Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 9

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available Antioxidative capacity of birch saps
EN
In our subsequent studies of birch tree saps we focused on assessing their antioxidant capacity. For research we chose four groups of silver birch trees (Betula pendula Roth.), consisting of five individuals. Antioxidant capacity was examined using spectrophotometric technique. The highest antioxidant capacity, tested by the Folin-Ciocalteau method and expressed as a total phenolics content was 6.59 mg GAE/100 ml of tree sap, and in turn the lowest one 0.88 mg GAE/100 ml. The highest antioxidant capacity determined ABTS method and expressed as radical scavenging activity (RSA) was 30.9% and lowest 5.38% The average values of antioxidant capacity both expressed as a phenolic compounds content and as radical scavenging activity for tree saps collected from four particular locations did not differ significantly. Based on the obtained results of tree sap analyses, it can be claimed that compared to other food products, e.g. fruit and vegetable juices, birch saps are not a rich source of phenolic compounds and when compared e.g. to tee infusions, they have low antioxidant capacity. Although it can be increased by the introduction of functional additives, such as herbal extracts or concentrated fruit juices.
2
Content available remote Zawartość kadmu w sokach wybranych gatunków drzew
PL
Soki drzewne pobierane są od wieków w celu uzyskania efektu odżywczego i leczniczego. Współczesne badania potwierdzają zasadność ludowych zastosowań soków drzewnych, głownie ze względu na wysokie stężenia pierwiastków metalicznych, klasyfikowanych jako składniki mineralne. Powstaje jednak pytanie, czy wraz z ich wysoką zawartością w sokach drzewnych nie występują równocześnie jony metali ciężkich. W niniejszych badaniach oszacowano zawartość kadmu w sokach ośmiu gatunków drzew. Odnotowane zawartości nie przekroczyły dopuszczalnych norm, biorąc jednak pod uwagę, że pobór prowadzono na terenach czystych ekologicznie, uzyskane wyniki wskazywać mogą na potencjalne zagrożenia konsumentów pozyskujących i spożywających soki drzewne ze stanowisk eksponowanych na zanieczyszczenia związane z działalnością przemysłową i rolniczą.
EN
Tree saps have been collected for centuries to obtain nutritional and medicinal benefits. Contemporary researches are confirming the validity of folk customs applications of tree saps, mainly due to high concentrations of metallic elements, classified as minerals. But the question arises, whether with their high content in tree saps, at the same time, there are also heavy metals. In the present study, the cadmium content in the saps of eight species of trees has been estimated. The reported content did not exceed the permissible standards. However, taking into account that the tree saps were collected from the environmentally clean area, the obtained results may indicate the potential risk to consumers receiving and consuming saps from positions exposed to industrial and agricultural pollutions.
EN
Laboratory tests using image analysis are one of the types of experimental methods in plant protection. They are used in the evaluation of crop damage by pests, also useful in testing the effectiveness of active substances of plant protection products. The most popular of these analyses are the so called “circular tests”, comprising in administering to the insects and snails the fragments of leaves and measuring the amount of consumed surface. The paper presents a method of analysis of damage to lettuce leaves using ImageJ application. The way of presenting the results was also proposed. This procedure can be used in various analyses of biological sciences and evaluating the dietary preferences of pests. Access to the application ImageJ is free, and flexible configuration allows for any setting parameters of the program, the opportunity to work in different environments and low system requirements allow you to make many accurate measurements in a short time without the need to purchase expensive specialized hardware.
PL
Testy laboratoryjne z zastosowaniem analizy obrazu stanowią jeden z rodzajów metod eksperymentalnych w ochronie roślin. Są one wykorzystywane podczas oceny uszkodzeń roślin przez szkodniki, użyteczne także w testowaniu skuteczności działania substancji aktywnych środków ochrony roślin. Najpopularniejsze wśród takich analiz są tzw. „testy krążkowe”, polegające na podawaniu owadom, ślimakom fragmentów liści i mierzeniu wielkości konsumowanej powierzchni. W artykule zaprezentowano metodę służącą do analizy uszkodzeń liści sałaty przy zastosowaniu aplikacji ImageJ. Zaproponowano również sposób przedstawiania uzyskanych wyników. Procedura ta może znaleźć zastosowanie w różnych analizach biologiczno-przyrodniczych oraz podczas oceny preferencji pokarmowych szkodników. Dostęp do aplikacji ImageJ jest darmowy, a elastyczna konfiguracja, pozwalająca na dowolne ustawienie parametrów programu, możliwość pracy w różnych środowiskach systemowych i niewielkie wymagania sprzętowe umożliwiają wykonanie wielu dokładnych pomiarów w krótkim czasie bez konieczności zakupu drogiego specjalistycznego sprzętu.
EN
In 2012-2013 a series of laboratory and field experiments were carried out to check out, if beers can be used as olfactory attractants in the fight against harmful slugs Arion lusitanicus. Six brands of lager beer were used for olfactory analysis (Goolman Premium, Harnas Jasne Pełne, Tatra Mocne, Kasztelan Niepasteryzowane, Lezajsk Niepasteryzowane, Wojak Jasny Pelny). During laboratory and field tests it was evidenced that beers of all types were more attractive for slugs than water.
PL
W latach 2012-2013 w warunkach laboratoryjnych i polowych przeprowadzono cykl eksperymentów mających na celu sprawdzenie, czy piwo stanowi atraktant, mogący znaleźć zastosowanie w walce ze szkodliwym ślimakiem z gatunku Arion lusitanicus Mab. W badaniach preferencji węchowych wykorzystano sześć piw typu lager (Goolman Premium, Harnaś Jasne Pełne, Tatra Mocne, Kasztelan Niepasteryzowane, Leżajsk Niepasteryzowane, Wojak Jasny Pełny). Zarówno podczas testów laboratoryjnych, jak i terenowych wykazano, że dla osobników A. lusitanicus piwa wszystkich badanych marek okazały się bardziej atrakcyjne od wody.
PL
Fakt, że człowiek należy do organizmów stałocieplnych nie oznacza, że temperatura w miejscu przebywania nie wpływa na funkcjonowanie ludzkiego organizmu. Jest to ważne zwłaszcza w miejscu pracy, gdyż nieodpowiednie warunki termiczne mogą wpłynąć nie tylko na jej efektywność, ale również na bezpieczeństwo, a zwłaszcza na liczbę i następstwa wypadków przy pracy.
EN
The fact that humans belong to warm-blooded organisms does not mean that the temperature in the place of their stay has no impact on the functioning on human body. This is important in particular. At the working site, where inappropriate thermal conditions may impact not only the effectiveness of work but also its safety and, in particular, the number and consequences of accidents at work.
PL
W okresie od lutego do września 2011 r. wykonywano pomiary poziomu dźwięku w sześciu reprezentatywnych dla danego typu zabudowy i użytkowania punktach miasta Kolbuszowa. Tak pora doby, jak i lokalizacja miejsca pomiarowego miały znaczący wpływ na środowisko akustyczne badanego obszaru. Analizy potwierdziły również, że w niektórych punktach miasta normy emisji dźwięków zostały znacznie przekroczone.
EN
From February to September 2011 measurements of sound levels in six representative areas in town of Kolbuszowa were made. It was found that in the studied region the time of day and measurement location had a strong impact on the acoustic environment. The research also confirmed that in some places in the town the sound emission standards were considerably exceeded.
PL
Advicom Spółka z o.o. rozpoczęła wdrożenie w Jastrzębskiej Spółce Węglowej SA projektu „Mapy Cyfrowe". Na projekt składa się dostarczenie narzędzi informatycznych oraz opracowanie metodyki działania, umożliwiającej sporządzanie dokumentacji mierniczo-geologicznej w wersji elektronicznej, zgodnie z wymaganiami prawa górniczego, a w szczególności dokumentacji kartograficznej. Finalnym produktem projektu jest wprowadzenie nowej jakości w postaci jednolitej mapowej informacji w ramach całej JSW SA. Opisano założenia projektu, etapy realizacji, które będą prowadzone przez trzy lata.
EN
Advicom Ltd. Company began the implementation of a „Digital Maps" project in Jastrzębie Coal Company SA. The project consists of providing of IT tools and development of a methodology of action, enabling the preparation of geological survey documentation in electronic form, in conformity with the requirements of the mining law, and in particular cartographic documentation. The final product of this project consists in introduction of a new quality in the form of a uniform mapping information within the whole Jastrzębie Coal Company SA. The article describes the assumptions of the project and the stages of its realization that will be conducted for three years.
EN
In the years 2007 and 2011, research was carried out on the impact of: pyrethroid group agents (beta-cyfluthrin, lambda-cyhalothrin, deltamethrin, esfenvalerate, alpha-cypermethrin, bifenthrin) benzoylphenyl ureas (teflubenzuron), derivatives of pyridine (pyriproxyfen), organophosphorus (diazinon) and neonicotinoid insecticides (acetamiprid) on the food consumption by Spanish slug (Arion lusitanicus Mab). The quantity of food consumed by animals treated by plant protection agents, the quantity of food treated by insecticides consumed and food preferences of A. lusitanicus individuals were analysed. The slugs were made available a selection between food with an addition of insecticide and without it. The results obtained indicate that the preparations which contained lambda-cyhalothrin and deltamethrin with which the animals were treated increase the quantity of food consumed by the Spanish slug. It was also shown that the food treated with lambdacyhalothrin and alpha cypermethrin is consumed in a larger amount than the food not treated by this preparation. Deltamethrin and lambda-cyhalothrin and pyriproxyfen probably constitute food attractants for A. lusitanicus individuals and also alpha-cypermethrin, bifenthrin, beta-cyfluthrin and esfenvalerate are additive, which reduces the attractiveness of food for slug.
PL
Badania wpływu wybranych substancji aktywnych z grupy pyretroidów (beta-cyflutryna, lambda-cyhalotryna, deltametryna, esfenwalerat, alfa-cypermetryna, bifentryna), pochodnych benzoilomocznika (teflubenzuron), pochodnych pirydyny (piryproksyfen), insektycydów neonikotynowych (acetamipryd) i fosfoorganicznych (diazynon) na konsumpcję pokarmu przez ślinika luzytańskiego (Arion luisitanicus Mab.) przeprowadzono w latach 2007 i 2011. Przenalizowano: ilość spożywanego pokarmu przez zwierzęta traktowane środkami ochrony roślin, ilość spożywanego pokarmu traktowanego insektycydami oraz preferencje pokarmowe osobników A. lusitanicus, którym umożliwiono wybór pomiędzy pokarmem z dodatkiem preparatu owadobójczego i bez niego. Otrzymane wyniki wskazują, że preparaty zawierające deltametrynę i lambda-cyhalotrynę, którymi potraktowano zwierzęta, zwiększają ilość spożywanego przez ślimaki pokarmu. Wykazano również, że pokarm traktowany lambda-cyhalotryną i alpha-cypermetryną jest zjadany w większej ilości, niż nie traktowany tymi preparatemi. Deltametryna, lambda-cyhalotryna i piryproksyfen mogą stanowić atraktant pokarmowy dla osobników A. lusitanicus, a alfa-cypermetryna, bifentryna, beta-cyflutryna i esfenwalerat są dodatkami, które zmniejszają atrakcyjność pokarmu.
PL
Chemiczne środki ochrony roślin należą do substancji, które w razie przedostania się do organizmu zagrażają zdrowiu i życiu człowieka. Nieumiejętne stosowanie tych preparatów może przyczynić się do wystąpienia wielu niepożądanych efektów zarówno u osób je stosujących, jak i u ich przyszłych pokoleń. W artykule zostały omówione niekorzystne skutki stosowania chemicznych środków ochrony roślin oraz podstawowe zasady pracy z tego typu substancjami.
EN
Pesticides are substances which, if they enter the body, endanger human health and sometimes even life. Incompetent use of those substances may contribute to the occurrence of many adverse effects in both humans using pesticides and their future generations. This article discusses some effects of chemical pesticides, their causes and the basic principles of working with pesticides.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.