities of using the kamishibai audit in the area of quality inspection process implementation. The kamishibai audit is a tool of lean and visual management concept used, among others, in the Toyota automotive company in order to verify their compliance with standards. This audit can, in effect, contribute to the improvement of processes. In the article, the kamishibai audit was characterised, the characteristics of the audit that determine its usefulness in the area of quality inspection processes were identified, and an example procedure for the implementation of the kamishibai audit in the examined area was presented. The article also presents the characteristics of the successful implementation of kamishibai audits and ways of enhancing their effectiveness. It has been proven that kamishibai audits can be successfully used to evaluate standards in the area of quality inspection processes.
EN
This issue is a subject of works and studies at the Civil Engineering and Geodesy Faculty of the Military University of Technology. The presented proposals of the modern facilities meeting the NATO standards are based on the technical solutions and the components manufactured in Poland. Moreover, they are fully compliant with the Unified Facilities Criteria published by the DoD USA and the International Building Code. It should be emphasized that the presented solutions of temporary mobile structures of accommodation for soldiers can be used in the near future in the Armed Forces of the Republic of Poland. The components are made in Poland and have the required certificates. Additional operating tests can be made at the Faculty of Engineering and Geodesy of the Military University of Technology. Currently, some works are being conducted concerning the preparation of documents for the Armed Forces. Field tests will determine the time needed for assembly and disassembly of variously configured objects and mobile, modular command posts.
PL
Jednym z ważnych współczesnych problemów infrastruktury wojskowej jest budowa i eksploatacja mobilnych obiektów dla zakwaterowania żołnierzy SZ RP i sojuszniczych [13]. Zagadnienie to jest przedmiotem prac badawczych i kształcenia na Wydziale Inżynierii Lądowej i Geodezji Wojskowej Akademii Technicznej [4] [6] [7] [8]. W ostatnim czasie wykonywane są wstępne badania na ten temat we współpracy z Ministerstwem Obrony Narodowej [1]. Na szczególne podkreślenie zasługuje to, że przedstawione rozwiązania tymczasowych, mobilnych obiektów zakwaterowania żołnierzy i stanowisk dowodzenia mogą być zastosowane w najbliższym czasie w Siłach Zbrojnych RP. Informacje i propozycje rozwiązań technicznych zawarte w przedstawianym artykule zostały zebrane od producentów elementów obiektów oraz z dostępnej literatury poruszającej zagadnienia obiektów i instalacji tymczasowych związanych z zakwaterowaniem w warunkach polowych [12]. Przedstawione propozycje nowoczesnych obiektów spełniających standardy NATO oparte zostały o rozwiązania techniczne i elementy produkowane w Polsce i posiadające akceptację DoD USA [3]. Wdrożenie tak nowoczesnych obiektów wymagać będzie z całą pewnością dodatkowych badań i testów eksploatacyjnych, które są planowane do wykonania na Wydziale Inżynierii Lądowej i Geodezji WAT.
EN
Garment manufacture and garment fit to physique is a never-ending research subject. The human body is subject to changes that are reflected in its shape and body measurements, and appear in all periods of life. Monitoring the changes and gaining insight into the actual amounts of physical dimensions of an individual population unfold numerous opportunities to affect clothing design and manufacturing. In accordance with the issues mentioned above, a research was carried out to determine male body types of the Croatian male population. Male body types for a specific clothing size determine waist and hip girth, which completes the information on main body measurement amounts. Furthermore, the types of bodies are prescribed by the European Standard 14302-3 and, accordingly, in the observed sample, the presence of a particular type is determined with respect to regional affiliation and age. This study was conducted on a sample of 4090 test subjects divided into five regions, ages 20 to 85 years, divided into seven age groups. By statistical analysis of the results, that is, by the methods of descriptive statistics, the values of physical dimensions necessary for this research were determined.
PL
Pracownicy są najważniejszym ogniwem w ochronie informacji wewnątrz organizacji, gdyż to właśnie oni posiadają regularny dostęp do jej zasobów informacyjnych. Fakt ten jest dobrze rozpoznany przez krajowe oraz międzynarodowe instytucje standaryzujące, które w publikowanych normach zalecają kształcenie, szkolenia i podnoszenie świadomości pracowników jako kluczowy element strategii ochrony informacji przedsiębiorstw. W artykule przedstawiono obowiązujące standardy zarządzania bezpieczeństwem informacji i wskazano miejsca, gdzie definiowane są właściwe polityki, role, odpowiedzialności i działania związane z kształceniem i podnoszeniem świadomości. Następnie zaprezentowano przykład realizacji tych zaleceń w postaci włączenia do programu nauczania Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej przedmiotu „Zarządzanie bezpieczeństwem informacji”. Opisano też doświadczenia i obserwacje wynikające z prowadzenia przedmiotu.
EN
Security experts agree that people are the critical factor in protection of organisations’ cyber assets. The end-users access the assets on a regular basis and in most cases either they lack the security knowledge necessary to protect them or they know how to avoid protection mechanisms – in both cases the result is the same, namely the exposure of the cyber assets to threats. At the same time the majority of organisations concentrate their information security budget on technical solutions. This is because technical methods are well-defined (thus – comprehensible) and give an illusion that when applied all security issues will be solved. Acquire a “box” – an anti-virus, a firewall or an anti-malware – install it, and consider the problem solved. This approach tends however to be ineffective. Surveys show that despite the gradually increasing investments in technical controls the number of intrusions reported annually also continues to rise. Interestingly, there are reports claiming that the majority of breaches were caused by insiders. Technical solutions cannot make a network more secure than activities of people who use it, because poor user practices overcome the even the most carefully planned security system. Educating and raising security awareness among personnel is like expanding the information security department into the whole organisation. Instead of few security experts trying to protect the network, security manager has at his/her support each employee of the organisation taking care of the security interests of the company. This establishes some sort of a “human firewall” that will be very likely more efficient than a technical solution, and in contrast to it, able to recognise unknown, previously undetected threats. The importance of Security Education, Training and Awareness (SETA) is today widely recognised in the cybersecurity domain. The relevant security requirements and controls are described in majority if not all of security standards. The number of SETA initiatives continues to grow. In this paper security requirements and controls in the information security management standards are presented, followed by the description of an example of their realisation: teaching information security management at the Faculty of Management and Economics of Gdańsk University of Technology.
EN
An interest in Artificial Intelligence [AI] as science is growing in the last years. It has become gradually more used in the medicine. Methodology of development and testing of AI algorithms is generally well established. Use of AI in medicine requires elaboration of standards of its validation in clinical settings. This paper is a review of literature concerning clinical trials on AI adaptation in medicine.
PL
Zainteresowanie technologią sztucznej inteligencji nieustannie wzrasta. Również w medycynie znajduje ta technologia coraz częściej praktyczne zastosowanie. Mimo dynamicznego jej rozwoju brakuje nadal standardów dla klinicznej weryfikacji jej skuteczności w praktyce medycznej. Artykuł jest przeglądem publikacji dotyczących badań klinicznych nad zastosowaniem tej technologii.
PL
Standard to pewne ustalone kryterium, norma. Czasem określa się tym mianem podstawową wersję, najprostszą, poniżej jakości której się nie schodzi. W gospodarce odpadami, niestety, próżno tego szukać.
EN
The paper deals with additional applications of open radio transmission standards in railway systems related to safety of trains. Presented in the paper new proposition is conception of anti – collision system, which assumes safety routes both in the normal and extraordinary conditions. This solution based on wireless transmission standard and allows to significantly reduce the probability of accident (collision) especially in serviced or modernized railway lines.
PL
W artykule zaprezentowano czynniki, które mają wpływ na podejmowanie decyzji dotyczących wdrażania nienormatywnych systemów zarządzania w uczelniach wyższych. Na tym tle pokazano ewolucję zmian wytycznych dotyczących systemów zapewnienia jakości kształcenia w europejskim obszarze szkolnictwa wyższego. Następnie dokonano porównania znowelizowanych wytycznych ze zmianami wynikającymi z aktualizacji standardu ISO 9001:2015. W ostatniej części artykułu wyspecyfikowano wyzwania, jakie stoją przed praktyczną implementacją wytycznych jakościowych opartych o procesy w wysoce hierarchicznych strukturach.
EN
The article presents the factors that affect decisions regarding implementing or not implementing normative management systems in higher education institutions. Against this background, the evolution of changes in the guidelines concerning systems of quality assurance in the European Higher Education Area was presented. Subsequently, the comparison between revised Guidelines and changes deriving from updating the ISO 9001:2015 standard was made. In the last part of the article the challenges faced by the practical implementation of quality guidelines based on processes in highly hierarchical structures were specified.
PL
Celem artykułu było przedstawienie wybranych aspektów logistycznych ratownictwa medycznego w Polsce na tle rozwiązań niemieckich. Scharakteryzowano system ratownictwa medycznego w Polsce i porównano go z systemem funkcjonującym w Niemczech. Zidentyfikowano i oceniono obowiązujące standardy obsługi pacjenta w stanach nagłych w Polsce oraz w Niemczech. Przeprowadzono badania własne na temat oceny pracy służb ratownictwa medycznego w Polsce oraz określono potrzeby szkoleń w tym zakresie. W artykule posłużono się metodą analizy porównawczej oraz ankiety. Wykorzystano kwestionariusz ankiety zastosowany we wcześniejszych badaniach własnych przeprowadzonych w 2007 i 2010 roku. Stwierdzono, że w Polsce i w Niemczech funkcjonują inaczej zorganizowane systemy ratownictwa medycznego, odmiennie zostały też zdefiniowane standardy opieki medycznej w stanach nagłych. Zarówno w Polsce, jak i w Niemczech usprawnienia wymaga m.in. system szkoleń potencjalnych świadków zdarzenia w zakresie pierwszej pomocy.
EN
The aim of the article was to present the selected logistics aspects of medical resque in Poland against the background of the German solutions. The system of medical resque in Poland has been characterized and compared to the functioning system of Germany. The standards of standard applicable in the patient care in the emergency cases both in Poland and Germany have been identified and assessed. The own research has been conducted about the assessment of the medical resque service and the needs of the briefings have been estimated in the scope. In the article, there the method of the comparative analysis and survey have been practiced. The form of the survey was used in the previous own research conducted in 2007 and 2010. It was estimated that in Poland and Germany the organized systems of medical resque, distinctly the emergency medicine standards had been defined. Both in Poland and in Germany, the revision should be provided to the system of the potential mishap witnesses trainings in the area of first medical help.
Logistyka
|
2015
|
nr 5
1447--1453, CD1
PL
Celem artykułu jest analiza programu nauczania na kierunku Inżynieria Bezpieczeństwa Pracy Politechniki Łódzkiej pod względem efektów kształcenia oraz metod weryfikacji tych efektów. Przeprowadzone badania potwierdziły, że program nauczania na danym kierunku jest opracowany poprawnie, każda analizowana kompetencja jest rozwijana i doskonalona na kilku przedmiotach. Podczas formalnego kształtowania kompetencji technicznych i społecznych studentów na kierunku Inżynieria Bezpieczeństwa Pracy wykorzystywane są różne metody weryfikacji efektów kształcenia, co prowadzi do obiektywnej oceny wiedzy, umiejętności i postaw przyszłych specjalistów ds. BHP.
EN
The purpose of this article is analysis of teaching program at Occupational Safety Engineering Technical University of Lodz in terms of learning outcomes and methods of verification of these effects. The study confirmed that the teaching program in a given direction is developed correctly, each analyzed competence is developed and perfected in several classes. During the formal learning of technical and social competence of students in the field of Occupational Safety Engineering there are various methods of verifying outcomes used, which leads to an objective assessment of knowledge, skills and attitudes of future Health and Safety specialists.
PL
Cały proces zarządzania ryzykiem został ujęty w jednym ze standardów kontroli zarządczej, który tworzy mechanizm sekwencji następujących po sobie czynności mających na celu identyfikację i ocenę ryzyka oraz określa sposoby reagowania na nie. Prawidłowo wdrożony i utrzymywany system zarządzania wspiera oraz doskonali identyfikację zagrożeń i szans, ustanawia solidne podstawy do podejmowania decyzji i planowania oraz doskonali mechanizmy kontroli. Jedną z wielu korzyści z wprowadzenia systemu zarządzania ryzykiem jest zaś m.in. zmniejszenie liczby nieprzewidzianych zdarzeń mających negatywny wpływ na działanie organizacji.
EN
The process of risk management has been granted as a standard of management control, which creates a sequence mechanism to identify and assess the risk and describe ways to respond to it. Properly implemented and maintained management system supports and improves identification of risks and chances, establish solid background for decision-making and planning and improves control mechanism. While one of the many benefits from implementation of risk management system is reduction of unexpected events which have a negative impact on work in organization.
PL
W świetle zmian ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym warto zastanowić się, jakie elementy wpływają na prawidłowe funkcjonowanie systemu. Taka analiza pozwoli na zrozumienie mechanizmów patologii i pozwoli – w czasie prac nad ustawą – skoncentrować się na najważniejszych kierunkach zmian, odrzucając typowe tematy zastępcze. W opinii Związku Pracodawców Branży Elektroodpadów Elektro-Odzysk istnieją dwa główne czynniki wpływające na skuteczność funkcjonowania rynku ZSEE. Pierwszym jest zbyt mała ilość odpadów w legalnym systemie zbiórki i przetwarzania zużytego sprzętu – wg szacunków blisko 2/3 takich odpadów jest zbieranych w rozległej sieci drobnych punktów (przede wszystkim skupu złomu) i nielegalnie przetwarzana. Drugi czynnik to nieprawidłowe przetwarzanie ZSEE. Na czym polega ten mechanizm?
EN
There currently exist a bewildering variety of fire safety regulations for railway vehicles in Europe. In practice, the complexity of the standards and legislation makes the approval process for railway vehicles immensely complicated. Awareness of this problem has grown at the EU level – and hence it is now planned to put uniform structures in place for fire safety regulations. These regulations are, however, likely to lead to very tough requirements for fire safety systems in rolling stock. In future, therefore, a compensatory approach will become more and more important. Here, demonstration of equivalence will become more and more attractive as a way of realizing creative and efficient vehicle concepts while safeguarding fire safety. The paper presents an overview of recent standards, norms, regulations and requirements ruling the adoption of active fire protection systems in rolling stock in Europe, USA and the Middle East. The paper analyses in a non-exhaustive way the regulatory framework adopted by some notable countries and institutions, as well as current trends and potential future developments.
PL
W Europie istnieje obecnie niezwykła różnorodność przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego taboru kolejowego. W praktyce, złożoność norm i przepisów powoduje, że procedury dopuszczające tabor kolejowy do eksploatacji są ogromnie złożone. Świadomość tej sytuacji dotarła na poziom decyzyjny Unii Europejskiej. W wyniku tego, w miejsce przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego, obecnie planowane jest wprowadzenie ujednoliconego systemu. Przepisy te jednak doprowadzą prawdopodobnie do wprowadzenia twardych wymagań wobec instalacji bezpieczeństwa przeciwpożarowego w taborze kolejowym. W związku z tym, w przyszłości coraz ważniejszego znaczenia nabierze podejście odszkodowawcze. Coraz bardziej atrakcyjne będzie wykazanie równoważności, jako sposób realizacji twórczych i skutecznych projektów pojazdów przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa przeciwpożarowego. W artykule dokonano przeglądu najnowszych standardów, norm, przepisów i wymagań regulujących przyjmowanie aktywnych rozwiązań w dziedzinie bezpieczeństwa przeciwpożarowego taboru kolejowego w Europie, USA i na Bliskim Wschodzie. W uproszczony sposób przeanalizowano systemy prawne przyjęte przez znaczące kraje i instytucje, a także aktualne tendencje i możliwy rozwój sytuacji w przyszłości.
PL
Istotną rolę w procesie zarządzania ogniwami łańcucha dostaw odgrywają ustandaryzowane sposoby identyfikacji dóbr i usług oraz komunikacji między przedsiębiorstwami. Jednym z takich rozwiązań jest system standardów CS1, którego stosowanie pozwoli na podniesienie efektywności funkcjonowania firm oraz przyczynia się zarówno do obniżenia kosztów jak i do wzrostu konkurencyjności, jakości produktów i usług czy bezpieczeństwa przepływu towarów. Zatem zasadniczym celem artykułu jest prezentacja zastosowania standardów systemu GS1 w transporcie i logistyce. W pracy przedstawiono również krótką charakterystykę standardów tego systemu.
EN
What plays an important role in the process of supply chain links management is standardized methods of identifying goods and services as well as business communications. One of such solutions is the GS1 standards system, the use of which will allow for increasing the companies effectiveness, contributing both to reducing costs and increasing competitiveness along with the quality of product and services and the safety of the flow of goods. Therefore the main aim of this article is to present the application of the GS1 standards system in transport and logistics. This paper also shows a short description of this system.
Logistyka
|
2014
|
nr 6
14622--14630, CD 6
EN
The growth of e-commerce has been inhibited by consumer fears and concerns about the risks, real and perceived. E-commerce will not reach its full potential unless consumers perceive that electronic transactions are secure and associated risks have been reduced to an acceptable level. This paper discusses the risks associated with e-commerce transactions and the methods to gain consumers' trust in order to enhance their acceptance and participation. Risks related to electronic transactions should be identified and controlled. Transaction security can be enhanced with information technologies. They help prevent consumer personal information, such as credit card numbers and other vital information, from being intercepted and stolen during transmission. Security practices help protect customer information from being intentionally or unintentionally disseminated to or being accessed by unauthorized third parties. Standard controls on business functions of an information system also help to guarantee the accuracy of business transactions.
PL
Rozwój handlu elektronicznego jest w dużej mierze hamowany przez obawy konsumentów dotyczące związanego z transakcją ryzyka, zarówno przewidywanego jak i rzeczywistego. Handel elektroniczny może w pełni rozwinąć swój potencjał, jeżeli transakcje internetowe będą odpowiednio zabezpieczone, a związane z nimi ryzyko zostanie zredukowane do akceptowalnego przez klientów poziomu. Praca przedstawia ryzyko związane z transakcjami handlu elektronicznego oraz metody jego redukcji, co ma na celu zapewnienie akceptacji klientów i ich udział w transakcji. Ryzyko związane z tego typu transakcjami powinno być identyfikowane i kontrolowane. Bezpieczeństwo transakcji może być zapewnione dzięki technologiom internetowym. Ich wykorzystanie pomaga chronić dane osobowe konsumentów, numery kart kredytowych i inne ważne informacje, które mogą być przejęte i skradzione podczas transmisji. Zapewnienie bezpieczeństwa transakcji pomaga chronić dane klientów przed ich nieuprawnionym rozpowszechnianiem oraz nieuprawnionym dostępem osób trzecich, a standardowa kontrola systemu informatycznego serwisu zapewnia bezpieczeństwo transakcji.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.