Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 660

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 33 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  pomiar
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 33 next fast forward last
1
Content available remote Inter-turns short circuits in stator winding of squirrel-cage induction motor
EN
A physical model of a squirrel-cage induction drive, allowing to stimulate coil short circuits in the front part of the motor, was used to investigate the phenomena accompanying short circuits. Assuming that a short circuit occurs during motor operation, phase stator current time waveforms, current in short-circuited coils and instant power were measured. Various cases of coil short circuits were analysed. The influence of the resistance value of the short-circuit point and short-circuit magnitude on electromechanical phenomena occurring during a stator winding short circuit was investigated.
PL
Za pomocą modelu fizycznego klatkowego silnika indukcyjnego umożliwiającego symulowanie zwarć zwojowych w strefie czołowej silnika, zbadano przebieg zjawisk towarzyszących zwarciom. Zakładając, że zwarcie następuje w czasie pracy silnika, zmierzono przebiegi czasowe prądów fazowych stojana, prądu w zwojach zwartych oraz mocy chwilowej. Rozpatrzono różne przypadki zwarć zwojowych. Zbadano wpływ wartości rezystancji punktu zwarcia oraz rozmiaru zwarcia na przebieg zjawisk elektromechanicznych podczas zwarcia uzwojeń stojana maszyny.
PL
W artykule przedstawiono wyniki projektu zrealizowanego przez GAZ-SYSTEM wspólnie z pięcioma innymi europejskimi operatorami systemów przesyłowych gazu – Enagás, Fluxys, Gasunie, Snam, GRTgaz. Celem projektu było zbadanie i wskazanie najbardziej przydatnych urządzeń do wykrywania i pomiaru wielkości emisji metanu z elementów infrastruktury typowych dla systemów przesyłowych. Analiza rynku pokazała, że dostępne są urządzenia do wykrywania emisji metanu wykorzystujące różne zasady działania, znacznie mniej jest natomiast urządzeń do pomiaru wielkości emisji. Do badań wybrano pięć urządzeń: trzy wyłącznie do detekcji, oparte na zasadzie działania D-1 (sensor półprzewodnikowy), D-2 (optyczny system na podczerwień), D-3 (technologia laserowa), oraz dwa urządzenia umożliwiające również pomiar emisji – P-1 (obrazowanie ultradźwiękowe) i P-2 (ilościowy system optycznego obrazowania gazu). Badania laboratoryjne przeprowadzono w marcu 2020 r. na stanowisku Enagás’ Metrological & Innovation Center (M&I) w Saragossie; zgodnie z przyjętym programem generowane były uchodzenia metanu z rozszczelnionych celowo zaworów, połączeń kołnierzowych, skręcanych oraz z przewodu otwartego do atmosfery. Badania polowe urządzeń w przypadku nieznanych nieszczelności wykonano na stacji pomiarowej przy M&I. Celem badań była weryfikacja dokładności wytypowanych przyrządów pomiarowych; została ona przeprowadzona przy różnych strumieniach objętości i różnych stężeniach metanu w gazie uchodzącym z nieszczelności. Podczas badań oceniana była także m.in. łatwość stosowania urządzeń, szybkość wykrywania metanu i odległość urządzenia od miejsca uchodzenia gazu. Wyniki badań pokazały zarówno zalety, jak i ograniczenia poszczególnych urządzeń, wskazały ponadto jednoznacznie, że do oceny wielkości emisji metanu z elementów infrastruktury przesyłowej konieczne jest zastosowanie co najmniej dwóch różnych urządzeń. Uzyskane wyniki wskazują, że urządzenia typu sniffer, charakteryzujące się tym, że sonda musi się znaleźć w pobliżu miejsca uchodzenia, dają wyniki podobne do detektora FID, najczęściej stosowanego w programach LDAR (ang. leak detection and repair), ale mogą być stosowane w szerszym zakresie stężeń metanu. Urządzenie D-3 ma szybki czas odpowiedzi oraz szeroki zakres pomiarowy, jednak ze względu na jednostkę odczytu, tj. ppm-m, nie można przeliczyć wyników na stężenie metanu bez dodatkowego pomiaru odległości. P-1 oraz P-2 pozwalają na ocenę wielkości emisji metanu w czasie rzeczywistym – błędy pomiaru wielkości emisji dla obu urządzeń są porównywalne i wynoszą około 70% do 100%.
EN
The article presents the results of the project carried out by GAZ-SYSTEM in cooperation with 5 other European gas Transmission System Operators (TSO) – ENAGAS, Fluxys, Gasunie, Snam and GRTgaz. The objective of the project was to investigate and identify the most useful devices for detecting and measuring methane emissions from infrastructure components typical for the TSO. The market analysis showed that methane detectors utilizing different principles of operation are available, but there are much fewer devices for measuring emission rates. 5 devices were selected for tests: 3 exclusively for detection based on the D-1 (semiconductor sensor), D-2 (infrared optical gas detection system), D-3(laser technology) principle of operation, and 2 devices that also enable emissions measurement – P-1 (ultrasound imaging) and P-2 (quantitative optical gas imaging). Laboratory tests were carried out in March 2020 at the Enagás’ Metrological & Innovation Center (M&I); according to the approved program, methane leaks were generated from deliberately unsealed valves, flanges, threaded and open-ended pipe connections. Field tests were carried out at the measuring gas station near the M&I. The main purpose of the research was to verify the accuracy of the selected measuring instruments. It was carried out at different flowrate and various methane concentrations in the gas escaping from the components. Ease of use of the devices, their speed and range of operation were assessed. The results showed both the advantages and limitations of each device, and they clearly indicated that the assessment of methane emissions from gas transmission infrastructure components requires the use of at least two different devices. The results indicate that sniffer devices, characterized by the fact that the probe must be placed in the vicinity of the source of emission, give results similar to the FID Detector, most commonly used in Leak Detection and Repair (LDAR) programs, but can be used in a wider range of methane concentrations. D-3 has a fast response time and a wide measuring range, but their unit of measurement i.e. ppm-m prevents the conversion of the results into methane concentration without additional measurements of the distance between the leak and the device. The P-1 and P-2 allow to measure the emissions in real time, while the measurement errors for both devices are comparable, ranging from about 70% to 100%.
PL
Nowe, laboratoryjne testery BT3562A i BT3563A sprawdzają akumulatory na w pełni zautomatyzowanych liniach produkcyjnych, mierząc ich rezystancję wewnętrzną i napięcie w stanie bez obciążenia.
EN
Cardiovascular disease is the leading cause of death worldwide. The diagnosis is made by non-invasive methods, but it is far from being comfortable, rapid, and accessible to everyone. Speech analysis is an emerging non-invasive diagnostic tool, and a lot of researches have shown that it is efficient in speech recognition and in detecting Parkinson's disease, so can it be effective for differentiating between patients with cardiovascular disease and healthy people? This present work answers the question posed, by collecting a database of 75 people, 35 of whom suffering from cardiovascular diseases, and 40 are healthy. We took from each one three vocal recordings of sustained vowels (aaaaa…, ooooo… .. and iiiiiiii… ..). By measuring dysphonia in speech, we were able to extract 26 features, with which we will train three types of classifiers: the k-near-neighbor, the support vectors machine classifier, and the naive Bayes classifier. The methods were tested for accuracy and stability, and we obtained 81% accuracy as the best result using the k-near-neighbor classifier.
EN
The first part of the article presents basic information concerning measurements of corrosion thickness measurements (mapping) in respect of issues accompanying the combustion of biomass in currently operated power boilers. The article emphasises issues related to the degradation of the surface of waterwall tubes and stresses the necessity of applying a technique enabling the performance of reliable measurements through the destroyed surface of the boiler tube. The article also presents issues possibilities of using Spot weld types of transducers and the water column as a method enabling the non-contact of the rube surface.
PL
W części pierwszej artykułu przedstawiono podstawowe informacje wprowadzające w zagadnienia pomiaru grubości (mapowania) korozji w aspekcie problemów związanych ze spalaniem biomasy we współczesnych kotłach energetycznych. Podkreślono problemy związane z degradacją powierzchni ścianki rur ekranów kotła oraz zdefiniowano potrzeby zastosowania techniki pomiarowej, umożliwiającej wykonanie wiarygodnego pomiaru poprzez zniszczoną powierzchnię rury kotłowej. Przedstawiono aspekty związane z możliwością użycia głowic typu Spot weld z zastosowaniem słupa wody jako bezkontaktowej formy skanowania powierzchni rury.
PL
Przedstawiono liczącą ok. 70 lat historię prac związanych z rozwojem sposobów oceny uziemień wykorzystujących metodę udarową. Pierwsze prace związane z tym zagadnieniem zostały rozpoczęte w połowie ubiegłego wieku na Politechnice Gdańskiej z inicjatywy profesora Stanisława Szpora. Omówiono metodę pomiaru, stosowane kolejne generacje mierników, możliwości oceny uziemień i różne definicje normalizacyjne opisujące właściwości uziemienia mierzone przy prądach udarowych o czasie czoła zbliżonym do czasu rzeczywistego wyładowania piorunowego.
EN
About 70 years of history of works related to the development of methods of earthing assessment using the impulse method is presented. The first work on this issue was started in the middle of the last century at the Gdańsk University of Technology on the initiative of professor Stanisław Szpor. The measurement method, successive generations of meters used, various standardization definitions describing the properties and possibilities of earthing evaluations at impulse currents with a front time similar to the real lightning discharge time are discussed.
PL
Uziemienie słupów linii wysokiego napięcia ma duże znaczenie dla bezpieczeństwa ludzi i zwierząt. Musi działać poprawnie, niezależnie od tego czy uderzy piorun czy też powstanie zwarcie na linii. Musi skutecznie umożliwić spływ do ziemi prądu zwarciowego oraz prądów wywołanych sprzężeniami elektromagnetycznymi. Kolejnymi istotnymi urządzeniami są tutaj zabezpieczenia elektroenergetyczne, które muszą być w stanie niezawodnie wykrywać zwarcia doziemne.
10
Content available remote Serwonapędy elektropneumatyczne. Wybrane cechy eksploatacyjne
PL
Czy serwonapędy elektropneumatyczne są doskonałym zamiennikiem dla serwonapędów elektrycznych lub hydraulicznych? Raczej nie. Mają jednak szereg zalet i w pewnych aplikacjach mogą być optymalnym rozwiązaniem. Aby móc świadomie i trafnie wybrać najlepsze spośród różnego rodzaju rozwiązań serwonapędów (zwłaszcza liniowych), trzeba znać mocne i słabe strony serwonapędów elektropneumatycznych.
11
Content available remote Diagnostyka Profibus. Podstawowe symptomy uszkodzenia sieci
PL
Artykuł Diagnostyka Profibus, opublikowany w wydaniu 2/2018 „Utrzymania Ruchu”, dotyczył standardu lEC 61158, kolejnych jego warstw oraz narzędzi diagnostycznych. Przytoczone zostały również przykłady nieprawidłowych połączeń w instalacji oraz wymieniono podstawowe zasady terminowania sieci, jak również przykład metody przeprowadzania analizy oscylogramów. Z racji tego, że zagadnienie diagnostyki sieci jest dość szerokie, w tym artykule uzupełnione zostaną informacje dotyczące podstawowych symptomów uszkodzenia sieci, jakie można zaobserwować w sygnałach, oraz sposoby odczytywania ramki danych, gdy ta jest przedstawiana bez interpretacji.
EN
A crucial activity in architectural and archaeological conservation research is the process of synthesising information in which the researcher records collected field data in the form of a planar drawing. This labour-intensive stage is significantly improved by automated systems which support the measurement work. Some of these are programs that convert sets of photographs into virtual and spatial models. The author compares the reasonably priced software options, shares the experience which was gathered during their use and presents the results of the research. The paper also presents the economic aspect and practical examples and highlights the development potential of these tools.
PL
Kluczowym działaniem w badaniach konserwatorskich architektonicznych oraz archeologicznych jest proces syntetyzowania informacji, podczas którego zebrane dane terenowe zapisywane są w postaci płaskiego rysunku. Ten pracochłonny etap można znacząco usprawnić, wykorzystując zautomatyzowane systemy wspomagające prace pomiarowe. Wśród nich są programy przetwarzające zbiory zdjęć na modele przestrzenne. W niniejszym opracowaniu autor, bazując na przeprowadzonym porównaniu dostępnego oprogramowania i doświadczeniach zbieranych w trakcie jego stosowania, przedstawia efekty wykonanego rozpoznania, ekonomiczne i praktyczne wskazania użytkowe oraz zwraca uwagę na potencjał rozwojowy stosowania tych narzędzi.
PL
Celem artykułu jest przedstawienie wybranych metod pomiaru jakości usług. Obiektem badań są metody pomiaru jakości dedykowane przedsiębiorstwom usługowym. Do osiągnięcia założonego celu badawczego wykorzystana została krytyczna analiza literatury przedmiotu z zakresu zarządzania jakością, marketingu i geografii usług oraz analiza wybranych czasopism. Artykuł składa się z czterech zasadniczych części. W pierwszej zaprezentowano rozumienie i znaczenie pojęcia „jakość usług”. Druga część zawiera zestawienie wybranych metod pomiaru jakości usług, a trzecia – przedstawia zastosowania tych metod. Czwarta część dotyczy doskonalenia jakości usług. Podsumowanie artykułu stanowią wnioski z przeprowadzonych analiz.
EN
The purpose of the article is to present selected methods for measuring the quality of services. The object of research are quality measurement methods dedicated to service companies. To achieve the assumed research goal, critical analysis of the literature on the subject in the field of quality management, marketing, geography of services and selected magazines were used. The article consists of four main parts. The first section concentrates on the understanding and meaning of the term ‘service quality’. The second part contains a review of selected methods for measuring service quality, and the third part presents the use of these methods. The fourth part describes improving the quality of services. Finally, the fifth part concludes the paper.
EN
The article presents two methods for acquiring information about the geometric parameters of peanut fruit. The first method involved direct measurements with the use of a caliper and geometric models (1D method). In the second method, peanuts were scanned to produce a 3D numerical model (3D method). The aim of the study was to compare the accuracy of both methods in determining the surface area and volume of peanut fruit. The comparison of two methods for determining the geometric parameters of peanuts revealed that the 3D method produced more reliable results. In the 1D method, the surface area of peanuts can be determined with the use of a sphere (M1), a model composed of a semi-spheroid and a cylinder (M6), or a model composed of a semi-ellipsoid and an elliptic cylinder (M7). A spheroid (M4) and an ellipsoid (M5) can be applied to determine the volume of peanuts in the 1D method. The relative error was below 5% when the above models were applied to measure the surface area and volume of peanuts.
PL
W artykule omówiono dwie metody pozyskiwania informacji o geometrycznych parametrach owoców orzechy podziemnej. Pierwsza to metoda pomiaru bezpośredniego, wykonana za pomocą suwmiarki i modeli geometrycznych (metoda 1D). Druga to metoda pomiaru przestrzennego modelu numerycznego otrzymanego za pomocą skanowania 3D (metoda 3D). Celem pracy była ocena wyżej wymienionych metod pomiarowych w zakresie dokładności wyznaczania pola powierzchni i objętości owoców orzechy podziemnej. Z przeprowadzonych badań na owocach orzechy podziemnej wynika, że spośród zastosowanych dwóch metod wyznaczenia parametrów geometrycznych owoców najlepsze efekty uzyskano przy metodzie 3D. Do wyznaczenia pola powierzchni owoców orzechy podziemnej metodą 1D można zastosować kulę (M1), model składający się z połowy elipsoidy obrotowej i walca (M6), model składający się z połowy elipsoidy i walca eliptycznego (M7). Wyznaczając objętość owoców orzechy podziemnej metodą 1D można wykorzystać elipsoidę obrotową (M4) i elipsoidę (M5). Wykorzystując wymienione modele do wyznaczania pola powierzchni i objętości owoców popełnia się błąd względny pomiaru mniejszy od 5%.
15
Content available remote Estimation of the level of greenhouse gas emissions in animal production
EN
The aim of the present paper is to show the level of greenhouse gases’ emission coming from animal production in Poland. The animal production in 2015 was a source of 39.8 % of GHG emissions of which 30.7 % came from intestinal fermentation and 9.1% derived from animal manure. The animal production has also its share in the emissions resulting from the energy consumption in agriculture; therefore, its participation in the total GHG emission is equal to ca. 50%. Factors affecting the level of greenhouse gases’ emissions include: the species, animal breed, performance stage, housing and feeding system and also, the way of natural manure management. The foreign literature review shows the chosen methods of GHG emission measurements. The direct methods such as respiration chambers are expensive and labour-consuming; therefore, the indirect methods have been also presented, e.g. the estimation of methane emissions, produced by the dairy cattle, based upon the fatty acid profile in milk.
PL
Artykuł ma na celu przedstawienie wielkości emisji gazów cieplarnianych z produkcji zwierzęcej w Polsce. Produkcja zwierzęca w 2015 r. była źródłem 39,8 % emisji gazów cieplarnianych z polskiego rolnictwa, przy czym 30,7% to fermentacja jelitowa, 9,1% pochodziło z nawozów naturalnych. Produkcja zwierzęca, w ramach zużycia energii w rolnictwie ma także swój udział w emisjach, dlatego łącznie jej udział w całkowitej emisji GHG wynosi około 50%. Do czynników mających wpływ na wielkość emisji gazów cieplarnianych zaliczamy: gatunek, rasę zwierząt, fazę użytkowania, system utrzymania i żywienia a także sposób zagospodarowania nawozów naturalnych. W wyniku przeglądu literatury zagranicznej przedstawiono wybrane metody pomiaru emisji GHG. Metody bezpośrednie, takie jak komory respiracyjne, są drogie i pracochłonne, dlatego przedstawiono także metody pośrednie, np. szacowanie emisji metanu przez krowy mleczne na podstawie profilu kwasów tłuszczowych.
PL
Cel: Porównanie keratografu i optycznej koherentnej tomografii do pomiaru wysokości menisku łzowego dolnego w populacji osób zdrowych. Ocena korelacji wysokości menisku łzowego dolnego z następującymi parametrami: płeć, wiek, ankieta OSDI, test Schirmera. Metodyka: Badania przeprowadzono na 200 zdrowych oczach w Poradni Okulistycznej i Kliniki Okulistyki i Optometrii w Szpitalu Uniwersyteckim nr 2 im. dr. J. Biziela w Bydgoszczy. Do badania włączono 100 osób w wieku 18–75 lat (średni wiek: 61 lat). Następnie u każdego badanego została zmierzona wysokość menisku łzowego dolnego za pomocą keratografu Oculus 4 oraz DRI OCT Triton (Topcon), po pięć pomiarów dla każdego oka. Uzupełniająco każdy z pacjentów odpowiedział na 12 pytań z ankiety OSDI. Wyniki: Średni pomiar wysokości menisku łzowego dolnego u populacji osób zdrowych wykonany za pomocą OCT dla OP wynosił 266,55 ± 65,02 μm, natomiast dla OL 263,46 ± 67,62 μm. Natomiast średni pomiar u populacji osób zdrowych z wykorzystaniem keratografu dla OP wynosił 235,06 ± 43,83 μm, natomiast dla OL 234,40 ± 42,41 μm. Zauważono, że wysokość menisku łzowego dolnego jest wyższa u kobiet niż u mężczyzn zarówno w OCT, jak i w keratografie. Odnotowano niską zależność między wiekiem pacjentów oraz ankietą OSDI a wysokością dolnego menisku łzowego OP i OL zmierzoną za pomocą OCT i keratografu. Zależność między testem Schirmera a wysokością menisku łzowego dolnego wykazała umiarkowane podobieństwo dla OP i OL, zarówno w OCT, jak i keratografie. Wnioski: Wysokość menisku łzowego dolnego mierzonego za pomocą OCT jest wyższa niż wysokość uzyskana za pomocą keratografu. Z analizy wysokości menisku łzowego dolnego pacjentów można stwierdzić, że zarówno wiek pacjenta, jak i wynik ankiety OSDI nie mają istotnego związku z badanym parametrem.
EN
Aim: Comparison of two methods – with the use of a keratograph and optical coherence tomography – as the methods for measuring the highest of the inferior tear meniscus in the examined group of healthy people. Evaluation of the correlation of the inferior tear meniscus’s height with the following parameters: gender, age, OSDI questionnaire, Schirmer’s test.Methods: The study was conducted on 200 eyes. The query took place at the Ophthalmology and Optometry Clinic at the University Hospital No. 2 dr J. Biziela in Bydgoszcz, and included 100 persons aged 18–75 (the average age: 61 years old). Then the height of the inferior tear meniscus was measured for each of the examined people using keratograph Oculus 4 and DRI OCT Triton (Topcon), after five measurements for each eye. Complementary, each patient had answered 12 questions from the OSDI questionnaire. Results: The average measurement of the height of the inferior tear meniscus in a population of healthy people with OCT for OP was 266,55 ± 65,02 μm, for OL 263,46 ± 67,62 μm. Keratograph for OP was 235, 06 ± 43,83 μm, next to OL 234,40 ± 42,41 μm. It was noted that the tear meniscus heights are higher for women than for men in both OCT and keratography methods. There was a weak correlation between the age of people and the OSDI questionnaire, and the height of the OP and OL inferior tear meniscus measured by OCT and keratograph. Correlation between the Schirmer’s test and the height of the inferior tear meniscus showed a moderate similarity for OP and OL in both OCT and keratograph. Conclusions: The result of the height of the inferior tear meniscus measured in OCT is higher than the height obtained by using the keratograph. The analysis of the results of the inferior tear meniscus’s height shows that neither the age of the patient nor the result of the OSDI questionnaire has a significant correlation with the size of the measurement.
EN
Ensuring the compliance of the finished product with the project during the manufacturing of cutting heads/drums of the mining machines, largely determines the efficiency of rock mining, especially hard-to-cut rocks. The manufacturing process of these crucial elements of cutting machines is being robotized in order to ensure high accuracy and repeatability. This determines, among others the need to assess in real-time the degree of the approach of pick holders positioned by the industrial robot to the side surface of the working unit of the cutting machine in their target position. This problem is particularly important when in the manufacturing process are used the bodies of decommissioned cutting heads/drums, from which old pick holders have been removed. The shape and external dimensions of these hulls, unless they are subjected to regeneration, may differ quite significantly from the nominal ones. The publication, on the example of a road header cutting head, presents the procedure for automatically identifying and indexing markers displayed on its side surface, recorded on measuring photos by two digital cameras of a 3D vision system. Experimental research of the developed method was carried out using the KUKA VisionTech vision system installed on the test stand in the robotics laboratory of the Department of Mining Mechanization and Robotization at the Faculty of Mining, Safety Engineering and Industrial Automation of the Silesian University of Technology. Data processing was carried out in the Matlab environment using the libraries of the Image Processing Toolbox. The functions provided in this library were used in the developed algorithm, implemented in the software. This algorithm allows automatic identification of markers located in the images of the side surface of the cutting head. This is the basis for determining their location in space. The publication presents a method of segmenting images recorded by cameras into homogeneous areas. The method of separating interesting areas from the image by comparison to the pattern was presented. Also shown is the method of the automatic numbering of mutually matching pairs of markers on photos from two cameras included in the vision system depending on the spatial orientation of the marker grid in the measuring images.
EN
The paper discusses the state-of-the-art on research and development of activities relating to wider application of datum-based methods in the field of measurements of surface texture of machine parts. Despite the fact that datum-based methods are well-known, in hitherto practice their application area has been limited. Research activities carried out by authors indicate that datum-based methods can be very useful as a part of computer-aided measurement systems allowing conducting measurements directly on a machine tool (in-situ measurements). One of the results of the research work conducted by authors was proving that datum-based methods can be applied to evaluate cylindricity deviations and, with some limitations, to evaluate surface waviness of machine parts.
PL
Przedstawiono obecny stan badań i prac rozwojowych dotyczących szerszego wykorzystania metod odniesieniowych do pomiarów struktury geometrycznej powierzchni. Chociaż metody te są znane, to dotychczas były stosowane w ograniczonym zakresie. Przeprowadzone prace wykazały dużą przydatność tych metod w skomputeryzowanych systemach kontroli elementów w trakcie realizacji procesu bezpośrednio na stanowiskach wytwórczych, a nawet bezpośrednio na obrabiarce. Efektem badań przeprowadzonych przez autorów było m.in. wykazanie, że metody odniesieniowe mogą być stosowane do oceny zarysu walcowości i w pewnym ograniczonym zakresie – do kontroli falistości powierzchni.
EN
Using of laser vibrometers in vibration measurement systems brings additional benefits due to the lack of impact of the sensor on the tested measuring system. Recently, leading rolling bearing manufacturers are equipping their diagnostic measuring systems with non-contact sensors. Doppler laser vibrometers are used interchangeably for electrodynamic sensors. This paper attempts to assess the vibrometer in use for measuring vibration of rolling bearings in industrial conditions.
EN
Aformalized method for obtaining theanalytical dependencies for the evaluation of the main dynamic and static metrological characteristics of a torque measuring channel with a capacitance sensor operating under the regulation of a microcontrolleris proposed. Thestatic and dynamic characteristics of such a typical torque measuring channel based on a capacitance force sensor wereevaluated.
PL
Zaproponowano sformalizowaną metodę uzyskiwania zależności analitycznych do oceny głównych dynamicznych i statycznych charakterystyk metrologicznych kanału pomiaru momentu obrotowego z czujnikiem pojemnościowym działającym pod kontrolą mikrokontrolera. Ocenie poddano charakterystykę statyczną i dynamiczną typowego kanału pomiaru momentu obrotowego opartego na czujniku siły pojemnościowej.
first rewind previous Strona / 33 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.