Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 20

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  zagrożenie piorunowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Zagrożenie piorunowe obiektów budowlanych i ich wyposażenia zależy w szczególności od ich właściwości i warunków środowiskowych, w których się one znajdują. Fakt ten determinuje potrzebę powiązania zasad ochrony odgromowej obiektu z jego strukturą, wyposażeniem i otaczającym go środowiskiem. Czyniąc takie założenie należy wnioskować, iż nie da się omawiać rozwoju zasad ochrony odgromowej obiektów budowlanych w oderwaniu od ich strukturalno-wyposażeniowego postępu technologicznego.
PL
Na przestrzeni ostatnich dekad wraz ze zmianami aktów normalizacyjnych w zakresie ochrony odgromowej transformacji ulegały także procedury, według których podejmowana jest decyzja o potrzebie stosowania instalacji odgromowej obiektów budowlanych. W artykule przedstawiono przegląd praktyk oceny zagrożenia piorunowego w normach dotyczących ochrony odgromowej poczynając od normy PN-E05003:1986 i kończąc na aktualnej drugiej edycji norm PN-EN 62305-2:2012, dokonano porównania poszczególnych toków postępowania ze wskazaniem ich wad i zalet, a także zamieszczono przykłady wyników oceny potrzeby stosowania i doboru kategorii instalacji odgromowej według różnych norm dla typowych obiektów budowlanych. Przedstawiona analiza obliczeń zagrożenia piorunowego pokazuje, iż różne procedury oceny ryzyka kolejnych wersji omawianych norm dają odmienne wyniki.
EN
Principles of lightning threat assessment for buildings have changed seriously with revision of normative documents regarding lightning protection in Poland over the last few decades. This paper presents review of principles according to lightning protection standards from PN-E-05003:1986 to PN-EN 62305-2:2012. All the procedure has been compared with indication of advantages and disadvantages of each of them. Examples of results of lightning threat assessment for typical buildings like country house, office building, hospital, industrial hall and radio and television broadcasting centre are presented and compared. According to different standards different results can be obtained.
PL
Zaprezentowano sposób modelowania zagrożenia piorunowego przyłączy zasilania chronionych urządzeń oraz układów SPD w instalacji elektrycznej w budynku.
EN
The paper presents a method of simulation of lightning risk for supply terminals of protected equipment and SPD s in electric installation in building.
PL
W artykule scharakteryzowano zagrożenie pożarowe powodowane przez doziemne wyładowania piorunowe. Przedstawiono fotografie obrazujące zniszczenia, które zostały spowodowane przez pioruny. W skrócie omówiono także sposoby ochrony przed skutkami wyładowań piorunowych.
EN
Paper presents detail description about hazard created by cloud to ground lightning strike. Some lightning damage photo taken afterwards were presented too. Abridgement of lightning protection rules were also presented in the paper.
PL
Podczas bezpośredniego wyładowania w urządzenie piorunochronne obiektu budowlanego rozpływający się prąd piorunowy stanowi zagrożenie dla instalacji elektrycznej oraz zasilanych urządzeń [6, 7]. Ochronę przed występującym zagrożeniem zapewniają urządzenia do ograniczania przepięć SPD (surge protective device) [3, 4] typu 1, instalowane w miejscach wprowadzenia instalacji elektrycznej do obiektu.
PL
Artykuł przedstawia nową metodę modelowania oraz analizy zagrożeń piorunowych przyłączy elektroenergetycznych w budynkach. Metoda opiera się na połączeniu możliwości obliczeniowych programów CDEGS oraz ATP-EMTP. Pozwala ona wyeliminować wady obu programów oraz połączyć ich zalety, czyniąc jednocześnie prowadzoną analizę bardzo dokładną.
EN
The paper presents a new method for modeling and analysis of lightning risk of electrical connections in buildings. This method is based on combination of computing power of CDEGS and ATP-EMTP programs. This allows to eliminate these programs defects and to combine benefits, simultaneusly makes very precise analysis.
PL
Przedstawiono próbę oszacowania zagrożenia piorunowego dla mieszkańców Polski w oparciu o dane statystyczne o pożarach spowodowanych wyładowaniami piorunowymi w roku 2010.
EN
The paper presents an attempt to estimate lightning discharge risk for residents of Poland, based on statistical data concerning fires caused by lightning discharges in 2010.
PL
Stworzenie warunków do bezpiecznej pracy sprzętu i ludzi wymaga znajomości źródeł impulsowych narażeń elektromagnetycznych. Proces zarządzania ryzykiem obejmuje wiele różnych elementów, począwszy od wstępnej identyfikacji i analizy ryzyka po ocenę poziomu jego akceptowalności, identyfikację sposobów minimalizacji szacowanego ryzyka oraz zastosowania odpowiednich przedsięwzięć ograniczających i kontrolnych. W artykule omówiono nową metodę analizy ryzyka strat piorunowych bazującą na wytycznych zawartych w normie PN-EN 62305-2. Dotychczas proponowana metoda nie jest w pełni kompatybilna ze stosowanymi metodami analiz ryzyka stwarzanych przez inne zagrożenia i jest trudna do interpretacji dla projektantów urządzeń piorunochronnych.
EN
Creating proper conditions for safe and secure work of electronic systems requires knowledge about sources of electromagnetic impulse risk in places where they were installed. This paper will present new approach to risk analyze in technical systems possible to use for lightning strike conditions. Method base on PN-EN 62305-2 guideline. Novelty base on calculation clarity and easiness of use.
PL
Zaprezentowano nową metodę prowadzenia pomiarów zagrożenia piorunowego z wykorzystaniem łączności GSM.
EN
The paper presents a new method of lightning hazard measurement using GSM communication.
13
Content available remote Przypadek uderzenia pioruna w samochód osobowy
PL
Opisano okoliczności i skutki uderzenia pioruna w samochód jadący wzdłuż metalowej bariery rozdzielającej jezdnie drogi. Wskazano zasady prawidłowego postępowania gwarantujące bezpieczeństwo pasażerom pojazdu w takich sytuacjach.
14
PL
Od kilkudziesięciu lat podejmowane są próby oceny zagrożeń piorunowych urządzeń elektrycznych i elektronicznych. W prowadzonych badaniach szczególna uwaga jest zwrócona na zjawiska zachodzące podczas bezpośrednich wyładowań piorunowych w różnorodne obiekty budowlane, w których pracują systemy elektroniczne. W takich przypadkach do wyznaczania występujących zagrożeń piorunowych można zastosować kompleksową metodę analizy zachodzących zjawisk. Podstawę tej metody stanowią badania symulacyjne prowadzone w rzeczywistych obiektach. Wyniki badań terenowych wykorzystano przy tworzeniu modeli matematycznych oddziaływania prądów piorunowych na systemy elektroniczne.
EN
The paper presents an overview on different research methods of lightning threat in electronic systems and equipment. These methods were divided in three major groups. The first group refers to measurements and registration of lightning currents and voltages generated during natural or triggered lightning strikes. Not many results of such investigations is available so far due to technical, economical and natural restrictions or limitations. Such researches are usually carried out for tall or large structures located in tropical areas. The second group of research on lightning threat consists of approximate, simulation methods in which surge current and voltage generators are used to force surge current flows in conductive elements of a building or a structure. Surge currents and voltages generated in wires and cables of electronic and electric systems using this method were recorded in various structures. Some example results are presented for large buildings, base stations of mobile communication system and high-voltage substations. Finally, the computer simulation methods of research on lightning threat are presented. The most widely known methods, namely the circuit method and the method based on electromagnetic field theory, are described in detail together with some examples of modeling of lightning strikes to the base station communication tower and the high-voltage substation.
PL
Przedstawiono podstawowe informacje omawiające skutki oddziaływania prądów piorunowych na elementy konstrukcyjne elektrowni wiatrowych oraz zasady badań laboratoryjnych i terenowych zagrożenia piorunowego elektrowni. Zebrane informacje o zagrożeniu piorunowym wykorzystano do opracowania odpowiednich rozważań ochrony odgromowej elektrowni wiatrowych.
EN
The problem of lightning flash damage to wind turbine has become more pronounced with the upward trend unit capacities, necessitating increasingly taller structures to accommodate larger blade lengths. Therefore, effective lightning protection methods are required. This paper presents the information about lightning damages observation and different methods of measurements these threats. These results help to prepare lightning protection of structure and protection of signal or power supply system against lightning overvoltages.
PL
W niniejszym artykule zostanie zaprezentowana metoda połączenia możliwości obliczeniowych dwóch programów komputerowych CDEGS i EMTP. Zastosowanie nowego podejścia stwarza możliwość wyznaczenia rzeczywistego zagrożenia piorunowego stopni wejściowych zabezpieczeń stosowanych w stacjach elektroenergetycznych wysokiego napięcia. Program CDEGS umożliwia wyznaczenie wzrostu potencjału systemu uziomowego podczas wyładowania atmosferycznego na terenie stacji, zaś EMTP pozwala analizować rozległy i złożony system elektroenergetyczny. Zaproponowane sprzężenie uzupełnia wady poszczególnych programów powodując ich wzajemne uzupełnianie się.
EN
This paper will present software that allows transferring computation results from CDEGS to EMTP. By this software a lighting hazard of the protection relays will be computed. The CDEGS software will compute a HV substation ground potential rise during the lightning. Authoring tool will transfer results to the EMTP. The EMTP allows computing a voltage level on the inputs of protection relays.
PL
Bezpośrednie wyładowanie piorunowe w obiekt lub w jego pobliżu może spowodować uszkodzenie lub błędne działanie systemu przeciwpożarowego w tym obiekcie. Ochrona przed błędnym działaniem jest bardzo istotna, gdyż zapobiega ponoszeniu znacznych nakładów finansowych oraz zapewnia ciągłą gotowość systemu do pracy. W artykule przedstawiono wyniki badań odporności typowego systemu przeciwpożarowego na działanie zaburzeń impulsowych zgodnych z zaleceniami norm EMC oraz uwzględniających rzeczywiste zagrożenie piorunowe.
EN
Lightning strike to the LPS of structure with fire protection system or nearby can caused destruction of this system or malfunction in its work. In modern system this last case, when fires extinguish system is turn on, is also very significant and can cause large financial losses and temporal lack of protection against fire. In this paper the investigation of typical fire protection system during standard and non-standard EMC tests are presented. All tests were performed on the real one unit.
PL
Omówiono przydatność zbierania danych wykorzystywanych do oceny zagrożenia piorunowego (mapy burzowe). Przedstawiono teoretyczne założenia doboru zabezpieczeń odgromowych oraz przeanalizowano ich działanie w eksploatacji jako ochrony przesyłowych urządzeń energetycznych i urządzeń odbiorczych.
EN
Usability of gathering data to be used for assessment of thunderbolt hazards (stormcharts). Theoretical assumptions as for a selection of lightning protections, analysis of operation the protections used on power transmission equipment and power consuming plants.
PL
Wyładowania atmosferyczne stanowią jedną trzecią przyczyn dzialania automatyki SPZ. Stąd nie bez znaczenia dla pracowników eksploatacji sieci napowietrznych będzie zapoznanie się z aktualnym rozwiazaniem problemów związanych z zagrozeniami piorunowymi. W artykule zaprezentowano sposób obliczania wybranych pzrametrów prądów piorunowych i częstości uderzeń piorunów w elektroenergetyczne linie napowietrzne przesyłowo-rozdzielcze i przesyłowe. zaproponowano zasady oceny zagrożenia piorunowego linii 110, 220 i 400 kV w ujęciu probalistycznym oraz wykonano kilka przykładów obliczeniowych w tym zakresie.
PL
W artykule scharakteryzowano wybrane parametry wyładowań atmosferycznych i oceniono zagrożenie piorunowe linii napowietrznych wysokiego napięcia wskutek bezpośrednich uderzeń piorunów. Zaproponowano metodę obliczania wskaźnika wyłączeń burzowych dla linii napowietrznych 110-140kV. Zaprezentowano możliwości komputerowego programu obliczeniowego, służącego do szybkiego szacowania poziomu zagrożenia piorunowego elektroenergetycznych linii napowietrznych wysokiego napięcia.
EN
In the paper choice parameters of atmospheric discharges are characterized and high voltage overhead lines exposure to direct lighting strokes is estimated. The method for calculation of lightning sustained outage rate for 110¸400 kV overhead lines is proposed. Characteristic of the processing program, used for quick estimation of high voltage overhead power lines exposure to direct strokes, are presented as well.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.